بسم الله
 
EN

بازدیدها: 626

جرائم پزشکي

  1393/10/20

مسئوليت پزشکي


مسئوليت پزشکي يکي از مسائل اساسي حقوق پزشکي است که در رابطه پزشک و بيمار مطرح مي شود. در واقع، رابطه پزشک و بيمار به منزله عقدي است که ميان آن دو منعقد گشته و به موجب اين رابطه حقوقي، پزشک به عنوان بازيگر فعال اين رابطه، در برابر خدمات علمي خود همانگونه که نفعي عايد وي مي گردد، واجد تکاليفي است که در ادبيات حقوقي به مسئوليت تعبير مي گردد.
بدين سان، زماني که از «مسئوليت» ياد مي شود، مقصود گستره معنايي حقوقي اين واژه است که آثار و پيامدهاي حقوقي نيز به همراه دارد. در اين راستا، پزشک در حيطه تخصص خويش و به اندازه تواناييها و قابليت هاي علمي اش، بر وفق نظامات مقرر وظيفه دارد ضمن عنايت به حفط اسرار اين رابطه و عدم افشاي آنها، در درمان و معالجه بيمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوي وي، موجب تحقق مسئوليت حقوقي و کيفري خواهد بود. در واقع، زماني که ميان بيمار و پزشک رابطه اي حقوقي برقرار مي گردد، مسئوليت پزشک در اين زمينه تبلور مي يابد و ضمانت اجراي قصور و خطا در مسئوليت پزشکي ناشي از اين رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئوليت حقوقي و کيفري» برحسب مورد مي گردد.
دراين ميان، مسئوليت پزشکي از چه گستره معنايي برخوردار است، دامنه آن تا کجاست، مباني تحقق و شرايط آن کدامند و افزون بر اين، مسئوليت حقوقي و کيفري در اين خصوص چه زماني بروز مي نمايد، مباني و شرايط تحقق مسئوليت هاي مزبور در پزشکي به چه صورت تبلور مي يابند و مسائلي از اين قبيل، تحت عنوان «مسئوليت پزشکي» در قلمرو حقوق پزشکي مطرح شده و مورد مطالعه قرار مي گيرد.

جرائم و تخلفات پزشکي


يکي از مقوله هاي مورد بحث درحقوق پزشکي، تخلفات و جرايم پزشکي است. در دنياي پزشکي، ميان پزشک و بيمار رابطه اي حقوقي برقرار است که بر اين اساس پزشک مکلف است در قبلا معالجه بيمار از تمام استعداد و قابليت هاي خويش بهره گرفته و با عنايت به نظامات و مقررات دولتي اين مهم را به انجام رساند. اما در اين ميان، همواره مقصود مطلوب محقق نمي گردد و مشکلاتي بروز مي نمايد. گاه پزشک آنگونه که شايسته است در انجام تکليف خويش، عمل ننموده؛ زماني به صورت اتفاقي و غير عادي نتيجه اي متفاوت از نتيجه معمول محقق مي گردد؛ و از اين رو مسئله خطا يا تخلف، قصور و تصير پزشک مطرح مي گردد که حسب مورد، پيامد و عواقب حقوقي آن براي پزشک متفاوت مي باشد. 
آنگاه که پزشک در انجام وظيفه خويش قصور مي ورزد با وضيعتي که مرتکب تقصير مي شود و حالتي که در آن، انجام تکليف از روي عمد و سوء نيت او صورت گرفته است، جملگي اگر چه در زمره جرايم و تخلفات پزشکي جاي مي گيرد، امابه لحاظ مسئوليت حقوقي و کيفري، عواقب متمايزي را براي او به همراه دارند.
بدين ترتيب در گستره جرايم و تخلفات پزشکي به منزله مقوله اي از حقوق پزشکي، از يک سو، اعمال و ترک اعمالي که مشمول جرم مي شوند دامنه جرم و تخلفات پزشکي، مباني و شرايط تحقق آنها مشخص و مورد مطالعه قرار گرفته و از سوي ديگر عواقب و حدت و شدت جزاي ناشي از آنها نيز مورد توجه قانونگذار قرار مي گيرد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان