بسم الله
 
EN

بازدیدها: 839

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت سيزدهم

  1393/10/10
قسمت قبلي

فصل 6: چه کساني در سازمان ملل متحد کار مي کنند؟

چه کساني در سازمان ملل متحد کار مي کنند و در آنجا چه مي کنند؟

کارشناسان اقتصاد، مترجمان، آمارگران، منشي ها، متخصصان رايانه، پزشکان، درودگران، فقط معدودي از طيفي گسترده از افراد با مهارت ها و پيشينه هاي متنوع هستند که به عنوان کارکنان سازمان ملل متحد فعاليت مي کنند.
دبيرخانه سازمان ملل متحد حدود 7500 کارمند تحت بودجه عادي و نزديک به همين تعداد تحت اعتبارهاي ويژه دارد. اين افراد که از حدود 170 کشور هستند سياست ها و برنامه هاي ملل متحد را در نيويورک و در مراکز ديگر سازمان در سراسر جهان اداره مي کنند.كل نظام ملل متحد ، يعني برنامه ها و کارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل، از جمله بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، حدود 61 هزار کارمند در سراسر جهان دارند.
 

کارکنان چگونه انتخاب مي شوند؟

منشور ملل متحد مي گويد معيار اصلي استخدام بايد «بالاترين معيارهاي کارايي، توانايي و درستي» باشد. همچنين در «استخدام کارکنان بايد تا حد امکان به تنوع جغرافيايي» توجه شود. کارکنان دبيرخانه بايد کل اعضاي سازمان ملل را منعکس کنند تا سازمان پذيراي نظام هاي متنوع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جهان باشد و همه کشورهاي عضو به آن اعتماد داشته باشند. سازمان ملل به منظور تضمين وجود چنين تنوعي افراد واجد صلاحيت را از همه جاي جهان استخدام مي کند و استخدام آن جهاني و ملي است. براي استخدام کارکنان حرفه اي اصلي در رده هاي پايين و مياني، آزمون هاي رقابتي سختي انجام مي شود.
 

آيا ديپلمات هاي مامور خدمت در سازمان ملل متحد، کارمند آن هستند؟

خير. اين ديپلمات ها که بيشتر به چشم مردم مي آيند، نماينده دولت هاي خود هستندوبراي آنها کار مي کنند، نه براي سازمان ملل متحد. همه کشورهاي عضو، هيات هاي دائمي در نيويورک دارند که در عمل سفارت کشور آنها در سازمان ملل است. رياست هيات ها را سفيران به عهده دارند، که به عنوان نمايندگان دائمي شناخته مي شوند و هسته اصلي جامعه ديپلماتيک را در نيويورک تشکيل مي دهند. ديپلمات هاي مامور در سازمان ملل از مزايا و مصونيت هايي برخوردارند که به موجب حقوق بين الملل براي ديپلمات ها در همه جا مجاز است. حدود 3 هزار ديپلمات هر سال بين سپتامبر و دسامبر به نيويورک مي آيند تا در اجلاس سالانه مجمع عمومي شرکت کنند.
 

آيا بين تعدادکارکنان تبعه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سازمان ملل تناسب وجود دارد؟

در پايان سال 2001 نزديک به 5/47 درصد پست ها در گروه تخصصي سازمان ملل در اختيار ملت هاي کشورهاي توسعه يافته، 6/41 درصد در اختيار کشورهاي در حال توسعه و 9/10 درصد در اختيار کشورهاي در حال گذار بود. بين تمام کارکنان سازمان 6/50 درصد از کشورهاي در حال توسعه، 43 درصد از کشورهاي توسعه يافته و 4/6 درصد از کشورهاي در حال گذار، علي رغم اين حقيقت، بود که کشورهاي در حال توسعه 149 کشور از 191 کشور عضو ملل متحد و 82 درصد جمعيت جهان را تشکيل مي دهند.
 

حضور زنان در سازمان ملل چگونه است؟

در سال 2001 زنان 2/40 درصد پست هاي تخصصي اصلي سازمان (از 2/29 درصد در سال 1991) را در دست داشتند. زنان در رده هاي بالاي دبيرخانه 7/32 درصد پست ها را داشتند. سازمان ملل مي کوشد فرصت هاي برابر براي زنان تضمين کند و دبيرکل چند زن برجسته را در مقام هاي بالاي سازمان ملل منصوب کرده است. از جمله اين مقام ها،کميسارياي عالي ملل متحد براي حقوق بشر، و مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد است. زنان رياست هفت موسسه ديگر ملل متحد از جمله برنامه اسکان بشر ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد و داوطلبان ملل متحد را به عهده دارند. زنان همچنين رياست کميسيون هاي منطقه اي اروپا و آسياي غربي ملل متحد را دارند ـ که همراه با کميسيون هاي منطقه اي آفريقا، آسيا و اقيانوس آرام و آمريکاي لاتين و کاراييب ـ تدابيري براي ترويج توسعه اقتصادي منطقه اي اتخاذ مي كنند. در حال حاضر تعداد زنان در مشاغل ارشد بيش از هر زمان ديگري است.
 

آيا تعداد کارکنان سازمان ملل متحد بيش از حد نياز است؟

تعداد کارکنان استخدام شده به وسيله سازمان ملل متحد در سراسر جهان، يعني حدود 15 هزار نفر به وسيله دبيرخانه سازمان و حدود 61000 نفر به وسيله کل نظام ملل متحد، براي شبکه اي از سازمان هايي که در مقياسي جهاني عملا در همه حوزه هاي رفاه بشر، از ترويج صلح تاافزايش توسعه ،  و سازمان دادن امداد بشردوستانه شرکت دارند، به حد چشمگيري اندک است. براي مثال دولت فدرال ايالات متحده بيش از 89 هزار کارمند غيرنظامي فقط در خارج از اين كشوردارد؛ شهر وين بيش از 70000 کارمند دولتي دارد؛ ديسني لند و ديسني ورلد بيش از کل نظام ملل متحد کارمند دارند.

کارکنان سازمان ملل متحد در معرض حمله

حملات به کارکنان سازمان ملل در چند سال اخير به حد چشمگيري افزايش يافته و بسياري از کارکنان آن هنگام کار در نواحي گرفتار مناقشه کشته، گروگان گرفته شده، بازداشت و يا «ناپديد» شده اند.
از سال 1992 بيش از 210 کارمند غيرنظامي سازمان ملل در اثر اقدامات شرورانه کشته شده و حدود 265 نفر هنگام خدمت در عمليات سازمان در سراسر جهان گروگان گرفته شده اند از جمله پنج کارکند غيرنظامي که سال 2001 زندگي خود را از دست دادند. با بهتر شدن وضع گزارش دهي حملات عليه کارکنان سازمان، 830 مورد گزارش حمله، تجاوز، سرقت مسلحانه و ساير حملات فقط در سال 2000 به ثبت رسيد. در عمليات حفظ صلح، از سال 1948 بيش از 1760 عضو نظامي و غيرنظامي از بيش از 100 کشور، از جمله 62 مامورحفظ صلح در سال 2001، حين انجام وظيفه کشته شده اند.
شوراي امنيت ضمن محکوم کردن اين گونه حملات، يادآور شده است مسئوليت امنيت هيات هاي سازمان ملل به عهده کشورهاي ميزبان وطرف هاي مخاصمه است. مجمع عمومي سال 1994، کنوانسيون ايمني کارکنان سازمان ملل وكاركنان وابسته را تصويب کرد که دولت هاي کشورهايي را که عمليات سازمان ملل در آنها انجام مي شود موظف مي سازد تا از کارکنان سازمان محافظت کنند و تدابير پيشگيرانه عليه جرايم و آدم ربايي انجام دهند. مسئولان سازمان اميدوارند حمله به کارکنان ملل  متحدو گروه هاي بشر دوستانه به عنوان جنايات جنگي طبقه بندي شود و از طرف دادگاه بين المللي کيفري قابل پيگيري باشد.

آيا حقوق کارکنان سازمان ملل متحد خيلي زياد است؟

کشورهاي عضو سازمان ملل متحد به منظور تضمين معيارهاي عالي براي کارکنان سازمان، تصريح کرده اند حقوق متخصصان سازمان ملل بايد قابل مقايسه با بيشترين حقوق پرداختي در خدمات دولتي کشورها باشد. اما ميزان حقوق ها در سازمان ملل به شدت از حقوق هاي خدمات دولتي کشورها و سازمان هاي بين المللي کمتر شده، ودر چند کشور با حقوق ها در بخش خصوصي اصلا قابل مقايسه نيست. بسياري از روساي کارگزاري هاي سازمان ملل ابراز نگراني کرده اند شرايط خدمت در اين سازمان ديگر قابل رقابت نيست. براي متخصصان فرانسوي، آلماني، ژاپني و کشورهاي بسيار ديگر، رها کردن شغل براي پيوستن به سازمان ملل به معناي حقوق و مزاياي کمتر است. اگرچه بيشتر کارکنان به خاطر حمايت از آرمان هاي ملل متحد به آن مي پيوندند، سازمان هنوز در جذب و حفظ کارکنان از کشورهاي داراي سطوح پرداخت بالا با دشواري مواجه است. اگر سازمان ملل متحد مي خواهد به جذب متخصصان واجد شرايط عالي و متعهد ادامه دهد، بايد کارفرمايي قادر به رقابت باشد و شرايط جذاب پيشنهاد کند.

آيا کارکنان سازمان ملل متحد مزاياي بسيار زيادي دارند؟

خير. مزاياي كاركنان سازمان ملل از نظر تعطيلات، بيمه درماني، بازنشستگي و امثال آنها، شبيه مزايايي است که دولت ها و بخش خصوصي براي کارکنان خود که در خارج کار مي کنند، مي پردازند.
اکثريت عظيم کارکنان سازمان ملل از موقعيت ديپلماتيک برخوردار نبوده و مشمول قوانين و مقررات کشور محل خدمت خود هستند. کارکنان سازمان «سهميه کارکنان» مي پردازند که نوعي ماليات درآمد است که مطابق مقياسي تصاعدي از حقوق ناخالص آنان کسر مي شود. اين مالياتي ثابت است که از آن هيچ مبلغي نبايد کسر شود. کارکنان سازمان ملل، به استثناي عده کمي که موقعيت ديپلماتيک دارند، مشابه هر فرد ديگري ماليات خريد، مستغلات و ماليات هاي ديگر را مي پردازند. و در حالي که مردم غالبا کار در سازمان ملل را مترادف کار و زندگي در نيويورک مي دانند، بسياري از کارکنان سازمان بسيار دورتر از مقر سازمان ملل در نيويورک، يعني اغلب در کشورهاي گرفتار فقر يا جنگ کار و زندگي مي کنند.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان