بسم الله
 
EN

بازدیدها: 763

شرايط عمومي پيمان- قسمت سوم

  1393/9/9
قسمت قبلي


ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم 

الف) پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگه داري كار هاي انجام شده ، مصالح ، ماشين آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تاسيسات و بناهايي 
مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همين منظور ، اقدامات لازم را براي نگه داري و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل مي آورد . 
ب) پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر عهده ندارد . كارفرما و مهندس مشاور مي توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعمل اي ياد شده صادر نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد . 
پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك و تاسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد ، پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد .
ج) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار ، تمام يا آن قسمت از كار هاي موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه مورد قبول كارفرما باشد ، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند . بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زماني كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه ها را تمديد كند . كارفرما هزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه گر ، عيناً به بيمه گر پرداخت مي كند . 
 آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت تاخير غير مجاز پيمانكار باشد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود . 
در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از كار هاي انجام شده و مصالح و تجهيزات پاي كار شود ، پيمانكار موظف است كه اولاً : مراتب را فراً به كارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد و ثانياً طبق دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، كارها را به حالت اوليه بازگرداند . برنامه زماني كار هاي پيش گفته توسط پيمانكار تهيه مي گردد و پس از تائيد مهندس مشاور و كارفرما به اجرا در مي آيد . كارفرما خسارت هاي وارد شده بر آنچه را كه بيمه شده است از بيمه گر وصل مي نمايد و مبلغ وصل شده از بيمه گر را براي تجديد عمليات به تناسب پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده ، اعم از هزينه مستقيم يا غير مستقيم ( بالاسري ) ، با تائيد مهندس مشاور به تدريج تا اعاده ي كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي كند . كارفرما بايد موضوع پيمان كار را به نحوي بيمه كند كه در صورت بروز حادثه ، خسارت دريافتي از بيمه گر براي اعاده كارها  به حالت اوليه كافي باشد ، در صورتي كه تكليف بيمه كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين نشده باشد ، پيش از شروع كار ، پيمانكار چگونگي بيمه كار را از كارفرما استعلام مي نمايد  و كارفرما در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بيمه را تعيين و به پيمانكار ابلاغ مي نمايد تا پيمانكار طبق مفاد اين بند ، در مورد بيمه كار اقدام نمايد . 
اگر كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمه نكند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت هاي وارده شده به عهده او مي باشد . 
د) پيمانكار مكلف است كه تمام ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل كارگاه را ، كه متعلق به اوست و يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار گرفته ، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه ها را به كارفرما تسليم نمايد . ماشين آلات و ابزاري كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، كارفرما بيمه مي كند . 
ه) پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تامين كند  و همچنين تمام علائم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي ، و در صورت لزوم ، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد . 
و) پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسائط نقليه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هايي انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف ، يا رهگذران نشود . استفاده از ماشين آلات و ابزار در ساعات عادي كار ، و در نتيجه ، صداي آنها و همچنين استفاده از راه هاي معين به منظور انجام عمليات ، مزاحمت تلقي نمي شود . 
در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره رو و يا پياده رو براي مدت موقت و با اطلاع مهندس مشاور يا مهندس ناظر  به كلي مسدود شود ، پيمانكار با كسب مجوز لازم از مقامات محلي ، عبور و مرور را با راه هاي انحرافي كه مسير آنها بايد به تائيد مهندس مشاور برسد تامين كند . كارفرما نيز مساعدت لازم را براي تحصيل مجوز هاي مورد نياز به عمل مي آورد .
 اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگه داري راه هاي انحرافي در اسناد و مدارك پيمان معين نشده باشد اين هزينه ها به عهده پيمانكار است . همچنين پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و ماشين آلات و عبور آنها از راهها ، پلها و تونلها ، رعايت قوانين ، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاد كند ، با نظر كارفرما يا مهندس مشاور اقدام نمايد . هر گاه پيمانكار بر خلاف مفاد اين بند ، رفتار نمايد مسئول جبران خسارت هاي وارد شده مي باشد . 
ز) پيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را تامين نمايد و از ورود اشخاص غير مجاز و كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شود خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند . 
ح) هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي  از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد ، كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد . در اين صورت ، هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت ها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر 
مبلغ پرداختي ، بي اثر مي باشد . 

ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها 

الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهاي فني كه داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود . 
پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگه داري كند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور ، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارك ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ماند . 
ب) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد ، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي ز نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به طور كلي ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمي كاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه ها و دستورالعملها ، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست كند . مهندس مشاور موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند. 
ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها ، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع مهندس مشاور برساند . در صورتي كه مشاور ، درستي مدارك پيشگفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد ، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است . و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور كار هاي مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد . 
د) پيمانكار ، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هاي از كار است ، در صورت  نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه ميكند ، و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ،‌تسليم مهندس مشاور مي نمايد . مهندس مشاور ، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي شود . 
ه) نقشه هايي چون ساخت ، نقشه هاي كار هاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند ، مي باشند و شامل تمام نقشه هاي اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تاييد ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد . 
و) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ، راه اندازي  و بهره برداري  تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ،‌نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند . 
ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويبها ، اخطارها ، و دستور كارها را به صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ مي كند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجراي چين دستور كارهايي است . 
در موارد دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ نمايد . در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست . 
مهندس مشاور يك نسخه رو نوشت از تمام نامه هاي ابلاغي ، همراه با نقشه ها ، دستور كارها و صورت جلسه ها را براي كارفرما ارسال مي كند . 
ح) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 39 ، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي ، راهبري ، تعمير و نگه داري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد ، به مهندس مشاور مي دهد . مدارك ياد شده بايد به نحوي باشد كه راهبري ، تعمير و نگه داري تمام قسمت هاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود  در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد ، طبق آن عمل نمايد . 

ماده 23. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها 

پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كند كه به تاسيسات زير بنايي موجود در كارگاه ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اينها ، آسيبي وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پيمانكار ، به تاسيسات ياد شده صدماتي وارد شود، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و برقراري مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوري به عمل نياورد ، كارفرما مي تواند به هر طريق كه مصلحت بداند ، براي رفع نقص و خسارت اقدام كند و هزينه آن را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد . پيمانكار ، از اين بابت ، حق هيچگونه اعتراضي ندارد. 
در صورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد ، پيمانكار بايد با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، تعيين وضعيت آنها را از مهندس مشاور استعلام كند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور ، براي عمليات حفاري اقدام نمايد . بدين ترتيب ، مسئوليت پيمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزينه هاي پيشگفته در مورد تاسيسات زيرزميني ، منوط به آن است كه نوع ، محل يا مسير تاسيسات مزبور به اطلاع پيمانكار رسيده يا در اسناد و مدارك پيمان مشخص شده باشد . 
هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان ، تغيير وضع تاسيسات ياد شده را ايجاب نمايد ، پيمانكار به كارفرما اطلاع مي دهد تا سازمان هاي ذيربط  براي تغيير وضع اقدام نمايند . هزينه هاي مربوط به عمليات ياد شده ،به عهده كارفرماست . 

ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء 

الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد . 
ب) پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پيمانهايي با پيمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، كارفرما، لزوم تائيد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تائيد كارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد . اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به هر حال به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد . پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي شود .در پيمان هاي بين پيمانكار و پيمانكار جزء بايد نوشته شود كه در صورت بروز اختلاف بين آنها ، كارفرما حق دارد ، در صورتي كه مقتضي بداند ، به مورد اختلاف رسيدگي كند . پيمانكار و پيمانكار جز نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا نمايند . 
هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها ، تاخيري روي دهد ، در صورتي كه پيمانكار جز ، تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار كاملاً انجام داده و كار او مورد قبول و تائيد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند . اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جز طلبكار باشد و از پرداخت آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جز را براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد . در صورتي كه با اخطار كارفرما ، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما رسيدگي مي كند و به شرح پيشگفته عمل مي كند و اين عمل قطعي و غير قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پيمان ، پيمانكاران جز مطالباتي از پيمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي كنند . اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما مي تواند طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان