بسم الله
 
EN

بازدیدها: 633

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت پنجم

  1393/9/9
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)
قسمت قبلي


اقليتها و اقوام

116-3- احترام به تنوع فرهنگي، مذهبي، زبان و قومي شهروندان تکليف دولت است.
117-3- برگزاري و حضور در مراسم مذهبي ادياني که در قانون اساسي به رسميت شناخته شدهاند، آزاد است.

روستا نشينان و عشاير

118-3- شهروندان روستانشين و عشاير بايد از درآمد کافي و کيفيت زندگي مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور، حقابه، حق بهرهبرداري از اراضي کشاورزي، حق بکارگيري و استفاده و اشتغال در صنايع دستي و خدمات گردشگري، حق زارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن سازي محيط روستا برخوردار باشند.
119-3- دولت مکلف است تمهيدات لازم براي ايفاي نقش مسولانه عشاير و روستانشينان در توسعه کشور را فراهم نمايد و از توانمنديها و ظرفيتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نمايد.

محيط زيست و توسعه پايدار

120-3- دولت مکلف است حفاظت، حمايت، بهسازي و زيباسازي محيط زيست و ايجاد فرهنگ مناسب آن را در کليه برنامهها، تصميمات و اقدامهاي توسعهاي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگي و تخريب غيرقابل جبران محيط زيست از سوي کليه اشخاص و سازمانهاي عمومي و خصوصي مقابله نمايد و از فعاليت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در اين راستا حمايت به عمل آورد.
121-3- هر شهروند نسل حاضر و آينده حق بهرهمندي از محيط زيست سالم، پاك و عاري از آلودگي، از جمله حق دسترسي به هوا و آب سالم را دارد.
122-3- سياست گذاري عمومي از جمله درخصوص ظرفيت سازي در حوزه محيط زيست و آموزش به شهروندان و مسئولان بايد به گونه اي مورد ملاحظه قرار گيرد که توسعه پايدار ارتقاء يافته و ميان سياستهاي اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و حفاظت و بهسازي محيط زيست هماهنگي وجود داشته باشد.
123-3- حق فعاليتهاي مدني در حوزه محيط زيست مورد شناسايي قرار مي گيرد و هر شخص حقيقي يا حقوقي از جمله سازمانهاي مردم نهادي که حقوق زيست محيطي آنها ناديده گرفته يا نقض گرديده، محق به مراجعه و دسترسي به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
124-3- برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ايراني است. دولت موظف است در مناطقي از کشور که با مشکل آلودگي هوا مواجهند، از کيفيت هوا و ميزان اثرات آلودگي آن اطلاع پيدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرايي موثر در جهت کاهش آلودگيها و اثرات آن، برنامه ريزي نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ
تدابيري جهت کنترل آلايندههاي هوا بويژه در شهرهاي بزرگ خواهند بود.
125-3- شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، درياها، رودخانه ها، تالابها، اماکن تاريخي و مذهبي برخوردار باشند.
126-3- هرگونه ساخت و ساز و ايجاد مانع در حق برخورداري از منظر در حريم درياها، اماکن تاريخي و مذهبي، رودخانه ها و انفال مجاز نميباشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از احداث بناهايي که منجر به مشرفيت بر بناهاي تاريخي و طبيعي و مخدوش شدن خط آسماني و منظر تاريخي و فرهنگي آن ميشوند، جلوگيري نمايد.
127-3- تمامي سياستگذاريهاي مرتبط با توسعه، ميبايست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در فرآيند توسعه و امکان بهرهمندي همگان از آثار توسعه باشد.
128-3- هر شهروند حق توسعه همه جانبه مادي و معنوي را دارا ميباشد. اين حق از عالي ترين مصاديق حقوق شهروندي بوده و تحقق آن موکول به بهره مندي عادلانه افراد از کليه امکانات و منابع مادي و معنوي است که جامعه در اختيار دارد و شامل تغذيه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنيت و لوازم و مقدماتي است که تداوم حيات انساني را موجب ميگردد.
129-3- اين حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومي، قومي، مذهبي و فرهنگي، بهره مندي يکسان تمامي افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در يک نظام حقوقي عادلانه تضمين نمايد.
130-3- دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پايدار، سياستهاي تقنيني، اجرايي و قضايي لازم را براي توسعه همه جانبه مادي و معنوي کشور در کنار توجه به ساير حقوق شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محيط زيست سالم و کرامت انساني تدارك ببيند.
131-3- شهروندان حق دارند از توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امثال آن در جامعه خويش بهره مند شده و هيچکس نميتواند حق شهروندان ايراني در پيشرفت و کسب حد اعلاي توسعه را محدود نمايد.
132-3- شهروندان حق دارند که از مزايا و منافع تکنولوژي صلح آميز هسته اي در حوزه هاي فن آوريهاي نوين، انرژي، بهداشتي، پزشکي، دارويي، غذايي، رفاهي، اقتصادي و تجاري بهره مند شوند.

مبارزه مواد مخدر

133-3- دولت موظف است زمينه بهره مندي شهروندان از زندگي در محيطي عاري از مواد مخدر که دسترسي به اين مواد ناممکن باشد را فراهم نمايد. همچنين دولت با فراهم نمودن زمينه اقدامات اساسي جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به گسترش تعامل بينالمللي و استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيک جهت مصونيت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نمايد. دولت بايد زمينه هاي بهره مندي شهروندان آسيب ديده از مواد مخدر از امکانات درماني شايسته، و بازتواني و نيز امکانات بيمه اي شامل حمايتهاي اجتماعي پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکي، حمايتهاي حقوقي و اجتماعي و خانوادگي، از آنان را فراهم نمايد.

تابعيت، اقامت و ايرانيان خارج از کشور

134-3- شهروندان ايران حق دارند که از تابعيت ايران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت نموده و يا مانع استيفاء حقوق وي گردد ، مگر در مواردي که به موجب قانون پيش بيني شده باشد.
135-3- هر شهروند حق دارد که اطلاعات و مشخصات هويتي وي نظير مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان از قبيل همسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هويتي وي مندرج است، در نزد نهادهاي مربوط حفظ شود. افشاي اطلاعات هويتي افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهاي قضايي و اداري ذيصلاح به صورت محرمانه در
اختيار نهادهاي فوق قرار ميگيرد. هيچ مقام و مسئولي حق ندارد بدون مجوز صريح قانوني اطلاعات هويتي افراد را در اختيار ديگري قرار داده يا آنها را افشا نمايد.
136-3- والدين کودك در حين تولد حق دارند نام مورد توافق کودك خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمايند.
137-3- کليه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده، يا آن را ترك کنند و هيچ شهروندي را نميتوان از خروج از کشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
138-3- هر شهروند ايراني در هر نقطه از جهان حق دارد از حمايت کامل حقوقي و سياسي دولت ايران بهره مند بوده و استرداد شهروندان ايراني در موارد اتهامي به ساير کشورها مگر در موارد قانوني، ممنوع است.
139-3- تمامي شهروندان ايراني حق دارند در هر مکاني از سرزمين ايران که بخواهند، در صورتي که موجب اضرار به حقوق عمومي و ساير افراد نگردد، اقامت و سکونت نمايند.
140-3- هر فرد ايراني چه در داخل و چه در خارج از کشور حق داشتن مدارك هويتي ايراني را دارد.
141-3- هيچ کس را نميتوان از محل اقامت خود، تبعيد نمود و يا از اقامت در محل مورد علاقه وي ممنوع يا به اقامت در محلي ديگر به غير از مواردي که در قانون مشخص گرديده است، مجبور ساخت.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان