بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,999

آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات

  1393/11/20
شماره100/34625/9000                                                         9/6/1393 

آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات

جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور
تصوير «آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات» به شماره 100/34400/9000 مورخ 8/6/1393 رياست محترم قوه قضاييه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

محسن محدث ـ مديرکل دبيرخانه قوه قضاييه

شماره 100/34400/9000                                                        8/6/1393 

آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات

مقدمه

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفا مي کنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است. بر اين اساس، آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغييرمقام قضات مصوب 19/2/1389 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با درنظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي گردد.

فصل اول: ضوابط ارتقاي گروه شغلي و تغيير مقام قضات

ماده 1ـ تغيير مقام و ارتقاي گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در امور قضايي، تحصيلات، فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتي تعيين مي گردد.

ماده 2ـ تغيير سمت و ارتقاي گروه شغلي قضات موکول به احراز پايه و يا سنوات قضايي پيش بيني شده در آيين نامه گروه هاي شغلي و رعايت سلسله مراتب سمت هاي قضايي به شرح زير است:
الف ـ مدتي که دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا در مراجع قضايي اشتغال داشته و يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سازمان هاي وابسته به آن و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان که داراي پايه قضايي باشند.
ج ـ مدت فعاليت قضات مأمور به خدمت در واحدهاي ستادي قوه قضاييه، دستگاه هاي اجرايي که با بند 1ـ2ـ3 ماده 4 آيين نامه مأموريت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوري انطباق داشته باشد.
د ـ مدت خدمت کساني که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت و سازمان تعزيرات حکومتي فعاليت داشته اند با تشخيص کميسيون نقل و انتقال قضات.
ه ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنين مدت اسارت آنان مشروط به اينکه قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.
و ـ مدت کارآموزي قضايي و ضمن تحصيل، برابر با آيين نامه کارآموزي.
ز ـ مدت نمايندگي کساني که قبل از اشتغال به شغل قضا به عنوان نماينده در مجلس شوراي اسلامي و همچنين افرادي که به عنوان عضو شوراي نگهبان اشتغال بکار داشته اند، با تشخيص کميسيون نقل و انتقال قضات.
تبصره 1ـ افرادي که قبل از احراز پايه قضايي با ابلاغ انشايي رئيس قوه قضاييه يا اعضاي شوراي عالي قضايي وقت در دادسراها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي و دادسرا و دادگاه هاي عمومي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و همچنين کساني که به نمايندگي در هيأت ها و کميسيون ها و به عنوان نماينده يا سمت قضايي اشتغال داشته اند، قاضي محسوب خواهند شد.
تبصره 2ـ به ازاي هر چهار سال خدمت اداري مرتبط با فعاليت هاي قضايي در دادسراها و محاکم، پليس قضايي، شوراهاي حل اختلاف، سازمان تعزيرات حکومتي، واحدهاي ستادي قوه قضاييه، مراجع قضايي غيردادگستري، واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي، وکالت و مشاوره حقوقي معادل يک سال سابقه قضايي و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است.
تبصره 3ـ قضـات منـتخب استاني و نمونه ملي و کشوري که با تصويب رئيس قوه قضاييه مورد تشويق قرار گرفته اند و همچنين دارندگان پايه قضايي که موفق به دريافت
نشان دولتي شده يا خواهند شد، حسب مورد از امتياز مربوط به احتساب سنوات قضايي با تشخيص کميسيون نقل و انتقال قضات از يک الي سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره 4ـ دارندگان پايه هاي قضايي که در اجراي قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال 1375 در نقاط محروم درجه 3 و 2 خدمت کرده باشند بنا به تشخيص کميسيون نقل و انتقال قضات به ترتيب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه 3 و مرزي و معادل 2/1 خدمت در نقاط درجه 2 استان هاي غيربرخوردار و کمترتوسعه يافته محاسبه و در تغيير سمت هاي بعدي آنان منظور خواهد شد.
تبصره 5 ـ انفصال موقت و مرخصي هاي بدون حقوق و استعلاجي بيش از 6 ماه در سال و نيز مأموريت هاي تحصيلي تمام وقت و مأموريت هاي تمام وقت به خارج از قوه قضاييه و سازمان هاي تابعه جزء سوابق خدمت قضايي لحاظ نخواهد شد.
تبصره 6 ـ مدت خدمت تعليقي قضات به جز مواردي که منجر به حکم قطعي برائت يا منع تعقيب مي گردد و همچنين مأموريت هاي آموزشي به لحاظ ضعف بنيه علمي سابقه قضايي محسوب نخواهد شد.

ماده 3ـ شرايط ارتقاي پايه قضايي به شرح زير است:
الف ـ داشتن سنوات قضايي لازم که ميزان آن سه سال براي ارتقاي هر پايه قضايي است، مگر اينکه شروع اشتغال به کار قضايي در تهران باشد که ارتقا اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
ب ـ ارتقاي سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
ج ـ عملکرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
تبصره ـ محکوميت هاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه قضايي است.

ماده 4ـ ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موکول به بررسي و اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه مي باشد:
الف ـ ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداکثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.
ب ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضي را از دادسراي انتظامي قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نمايد.

ماده 5 ـ تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آيين نامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

ماده 6 ـ ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن به شرح زير مي باشد:
الف ـ دارندگان مدارک تحصيلي تکميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر در گرايش هاي فقه و حقوق در مقاطع کارشناسي ارشد يا سطح (3) و دکتري يا سطح (4) به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضايي برخوردار خواهند شد.
ب ـ فعاليت هاي پژوهشي، تأليفات و تحقيقات علمي، تدريس، آموزش هاي قبل و حين خدمت و مهارت هاي عمومي و تخصصي مطابق با تأييديه هاي علمي صادره از معاونت منابع انساني قوه قضاييه ارزيابي مي شود و در احتساب سنوات قضايي حداکثر به مدت 2 سال منظور خواهد شد.
تبصره 1ـ دوره تحصيلات تکميلي غيرمرتبط حسب مورد بنا به تشخيص کميسيون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره 2ـ معاونت منابع انساني موظف است ضمن تشکيل پرونده علمي آموزشي براي دارندگان پايه هاي قضايي، فعاليت علمي و آموزشي قضات را در هيأت مميزي مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پيشنهاد معاونت مذکور و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي شود به صورت مستمر ارزيابي کند.
تبصره 3ـ به آموزش هاي حين خدمت قضات به ميزان 300 ساعت با تأييديه معاونت منابع انساني (تا زماني که منتهي به معادل مقطع تحصيلي حسب مورد نشود) 5 واحد به عدد مبناي گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
تبصره 4ـ احتساب سابقه قضايي معادل موضوع ماده فوق و بندهاي «ه» ، «و» و «ز» و تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 اين آيين نامه صرفاً براي ارتقاي سمت است و در احکام ريالي قضات از حيث افزايش سنوات قضايي آنان منظور نخواهد شد.

ماده 7ـ ضوابط مربوط به ارتقاي گروه هاي شغلي و تعيين سمت قضايي به شرح زير مي باشد:
الف ـ قضاتي که بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم در حوزه هاي قضايي استان هاي غيربرخوردار، کمتر توسعه يافته و نقاط مرزي منصوب مي شوند مادام که در آن سمت فعاليت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي را بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند نمود. افزايش حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاي گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغيير سمت هاي بعدي گروه شغلي کماکان حفظ خواهد شد.
ب ـ قضاتي که بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب مي شوند مادام که در آن سمت فعاليت داشته باشند فقط از مابه التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي، بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند کرد. افزايش حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاي گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا واحد مربوطه در خصوص تغيير سمت و جابجايي محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوق الذکر، پس از تصويب رئيس قوه قضاييه به منزله تشخيص ضرورت و مصلحت مي باشد.
تبصره 1ـ تعيين استان هاي غيربرخوردار، کمتر توسعه يافته و نقاط مرزي، با رئيس قوه قضاييه است.
تبصره 2ـ تقاضاي تغيير سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضاي مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلي قابل طرح در کميسيون نقل و انتقال قضات نمي باشد.

فصل دوم: گروه هاي شغلي

ماده 8 ـ گروه شغلي قضات به موجب تبصره هاي 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اعلام مي گردد:
1ـ الف ـ گروه يک ـ معادل پايه دو قضايي (عدد مبنا 80)
ـ کارآموزان قضايي ضمن تحصيل
ب ـ گروه يک ـ معادل پايه چهار قضايي (عدد مبنا 90)
ـ کارآموزان قضايي
تبصره 1ـ حداقل حقوق تعيين شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک هزينه عائله مندي و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصيل پرداخت مي شود.
تبصره 2ـ به کارآموز قضايي علاوه بر حقوق مبنا، فوق العاده شغل قضايي و حق جذب پرداخت خواهد شد.
2ـ پايه چهار و پنج قضايـي ـ گروه دو (سابقه قضايي تا 3 سـال ـ عدد مبنا 100)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومـي (ويژه رسيدگـي به دعـاوي خانـواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
3ـ پايه شش قضايي ـ گروه سه (سابقه قضايي 3 تا 6 سال ـ عدد مبنا 110)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
ـ مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
4ـ پايه هفت قضايي ـ گروه چهار (سابقه قضايي 6 الي 9 سال ـ عدد مبنا 120)
ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ قاضي شوراي حل اختلاف
ـ مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
5 ـ پايه هشت قضايـي ـ گروه پنج (سابقه قضايي 9 الي 12 سال ـ عدد مبنا 130)
ـ دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش
ـ مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
6 ـ پايه نه قضايي ـ گروه شش (سابقه قضايي 12 الي 15 سال ـ عدد مبنا 140)
ـ دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري
ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي
ـ دادرس علي البدل دادگاه نظامي يک
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
ـ مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
ـ بازرس قضايي
ـ رئيس حوزه قضايي بخش
7ـ پايه ده قضايي ـ گروه هفت (سابقه قضايي 15 الي 18 سال ـ عدد مبنا 150)
ـ دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري
ـ دادرس علي البدل دادگاه نظامي يک
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
ـ رئيس دادگستري شهرستان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و دادگاه کيفري استان
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضايي
ـ بازرس قضايي
8 ـ پايه يازده قضايي ـ گروه هشت (سابقـه قضايي 18 الي 21 سال ـ عدد مبنا 160)
ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و کيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يک
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و کيفري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان
ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس دادگستري شهرستان
ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضايي
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس دادگاه نظامي دو
ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ بازرس قضايي
ـ مستشار قضايي
9ـ گروه نه (سابقه قضايي 21 الي 24 سال ـ عدد مبنا 170)
ـ داديار دادسراي ديوانعالي کشور
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
ـ مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري
ـ قائم مقام رئيس کل دادگستري استان
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، کيفري استان و نظامي يک
ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر، کيفري استان و نظامي يک
ـ مستشار قضايي
ـ بازرس قضايي با عنوان مديرکل بازرسي و حکم رئيس قوه قضاييه
10ـ گروه ده (سابقه قضايي 24 الي 27 سال ـ عدد مبنا 180)
ـ داديار دادسراي ديوان عالي کشور
ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
ـ عضو معاون ديوان عالي کشور
ـ عضو معاون دادگاه عالي و تجديدنظر انتظامي قضات
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، کيفري استان و نظامي يک
ـ رئيس شعبه تشخيص و تجديدنظر ديوان عدالت اداري
ـ معاون قضايي دادستان کل کشور
ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
ـ قائم مقام و معاون قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
ـ معاون قضايي دادسراي انتظامي قضات
ـ رئيس کل دادگستري استان
ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران
ـ بازرس قضايي با عنوان معاون سازمان بازرسي کل کشور و حکم رئيس قوه قضاييه
ـ مستشار قضايي
11ـ گروه يازده (سابقه قضايي 27 الي 30 سال ـ عدد مبنا 190)
ـ معاون رئيس قوه قضاييه در صورت داشتن پايه قضايي
ـ مستشار شعبه دادگاه عالي و عالي تجديدنظر انتظامي قضات
ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور
ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ـ معاون قضايي رئيس ديوان عالي کشور
ـ رئيس شعبه ديوان عالي کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامي قضات
ـ مستشار ديوان عالي کشور
ـ مشاور رئيس قوه قضاييه
12ـ گروه دوازده (عدد مبنا 200)
ـ رئيس ديوان عالي کشور
ـ دادستان کل کشور
ـ معاون اول رئيس قوه قضاييه
ـ رئيس شعبه دادگاه عالي و عالي تجديدنظر انتظامي قضات
تبصره 1ـ رئيس قوه قضاييه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.
تبصره 2ـ مشاغل قضايي که در اين آيين نامه پيش بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آيين نامه به پيشنهاد اداره کل کارگزيني قضات، تصويب کميسيون نقل و انتقال قضات و پس از تأييد رئيس قوه قضاييه در يکي از گروه هاي شغلي قرار خواهند گرفت.
تبصره 3ـ تغيير سمت با رعايت مفاد تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 در نقاط محروم و استان هاي کمتر توسعه يافته بلامانع است.
تبصره 4ـ ارتقا به گروه شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضايي يازده مي باشد.
تبصره 5ـ رئيس و قائم مقام و معاونين رئيس کل دادگستري استان تهران و رئيس و معاونين رئيس کل محاکم عمومي و انقلاب تهران و دادستان و معاونين قضايي دادستان عمومي و انقلاب و نظامي تهران و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت از مزاياي يک گروه شغلي بالاتر استفاده مي کنند.
تبصره 6 ـ قضاتي که عهده دار امر اجراي احکام مي شوند با تصويب کميسيون نقل و انتقال قضات، از امتياز يک گروه بالاتر با لحاظ شرايط زير بهره مند گردند:
الف ـ دادستان هاي شهرستان هاي غير مرکز استان و شهرستان هايي که داديار اجراي احکام نداشته باشند و رؤساي دادگستري بخش با حفظ سمت قبلي.
ب ـ دادياران اجراي احکام شهرستان هاي مراکز استان ها حداقل داراي دو سال سابقه کارقضايي و در ساير حوزه هاي قضايي حسب مورد از 6 ماه تا يک سال سابقه کار قضايي.

ماده 9ـ دارندگان سمت هاي قضايي در صورت توقف بيش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرايط ارتقا به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتي و احراز صلاحيت و تصويب رئيس قوه قضاييه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلي 11 برخوردار مي شوند. همچنين، قضات گروه شغلي 11، در صورت سه سال توقف و دارابودن شرايط فوق از مزاياي گروه 12 بهره مند خواهد شد.
تبصره 1ـ سابقه توقف در صورت عدم تغيير گروه شغلي دارندگان پايه قضايي از 15/9/1386 محاسبه خواهد شد.
تبصره 2ـ مزاياي گروه ماده 10 آيين نامه مورخ 11/9/1387 به مشمولين تا زماني که به سنوات و پايه قضايي مقرر در گروه شغلي مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد.
تبصره 3ـ قضاتي که به درجه رفيع شهادت نايل آمده اند و همچنين قضاتي که از حالت اشتغال استفاده مي کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحميلي، هر سه سال يک بار از مزاياي گروه بالاتر تا گروه شغلي (12) برخوردار خواهند شد.
تبصره 4ـ در اعطاي گروه به لحاظ توقف بيش از سه سال به قضات گروه 9 و بالاتر، معاونين دادستان هاي عمومي و انقلاب و نظامي شهرستان مرکز استان، وزير دادگستري، معاونين وزير دادگستري و مديران کل ستادي بدون استعلام از مراجع نظارتي توسط اداره کل کارگزيني قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتي که مراجع نظارتي نظر به عدم اعطاي گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصميم مقتضي به کميسيون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.

ماده 10ـ در صورت نياز قوه قضاييه به ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي و اعلام تمايل قضات مذکور، با پيشنهاد کميسيون نقل و انتقال قضات و موافقت رئيس قوه قضاييه در قبال تعهد خدمت به ازاي هر 3 سال يک بار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزاياي يک گروه شغلي و حداکثر مزاياي دو گروه شغلي به آنان اعطا خواهد شد.
تبصره ـ در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي که در آخرين گروه شغلي آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي قضات قرار گرفته و استفاده مي نمايند در قبال تعهد خدمت به ازاي هر دو سال مازاد بر سي سال خدمت ده واحد به عدد مبناي گروه شغلي مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه مي گردد. مزاياي مذکور جزو مزاياي مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگي ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.

ماده 11ـ در اجراي تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 عدد مبناي گروه قضات به ترتيب به ازاي هر گروه بالاتر 10 واحد به عدد مبناي گروه قبلي اضافه مي گردد.
تبصره ـ سمت هاي مديريتي و مشاغل سرپرستي مذکور در بند 2 آيين نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 22/7/1370 هيأت وزيران و اصلاحيه آن که در گروه هاي 6 الي 9 اين آيين نامه قرار دارند از مزاياي يک گروه و گروه هاي 10 و بالاتر از مزاياي دو گروه شغلي استفاده خواهند کرد. مشاغل قضايي که از نظر ماهيت وظايف، نوع کار و شرايط تصدي، سرپرستي محسوب شود، حسب مورد با تصويب کميسيون نقل و انتقال قضات از مزاياي مذکور بهره مند خواهند شد.

ماده 12ـ مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر به واجدين شرايط، مطابق دستورالعمل نحوه امتيازات ايثارگري و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزاياي گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره 1ـ به قضاتي که در حين يا به سبب انجام وظيفه مورد سوء قصد قرار گيرند و کشته شوند يا دچار نقص عضو گردند يک گروه شغلي اعطا خواهد شد.
تبصره 2ـ قضات حالت اشتغال که همکاري با قوه قضاييه را ادامه مي دهند، با تصويب کميسيون نقل و انتقال، متناسب با فعاليت آنان حداکثر تا 60% حقوق و مزاياي متعلقه برابر با اين آيين نامه برقرار خواهد شد. مزاياي مذکور جزو مزاياي مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگي ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.

ماده 13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در اين نقاط حضور دارند، مطابق جدول زير مزاياي تا دو گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.
تبصره 1ـ توقف موضوع ماده 9 آيين نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق اين تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقليل، لکن بايد تمام مدت 2 سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره 2ـ تعيين همترازي حوزه هاي قضايي که بعداً ايجاد مي شوند ضمن رعايت مقررات مربوطه با پيشنهاد اداره کل کارگزيني قضات و تصويب کميسيون نقل و انتقال قضات خواهد بود.


حوزه قضايي

شهرستان- بخش

استان

درجه


درجه

1

2

3

گروه

گروه

گروه

مزاياي 1 گروه

مزاياي 1/5 گروه

مزاياي دو گروه

2

مزاياي 0/5 گروه

مزاياي 1 گروه

مزاياي 1/5 گروه

1

-

مزاياي 0/5 گروه

مزاياي 1 گروه

0ماده 14- مقررات اين آيين نامه صرفاً شامل دارندگان پايه هاي قضايي مي باشد.

ماده 15- رئيس قوه قضاييه مي تواند به پيشنهاد رئيس کل دادگستري با رئيس سازمان يا واحد مربوطه با يکي از نهادهاي نظارتي و تصويب کميسيون نقل و انتقال قضات فوق العاده ويژه قضاتي را که با توجه به گزارش بازرسان و روساي کل مربوطه آمار و عملکرد و کيفيت کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا 50% تقليل دهد.

ماده 16- کميسيون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحيت لازم و پس از احراز شرايط و ترتيبات مذکور در اين آيين نامه و پس از اخذ نظر دادسراي انتظامي و ساير مراجع ذي ربط نسبت به تغيير سمت و ارتقاي مقام قضات تصميم مقتضي اتخاذ مي کند.

ماده 17- اختيارات رئيس قوه قضاييه در جذب، استخدام، تغيير سمت و محل خدمت و ارتقاي مقام و گروه شغلي قضات بر کليه مقررات اين آيين نامه حاکم است.

ماده 18- اين آيين نامه با 18 ماده و 31 تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 5/6/1393 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و به استثناي تبصره ماده 11 و ماده 13 اين آيين نامه که از تاريخ 1/1/1394 قابل اجرا مي باشد، از تاريخ 1/7/1393 قابل اجرا است. مزاياي اين اصلاحيه قابليت تسري به ماقبل آن ندارد و آيين نامه هاي مغاير لغو مي شود.

رئيس قوه قضاييه - صادق آملي لاريجاني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان