بسم الله
 
EN

بازدیدها: 853

ده پرسش ازطلاق توافقي

  1393/8/17
خلاصه: همان طور که از اصطلاح طلاق توافقي پيدا است در اين حالت همه چيز بستگي دارد به توافق زوجين و اينکه با چه شرايطي با يکديگر به توافق رسيده باشند. اميد است با درج اين سلسله از پاسخهاي حقوقي، بتوانيم ابهامات مربوط به طلاق توافقي را مرتفع کرده باشيم.
1ـ آيا هر يک از زوجين پس از درخواست طلاق توافقي مي توانند از درخواست خود عدول کنند؟
بله. زوج يا زوجه يا هر دو مي توانند تا قبل از آخرين جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم مي گردد از نظر خود عدول نمايند؛ يعني پشيمان شده و دادخواست خود را پس بگيرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را ناديده تلقي نمايد.

2ـ آيا بعد از گواهي عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و يا جلوگيري از آن دخيل است و اختياراتي دارد؟
ـ اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعي باشد و از سوي زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن مي تواند با مراجعه به محضر و اجراي صيغه طلاق خود را مطلقه نمايد. لذا در چنين حالتي شوهر نمي تواند مانع اين امر گردد. و چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتي حکم را اجرا نکند، شوهر نمي تواند حکم را اجرا کند يعني نمي تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که صيغه طلاق جاري گرديده و زنش را طلاق دهد. بنابراين در اينجا با چنين حکمي، طلاق در اختيار زن قرار مي گيرد و او است که تصميم مي گيرد که طلاق بگيرد يا نگيرد. لذا در چنين وضعي که زن حکم را اجرا نکرده و براي طلاق اقدام نمي نمايد و شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه براي مرد اين است که به دادگاه مراجعه نمايد و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعيّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعي، اقدام به طلاق دادن زن نمايد.

3ـ تا چه مدت زن فرصت داردکه حکم دادگاه را اجرا کند؟
در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمايت خانواده، مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش را سه ماه از تاريخ صدور حکم، تعيين مي نمايند. زيرا اگر زني در مدت اين 3 ماه براي اجراي حکم طلاق اقدام ننمايد اين معنا متصور است که روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترک وجود نداشته که در اين مدت اقدام ننموده است.

4ـ آيا زوج مي تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع کند؟
- با توجه به مواد 1143 الي 1149 قانون مدني در طلاق خلع تا زماني که زن به مال البذل (مالي را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نيز نمي تواند به طلاق رجوع کند. توضيح اينکه: زن بعد از اجراي صيغه طلاق تا عدّه طلاق باقي است مي تواند از آنچه که بذل کرده پشيمان شود و آن را از شوهر مطالبه نمايد و شوهر در مقابل، اين حق را پيدا مي کند که به طلاق رجوع کند. و براي اينکه اين رجوع صورت گيرد شوهر با قصد و اراده بايد لفظي بگويد يا عملي انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگويد از طلاق رجوع کردم و يا ... در اين صورت بدون اينکه به عقد نکاح مجدد نياز باشد، طلاقي که انجام گرفته ناديده تلقي مي شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمي گردد.

5ـ زن تا چه مدتي مي تواند به بذل رجوع کند و همچنين مرد در مقابل تا چه مدتي مي تواند به طلاق رجوع کند؟
ـ مدتي که زن در طلاق خلع مي تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنين در مقابل، مرد نيز مي تواند فقط در مدت عده رجوع کند. يعني هر دوي زوجين فقط تا پايان عده چنين فرصتي دارند و پس از آن، ديگر براي هيچ يک از آنها چنين حقي نيست. البته همان طور که گفته شد در اين طلاق، ايجاد حق رجوع براي مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.
 
6ـ آيا چنانچه رجوع فوق صورت گيرد و در نتيجه آثار طلاقي که واقع شده از بين برود، مجددا زن مي تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صيغه طلاق جاري گردد؟
ـ خير. زيرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چيز به اوضاع و احوال سابق برگشته و ديگر حکم صادره براي اجراي صيغه طلاق اعتباري ندارد.

7ـ آيا اگر هر يک از زوجين درطلاق توافقي حق حضانت فرزندان را به ديگري واگذار کند، بعدها مي تواند از اين امر عدول نمايد و مجددا تقاضاي حضانت آنها را بنمايد؟
ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکليف والدين است. چنانچه ماده 1168 قانون مدني صراحت دارد: «نگاهداري اطفال، هم حق و هم تکليف ابوين است.» پس همان طور که پدر يا مادر حق حضانت يعني نگاهداري اطفال را در سنيني از زندگي آنها دارند، نسبت به آنها تکليف هم دارند و تکليف را نمي توان از خود ساقط کرد. به عبارت ديگر پدر يا مادر نمي تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً مي دانيم که حضانت دختر تا 7 سالگي با مادر است. حال اگر در طلاق توافقي زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنين سلب اختياري، اعتبار ندارد. و در صورت پشيماني در چنين حالتي مي تواند حتي بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طي دادخواستي حضانت فرزندان را درخواست نمايد.

8ـ آيا چنانچه در طلاق توافقي هر يک از زوجين حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نمايد، مجددا مي تواند تقاضاي ملاقات فرزندان را بنمايد؟
ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بين رفتني) نيست و چنانچه زوج يا زوجه اين حق را از خود سلب نمايد به همان دليلي که در مورد حضانت ذکر شد چنين سلب اختياري فاقد اعتبار است و کسي که اين حق را از خود سلب کرده مي تواند حتي بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسليم دادخواستي تقاضاي ملاقات فرزندان را بنمايد.

9ـ آيا اگر زن در طلاق توافقي، قبول نمايدکه نفقه طفل را به عهده بگيرد، بعدا مي تواند از دادگاه تقاضا نمايد که مرد يعني پدر طفل نفقه را بدهد؟
ـ بله. زيرا طبق ماده 1199 قانون مدني که مي گويد: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»، در صورتي که پدر طفل در حيات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمي باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقي، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها مي تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنمايد.

10ـ آيا پس از صدور گواهي عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقي زوجين صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوي زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتي که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجراي صيغه طلاق، خود را مطلقه نمايد، آيا بعدا مي تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نمايد؟
ـ بله. زيرا وقتي اصل حکم که اجراي صيغه طلاق است، اجرا مي گردد، متفرعات و جزئيات مندرج در آن نيز لازم الاجرا مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان