بسم الله
 
EN

بازدیدها: 841

ترمينولوژي حقوق ثبت-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1393/9/8
قسمت قبلي


حرف ک


کانون سردفتران

وزارت عدليه در نقاطي که مقتضي بداند کانون سردفتران تشکيل خواهد داد- کانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

کانون کارشناسان رسمي

داراي شخصيت حقوقي است که در مقر هر دادگاه استان تشکيل مي‌شود. تشکيل کانون کارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است که تعداد کارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي که عده کارشناسان به حد نصاب مذکور نرسيده کارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات کانون کارشناسان رسمي تهران خواهند بود. کليه کارشناسان رسمي عضو کانون کارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات کانون مي‌باشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

کوچه

راهي در مناطق مسکوني که عرض آن حداکثر 6 متر باشـد. (بنـد 78 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

کاداستر

عملياتي است جهت انجام و نصب علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاک و حريم آنها

کاربري

يکي از حالات خانه- آپارتمان- زمين- زمين محصور- عمارت مسکوني، تجاري، تجاري مسکوني، پاساژ، تعمير گاه، چاه تلمبه- جنگل- چهار ديواري و آموزشي، بهداشتي- اداري- مزروعي، باغ- اماکن مقدس- بازارچه- باغچه- بقعه- بناي احداثي- پرورشگاه- تجارتخانه- و … مي باشد که در اسناد مالکيت درج مي شود.

کارشناسان رسمي

کليه کارشناسان رسمي عضو کانون کارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات لايحه قانوني مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب و نظامات کانون مي‌باشند . شرايط کارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص کامل در علم يا فني که داوطلب کارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محکوميت به جنايت و محکوميت به جنحه که مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است که تخصص در آن دارند و همچنين عدم محکوميت به کلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشکستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذکور در اين قانون. 6- عدم محکوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي

حرف م

مال غيرمنقول

آن است که از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

مال منقول

اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

متولي

متولي موقوفه کسي است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363واجد اين سمت باشد. د (ماده 4) توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذي‌نفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتي که معترض باشند مي‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هيأت تجديدنظر اوقاف تسليم کنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيأت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذي‌نفع قابل شکايت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در اين موارد قابل پژوهش و فرجام مي‌باشد. همين حکم در مورد ثلث- نذر و حبس نيز جاري است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

مجهول

اصطلاحي است در ثبت اسناد به معناي املاک مجهول المالک ـ مراجعه کنيد به عبارت املاک مجهول المالک

مرتهن

مراجعه کنيد به عبارت رهن

مشاعات و مشترکات

قسمت‌هاي از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند ساختمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به کليه مالکين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور کلي قسمت‌هايي که براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالکيت ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالکين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترک محسوب مي‌شود مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

متقاضي ثبت

شخص حقيقي يا حقوقي است که از دو طريق زير مدعي مالکيت بوده و درخواست خود را مبني بر تقاضاي ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه مي نمايد:

1 ـ تصرف به عنوان مالکيت (اين تصرف نشانه هايي دارد که از ديد عرف مبين وجود مالک است)

2 ـ مدارک مستند مالکيت (هر چند کسيکه مدارک مستند مالکيت دارد خود متصرف مي باشد اما در برخي از مواقع ممکن است تصرفات قانوني صورت نگيرد از جمله ملکي که از طريق حکم دادگاه به ديگري منتقل گرديده)

مستند مالکيت

مستند مالکيت نحوه تملک ملک و مشخصات آخرين مالک و نحوه انتقال ملک به مالک با ذکر شماره سند است که در اسناد مالکيت درج مي شود

منافع ملک

مراجعه کنيد به عبارت سرقفلي

موات

مراجعه کنيد به عبارت اراضي موات

حرف ن

نظامنامه وزارت عدليه

مراجعه کنيد به مقاله ماهيت حقوقي امضاي (نمونه) ثبت املاک در همين سايت

نوع مالکيت

يکي از حالتهاي “مفروز، مشاع، عرصه، اعيان و ” عرصه و اعيان”

نوع ملک

منظور از نوع ملک يکي از حالات، ” طلق- وقف- ثلث- حبس- طلق و وقف- طلق با عرصه وقف- وقف آستان قدس رضوي” مي باشد که در اسناد مالکيت درج مي شود

حرف و


وضعيت خاص

يکي از حالات ” عرصه، اعيان، عرصه و اعيان”مي باشد که در اسناد مالکيت درج مي شود

وصيت

وصيت بر دو قسم است: تمليکي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

وصيت نامه رسمي

ترتيب تنظيم وصيت‌نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وقف

عبارت است از اين‌که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)

وقف اولادي

نوعي از وقف خاص است که در آن موقوف عليهم منحصر در فرزندان واقف مي باشند . در اين نوع وقف حصه هر يک از فرزندان پسر و دختر مساوي مي باشد مگر آنکه خود واقف بعضي را بر بعض ديگر برتري داده باشد (مواد 56 ، 62 و 73 قانون مدني)

وکالت

عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. (ماده 656 قانون مدني)

حرف ه


هبه

عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به کس ديگري تمليک مي‌کند تمليک‌کننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را که مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 795 قانون مدني)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان