بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت ششم

  1393/8/17
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

ه - مرحله قرائت و شمارش آراء


اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي دادن رأي در محل شعبه حضور ندارد ، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماينده بخشدار و نماينده هيأت نظارت ، شمارش و قرائت آراء را به ترتيب زير آغاز مي نمايند :

1- ابتدا رئيس يا نايب رئيس شعبه اخذرأي با همكاري يكي از منشي ها لاك و مهر ( پلمپ ) صندوق اخذرأي را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود شمارش مي كنند و پس از تطبيق تعداد آنها با تعداد برگهاي تعرفه به يكي از دو حالت زير عمل مي نمايند :

الف – چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند ‹‹ج›› ماده (20) قانون ، به تعداد اضافي ابتدا از اوراق غير چاپي و متفرقه و سپس از مجموع برگهاي رأي ، بدون اينكه خوانده شود ، بر مي دارند و جمله ‹‹ باطل شد ›› را در پشت آن قيد و تعداد آن را در صورتجلسه اخذرأي نيز درج و در پايان ضميمه صورتجلسه مي نمايند .

ب – در صورتي كه تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد ، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج مي شود .

2- پس از اينكه شمارش آراء به ترتيب ياد شده انجام شد ، قرائت آراء با رعايت مواد (19) ، (20) ، (21) ، (22) و (23) قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها انجام خواهد شد .

و – مرحله تنظيم صورتجلسه


پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء ، صورتجلسه اخذرأي شعبه در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از نامزدها در صورتجلسه قيد مي شود . پس از انجام اين كار ، صورتجلسه به امضاي نماينده بخشدار و اعضاي شعبه اخذرأي و نماينده هيأت نظارت مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي داخل صندوق رأي قرار داده مي شوند و پس از لاك و مهر ( پلمپ ) شدن صندوق يا صندوقها ، اعضاي شعبه اخذرأي به اتفاق نماينده بخشدار و به همراه نماينده هيأت نظارت و مأمورين محافظ صندوق ، صندوق يا صندوقهاي رأي را همراه با يك نسخه از صورتجلسه نتايج آراي شعبه و ساير مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي مي دهند . از سه نسخه باقي مانده صورتجلسه نتايج آراء ، يك نسخه تحويل نماينده هيأت نظارت ، يك نسخه تحويل نماينده بخشدار و يك نسخه نيز تحويل رئيس شعبه مي شود . اگر در روز اخذرأي مسائل و مشكلاتي پديد آيد بايد در قسمت انتهاي صورتجلسه نوشته شود و به امضاي اعضاي شعبه ، نماينده بخشدار و نماينده هيأت نظارت بخش برسد .(فرم شماره 29)

تبصره 1 (الحاقي 1385/6/15)– چنانچه صندوق اخذرأي به گونه اي ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل يا محلهاي تعيين شده بر روي صندوق ، در مراحل مختلف برنامه اخذرأي با مهر انتخابات لاك و مهر ( پلمپ ) خواهد شد .

تبصره 2(الحاقي 1385/6/15)– در اجراي ماده (66)  قانون در صورت اعزام بازرس يا بازرسان ثابت وزارت كشور ، به شعب ثبت نام و اخذرأي ، آنان موظف اند در كليه مراحل برنامه روز اخذرأي و قرائت و شمارش آراء و اعلام نتايج و تنظيم صورت جلسه حضور يافته و تمامي نسخ صورت جلسه شعبه را امضا كنند .

 ماده 69- هيأت اجرايي پس از دريافت صندوق يا صندوقهاي محتوي آراء و مدارك و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابيه ، در حضور اعضاي هيأت نظارت بخش نسبت به تنظيم صورت جلسه نتيجه اخذرأي در حوزه انتخابيه اقدام مي نمايد و يك نسخه از صورتجلسه را براي انتشار آگهي نتيجه انتخابات به بخشدار تحويل مي دهد .(فرم شماره 30)

ماده 70- بخشدار موظف است بلافاصله پس از دريافت صورتجلسه نتيجه اخذرأي از هيأت اجرايي بخش نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابيه اقدام نمايد .(فرم شماره 31)
مشاوره حقوقی رایگان