بسم الله
 
EN

بازدیدها: 664

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت چهارم

  1393/9/5

پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

آيين دادرسي مدني


31- چنانچه شخصي که حق ادعايي متعلق به اوست، صغير باشد در قسمت « خواهان»دادخواستبايد نام .......... و در ستون « نماينده » بايد نام ........ نوشته شود.
1) ولي يا قيم  صغير
2) صغير  ولي يا قيم
3) ولي يا قيم  ولي يا قيم
4) صغير  ولي يا دادستان

32 - صدور قرار تأمين خواسته پيشاز فرا رسيدن موعد اداي دين ...........
1) در هر حال ممکن است.
2) در هيچ صورتي ممکن نيست.
3) در صورتي ممکن است که حق مستند به سند رسمي و خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
4) در صورتي ممکن است که حق مستند به سند رسمي باشد و خواهان حاضر شود خسارات احتمالي را توديع نمايد.

33 - چنانچه رأي فرجام خواسته از دادگاهي صادر شده باشد که فاقد صلاحيت باشد ديوان عالي کشور در مورد عدم صلاحيتذاتي ........ و در مورد عدم صلاحيت محلي ..........
1) رأي را نقض مينمايد  اگر ايراد شده باشد، رأي را نقض مينمايد.
2) رأي را نقض مينمايد  رأي را نقض مينمايد.
3) اگر ايراد شده باشد رأي را نقض مينمايد  اگر ايراد شده باشد رأي را نقض مينمايد.
4) رأي را نقض مينمايد  اگر ايراد شده باشد، رأي را نقض مينمايد مگر در مورد دعاوي مالکيت راجع به اموال غيرمنقول.

34- چنانچه نسبت به سند خواهان ادعاي جعل شود و در اولين جلسه دادرسي اصل آن ارائه نگردد ...............
1) دادخواست خواهان ابطال ميشود.
2) در هر حال سند از عداد دلايل خارج ميشود و خواهان محکوم ميشود.
3) خواهان بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ادعاي جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد البته اگر سند رسمي باشد.
4) خواهان بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ادعاي جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد حتي اگر سند عادي باشد.

35- چنانچه به موجب گزارش مأمور ابلاغ، خواهان در نشاني مندرج در دادخواست شناسايي نشود:
1) دادگاه قرار رد دادخواست صادر مينمايد.
2) مدير دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مينمايد.
3) مدير دفتر دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مينمايد.
4) دفتر دادگاه پس از ده روز انتظار قرار رد دادخواست صادر مينمايد.

36- توقيف دادخواست............ و توقيف دادرسي ...........
1) نيازي به قرار ندارد  نياز به قرار ندارد.
2) با قرار دادگاه ممکن است  نيازي به قرار ندارد.
3) نيازي به قرار ندارد  با قرار دادگاه ممکن است.
4) نيازي به قرار ندارد  با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقيف، فوت باشد.

37- در دعواي حقوقي درخواست سوگند .......... و سوگند ياد کردن ..............
1) قابل توکيل است  قابل توکيل نيست.
2) قابل توکيل است  قابل توکيل است.
3) قابل توکيل است  قابل توکيل نيست، البته اگر موکل خواهان دعوي باشد.
4) قابل توکيل است  قابل توکيل نيست، البته اگر موکل خوانده دعوي باشد.

38- چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسايه وي ابلاغ شود ..........
1) ابلاغ صحيح است.
2) ابلاغ صحيح نيست.
3) ابلاغ صحيح است ولي قانوني است.
4) تنها اگر براي اولين جلسه دادرسي بوده ابلاغ صحيح نيست.

39 - اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب ............ و اقرار در لايحه تقديمي به دادگاه، اقرار در دادگاه محسوب ..............
1) ميشود  ميشود.
2) ميشود  نميشود.
3) نميشود  ميشود.
4) نميشود  نميشود.

40- چنانچه دو وکيل در پرونده دخالت داشته باشند و ابلاغ وقت حضوراً در دفتر دادگاه به يکي از آنها انجام شود و اين وکيلتعهد ابلاغ به وکيل ديگر دهد، ابلاغ .............
1) نسبت به هر دو وکيل صحيح است.
2) نسبت به وکيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و واقعي و نسبت به وکيل ديگر صحيح و قانوني است.
3) نسبت به وکيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و واقعي و نسبت به وکيل ديگر صحيح نيست مگر خواهان دعوي صغير باشد.
4) نسبت به وکيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و واقعي و نسبت به وکيل ديگر صحيح نيست حتي اگر خواهان دعوي صغير باشد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان