بسم الله
 
EN

بازدیدها: 884

شرايط عمومي پيمان- قسمت چهارم

  1393/10/25
قسمت قبلي

ماده 25.اجراي كار در شب 

اجراي كار در شب ، در موارد زير مجاز است :
الف) در برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده است . 
ب) هر گاه به سبب بروز تاخيرهاي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد ، پيمانكار مي تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با تائيد مهندس مشاور و موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب اجرا كند . 
ج) هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد ، مي تواند  پس از موافقت كارفرما ، به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از كار را در شب اجرا كند . در اين حالت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ادعا و يا مطالبه هيچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد . 
د) اگر به تشخيص مهندس مشاور و تائيد كارفرما براي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور پيمانكار نيست ، كار در شب نيز انجام شود ، اضافه هزينه هاي مربوط به مار در شب ، با تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، پرداخت مي شود . در محاسبه اين هزينه ها ، به منظور تعيين اين هزينه هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب ، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي ملاك قرار گيرد . 
پيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند . 

ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه 

هرگاه ضمن اجراي كار ، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محل كار پيدا شود ، پيمانكار متعهد است كه بي درنگ مراتب را از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه هاي انتظامي برساند . كارفرما براي حفظ و نگه داري يا انتقال اشياي عتيقه ،اقدام فوري به عمل مي آورد . 
پيمانكار يابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذيربط ، براي حفظ و نگه داري اشياء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد . 
هرگاه اجراي اين ماده ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار مي شود. 

ماده 27.اقامتگاه قانوني 

اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت نامه پيمان نوشته شده است . در صورتي كه يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را دست كم 15 روز پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطلاع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت تلقي مي گردد . 


فصل سوم
تعهدات و اختيارات كارفرما


ماده 28. تحويل كارگاه 

الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد .
اجراي كار در زمينها و محل هاي تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است . 
تبصره 1.اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود . 
تبصره 2. در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است ، مشمول تعليق مي گردد و طبق ماده 49 رفتار مي شود .  
ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از 30 روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد ، به پيمانكار اعلام مي كند . پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شود و طي صورت جلسه هايي ، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد . در صورتي كه حداكثر 30 روز از تاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده 46 ، پيمان را فسخ كند . 
در صورت جلسه هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا 
مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد ، درج شود . 
اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد . در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر 30 روز است . 
ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه مي شود پرداخت مي كند ، مشروط بر اينكه با تائيد مهندس مشاور ، پيمانكار در محل هاي تحويل شده تاخير غير مجاز نداشته باشد . 
اگر در مدت تاخير از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل مي شود . هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد . 
تبصره : اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تاخير بيش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند . اگر پيمانكار پس از انقضاي 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه مي يابد و پيمانكار و هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد . 
خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه ، حداكثر تا 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه متر است ، قابل پرداخت است . 
د) در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود ، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود .
ه) پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست ، در زمينها و محل هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است ، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند . اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است ، صاحب ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نمايد ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد . 
و) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محلهايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آنها را به تائيد كارفرما برساند . در اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد .
هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد اجاره نامه آنها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند .

ماده 29. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان 

الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .
1- افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود . 
تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد . 
2- جمع مبلغ مربوط  به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود . ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود . 
تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28 ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي 1و2 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، ملاك قرار مي گيرد . 
تبصره 2. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است . 
ب)در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت و وضعيت قطعي مشخص شود ، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند ( الف-2) داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است . 
ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود  كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كار هاي ياد شده ، همراه با تجزيه قيمت ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما  برسد ، ملاك پرداخت است . قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال مي شود . 
تبصره – در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد ، چگونگي تعيين قيمت جديد ، علاوه بر مفاد اين بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت ياد شده است . 
د) جمع بهاي قيمت هاي جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف  است ، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود . 
ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان