بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

احكام جوانان-قسمت نوزدهم

  1393/4/19
قسمت قبلي


راه...

1. راه نجس شدن چيزهاي پاک کدام است؟
2. راه ثابت شدن نجاست چيست؟
3. راه شناخت مجتهد اعلم کدام است؟
4. راه به دست آوردن فتواي مجتهد چيست؟
5. راه شستن لباس نجس به چه صورت است؟
6. راه فهميدن آب کر چگونه است؟
7. راه نذر کردن چيست؟
8. راه محرم شدن از طريق «شير» چگونه است؟
9. راه صحيح بودن اعمال کدام است؟
10. راه شستن ظرفي که سگ و خوک از آن چيز رواني خورده باشند چيست؟
11. راه شکار با اسلحه چيست؟
12. راه يقين پيدا کردن به اين که در مجراي ادرار چيزي باقي نمانده چيست؟
13. راه پاک شدن کافر چيست؟
14. راه حلال شدن آب انگوري که جوشيده چيست؟
15. راه فرار از خمس چيست؟
16. راه و روش امر به معروف و نهي از منکر چگونه است؟
17. راه پاک کردن ظرف و بدن نجسي که چرب است چيست؟
18. راه پاک کردن چيزي که به ادرار نجس شده، به وسيله آب قليل چيست؟

اولين ها

1. اولين کسي که «بسم الله» نوشت، چه کسي بود؟
2. اولين مسجدي که بعد از ظهور اسلام در نزديکي مدينه ساخته شد چه نام دارد؟
3. اولين کاري که در نماز انجام مي دهيم چيست؟
4. اولين از فروع دين کدام است؟
5. اولين رکني که در نماز به زبان مي آوريم چيست؟
6. اولين کاري که در وضو بعد از نيت انجام مي دهيم چيست؟
7. اولين مقدمات نماز کدام است؟
8. اولين قبله مسلمانان کجاست؟
9. اولين کسي که نماز خواند، چه کسي بود؟
10. اولين کسي که نماز جمعه را اقامه کرد، چه کسي بود؟
11. اولين شهيد محراب صدر اسلام کيست؟
12. اولين شهيد محراب انقلاب اسلامي کيست؟
13. اولين کسي که روزه گرفت، چه کسي بود؟
14. اولين کسي که زکات داد، چه کسي بود؟
15. اولين مساله در رساله هاي عمليه درباره چيست؟

احکام آخرين

1. آخرين رکن نماز چيست؟
2. آخرين واجب در نماز کدام است؟
3. آخرين مرحله امر به معروف و نهي از منکر چيست؟
4. آخرين چيزي که به روزه دار واجب است؟
5. آخرين کاري که در مراسم حج بايد انجام شود چه نام دارد؟
6. آخرين چيزي که از نجاسات است؟
7. آخرين پاک کننده ها کدام است؟
8. آخرين شرط از شرايط وضو چيست؟
9. آخرين غسلي که بايد اعدامي بکند، کدام است؟
10. آخرين سفارشهاي قبل از مرگ را چه مي گويند؟
11. آخرين موردي که بايد تيمم نمود کدام است؟
12. آخرين نماز از نمازهاي واجب کدام است؟
13. آخرين کار از مراسم عيد فطر چيست؟
14. آخرين لباس انسان چه نام دارد؟

احکام سه بعدي تقليد 

1. الف : چه کسي بايد تقليد کند؟
ب : چه کسي نبايد تقليد کند؟
ج : چه کسي مي تواند تقليد کند؟
2. الف : در چه صورت مي توان از مجتهد ديگري تقليد نمود؟
ب : در کدام صورت بايد از مجتهد ديگري تقليد کرد؟
ج : در چه صورت تقليد از مجتهد ديگر حرام است؟
3. الف : در چه صورتي مقلد نمي تواند به فتواي مجتهد ديگر عمل کند؟
ب : در کجا مقلد مي تواند به بعضي از نظريات مجتهد ديگر عمل کند؟
ج : در چه صورتي مقلد فقط مي تواند به همه فتاواي مجتهد ديگر عمل کند؟
4. الف : در چه صورتي رجوع از مرجعي به مرجع ديگر واجب است؟
ب : در چه صورتي رجوع از مرجعي به مرجع ديگر جايز است؟
ج : در چه صورتي رجوع از مرجعي به مرجع ديگر جايز نيست؟

احکام سه بعدي نجاسات و پاک کننده ها

5. الف : کدام خون پاک است؟
ب : چه خوني، نجس است؟
ج : کدام خون، حلال است؟
6. الف : کدام حيوان است که هم حرام و هم نجس مي باشد؟
ب : کدام حيواني هم حلال و هم پاک است؟
ج : کدام حيواني حرام است، ولي پاک مي باشد؟
7. الف : کدام کافري پاک است؟
ب : کدام کافري نجس است؟
ج : کدام کافري مقدس است؟
8. الف : ميته اي که پاک ولي حرام است؟
ب : ميته اي که نجس وحرام است؟
ج : ميته اي که نجس است و دست زدن به آن غسل دارد؟
9. الف: کدام نجسي است که براي پاک شدن آن فقط بايد از آب استفاده کرد؟
ب: کدام نجس است که بايد براي پاک شدن آن از آب و خاک استفاده کرد؟
ج: کدام نجس است که پاک شدن آن نه آب مي خواهد و نه خاک، بلکه زوال نجاست، براي پاک شدن کافي است؟
10. الف: کدام نجس با گفتن پاک مي شود؟
ب: کدام نجس با غايب شدن پاک مي شود؟
ج: کدام نجس با مدتي خوردن از چيزهاي پاک، پاک مي شود؟
11. الف: کدام پاک کننده اي است که سگ و خوک را پاک مي کند؟
ب: کدام پاک کننده اي است که کافر را پاک مي کند؟
ج: کدام پاک کننده اي است که زمين نجس را پاک مي کند؟
12. الف: کدام آب کر نجس نمي شود؟
ب: کدام آب کر نجس مي شود؟
ج: کدام آب کر نجس مي کند؟
13. الف: کدام نجس به وسيله راه رفتن پاک مي شود؟
ب: کدام نجس به وسيله زبان پاک مي شود؟
ج: کدام نجس است که به وسيله انتقال پاک مي شود؟
14. الف: کدام نجس به وسيله انقلاب پاک مي شود؟
ب: کدام نجس به وسيله آب پاک مي شود؟
ج: کدام نجسي است که به وسيله آفتاب پاک مي شود؟
15. الف: با کدام آب اگر سه بار ظرف نجس را بشوييم پاک مي شود؟
ب: با کدام آب اگر يک بار هم ظرف نجس را بشوييم پاک مي شود؟
ج: با کدام آب اگر ده بار ظرف نجس را بشوييم پاک نمي شود؟
16. الف: کدام عرقي نجس است؟
ب: کدام عرقي پاک است؟
ج: کدام عرقي حرام است؟
17. الف: کدام نجسي است که به وسيله خاک و آب پاک مي شود؟
ب: کدام نجسي بدون آب پاک مي شود؟
ج: کدام نجسي است که فقط با آب پاک مي شود؟
18. الف: کدام نجسي است که بايد سه بار با آب قليل شسته شود؟
ب: کدام نجسي است که بايد سه بار با آب قليل همراه با فشار دادن آن، شسته شود.
ج: کدام نجسي با يک بار شستن پاک مي شود؟
19. الف: کدام نجس يک بار شسته شود کافي است؟
ب: کدام نجس دوبار شسته شود کافي است؟
ج: کدام نجس است که با هفت بار شستن پاک مي شود؟
20. الف: در چه صورت ملاقات نجس، چيز پاک را نجس نمي کند؟
ب: درچه صورت ملاقات نجس، همه آن چيز پاک را نجس مي کند؟
ج: درچه صورت ملاقات نجس فقط همان قسمت را نجس مي کند؟
21. الف: کدام مردار تمام بدنش پاک است؟
ب : کدام مردار تمام بدنش نجس است؟
ج: کدام مردار قسمتهايي از آن پاک است؟

مناظره حضرت جواد - عليه السلام

«يحيي بن اکثم» که مي خواست حضرت جواد را به وسيله پرسش يک مساله آزمايش نمايد، متوجه مامون شد و گفت: اي اميرمؤمنان! اجازه مي دهيد ازحضرت جواد مساله اي بپرسم؟
مامون گفت: از خود آن حضرت، کسب اجازه کن!
يحيي از حضرت جواد اجازه خواست؟
آن بزرگوار فرمود: مجازي.
يحيي گفت: چه مي فرمايي درباره اين مساله که شخصي محرم (کسي که در مکه لباس احرام پوشيده) باشد و صيدي را بکشد؟
حضرت جواد - عليه السلام فرمود:
1. آن شخص در حل (خارج از محيط مکه) بوده يا در حرم؟
2. عالم به احکام بوده يا جاهل؟
3. عمدا اين عمل را انجام داده يا از روي خطا؟
4. آزاد بوده يا غلام (زر خريد) ؟
5. صغير بوده يا کبير؟
6. آن اولين صيد او بوده (که شکار کرده) يا بيشتر؟
7. آن صيد از پرندگان بوده يا غير از آنها؟
8. آن صيد کوچک بوده يا بزرگ؟
9. آن شخص محرم، بر اين عمل اصرار دارد يا پشيمان شده است؟
10. شب اين عمل را انجام داده يا روز؟
11 احرام عمره بوده يا احرام حج؟
يحيي از شنيدن اين فروع و مسائل متحير شد، هوش از سرش رفت، علامت عجز از صورتش ظاهر شد، زبانش دچار لکنت گرديد و مقام علمي حضرت براي اهل مجلس واضح و روشن شد.
در همين هنگام بود که مامون از حضرت جواد - عليه السلام تقاضا کرد و گفت: چنانچه مايل باشيد، جواب مسائل شخص محرم را بفرماييد تا مستفيض شويم؟
حضرت جواد - عليه السلام فرمود:
1. اگر شخص محرم صيدي را در غير حرم (مکه و محيط آن) بکشد و صيد از کبير پرندگان باشد، يک گوسفند کفاره آن خواهد بود که بايد قرباني کند.
2. اگر آن صيد در حرم باشد، بايد دو گوسفند قرباني نمايد.
3. اگر جوجه مرغي را زماني که لباس احرام نپوشيده، بکشد، بايد يک بره قرباني کند که تازه از شير گرفته شده باشد، ولي قيمت آن جوجه بر او واجب نخواهد بود.
4. اگر صيد از حيوانات وحشي باشد؛ نظير الاغ وحشي، بايد يک گاو قرباني کند.
5. اگر صيدي که کشته، شتر مرغ باشد، بايد يک شتر قرباني کند.
6. اگر صيدي که کشته آهو باشد، بايد يک گوسفند قرباني نمايد واگر يکي از آنها را در حرم کشته باشد، بايد دو برابر قرباني کند و هديه کعبه قرار دهد.
7. اگر آن کسي که صيد را کشته براي حج احرام بسته باشد، بايد در منا قرباني کند و اگر براي عمره احرام بسته باشد، بايد در مکه قرباني نمايد.
8. اگر عمدا صيد را بکشد، گناه کرده، ولي چنانچه از روي خطا باشد، چيزي (کفاره و قرباني) بر او واجب نيست.
9. کفاره شخص حر و آزاد بر خودش واجب مي شود، ولي کفاره شخص غلام بر مولاي او واجب مي گردد.
10. شخصي که صغير باشد، کفاره بر او واجب نيست، ولي کفاره بر شخص کبير (بالغ) واجب است.
11 شخصي که از کشتن صيد پشيمان شود، همان پشيماني باعث ساقط شدن عذاب آخرت از او خواهد شد، ولي شخصي که بر کشتن صيد اصرار داشته باشد، دچار عذاب آخرت مي گردد.
همين که حضرت جواد - عليه السلام شقوق اين مساله را تشريح فرمودند. مامون گفت: احسنت يا ابا جعفر! خدا از براي تو خير بخواهد! آن گاه به حضرت جواد گفت: شما نيز از يحيي بن اکثم مساله اي پرسش نماييد!
حضرت امام جواد - عليه السلام متوجه يحيي شد و فرمود:بپرسم؟
يحيي گفت: ميل با شماست، اگر از من چيزي بپرسيد، چنانچه بتوانم جواب مي گويم والا از خود شما ياد مي گيرم.
امام - عليه السلام فرمود: چه ميگويي درباره اين مساله که:
1. مردي در اول روز به زني نگاه کرد که بر او حرام بود؟
2. موقعي که قسمتي از روز گذشت، آن زن بر او حلال گرديد.
3. همين که ظهر شد بر او حرام گرديد.
4. هنگام عصر که فرا رسيد حلال شد.
5. وقتي که آفتاب غروب کرد حرام گشت.
6. موقعي که وقت عشا رسيد حلال شد.
7. هنگامي که نصف شب شد حرام گرديد.
8. موقعي که فجر طلوع کرد بر او حلال شد. بگو بدانم چگونه مي شود که اين زن گاهي بر آن مرد حلال و گاهي حرام مي گردد؟
يحيي بن اکثم گفت: به خدا قسم که من جواب اين مساله را نمي دانم، شما بفرماييد تا بياموزم!
حضرت جواد - عليه السلام فرمود: اين زن کنيزکي است و اين مرد اجنبي و نامحرم است.
1. اول صبح نگاه کردن وي به آن زن (براي اين که نامحرم بود) حرام بود.
2. وقتي که قسمتي از روز گذشت، چون آن کنيز را خريد بر آن مرد حلال شد.
3. وقت ظهر که فرا رسيد، براي اين که آن کنيز را آزاد کرد، بر او حرام شد.
4. موقع عصر او را تزويج نمود، باز بر او حلال گرديد.
5. همين که مغرب شد، به علت اين که با او «ظهار» (1)کرد، بر او حرام گشت.
6. وقت عشا که فرا رسيد، چون کفاره ظهار را داد بر او حلال گرديد.
7. نصف شب به جهت اين که او را يک طلاق داد، بر او حرام شد.
8. موقع طلو فجر که فرا رسيد، چون رجوع کرد حلال شد.
در همين موقع بود که مامون رو به بني عباس کرد و گفت: آيا در ميان شما شخصي هست که بتواند اين مساله را بدين نحو شرح دهد و يا اين که مساله قبلي را نظير وي جواب بگويد؟!
آنان در جواب گفتند: نه به خدا قسم! حقا که تو نسبت به حضرت جواد - عليه السلام از ما اعلم و آگاهتر بودي.
مامون گفت: واي بر شما! اهل بيت حضرت رسول - صلي الله عليه وآله در ميان مردم از نظر فضل و کمال ممتازند و کمي سن، مانع فضيلت و کمالات ايشان نخواهد شد. آن گاه قسمتي از فضائل و مناقب حضرت جواد - عليه السلام را شرح داد تا اين که مردم برخاستند و مجلس به هم خورد.
مردي خدمت علي - عليه السلام آمد و عرض کرد: يا علي - عليه السلام من هفتصد فرسخ راه مي آيم تا هفت کلمه بپرسم.
علي - عليه السلام فرمود: سؤال کن! او سؤالهاي خود را به شرح زير مطرح کرد:
1. آن چيست که از آسمان بزرگتر است؟
2. آن چيست که از زمين وسيعتر است؟
3. آن چيست که از آتش داغتر است؟
4. آن چيست که از زمهرير سردتر است؟
5. آن چيست که از دريا غنيتر است؟
6. آن چيست که از سنگ سخت تر است؟
7. آن چيست که از يتيم ضعيفتر است؟
در جواب حضرت علي - عليه السلام فرمودند:
اول: تهمت.
دوم: حق.
سوم: حرص.
چهارم: حاجت بردن نزد بخيل.
پنجم: آدم قانع.
ششم: قلب کافر
هفتم: سخن چين. (2)


----------------------
1. ظهار آن است که شخصي به زوجه خود بگويد: ظهر (پشت) تو مثل پشت مادر من مي باشد.
2. منتظري، کشکول، ج 1 ص 229.


نويسنده:محمود اكبريبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان