بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,055

طريقه کشف جعل در عصر حاضر؛ پيدايش خط و انواع آن- قسمت سوم

  1393/9/5
قسمت قبلي

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استفاده باشد و بدو صورت ممکن است تحصيل شود يا بوسيله دست و يا ماشين و ممکن است تقلباتي در هر دو قسمت اعمال شود که کشف آن فقط بوسيله کارشناسان فن باتکاء نيروي علمي و فني انجام خواهد گرفت زيرا قبل از پيدايش علم خط فقط روي تجربه اصوليرا اتخاذ کرده بودند که بوسيله آن بکشف حقايق ميخواستند پي ببرند ولي اين اصول ناقص و غير مکفي بوده و قادر به کشف حقيقت و احراز اعتبار اسناد و نوشتجات نميشدند ولي امروز در نتيجه پيشرفت علوم و فنون بشر به يک رشته از حقايق پي برده و ميتواند با چشم باز در يک امري با وسايلي که در دست دارد اظهار نظر نمايد.
در مورد تشخيص خطوط اعم از دستي و ماشيني و پي بردن به اصالت و عدم اصالت خطوط و امضائات نکات زيرين را بايد درنظر گرفت و هر قسمتي از آنرا در هر مورد که ايجاب نمايد مورد توجه قرار داد تا صحت و عدم صحت آن کاملاً محرز گردد.

1- امضاء اصيل است يا نه.
2- امضاء در وضعيت طبيعي نوشته شده يا وضع طبيعي خود را از دست داده است.
3- آيا گواهاني که در تنظيم سند شرکت کرده اند گواهي آنان صحيح بنظر ميرسد يا نه و بهمان نحويکه بنظر ميرسد گواهي
داده اند يا نه.
4- آيا امضاء ذيل سند بستگي با نوشته ديگر دارد يا بعداً امضاي مزبور نوشته شده است.
5- آيا نوشته متن سند اصيل است يا نه.
6- آيا نوشته طبيعي بنظر ميرسد يا تغيير شکل داده است.
7- آيا نمونه هاي امضاء صحيح ميباشند و با امضاها و تاريخ صحيح آن تطبيق ميکنند.
8- آيا آثار مداد يا کاربني است که طرح نوشته و امضاء را تهيه کرده است.
9- آيا در ظهر ورقه اثري از امضاء ظاهر و هويداست.
10- آيا سند و نوشته تنظيميه قبل از تا شدن کاغذ صورت گرفته است.
11- آيا امضاء قبل از تا شدن و يا بعد از تا شدن ورقه انجام يافته.
12- سند چند مرتبه تا شده و بچه نحوي تا شده است.
13- آيا نمونه امضاء تطبيق با تاريخ آن ميکند.
14- آيا يک قسم جوهر و مرکب براي تنظيم سند بکار رفته است.
15- آيا سن جوهر يا مرکب تطبيق با تاريخ سند مينمايد.
16- چه نوع کاغذي بکار رفته اندازه شکل رنگ و ساخت آن چيست و آيا آثاري از پيدايش آن وجود دارد.
17- علامت کاغذ چيست.
18- آيا اوراق ديگر سند همان اندازه و ضخامت و رنگ را دارا ميباشد.
19- آيا کاغذ خطي همان آثار و علائم را دارد.
20- آيا کاغذ پاره سوخته شده و بريده است و اين اعمال به چه منظوري صورت گرفته است.
21- آيا کاغذ که اندازه و قطع غير معمولي دارد کنارش بريده شده يا قيچي گرديده است.
22- آيا کاغذ تعمير شده است.
23- چند مرتبه اين عمل انجام شده و به چه نحوي صورت گرفته است.
24- آيا کاغذ خود به خود کثيف و مچاله شده است يا تصنعي و ساختگي بنظر ميرسد.
25- آيا پريدگي رنگ يا لکه هائي روي کاغذ مشاهده ميشود و چه باعث آن شده که باينصورت در آمده و آيا اين عمل طبيعي است يا غير طبيعي.
26- آيا اسناد و نوشتجات داراي خراشيدگي و آثار محو شيميائي و غيرشيميائي است و اين تغيير و تبديل بچه نحوي انجام شده است.
27- آيا در اسنادي که محو و تراشيدگي بعمل آمده است بوسيله نور و روشنائي ديده ميشود.
28- آيا مرکب و جوهر آن با مرکب و جوهر اوراق ديگر مشابه است.
29- آيا سند کپي شده و با فشار منگنه صورت گرفته است وعلائم و آثار رطوبت در آن ديده ميشود.
30- آگر آثار رطوبت مشاه ميشود به چه منظور بوده.
31- آيا آثار مداد يا قلم يا ساير علائم اتفاقي روي سند ديده ميشود.
32- سطور ماشين شده با چه ماشيني صورت گرفته است.
33- آيا تمام سند بوسيله يک ماشين نويس انجام گرفته است.
34- آيا تاريخ ماشين يعني ساخت آن با تاريخ سند تطبيق ميکند.
35- آيا کلمات – ارقام – شرايط – جملات – مقررات نوشته با صفحات بوسيله ماشين کنندگان مختلف انجام شده است.
36- آيا عمل ماشين سند بوسيله شخص ماهري انجام شده.
37- آيا تو رفتگي حواشي – نقطه گذاري و فواصل آن يکي است.
38- آيا نوشته ماشين شده بوسيله يک ماشين نويس قابل که مدعي هستند انجام شده.
39- آيا ارتباط صفحات با در نظر گرفتن زبان و نوار تطبيق با ساير کارهاي ماشين در همان تاريخ مينمايد.
40- آيا سوراخها يا ته چکها با کاغذي که از آن جدا ميشود تطبيق ميکند و آيا ته چک داراي همان علائم کاغذ پيوسته با آن ميباشد.
41- آيا سند از طريق کپي يا کاربن بدست آمده و از حيث اندازه وضعيت موضوع و شرايط و سر کاغذ تطبيق مينمايد.
42- آيا چاپ و خط کشي روي کاغذ تاريخ و نشانه ديگري دارد.
43- در صورتيکه سند نامه باشد آيا آثار از مهر – تمبر پست – ابطال تمبر يا باز کردن پاکت يا برآمدگي روي ضمائم آن مشاهده ميشود.
44- آيا نوشته خشک شده است يا استعمال خشک کن بکار رفته و نشانه ادامه يا عدم ادامه آن است.
45- آيا فرو رفتگي – حاشيه کاغذ اعم از دستي و ماشيني روي ورقه ايست که در بالاي کاغذ مورد امتحان قرار داده شده است.
46- آيا اثر مرکب تحرير يا سوراخ سنجاق يا ابطال تمبر يا سوراخ منگنه با اصل آن تطبيق ميکند.
47- آيا نقش مهر لاستيکي از مهر صحيح برداشته شده.
48- آيا سوراخ و منگنه و ته سوش واجد آثار و تاريخي ميباشد.
49- آيا مهري است که در تاريخ معين زده شده يا آثار و نقشي است که از مهر اصلي برداشته شده.
50- آيا اسامي کوچه ها – موضوعات که در سند اشاره شده تاريخ دارد و يا آثار ديگري دارد که حمل بر صحت و اعتبار آن بشود.نويسنده: محمود سرشار


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان