بسم الله
 
EN

بازدیدها: 841

آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به رسمي و پيماني

  1393/11/4
شماره122218/ت50947هـ                                      17/10/1393         

  آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به رسمي و پيماني 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 10/10/1393 به پيشنهاد شماره 87333 مورخ 11/5/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به رسمي و پيماني ـ مصوب 1391ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

 

آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به رسمي و پيماني

ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق التدريس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به رسمي و پيماني ـ مصوب 1391ـ
ب ـ سازمان: سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
پ ـ مربي: فردي که ضمن احراز شرايط مربيگري مطابق طرح طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، توانايي انتقال دانش فني به کارآموزان، استفاده از تجهيزات کارگاه آموزشي و فناوري و تکنولوژي روز و انجام ارزشيابي طي دوره و پايان دوره مطابق با استانداردهاي مهارت و آموزشي مصوب شوراي برنامه ريزي درسي سازمان را داشته باشد.
ت ـ مربي حق التدريس: مربي که وضعيت استخدامي وي رسمي يا پيماني نبوده و ضمن برخورداري از شرايط عمومي و اختصاصي مربيگري با عقد قرارداد به کار گرفته شده است.
ث ـ سابقه آموزشي: مدت زمان تدريس هر يک از مربيان حق التدريسي که مطابق تبصره ماده (4) اين آيين نامه محاسبه مي شود و براي تعيين اولويت تغيير وضعيت استخدامي مربيان ياد شده ملاک عمل است.
ج ـ مناطق محـروم: مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 .

ماده 2ـ سازمان موظف است تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تغيير وضعيت استخدامي به رسمي (صرفاً در مورد ايثارگران واجد شرايط) و پيماني تعداد (4876) نفر از مربيان حق التدريس سازمان مطابق اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 3ـ تغيير وضعيت مربيان حق التدريس در سازمان با رعايت شرايط عمومي استخدام و ماده (44) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ و پذيرش در آزمون مطابق دستورالعمل اجرايي ماده ياد شده، شامل آن دسته از مربيان حق التدريسي خواهد بود که قبل از لازم الاجرا شدن قانون، در سازمان شاغل بوده و در زمان تغيير وضعيت استخدامي داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر مي باشند و همکاري آنها با سازمان نيز ادامه دارد. 

ماده 4ـ نحوه امتيازدهي جهت اولويت در تغيير وضعيت استخدامي هر يک از مربيان حق التدريس سازمان با لحاظ اولويت مناطق محروم، به شرح جدول ذيل تعيين مي شود:


سابقه آموزشي و مدرک تحصيلي

با مدرک تحصيلي غيرمرتبط با تدريس

با مدرک تحصيلي مرتبط با تدريس

هر سال سابقه آموزشي با مدرک تحصيلي ديپلم 

2

3

هر سال سابقه آموزشي با مدرک تحصيلي فوق ديپلم

3

4

هر سال سابقه آموزشي با مدرک تحصيلي ليسانس

4

5

هر سال سابقه آموزشي با مدرک تحصيلي فوق ليسانس

5

6

هر سال سابقه آموزشي با مدرک تحصيلي دکتري

6

7


تبصره ـ هر ششصد (600) ساعت تدريس معادل يک سال سابقه آموزشي محسوب مي شود. در هر حال ساعات تدريس مازاد بر ششصد (600) ساعت در يک سال براي محاسبه سابقه آموزشي، منظور نخواهد شد.

ماده 5ـ سازمان مي تواند تا سقف مورد نياز پست هاي غيرمربي قابل تبديل خود را به پست مربي تبديل نمايد و براي ايجاد ساير پست هاي مورد نياز تا سقف مقرر در قانون، اقدام لازم مطابق قوانين و مقررات مربوط به عمل آورد. 

ماده 6ـ اعـتبارات مورد نياز بـراي اجراي اين آييـن نامه از محل وجوه مربوط به حق التدريس مربيان موضوع ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ و همچنين دريافتي مربوط به آموزش نيروي کار ايراني با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تأمين مي شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


مشاوره حقوقی رایگان