بسم الله
 
EN

بازدیدها: 690

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت پنجم

  1393/10/20
قسمت قبلي

پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

حقوق تجارت

41- کدام گزينه صحيح نيست؟
1) گواهي بانک محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چک به منزله واخواست است.
2) واخواست برات و سفته به ترتيبي که در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چک پيدا نميکند.
3) واخواست برات و سفته به ترتيبي که در ماده 280 قانون تجارت قيد شده، در مورد چک هم جاري است.
4) دارنده چک ميتواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال عليه، در دادگاه محل صدور چک دعواي مطالبه را طرح نمايد.

42- انتخاب نخستين گروه از مديران و بازرسان در شرکت......... انجام ميگيرد.
1) سهامي عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومي مؤسس
2) سهامي عام و خاص در مجمع عمومي مؤسس با دو سوم آراء حاضر
3) سهامي خاص با اکثريت آراء مطلق مؤسسين و سهامي عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمومي مؤسس
4) سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شرکت سهامي خاص به اتفاق آراء مؤسسين

43- عدم انعکاس واگذاري سهام شرکتهاي سهامي در دفتر ثبت سهام:
1) موجب بطلان انتقال و عدم استناد به آن ميباشد.
2) در مقابل ثالث و شرکت بي اعتبار ولي در رابطه طرفين معتبر ميباشد.
3) در هر حال بياعتبار است مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتيب ديگري مقرر کرده باشد.
4) موجب غيرنافذ بودن عمل حقوقي بوده و اعتبار آن مشروط به تنفيذ هيأت مديره است.

44- مطابق مقررات داوري تجاري بينالمللي ايران:
1) با وصف بطلان قرارداد اصلي، شرط داوري ضمن آن باطل خواهد بود.
2) داور نميتواند در خصوص بطلان يا نفوذ شرط داوري يا قرارداد اصلي اظهارنظر نمايد.
3) داور در مورد وجود يا اعتبار موافقت نامه داوري يا قرارداد اصلي صلاحيت اظهارنظر دارد.
4) تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد اصلي به منزله عدم اعتبار شرط داوري است.

45- چنانچه معلوم گردد تاجر ورشکسته:
1) پس از تاريخ توقف با ترجيح يکي از طلبکارها بر سايرين طلب او را پرداخته باشد ورشکسته به تقصير ميگردد.
2) پيش از توقف ميان بستانکاران تبعيض قائل شده، ورشکسته به تقصير ميگردد.
3) دفاتر خود را مطابق قانون تنظيم ننموده باشد، ورشکسته به تقلب ميگردد.
4) پس از توقف، به قصد تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي پائينتر يا فروشي بالاتر از مظنه روز کرده باشد ورشکسته به تقصير ميگردد.

46- در تصفيه اختياري شرکتهاي تجاري، کدام يکاز موارد زير جزو وظايف و اختيارات متصديان تصفيه محسوب نميشود؟
1) انجام معاملات جديد براي بازپرداخت کامل آورده شرکا
2) انجام معاملات جديد براي اجراي تعهدات شرکت
3) وصول مطالبات از طريق طرح دعوا يا غير آن
4) تقسيم دارايي شرکت بين شرکاء

47- تاريخ توقف شرکتي که حکم ورشکستگي آن پساز انحلال صادر شده .............
1) همان تاريخ انحلال است.
2) همان تاريخ صدور حکم است.
3) حتما در فاصله انحلال تا صدور حکم است.
4) ممکن است قبل از انحلال باشد

48- دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته بايد به چه مرجعي داده شود؟
1) عضو ناظر
2) رئيس دادگستري شهرستان محل صدور حکم توقف
3) اداره تصفيه امور ورشکستگي
4) دادستان حوزه قضايي دادگاه صادرکننده حکم توقف تاجر

49- اگر معامله با موافقت آمر اقاله شود حق العمل کار ............
1) مستحق تمام اجرت است.
2) مستحق اجرت نميباشد.
3) نصف اجرت را دريافت ميکند.
4) اجرتي را که عرف محل مقرر کند دريافت ميکند.

50- در مورد اثر طلبکار نبودن صادر کننده برات از محال عليه به هنگام صدور برات کدام گزينه صحيح است؟
1) موجب سلب عنوان برات از سند مي گردد مگر اينکه طلب بعدا بوجود آيد.
2) موجب سلب عنوان برات از سند نمي گردد.
3) موجب سلب عنوان برات از سند مي گردد.
4) فقط در صورت آگاهي دارنده، عنوان برات از سند سلب مي گردد.

51- "الف" سفته اي را در وجه "ب" يا بحواله کرد صادر نموده و "ب" نيز آن را در وجه "ج" ظهرنويسي مي نمايد. در اين صورت ايراد "الف" مبني بر اينکه صدور سند در وجه "ب" مبتني بر اشتباه در شخصيت طرف بوده است، در صورتي در برابر "ج" قابل استناد است که "ج" :
1) از وقوع اشتباه پس از دارنده شدن آگاه شود.
2) از وقوع اشتباه مطلقا آگاه نباشد.
3) از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.
4) تاجر بوده و از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

52- در مورد برائت ذمه شخصحقيقي ورشکسته کدام گزينه صحيح است؟
1) حکم اعاده اعتبار قانوني موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
2) ختم عمليات تصفيه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
3) حکم اعاده اعتبار اعم از حقي يا قانوني موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
4) ختم عمليات تصفيه يا حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

53- چنانچه پساز انحلال ارادي شرکت تجارتي حکم ورشکستگي آن صادر شود ......
1) ديون و مطالبات ورشکسته حال مي شود.
2) ديون و مطالبات ورشکسته حال نمي شود.
3) فقط ديون ورشکسته حال مي شود.
4) فقط مطالبات ورشکسته حال مي شود.

54- در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشکسته در تصفيه اختصاري، کدام گزينه صحيح است؟
1) موثق ها، طلبکاران عادي، ممتازها
2) ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادي
3) موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادي
4) ممتازها، طلبکاران عادي، موثق ها

55 - اصولا دلال در برابر آمر مسئول اجراي تعهدات ثالث...........
1) نيست اما در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر است.
2) نيست همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر نيست.
3) است اما در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر نيست.
4) است همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر است.

56 - شرکت تجارتي در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگي.........
1) اصولا حق تصرف در اموال خويش را دارد.
2) فقط حق تصرف مادي در اموال خويش را ندارد.
3) اصولا حق تصرف در اموال خويش را با اجازه مدير تصفيه دارد.
4) فقط حق تصرف حقوقي در اموال خويش را ندارد.

57 کداميکاز اسناد زير از مزاياي اجراي اسناد رسمي برخوردار هستند؟
1) فقط چکهاي ريالي عهده بانکهاي دولتي و خصوصي ايراني
2) چک هاي ريالي و ارزي صادره عهده بانک هاي دولتي و خصوصي ايراني
3) فقط چک هاي صادره عهده بانک هاي دولتي
4) چک هاي صادره توسط بانک هاي ايراني و خارجي

58- کدام گزينه صحيح است:
1) لااقل يک شريک شرکت تضامني بايد تاجر باشد.
2) همه شرکاي شرکت تضامني ممکن است شرکت تجارتي باشند.
3) لااقل يک شريک شرکت تضامني بايد شخص حقيقي باشد.
4) همه شرکاي شرکت تضامني بايد شخص حقيقي باشند.

59- در مورد شمول مقررات ورشکستگي بر شرکت هاي بيمه کدام گزينه صحيح است؟
1) فقط بيمه هاي خصوصي مشمول مقررات ورشکستگي هستند.
2) بيمه ها مشمول مقررات ورشکستگي هستند.
3) بيمه ها مشمول مقررات ورشکستگي نيستند.
4) فقط بيمه هاي دولتي که خصوصي سازي شده اند از شمول مقررات ورشکستگي خارج هستند.

60- در مورد اوراق مشارکت که توسط شرکت هاي سهامي عام صادر ميگردد کدام گزينه درست است:
1) سود اوراق مشارکت و سود سهام مساوي است.
2) سود اوراق مشارکت و سود سهام ممکن است مساوي باشد.
3) سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام بيشتر است.
4) سود اوراق مشارکت همواره ازسود سهام کمتر است.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان