بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت دوازدهم

  1393/10/14
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است

حقوق جزاي اختصاصي

تأثير وسيله در تحقق قتل و نوع آن، كدام است؟
1- موضوعيت ندارد ليكن نوع قتل همواره بستگي به وسيله دارد .
2- موضوعيت دارد ليكن در نوع آن، كاملاً بي اثر است .
3- موضوعيت ندارد ليكن مي تواند در نوع قتل موثر باشد .
4- موضوعيت دارد و در تحقق آن، موثر است .

كارگر يك رستوران كه از رفتار يك مهمان ناراحت است، موضوع را به مدير خود منعكس مي كند و به تحريك مدير، قصد جان مهمان را مي كند . مهمان ياد شده غالبا در ميز شماره 11 مي نشسته است . كارگر غذا را سمي كرده و در حالي كه مهمان ديگري در ميز شماره 11 نشسته است، با عجله همان غذا را مقابل آن مهمان جديد مي گذارد و در نهايت اين مهمان مي ميرد . مطابق نظر حقوقدانان، نوع قتل و ماهيت عمل مدير چيست؟
1- عمد - معاونت
2- در حكم عمد - معاونت
3- شبه عمد - سبب
4- به منزله خطاي محض - شرط

احمد قبل از اقدام به طرح شكايت سرقت عليه سامان، فوت مي كند . حكم اجراي حد كدام است؟
1- اگر شرايط سرقت حدي محقق باشد، حد بايد به صرف شكايت ورثه يا حاكم اجرا شود .
2- ورثه شكايت و تقاضاي حد مي كنند .
3- حاكم اسلامي تقاضاي اجراي حد مي كند .
4- حد ساقط مي شود .

نظر به اين كه در ماده 523 قانون مجازات، در جرم جعل، سخن از الحاق يا الصاق مطرح گرديده است، حكم گم كردن يك يك برگه از يك پرونده يا سند چيست؟
1- در هر صورت، جعل است.
2- حسب مورد مي تواند جرم خاص يا جعل باشد .
3- در هيچ صورتي جعل نيست.
4- همواره به عنوان جرم خاص، جرم انگاري شده است .

فرخ مال مسروقه را نزد سيما به امانت مي گذارد و بنا را بر اين مي گذارد كه مال مسروقه چند روز بعد به وي عودت داده شده، حق الزحمه سيما پرداخت گردد . سيما آن مال را مي فروشد . عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
1- مداخله در اموال مسروقه
2- خيانت در امانت و انتقال مال غير
3- انتقال مال غير
4- خيانت در امانت

پزشكي بر خلاف واقع، يك گواهي براي ارائه به نظام وظيفه در اختيار هوشنگ مي گذارد . هوشنگ آن گواهي را به نظام وظيفه ارائه مي كند . مطابق قانون، عمل هوشنگ مشمول كدام عنوان است؟
1- كلاهبرداري
2- استفاده از سند مجعول
3- جرم نيست.
4- ارائه گواهي خلاف واقع

سپهر كارمند اداره دارايي و مأمور وصول ماليات است . او سه برابر مبلغ مربوطه را از مؤدي به نفع دولت وصول مي كند . عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
1- سوء استفاده از مقام و موقعيت
2- تحصيل مال از طريق نامشروع 
3- فاقد وصف جزايي است
4- اخذ مال به نفع

عباس كه شاهد قتل حميد به دست رحيم است . پس از رؤيت اين صحنه و در حالي كه رحيم در حال فرار است، او را مي كشد . عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
1- قتل عمدي، موجب قصاص است .
2- با توجه به مهدورالدم بودن قاتل، فاقد وصف جزايي است .
3- قتل عمدي، موجب ديه و داراي مجازات تعزيري است .
4- در صورت اجازه اولياي دم نسبت به عمل او، رافع مجازات قصاص است .

فردي به منزل خانمي زنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزندش را به او مي دهد و او هم با توجه به بيماري قلبي در دم جان مي سپارد . كدام مورد در خصوص قتل واقع شده، صحيح است؟
1- قتل شبه عمد از طريق فعل معنوي است .
2- قتل بالتسبي است كه حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه است .
3- قتل خطاي محض از طريق فعل معنوي است .
4- قتل بالمباشره است كه حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه است .

راننده اي با عمليات متقلبانه وانمود مي كند كه خودروي او اشكال فني دارد و زماني كه مسافران از اتومبيل پياده مي شوند، آن را حركت داده و اموال مسافران را مي برد . راننده مرتكب كدام جرم شده است؟
1- كلاهبرداري
2- سرقت
3- غصب
4- خيانت در امانت

دسترسي به داده هاي سري در حال انتقال در سامانه هاي رايانه اي، داراي كدام عنوان مجرمانه است؟
1- اخلال در داده ها
2- دسترسي غير مجاز
3- شنود غير مجاز
4- جاسوسي رايانه اي

احمد با استفاده از سلاح گرم، مرتكب سرقت مقرون به آزار عليه بهرام مي شود كه در نهايت منجر به مجروح شدن بهرام مي گردد، كيفر احمد در قوانين ايران، كدام است؟
1- بيش از دو سوم حداكثر حبس تعزير و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح
2- حداكثر ميزان حبس تعزير و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح
3- بيش از دو سوم حداقل حبس تعزيري و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح
4- اعدام از بابت محاربه و افساد في الارض

با توجه به نص قانون مجازات اسلامي، عاقله در صورت تحقق اكراه در قتل، در كدام مورد، مسئول است؟
1- اگر اكراه شونده، كودك غير مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله ديه مي دهد .
2- اگر اكراه شونده، كودك مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله او ديه مي دهد .
3- اگر اكراه كننده، كودك مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله ديه مي دهد .
4- اگر اكراه كننده، كودك غير مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله ديه مي دهد .

براي تحقق توهين كيفري، وجود كدام يك از شرايط زير، لازم و كافي است؟
1- حقيقي و معين بودن شخص مورد توهين
2- مطابق با واقع نبودن توهين
3- فقط حقيقي بودن شخص مورد توهين
4- فقط معين بودن شخص مورد توهين

در كدام صورت، ارتكاب جرم جعل از سوي يك شخص نظامي در اسناد غير رسمي، مشمول قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خواهد شد؟
1- به قصد ضربه زدن به عمليات نظامي باشد.
2- به صورت باندي باشد .
3- به مناسبت انجام وظيفه باشد.
4- مشمول تعدد باشد .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان