بسم الله
 
EN

بازدیدها: 622

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1393/9/12
قسمت قبلي

حقوق اقليتها

(اقـليـت مـذهـبى ) گروهى اندك از مردم يك كشور يا يك شهر را گويند كه پيرو دين يا كيشى مخالف عموم مردم آن شهر يا كشور باشند.(200)

در كـشـوراسـلامـى ، اقـليـتـهـاى مـذهـبـى و غـيـر مـسـلمـان از قـبـيـل يـهودى ، مسيحى و مجوسى (آتش پرستان ) مى توانند با شرايط خاصى به ملت مسلمان مـلحـق گـشـتـه و طـىّ يـك قـرارداد دو جـانـبـه بـه نـام (ذمـّه ) با آنان متحّد شده و ملّت واحدى را تـشـكـيـل بـدهـنـد و در پـنـاه اسـلام و حـكومت اسلامى از آزادى ، امنيّت و حقوق مخصوصى به خود برخوردارشوند.

امام خمينى قدس سرّه مى فرمايند:

(تـمـام اقليتهاى مذهـبى در حـكومت اسلامى ، مى توانند به كليه فرايض مذهبى خود آزادانهعمل نمايند و حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.)(201)

اهل ذمّه

(اهل ذمه ) كسانى را گويند كه در پناه و حمايت اسلام به سر مى برند، از قبيل : يهوديها، مسيحيها، و زرتشتيها.

پيروان مذهبهاى سه گانه (يهود، مسيحيت و زرتشتى ) چنانچه به شرايط ذمّه كه خواهد آمد، ملتزم و متعهّد گردند، دينشان به رسميّت شناخته مى شود و از آنان مبلغى به عنوان جزيه پذيرفته مى شود.(202)

1- در جزيه اندازه خاص نيست و حدّى ندارد، بلكه اندازه آن به نظر والى بستگى دارد كه طبق آنچه از مصالح ، مكانها، زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مى بيند، انجام دهد.(203)

2- والى مى تواند اين ماليات را به يكى از صورتهاى زير قرار دهد:

الف- بطور سرانه

ب- بر زمينها

ج- بر هر دوى آنها

د- بلكه بر گله هاو چهارپايان

ه‍- درختان

و- مستفلّات ، هر طور كه مصلحت بداند.(204)

3- بهتر است اندازه جريمه در قرارداد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام واگذار گردد، تا آنكه حقارت و ذلّت (كه در قرآن ذكر شده ) بر آنان تحقق يابد.(205)

4- اگر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام (ع ) قرار داده شود، مى تواند هر طور، هر مقدار و به هر چيزى كه مى خواهد قرار بگذارد.(206)

5- اگر اندازه جزيه در قرارداد ذمّه معلوم شود، بايد طبق همان عمل شود،به عنوان مثال :

الف- چنانچه در قرارداد، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نيست .

ب- اگر بر زمينها قرار دهد، بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نيست .

ج- اگر برهر دوى آنها قرار دهد، نقل به يكى از آنها جايز نيست و ... .(207)

6- جزيه مانند زكات وخراج ، هر ساله گرفته مى شود و ظاهر آن است كه شرط كردن بر آنها كه اول ، آخر يا وسط سال ادا نمايند، جايز است و اگر مطلق گذاشته شود ظاهرا در آخر سال واجب است .(208)

1- پذيرفتن جزيه طبق نظر امام (ع ) يا والى مسلمانان

2- انجام ندادن كار منافى با امنيّت ، مانند تصميم جنگ با مسلمانان

3- تظاهر نكردن به منكرات نزد ما(209)

4- قبول احكام مسلمانان از قبيل اداى حقّ، ترك محرمات و اجراى حدود الهى

5- آزار نرساندن به مسلمانان ، مانند دزدى اموالشان و جاسوسى

6- نساختن كنيسه و ننواختن ناقوس (210)

1- قرارداد ذمّه در زمان حضور به دست امام عليه السلام و در زمان غيبت به دست نايب امام است .(211)

2- اهل ذمّه در صورت ارتكاب جنايت طبق قانون اسلام حدّ زده مى شوند، يا تعزير مى گردند.(212)

3- ابتدا كردن سلام به ذمّى مكروه است و بعضى گفته اند حرام است و اين احوط است . اگر ذمّى ابتدا سلام كند، سزاوار است كه در جوابش به (عليك ) اكتفا شود ... و سزاوار است كه در وقت ملاقاتشان بگويد:

(اَلسَّلامُ عَلى مَنِاتَّبَعَ الْهُدى ).(213)

چنانچه اهل ذمّه مرتكب عمل غير مجاز در شريعت اسلام كه در شريعت آنها جايز است شوند، دو صورت دارد:

الف- تظاهر نكنند و علنى آن را انجام ندهند، مورد اعتراض قرار نمى گيرند.

ب- در صورت تظاهر و انجام علنى آن ، چنانچه آن عمل موجب حد يا تعزير باشد، طبق قانون اسلام حكم خواهد شد.(214)

5- كافران اعم از ذمّى و غير ذمّى حقّ ندارد به تبليغ مذهب و نشر كتابهاى خود در كشورهاى اسلامى بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت كنند و بر مسلمانان است كه خود و فرزندانشان از كتابها و مجالس آنان احتراز جويند.(215)-----------------------
منابع و مآخذ
قرآن كريم .

نهج البلاغه .

الاحكام السلطانيه ، ماوردى .

بحارالانوار ، مجلسى (ره ) ، اسلاميه .

تحريرالوسيله ، امام خمينى (ره ) ، چاپ نجف .

ترجمه و شريح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پيام اسلام .

التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت .

شرح لمعه ، شهيد ثانى (ره ) ، چاپ سنگى .

صحيفه نور ، وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامى .

قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى .

قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى .

كتاب البيع ، امام خمينى (ره ) ، اسماعيليان .

لسان العرب ، بيروت .

لغت نامه دهخدا ، چاپ دانشگاه تهران .

المستصفى ، غزالى ، چاپ مصر.

مفردات ، راغب اصفهانى ،بيروت .

مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، عليرضا فيض ، وزارت ارشاداسلامى .

وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، بيروت .

پاورقى

1- لسان العرب ، ج 15، ص 186، دارصادر، بيروت .
2- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 404.

3- ص (38) ، آيه 26 .

4- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 7 ، بيروت .

5- قضا وقضاوت در اسلام ، ص 41 ، انتشارات المهدى .

6- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 18 ، روايت 2 .

7- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 405 ، مساءله 1 .

8- صحيفه نور ، ج 12 ، ص 26 .

9- ر . ك : نساء (4) ، آيه 135 .

10- صحيفه نور ، ج 16 ، ص 251 .

11- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 155 .

12- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 405 ، مساءله 3 .

13- ترجمه و شرح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، ج 3 ، ص 415 ، انتشارات پيام اسلام .

14- اجتهاد مطلق يعنى اجتهاد در تمام احكام دينى .

15- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 407 ، مساءله 1 .

16- همان ، مساءله 1 .

17- همان ، مساءله 2 .

18- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 406 ، مساءله 6 .

19- در اصطلاح فقه يعنى چيزى را كمتر از قيمت حقيقى عالما فروختن و يا به زيادتر از قيمت عالما خريدن ، (لغت نامه دهخدا ، ج 42 ، ص 49 ) .

20- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 406 ، مساءله 6 .

21- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 410 .

22- همان ، ص 410 ـ 411 .

23- همان ، ص 411 .

24- همان .

25- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 411.

26- همان .

27- همان ، ص 412 .

28- همان .

29- همان ، ص 413 .

30- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 412 ، مساءله 2 .

31- همان ، مساءله 5 .

32- همان ، ص 414 ، مساءله 6 .

33- همان ، مساءله 7 .

34- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 414 .

35- همان ، ص 415 ، مساءله 1 .

36- همان .

37- همان ، مساءله 2 .

38- همان ، ص 416 ، مساءله 4 .

39- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 416 ، مساءله 4 .

40- همان .

41- همان .

42- همان ، مساءله 5 .

43- همان ، مساءله 7 .

44- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 417 ، مساءله 1 .

45- همان ، ص 418 ، مساءله 2 .

46- همان ، مساءله 3 .

47- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 418 ، مساءله 4 .

48- همان ، مساءله 6 .

49- همان ، ص 425 ، مساءله 1 .

50- همان ، مساءله 2 .

51- همان ، مساءله 3 .

52- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 426 ، مساءله 4 .

53- همان ، ص 425 ، مساءله 5 .

27
54- همان ، ص 427 ، مساءله 1 .

55- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 427 ـ 428 ، مساءله 1 و 3 .

56- همان ، ص 429 ، مساءله 13 .

57- همان ، ص 430 ، مساءله 14 .

58- نساء (4) ، آيه 135 .

59- بقره (2) ، آيه 282 .

60- همان ، آيه 140 .

61- بحارالانوار ، ج 104 ، ص 311 ، اسلاميه .

62- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 441 (الاول ) .

63- همان (الثانى ) .

64- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 442 (الثالث ) .

65- همان ، ص 442 (الرابع ) .

66- همان ، ص 443 (الخامس ) .

67- همان (السادس ) .

68- همان ، ص 444 ، مساءله 5 .

69- همان .

70- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 444 ، مساءله 6 .

71- همان ، ص 445 ، مساءله 9 .

72- همان ، مساءله 1 .

73- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 251 .

74- مفردات ، راغب اصفهانى ، واژه حق .

75- كتاب البيع ، امام خمينى (ره ) ، ج 1 ، ص 21 ، مؤ سسه مطبوعاتى اسماعيليان .

76- مقالات حقوقى ، ابوالقاسم گرجى ، ج 1 ، ص 279 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى .

77- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 446 ، مساءله 1 .

78- تحف العقول ، ترجمه احمد جنتى ، ص 406 ، انتشارات امير كبير .

79- حقّ الله وحقّ الناس ، حسين لطيف ، ص 49 ـ 50 ، دار الكتاب .

80- همان ، ص 52 ، با اندكى تصرّف .

81- جهت توضيح بيشتر به كتاب ( حقّ الله و حقّ الناس ) ص 48 ـ 53 ، رجوع شود .

82- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 446 ، مساءله 1 .

83- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 446، مساءله 2 .

84- همان ، ص 447 ، مساءله 4 .

85- همان ، ص 448 ، مساءله 6 .

86- همان ، فرع اوّل .

87- همان ، فرع دوّم .

88- همان ، فرع سوّم .

89- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 449 ، مساءله 1 .

90- همان ، مساءله 2 .

91- همان ، مساءله 3 .

92- مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، ج 1 ، ص 56 .

93- همان ، اقتباس .

94- المستصفى ، ج 1 ، ص 287 ، دارصادر ، مصر.

95- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 455 ، 508، 553 .

96- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 308 .

97- حديد ، آيه 17 ـ روم ، آيه 19 ( خدا زمين را پس از مردنش زنده مى كند ).

98- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 308 .

99- الاحكام السلطانيه ، ماوردى ، ج 2 ، ص 257 ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى .

100- ر . ك . التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، ص 102 ، مؤ سسه انتشارات بعثت .

101- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 477 ( فرع پنجم ).

102- ر . ك . بحارالانوار ، ج 79 ، ص 24 .

103- اسراء (17)، آيه 32 .

104- بحارالانوار ، ج 77 ، ص 58 .

105- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 459 ، مساءله 1 .

106- همان ، مساءله 2 .

107- همان ، ص 461 ، مساءله 9 .

108- همان ، مساءله 10 .

109- همان ، ص 462 ، مساءله 13 ، (اين شرط از مضمون مساءله مزبور فهميده مى شود).

110- همان ، ص 461 ، مساءله 11 .

111- همان ، ص 460 ؛ مساءله 6 و ص 462 ، مساءله 16 .

112- (بـكـر) كـسـى اسـت كـه تـزويـج كـرده ، ولى دخـول نـكـرده اسـت و مـراد از تـراشـيـدن سـر ، تـمـام مـوى سـر اوسـت و حـد تـبـعـيـد نـيـز يـك سال است .

113- تحريرالوسيله ، ج 2 ، 466 ، مساءله 1 .

114- همان ، مساءله 2 .

28
115- در زمان غيبت به عهده حاكم شرع است .

116- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 466 ، مساءله 3 .

117- همان ، مساءله 4 .

118- همان مساءله 5 .

119- همان ، ص 476 ، مساءله 6 .

120- همان .

121- ر . ك : اعراف (7) ، آيات 80 ـ 83 .

122- عنكبوت (29) ، آيه 35 .

123- بحارالانوار ، ج 79 ، ص 71 .

124- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 469 ، مساءله 1 .

125- همان ، مساءله 4 .

126- همان .

127- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 470 ، مساءله 5 .

128- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 470 ، مساءله 8 .

129- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 425 .

130- در قرآن كريم از اصحاب رسّ دو بار سخن به ميان آمده است : ق ، آيه 12 و فرقان ، آيـه 38 ، امـا ايـنـكـه در كجا بوده اند و چگونه زيسته اند توضيحى نيامده ، ولى از روايات بـر مـى آيد كه چون به عذاب الهى گرفتار شده و نابود گشتند، همچون قوم عاد ، ثمود و ... قومى گنا 131- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 452 .

132- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 470 ، مساءله 9 .

133- همان ، مساءله 10 . ( روايت پيامبر اكرم (ص ) به اين نوع نظر دارد.)

134- همان .

135- قـذف نـيـز از گـنـاهـان كبيره است و در روايات به كبيره بودنش تصريح شده و در قـرآن مـجـيد وعده عذاب به آن داده شده است . منظور از تشريع حكم قذف ، حفظ عفت و عزّت جامعه اسلامى و پرورش روح غيرت و بزرگوارى مسلمانان است .

136- نور (24) ، آيه 19 .

137- همان ، آيه 4 .

138- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 431 .

139- مـثل اينكه بگويد : تو زنا كردى ـ تو لواط كردى ـ تو زناكارى يا لواط كننده اى ـ به تو لواط شده ـ اى زناكار و ... .

140- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 472 ، مساءله 2 .

141- همان ، ص 474 ، مساءله 1 .

142- مـحـصـن بـودن در ايـن مـقـام عـبـارت اسـت از : بـلوغ ، عقل ، حريّت ، اسلام و عفّت . پس كسى كه تمام آنها را دارد ، به قذف او حدّواجب مى شود و كسى كه همه يا بعضى از آنها را فاقد باشد ، قاذف او حدّى ندارد و تعزيز مى شود .

143- همان ، مساءله 3 .

144- همان ، ص 475 ، مساءله 1 .

145- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 475 ، مساءله 2 .

146- همان ، ص 476 ، مساءله 3 .

147- همان ، مساءله 5 .

148- همان ، ص 473 ، مساءله 8 .

149- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 473 ، مساءله 8 .

150- همان ، ص 476 ( الاول ) .

151- همان ، ص 477 ( الخامس ) .

152- ر . ك : بقره ، آيه 219 .

153- مائده (5) ، آيه 90 .

154- وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 165 .

155- بحارالانوار ، ج 79 ، ص 148 ، اسلاميه .

156- نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، حكمت 244 ، ص 1197 .

157- بحارالانوار ، ج 79 ، ص 127 .

158- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 480 ، مساءله 9 ـ 10 .

159- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 480 ، مساءله 10 .

160- همان ، مساءله 12 .

161- همان ، ص 479 ، مساءله 7 ـ 8 .

162- اگـر كسى به خاطر حفظ نفس از هلاكت يا از مرض شديد به آشاميدن مسكر اضطرار پيدا كند و بياشامد، حدّ بر او نيست . (همان ، مساءله 5 )

163- همان ، ص 481 ، مساءله 3 .

164- مائده (5) ، آيه 38 .

165- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 482 .

29
166- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 481 .

167- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 488 ، مساءله 1 .

168- همان .

169- همان ، مساءله 2 .

170- همان ، ص 482 ، مساءله 1 . ( طبق شرايط مزبور دست بچه ، ديوانه ، شخص مكره و مضطر كه جهت دفع اضطرارشًّ

دزدى مـى كـنـد ، قـطـع نـمـى شـود . هـمـچـنـيـن دسـت پـدر بـراى بـرداشـتـن مـال فـرزنـدش قـطـع نـمـى شود؛ ولى اگر فرزند از پدرش ، مادر از فرزندش و بعضى از خويشان از بعضى ديگر بدزدند ، قطع مى شود. )

171- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 483 ، مساءله 6 .

172- همان ، ص 484 ، مساءله 7 .

173- همان ، مساءله 8 .

174- همان ، مساءله 1 .

175- همان ، ص 485 ، مساءله 7 . (بنابراين ، آنچه در حرز نيست سارقش قطع نمى شود مانند دزدى در كاروانسراها ، حمامها و خانه هايى كه دربهاى آنها به روى عموم يا گروهى باز است ومانند مساجد ، مدرسه ها ، زيارتگاههاى مشرفه و... .)

176- همان ، ص 486 ، مساءله 10 .

177- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 488 ، مساءله 1 .

178- مائده (5) ، آيه 33 .

179- اسلحه سرد مانند كارد ، قمه ، شمشير و ... اسلحه گرم مانند كلت ، تفنگ و ... .

180- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 492 ، مساءله 1 .

181- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 532 ـ 533 .

182- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 493 ، مساءله 5 .

183- قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى ، واژه حرب .

184- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 493 ، مساءله 9 .

185- همان ، مساءله 10 .

186- همان ، ص 494 ، مساءله 11 .

187- همان ، ص 493 ، مساءله 7 .

188- مفردات راغب ، واژه ردّ .

189- محمد ، آيه 25 .

190- كهف (18) ، آيه 64 .

191- بقره (2) ، آيه 217 .

192- بقره (2) ، ص 366 ، مساءله 10 .

193- همان ، ص 495 ، مساءله 2 .

194- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 544 .

195- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 496 ، مساءله 9 .

196- همان ، ص 494 ، مساءله 1 .

197- همان .

198- همان ، ص 495 ، مساءله 4 .

199- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 495 ، مساءله 7 .

200- لغتنامه دهخدا ، ج 7 ، واژه اقليت .

201- رساله نوين ، ج 4 ، ص 398 .

202- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 498 ، مساءله 3 .

203- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 498 ، مساءله 3 .

204- همان .

205- همان ، ص 499 ، مساءله 1 .

206- همان ، ص 500 ، مساءله 5 .

207- همان ، ص 499 ، مساءله 3 .

208- تحريرالوسيله ، ج 2 ، ص 500 ، مساءله 7 .

209- مانند شرابخوارى ، زنا ، خوردن گوشت خوك ، ازدواج با محارم .

210- همان ، ص 501 ـ 502 . (كنيه ، معبد يهود و مسيحيان است . ـ لغتنامه دهخدا)

211- همان ، ص 501 ، مساءله 12 .

212- همان ، ص 502 ، مساءله 4 .

213- همان ، ص 503 ، مساءله 10 .

214- تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 506 (الثانى ) .

215- همان ، ص 507 ( الرابع ).

فهرست آيات
يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَهً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِاْلحَقِّ... 2
يا اَيُّهَا الَّذينَ ا مَنُوا كُونُوا قَوّامي نَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ ... 9
يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِه ا 13
وَ لا تَقْرَبُو االزِّنى اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلا 14
وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها ايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 16
اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشيعَ الْف احِشَةُ فِى الَّذينَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَ اْلا خِرَةِ ...(136 17
وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الُْمحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَاءْتُوا بِاءَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَم انينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً اَبَدا وَ اُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 17
يا اَيُّهَا الَّذينَ ا مَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاَْنْصابُ وَالاَْزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 19
وَ الّسارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُم اجَزاءً بِما كَسَب انَك الاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ 20
َزاؤُا الَّذيـنَ يُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسادا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تـُقـَطَّعَ اَيـْديـهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ 22
اِنَّ الَّذي نَ ارْتـَدُّوا عـَل ى اَدْب ارِهـِمْ ... 24
... فـَارْتَدّا عـَل ى آث ارِهـِم ا ... 24
وَ مـَنْ يـَرْتـَدِدْ مـِنـْكـُمْ عـَنْ دي نـِهِ فـَيـَمـُتْ وَ هـُوَ ك افـِرٌ فَاُول ئَكَ حَبِطَتْ اَعْم الُهُمْ فى الدُّنْي ا وَ الا خِرَةِ... 24
فهرست روايات
(يا شُرَيحُ قَد جَلَسْتَ مَجْلِسا لايَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىٌّ اَوْ وَصِىُ نَبِي اَوْ شَقِىُّ ) 2
( مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ الّلهُ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِالّلهِ الْعَظيمِ ) 2
(اِيّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّاءَذِّىَ فى مَجْلِسِ الْقَضاءِ الَّذى اُوْجِبَ فيهِ الاَْجْرُ وَ اُحْسِنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ) 3
(وَ لا يَاءْبَ الشُّهَداءُ اِذ ا ما دُعُوا) 9
(وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ) 9
(اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً) 12
( وَ اعْلَمْ اَنَّ حُرْمَةَ اَلدُّبُرِ اَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِاءَنَّ اللّهَ اَهْلَكَ اُمَةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ يُهْلِكْ اَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ ) 16
( اَلسُّحْقُ فى النِّساءِ بِمَنْزِلَةِ اللَّواطِ فِى الرِّجالِ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ شَيْئا فَاقْتُلُوهُم ا ثُمَّ اْقتُلُوهُم ا ) 16
(جُمِعَ الشَّرُّ كُلُّهُ فى بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْت احُهُ شُرْبُ الْخَمْرِ) 19
(فَرَضَ اللّهُ ... تَرْكَ شُرْبِ الْخُمْرِ تَحْصي نا لِلْعَقْلِ) 19
(شارِبُ الْخَمْرِ ... لا تُزَوِّجُوهُ اِذا خَطَبَ)          19


تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان