بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,010

بررسي مفهوم حق حبس

  1393/4/19

حق حبس


اگر بخواهيم معرفي اجمالي از حق حبس داشته باشيم به نوعي كه مطالب اصلي آنرا گفته باشيم مي توان در خصوص حق حبس چنين گفت:

به موجب ماده 337 ق.م هر يک از بايع و مشتري مي توانند ايفاي تعهدات خود را منوط به ايفاي تعهدات از سوي ديگري نمايد.

در قراردادهاي معوض بين عوض و معوض يک همبستگي ورابطه علت ومعلولي وجود دارد.

با اين توضيح كه بايع مبيع را ميدهد فقط براي انکه ثمن را دريافت کند ،مشتري نيز ثمن را مي دهد فقط براي انکه مبيع را دريافت کند که بين اينها يک تقابل و موازنه وجود دارد.

يکي از اثار اين موازنه و همبستگي در مرحله تسليم بروز پيدا ميکند يعني در مرحله تسليم نيز همانند مرحله تمليک اين موازنه برقرار است در اينجا نيز بايع مبيع را تسليم ميکند فقط به اين دليل که ثمن را بدست باورد ومشتري ثمن را پرداخت ميکند که مبيع را بدست بياورد.

امابعضي اوقات دلايلي وجود دارد که نشان ميدهد طرفين قصد به هم زدن اين موازنه را داشته اند مثلاً براي يکي از ثمن و مبيع اجل تعيين ميکنندمثل بيع بيع نسيه.

يکي از موارد ديگر :يکي از طرفين حق حبس خودش را اسقاط کند(حق حبس ناشي از اراده طرفين است)به نظر مي توانيم از م 245ق.م وحدت ملاک بگيريم که هر حقي قابل اسقاط است. 

راجع به حق حبس دو نظر وجود دارد:


1ـ گروهي معتقدند حق حبس استثنايي بر قاعده است و لذا فقط در بيع کاربرد دارد. مدلول (مقتضاي) بيع فقط تمليک است و بيشتر از اين اقتضايي ندارد.

2ـ اما نظر مشهور مخالف اين نظريه است  ومقرر ميکند که تسليم حق حبس يک قاعده عام است و در تمامي عقود معوض مجرا است.

گروه اول معتقدند که ما بايد در حد نص تفسير کنيم ولي گروه دوم معتقداست  که بايد موسع تفسير کنيم.

مثلاًدر بيع،مبيع 1/1/89 وثمن نيز در همان روز ولي قرارداددر 22/12/88منعقد شده که تاريخ هر دو يکي است.ايا حق حبس وجود دارد؟چون اراده طرفين بر اين بوده که در يک زمان تسليم وتسّلم شود حق حبس وجود دارد.اگر هيچ کدام انجام ندادند :طرح دعوا،الزام مشتري به پرداخت ثمن

زماني مي توانيم الزام طرف مقابل را بخواهيم که از خود مان اسقاط حق کرده باشيم.

وقتي که  بايع از خود اسقاط حق حبس مي کند مثلا بيع را تسليم مي نمايد مي تواند الزام مشتري را بخواهد.نويسنده:وحيد قاسمي عهد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان