بسم الله
 
EN

بازدیدها: 748

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت يازدهم

  1393/8/25

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است

حقوق جزاي عمومي


 معني ((تبديل مجازات)) كدام است؟
1-  تعيين مجازات به كمتر از حداقل مجازات
2- تغيير ماهيت مجازات به مجازات ديگر
3- تغيير مجازات شديد به خفيف
4- تغيير مجازات به واسطه تغيير وصف مجرمانه عمل اتهامي

كدام مورد، در مقايسه ((علل موجهه جرم)) و ((علل رافع مسئوليت كيفري)) صحيح است؟
1- در اولي جرم تحقق مي يابد ولي مسئوليت كيفري منتفي است . در دومي جرم تحقق يافته و مسئوليت كيفري باقي است .
2- در اولي جرم تحقق نمي يابد و مسئوليت كيفري منتفي است . در دومي جرم تحقق يافته ولي مسئوليت كيفري منتفي است .
3- در اولي جرم تحقق نمي يابد و مسئوليت كيفري منتفي است . در دومي جرم تحقق يافته و مسئوليت كيفري باقي است .
4- در اولي جرم تحقق نمي يابد ولي مسئوليت كيفري باقي است . در دومي جرم تحقق نيافته و مسئوليت كيفري منتفي است .

ماهيت رفتار مجرمانه در جرم اعتياد، كدام است؟
1- ترك فعل
2- فعل ناشي از ترك فعل
3- فعل
4- حالت

سعيد با استفاده از سند مجعول مال ديگري را برده است . اقدام انجام شده، از مصاديق كدام مورد است؟
1- تعدد اعتباري در استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري .
2- تعدد اعتباري در استفاده از سند مجعول و شروع به كلاهبرداري .
3- تعدد مادي در استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري
4- تعدد مادي در جعل و كلاهبرداري

حكم به مجازات تتميمي، در كدام يك از جرايم و مجازات هاي زير، امكان پذير است؟
1- عمدي و با هر نوع مجازاتي
2- عمدي مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده
3- عمدي و غير عمدي تعزيري و مجازات بازدارنده
4- عمدي مستوجب قصاص، حد و مجازات تعزيري

ناآگاهي نسبت به كيفيت رفتار مجرمانه و عدم مشروعيت آن، به ترتيب با كدام نوع جهل، منطبق است؟
1- حكمي - موضوعي
2- حكمي - حكمي
3- موضوعي - حكمي
4- موضوعي - موضوعي

حميد از سال 1374 تا سال 1376 نفقه همسر خود را نپرداخته است . با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در سال 1375 ، چنانچه در قانون لاحق، مجازات جرم ترك انفاق تغيير يافته باشد، مجازات جرم تابع كدام قانون است؟
1- سابق، به شرطي كه اخف باشد.
2- لاحق، به شرطي كه اخف باشد .
3- سابق، حتي اگر اشد باشد.
4- لاحق، حتي اگر اشد باشد .

در مقايسه كيفرهاي تكميلي و تبعي، كدام مورد، صحيح است؟
1- هر دو بدون درج در قانون، ولي اولي با درج در حكم و دومي بدون درج در حكم
2- هر دو با درج در قانون، ولي اولي بدون درج در حكم ودومي با درج در حكم
3- هر دو مطابق قانون، ولي اولي با درج در حكم و دومي بدون درج در حكم
4- هر دو اضافي هستند، ولي اولي بدون پيش بيني مقنن و به تشخيص قاضي و دومي به حكم قانون بدون درج در حكم

ماهيت دفاع از جان يك فرد بيگانه و حكم آن، كدام است؟
1- حق - منوط به استمداد نيست.
2- حكم - منوط به استمداد است
3- حق - منوط به ناتواني او و استمداد است.
4- حكم - با رعايت شرايط، منوط به استمداد نيست .

خسرو پس از تحمل مجازات جرم تعزيري، مجدد ا مرتكب جرم تعزيري ديگر و مشمول تكرار جرم شده است . مطابق قانون اگر جهات مخففه باشد، حكم بهره مندي وي از تخفيف، كدام است؟
1- به خاطر تكرار، فقط تشديد اعمال مي شود .
2- در قانون، فقط اجتماعي تخفيف با تعدد پيش بيني شده است .
3- جز در موارد خاص مي تواند .
4- در کليه موارد مي تواندبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان