بسم الله
 
EN

بازدیدها: 663

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت هفتم

  1393/10/12
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

فصل هفتم – بررسي شکايات

ماده 71 - به استناد ماده ( 52 ) قانون ، هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي انتخابات ، شکايات واصله را بپذيرند و ظرف پنج روز به آنها رسيدگي نمايند . بنابراين چنانچه در مهلت ياد شده شکايتي از حوزه انتخابيه به هيأت اجرايي بخش واصل شود ، هيأت مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکايت در جلسه مشترك با هيأت نظارت بخش به آن رسيدگي و مراتب را صورتجلسه نمايند (فرم شماره 32)
تبصره 1- شکاياتي قابل طرح و بررسي مي باشد که نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، آدرس محل کار يا سکونت شاکي که هويت وي را آشکار مي نمايد ، دارا باشند .
تبصره 2- هيأت اجرايي پس از پايان مهلت دريافت و رسيدگي به شکايات چنانچه هيچ گونه شکايتي از انتخابات دريافت ننموده باشد ، مراتب عدم وصول شکايت را نيز صورتجلسه مي نمايد . (فرم شماره 33)

ماده 72 - هيأت اجرايي موظف است پس از اتمام مهلت رسيدگي به شکايات ، بلافاصله با توجه به شکايات دريافتي و بررسي چگونگي برگزاري انتخابات ، نظر خود در مورد چگونگي برگزاري و پيشنهاد تأييد يا ابطال انتخابات حوزه انتخابيه را طي صورتجلسه اي به هيأت نظارت بخش اعلام نمايد .
(فرمهاي شماره 34،35،36،37،38)
تبصره 1- چنانچه بررسي شکايات منجر به ابطال آراي شعبه يا شعبي از حوزه انتخابيه شود ( اعم از آن که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و يا نباشد ) هيأت اجرايي بخش موظف است آراي باطل شده را در نتايج قبلي دخالت داده و نتيجه جديد به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نمايد .
تبصره 2- پيشنهاد ابطال کل انتخابات يا آراي شعبه يا تعدادي از شعب مي بايد مستدل و براساس مواد قانون باشد .

ماده 73 - هيأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظريه هيأت اجرايي بخش درخصوص برگزاري انتخابات به شرح زير اقدام نمايد :
الف – چنانچه نظر بر تأييد صحت برگزاري انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه و يک نسخه آن را به بخشداري و يک نسخه را براي اطلاع ، به هيأت نظارت شهرستان ارسال مي نمايد .
ب – چنانچه نظر بر ابطال انتخابات يک يا چند شعبه اخذرأي داشته باشد ، مراتب را به صورتجلسه و يک نسخه آن را همراه با دلايل و مدارك مستند به منظور اخذ تصميم و اقدام بعدي به هيأت نظارت شهرستان و يک نسخه را براي اطلاع ، به بخشداري ارسال مي نمايد .
تبصره – از اين مرحله به بعد با توجه به دو وضعيت (الف) و (ب) ، اقدامات در دو مسير جداگانه ولي به صورت موازي و همزمان ادامه خواهد يافت .

ماده 74 - اقدامات مربوط به بند (الف) ماده 73:
1-  بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هيأت نظارت بخش مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات ، مراتب را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند و يک نسخه از آگهي منتشر شده را براي هيأت نظارت شهرستان ارسال نمايد. (فرمهاي 39 و 40)
2- به استناد ماده 55 قانون ، چنانچه کسي به تأييد صحت برگزاري انتخابات معترض باشد ، حداکثر ظرف مدت 2 روز از انتشار آگهي مي تواند شکايت خود را به هيأت نظارت شهرستان اعلام نمايد .
3- هيأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف ( 15 ) روز از وصول شکايت معترضان ، براساس ماده 55 ) و با رعايت ماده ( 57 ) و ( 59 ) قانون نتيجه قطعي و نهايي انتخابات حوزه انتخابيه را به بخشدار مربوط  اعلام نمايد . چنانچه در پايان مهلت دريافت شکايت ، هيأت نظارت شهرستان شکايتي دريافت نکرد موظف است بلافاصله مراتب عدم وصول شکايت را هم براي اقدام بعدي به بخشدار اعلام نمايد .
4- بخشدار موظف است نظر نهايي هيأت نظارت شهرستان درخصوص تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند .

ماده 75 - اقدامات مربوط به بند (ب) ماده 73 :
1- هيأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هيأت نظارت بخش مبني بر پيشنهاد ابطال انتخابات ، موضوع را بررسي و نتيجه را صورتجلسه نمايد چنانچه نتيجه بررسيها حاکي از تأييد صحت برگزاري انتخابات با همان نتيجه قبلي باشد ، مراتب را بلافاصله از طريق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام مي نمايد . در غير اين صورت چنانچه نظر به ابطال و يا تغيير سرنوشت انتخابات باشد ، صورتجلسه تنظيم شده را به منظور اظهارنظر نهايي به هيأت نظارت استان ارسال مي دارد .
2- بخشدار موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت شهرستان مبني بر تأييد صحت برگزاري انتخابات که نتيجه قطعي و نهايي انتخابات محسوب مي شود ، مراتب را از طريق انتشار آگهي به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند. (فرم شماره 41)
3- هيأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف ( 5) روز از وصول نظريه هيأت نظارت شهرستان درخصوص ابطال انتخابات و يا تغيير سرنوشت آن ، نظر نهايي خود مبني بر تأييد يا عدم تأييد صحت برگزاري انتخابات و يا تغيير نتيجه اعلام شده قبلي را طي صورتجلسه اي به هيأت نظارت شهرستان اعلام نمايد .
4- هيأت نظارت شهرستان موظف است بلافاصله پس از وصول صورتجلسه نظريه هيأت نظارت استان ، مراتب را از طريق هيأت نظارت بخش به بخشدار اعلام نمايد .
5- بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظريه هيأت نظارت استان نتيجه قطعي و نهايي ( انتخابات را از طريق انتشار آگهي ، به آگاهي اهالي حوزه انتخابيه برساند. (فرمهاي شماره 2 و 43)

ماده 76 - هيأتهاي نظارت شهرستان و استان موظفند در کليه اقدامات خود همواره ماده ( 59 ) قانون را در نظر داشته باشند و آن را رعايت نمايند.

ماده 77 - بخشدار موظف است پس از انتشار آگهي نتيجه قطعي و نهايي انتخابات حوزه هاي انتخابيه ، سه نسخه از هر يک از اين آگهي ها را به ستاد انتخابات فرمانداري ارسال نمايد ، يک نسخه از آنها به ستاد انتخابات کشور ، نسخه ديگر به ستاد انتخابات استان ارسال مي گردد و نسخه باقيمانده ، در بايگاني فرمانداري نگهداري خواهد شد. (فرمهاي شماره 44 و 45)
مشاوره حقوقی رایگان