بسم الله
 
EN

بازدیدها: 841

مواد مرتبط با خشونت خانگي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392- قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1393/9/3
قسمت قبلي

ديه جراحات


ماده 709- جراحات سر و صورت و ديه آنها به ترتيب ذيل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود، يک صدم ديه کامل

ب- داميه: جراحتي که اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان کم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه کامل

پ- متلاحمه: جراحتي که موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد، سه صدم ديه کامل

ت- سمحاق: جراحتي که به پوست نازک روي استخوان برسد، چهارصدم ديه کامل

ث- موضحه: جراحتي که پوست نازک روي استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم ديه کامل

ج- هاشمه: جنايتي که موجب شکستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نکند، ده صدم ديه کامل

چ- مُنَقَّله: جنايتي که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان ميسر نباشد، پانزده صدم ديه کامل

ح- مأمومه: جراحتي که به کيسه مغز برسد، يک سوم ديه کامل

خ- دامغه: صدمه يا جراحتي که کيسه مغز را پاره کند، که علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کيسه مغز نيز ميباشد.

تبصره 1 - جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي که براي آن ديه معين شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2 - ملاک ديه در جراحتهاي مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

تبصره 3 - جنايت بر گونه درصورتيکه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يک بيستم ديه کامل و اگر به نحوي باشد که داخل دهان را نمايان سازد، موجب يک پنجم ديه کامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، علاوه بر آن، يک بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.

تبصره 4 - هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يک هشتادم ديه کامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يکصدم ديه کامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شکافي درصورت ايجاد کند ديه آن هشت صدم ديه کامل است.

ماده 710- هرگاه يکي از جراحتهاي مذکور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده(709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي که آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين ميشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره2 ـ هرگاه هريک از جراحتهاي مذکور در ماده(709) اين قانون با يک ضربه به وجود آمده باشد که از حيث عمق متعدد باشد يک جراحت محسوب ميشود و ديه جراحت بيشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينکه با يک ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنايت يک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711- جائفه جراحتي است که با وارد کردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سينه، پشت و پهلو ايجاد ميشود و موجب يکسوم ديه کامل است. درصورتي که وسيله مزبور از يک طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب ميشود.

تبصره - هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه ميشود.

ماده 712- هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميشود.

ماده 713- نافذه جراحتي است که با فرو رفتن وسيله اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود ديه آن در مرد يکدهم ديه کامل است و در زن ارش ثابت ميشود.

تبصره 1 – حکم مذکور در اين ماده نسبت به اعضائي است که ديه آن عضو بيشتر از يکدهم ديه کامل باشد، در عضوي که ديه آن مساوي يا کمتر از يکدهم ديه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اينکه گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره 2 - هرگاه شيئي که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب ميشود.

ماده 714- ديه صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست ميشود، به شرح ذيل است:

الف- سياه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، يک ونيم هزارم ديه کامل

ب- تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذکور در بند(الف)

تبصره 1- در حکم مذکور فرقي بين اينکه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نميباشد.

تبصره 2- در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715- صدمه اي که موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده ميشود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان