بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,978

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

  1393/8/10
پس از فوت فرد، اموال او به طور قهري به وراث منتقل مي‌شود، اما اگر وراث مي‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست بايد انحصار وراثت کنند. به اين معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفي و و سهم‌الارث هر يک از آنها در دادگاه بررسي و اثبات شود.کارکرد گواهي انحصار وراثت نيز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعيت ورثه و چگونگي تقسيم ترکه به طور رسمي روشن نمي‌شود.

  اشخاص صالح براي ارايه دادخواست 

وراث متوفي و اشخاص ذي‌نفع اعم از هر شخصي كه منفعتي در اموال متوفي داشته باشد، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت کند. چنانچه وراث يا اشخاص ذي‌نفع متعدد باشند، نيازي به درخواست همگي آنها نيست و اقدام يك نفر از اين افراد براي امضا و ارايه دادخواست كافي است.ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: «دعاوي راجع به تركه متوفي اگرچه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد، تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحيتداري که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت مي‌پردازد، شوراي حل اختلاف است.
 

  مراحل انحصار وراثت 

وراث پس از فوت متوفي بايد ليست تمامي اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول او را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه و رسيد آن را دريافت کنند و همراه با تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم کنند.
 

  مدارک مورد نياز

براي اقدام به اين کار مدارکي از قبيل گواهي فوت، شناسنامه متوفي و ورثه لازم است همچنين اگر متوفي قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارايه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالياتي و استشهاديه ضروري است؛ بر اساس استشهاديه، شهود در دفتر اسناد رسمي شهادت مي‌دهند که ورثه فرد متوفي که در تاريخي مشخص فوت کرده است، چه کساني هستند.پس از آماده شدن اين مدارک و ارايه آنها توسط ورثه به شوراي حل اختلاف، اين شورا به صدور گواهي حصر وراثت اقدام مي‌کند.
 

  ارايه دادخواست به شوراي حل اختلاف

گواهي حصر وراثت به موجب دادخواستي که به شوراي حل اختلاف ارايه مي‌شود و با انجام تشريفاتي که در قانون امور حسبي پيش‌بيني شده است، صادر مي‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوط، با هزينه متقاضي، درخواست وي را يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌کند. پس از گذشت يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه كسي به آن اعتراض نکند بدون تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت از وراث، گواهي انحصار وراثت كه بيانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي و سهم آنها از ماترك است، صادر مي‌کند.صدور گواهي تصديق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفي منحصر به افرادي است که نامشان در اين گواهي قيد شده است.
 

  ارث زوجه از اموال متوفي

در گذشته زوجه از اموال غيرمنقول مانند زمين اعم از عين يا قيمت آن ارث نمي‌برد و به طور طبيعي در گواهي انحصار وراثت نيز منعکس مي‌شد که زوجه حسب مورد از يک چهارم يا يک هشتم اموال منقول ارث مي‌برد. اين در حالي است که با اصلاح قانون مدني که بر اساس آن زوجه از قيمت اموال غيرمنقول نيز ارث مي‌برد، به طور طبيعي اين موضوع در گواهي انحصار وراثت نيز منعکس مي‌شود. در حقيقت زوجه از حيث اينکه در همه اموال سهم دارد، مشابه ساير وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفي، مورث (ارث‌بر) جنيني باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفي ارث خواهد برد، نمي‌توان درخواست گواهي انحصار وراثت را تا تعيين وضعيت جنين ارايه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسيدگي بايد متوقف شود. 
 

  آثار صدور گواهي انحصار وراثت

مطابق ماده 370 قانون امور حسبي، پس از صدور گواهي انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند بر اساس گواهي صادرشده اموال و مطالبات متوفي را از اشخاص متصرف يا مديون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور بايد به هر شخصي که وراث جمعاً تعيين مي‌کنند، تسليم شود؛ زيرا اموال مزبور بين ورثه و اشخاص ذي‌نفع که حقي در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نيست. همچنين مطابق ماده 374 قانون امور حسبي، در صورتي که مال غير منقولي به نام متوفي ثبت شده باشد با تسليم گواهي انحصار وراثت مربوط به متوفي، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذي‌نفع ثبت خواهد شد. 
 

  اعتراض به گواهي انحصار وراثت

اگر فردي به گواهي صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضي داشت، مي‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال يکي از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهي قيد نشده است همچنين ممکن است موصي‌له (فردي که وصيت به نفع او انجام شده است) يکي از اعتراض‌کنندگان به گواهي انحصار وراثت باشد.
اشخاصي که مي‌توانند به گواهي انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان يا رييس حوزه قضايي: مطابق ماده 367 قانون امور حسبي، در همه مواردي كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌‌اساس است، مي‌تواند به ‌درخواست تصديق وراثت اعتراض کند. همچنين وي مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند، به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق ‌مسبوق به آگهي نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کند.
البته تا زماني كه براي محجور، قيم و براي غايب، امين معين نشده است، دادستان مي‌تواند به نام محجور و غايب به درخواست تصديق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که اين موضوع در ماده 368 قانون امور حسبي بيان شده است.
2-  اشخاص ذي‌نفع: ‌در صورتي که گواهي انحصار وراثت به زيان وراث يا اشخاص ذي‌نفع صادر شود، هر يک از آنها مي‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام يکي از وراث متوفي در گواهي انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده مي‌تواند با ارايه دلايل و مستندات نسبت به صدور گواهي مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبي، راي دادگاه در اين مورد قابل تجديدنظرخواهي است.
 

گواهي انحصار وراثت متوفي خارجي

ماده 356 قانون امور حسبي بيان مي‌کند: تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌ حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم‌شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.به طوري که ملاحظه مي‌شود ماده فوق اعتبار گواهي انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحيتدار کشور متوفي را که مربوط به وراثت اتباع خارجه يا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعايت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظيم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج از کشور نيز در ماده 1295 و 1296 قانون مدني آمده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان