بسم الله
 
EN

بازدیدها: 435

حل يک تناقض مهم درمورد حقوق زنان

  1393/10/24
همه شنيده اند که از يک طرف بموجب روايات متعدده بويژه ازسوي بانوي بزرگواراسلام که بهترين کار براي زنان شوهرداري وتربيت فرزندان است وازطرف ديگر بموجب فقه اسلامي زن درخانه هيچ مسووليتي درقبال اداره خانه وفرزندان ندارد وحتي وظيفه شيردادن فرزندان همسرش راندارد.شما خواننده محترم درميان ايندو امر تناقضي نميبينيد؟ ازيک طرف زن مسووليتي درقبال کارخانه وفرزندان ندارد ونميتوان اورا مجبور نمود وازطرف ديگر تاکيد شده است که زن شايسته کسي است که درخدمت خانواده باشد. 
چگونه ممکن است مردي از مسووليتهاي خود فرار کند اماکاري با او نداشته باشند ولي براي زن مهمترين وظيفه امور خانه داري باشد واجر او اخروي! مرد نقدي دريافت کند وزن بدنبال نسيه آنهم درآخرت باشد.!

شايد دراين مورد کمتر مطلبي نوشته شده باشد ويا لااقل بنده نديده ام وفقهاي ما هم ظاهرا چندان رغبتي به اين مورد نشان نداده اند.پاسخ بنده اينست که درميان ايندو خدمت يکي واجب و ديگري مستحب تناقضي وجودندارد چگونه؟

اولا زن تنها وظيفه اش درخانه همسر امر زناشوئي است وحداکثر آوردن فرزند درصورت توانائي جسمي همين وديگرهيچ بقيه موارد مانند خانه داري فرزندداري درمسووليت اونيست ونميتوان اورا وادار به اين موارد نمود. ازطرف ديگر مرد موظف است کليه هزينه هاي منزل وزن وفرزندان خودرا تامين کند و نميتواند شانه اززير بار اين مسووليت خالي کند.
يکي از مسووليتهاي مرد اداره خانه وفرزندان است .اوميتواند براي امور خانه فردي را استخدام کند وبراي فرزندان خود دايه بگيرد اين رفتار درخاندان نبوت وامامت عمل ميشد امام علي ع براي همسرخويش فضه را بکار گرفتند ورسول اکرم ص فرزندان خودرا به دايه سپردند تا شيرداده وتربيت کنند همينطور خود رسول اکرم اينگونه بزرگ شدند پس اين گونه وظايف مرد دررفتار بزرگان ما مورد عمل بوده است.
خوب اگر مرد مجبور است هزينه هاي اين وظايف را بديگران بپردازد چرا آنهارا به همسر خود اگر تمايل بکار داشته باشد نپردازد؟ چه دايه اي بهتر از مادر وچه کسي محرمتر از همسر انسان درخا نه داري. پس اگر مرد هزينه کارهارا به همسر خود بپردازد واوهم بپذيرد ديگر تناقضي ميان آندو دستور الهي وجودندارد.

متاسفانه مردان ما از زير بار اين مسووليت فرار ميکنند وزمانيکه مرگ فرا ميرسد وصيت ميکنند که فلان مبلغ هم براي خانم کنار بگذارند در حاليکه درزمان حيات حق اورا نميدهند. ممکن است گفته شود درتوان مرد نيست که بهمسر خود وجهي بپردازد پاسخ اينستکه مردي که قادر به اداره خانواده خود نيست غلط ميکند ازدواج دائم کند مگر ازدواج امري واجب بوده است؟ وديگر اينکه چرا هوس فرزند ميکند کسيکه قادر به اداره فرزند خود نيست غلط ميکند هوس انرا بکند. 
ازطرف ديگر ميگويند زن بجاي کار اداري بهتر است بخانه بپردازد بله درست است اما بي مايه فطير است حق او پرداخت شود ببينيد چگونه زن کار خانه راترجيح ميدهد؟ بنابراين شايسته است روحانيون ما و نظام ما درکنار توصيه به مستحبات به واجبات اين چنيني نيز بپردازند و در اين خصوص بيشتر بحث و بررسي نموده و راهکارهاي مناسب اين چنيني ارائه نمايند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان