بسم الله
 
EN

بازدیدها: 9,047

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1393/4/15
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي

فصل چهاردهم


شكايات ، گزارشات و دادخواست ها


ماده 136- هر فرد از پرسنل نيرو هاي مسلح مي تواند از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان و روسا و مديران و ساير مقامات نسبت به خود به طور كتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين فصل شكايت نمايد . 
ماده 137- در صورتي كه شكايت كتبي باشد ، بايد شاكي با ذكر مشخصات خود آنرا امضاء در غير اين صورت به آن ترتيب اثر داده خواهد شد 
ماده138- شكايت بايد از طريق سلسله مراتب به عمل آيد . چنانچه موضوع شكايت مربوط به فرمانده ، رئيس يا مدير مستقيم شاكي باشد ، ابتدا شكايت به وي ارسال و در صورت عدم رسيدگي ، شاكي مي تواند مراتب را با مدارك مستند و با رعايت مقررات مواد 104 و 105 قانون ارتش و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي به مبادي ذيربط ارسال دارد . 
ماده 139- رسيدگي به شكايات واصله نبايد به اشخاص يا مقامي كه ، از آنها شكايت شده است احاله گردد ، شكايت از جانب شخص ديگر و شكايت دسته جمعي و همچنين شكايت از سخني تنبيه انضباطي اعمال شده  در موارديكه در حدود اختيارات تنبيه كننده بوده است ممنوع مي باشد .
ماده 140-پرسنل نيروهاي مسلح مجاز نمي باشند هنگام عهده دار بودن پاسداري ،آمادگي و نگهباني و همچنين حين آموزش مبادرت به شكايت نمايند مگر آنكه مورد سوال قرار گيرند . 
ماده 141- در مورد شكايات واصله حداكثر تا يك ماه  بايد رسيدگي و پاسخ به شاكي داده شود . 
ماده 142- چنانچه از رسيدگي به شكايات معلوم شود كه موضوع شكايت بي اساس بوده و ارسال آن مبني بر  سوء نيت بوده است بر حسب مورد ، شاكي تنبيه يا تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت . چنانچه مشخص شود كه شكايت بر حق بوده فرمانده ، رئيس يا مدير ،نبايد براي شاكي ايجاد مشكل نمايد . 
ماده 143- در كليه قسمت ها از رده گروهان به بالا بايد دفتر به منظور ثبت كليه شكايات و نتيجه رسيدگي  به آنها ( برابر جداول شماره 1 پيوست ) وجود داشته باشد اين دفاتر در موارد لزوم به وسيله فرماندهان ، مديران و روسا و بازرسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 
ماده 144 – هر فرد از پرسنل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مسئوليت دارد در صورت اطلاع از وقوع توطئه يا خرابكاري در سازمان هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، حيف و ميل وسائل نظامي و اموال دولتي . سوء استفاده از اعتبارات مالي و نظاير آن مبادرت به گزارش نموده و آنرا بدون رعايت سلسله مراتب بر حسب مورد به مقامات و سازمان هاي ذيربط در نيرو هاي مسلح منعكس نمايد . 
تبصره – در صورتيكه گزارش درباره ارسال خبر مربوط به سوء قصد ،خرابكاري ،جاسوسي و يا امور امنيتي در بخش هاي نيرو هاي مسلح باشد از نظر اهميت موضوع بايستي مستقيما ً سازمان حفاظت اطلاعات يگان خود را در جريان قرار دهد .

بسمه تعالي
دفتر شكايات 
رديف 

درجه 

نام و نام خانوادگي 

موضوع شكايت  
تاريخ ارجاع براي رسيدگي مقام يا شخص رسيدگي كننده  
مدتيكه براي رسيدگي به اعلام پاسخ تعيين شده است  
تاريخ اعلام نتيجه به شاكي  
ملاحظات 
جدول نوع خدمات برجسته و حداكثر تشويقات 
(جدول شماره 2)
رديف 
نوع خدمات برجسته  
تشويق مرخصي تشويقي بر حسب روز   
پاداش و جوائز  
اعطاي نشان  
رفع تنبيهات  
ارشديت 
شفاهي  
كتبي در دستور  پيشنهاد درج در فرمان      
1 حضور مستمر در محل خدمت يا ماموريت و انجام وظايف و ماموريت ها به نحو احسن و انجام خدمت خارج از وقت مقرر 
× 
× 
× 
-- 
× 
-- 
× 
--
2 انجام اقدامات مفيد و موثر در امور توسعه آموزش هاي نظامي – عقيدتي و پروش جسماني پرسنل 
× 
× 
× 
× 
× 
-- 
× 
--
3 صرفه جويي و به كار بردن ابتكار و دقت فوق العاده در مصرف وسايل به ويژه تجهيزات حساس و كمياب و گرانقدر  
× 
× 
× 
× 
11 
×
--
× 
--
4 اقدامات موثر در حفظ و نگه داري اموال و اسناد نظامي و دولتي  
× 
× 
× 
× 
13 
× 
--- 
× 
--
5 سرعت و دقت فوق العاده در اجراي دستورات سلسله مراتب و رعايت اصول مديريت و روش رهبري عده ها  
× 
× 
×
× 
15 
× 
-- 
× 
--
6 به كار بردن ابتكارات لازم در برقراري سيستم هاي موثر حفاظتي و حفظ و آماده به كار نگه داشتن و تعمير و بازسازي سلاح ، تجهيزات و ارتقاء روحيه پرسنل به نحو احسن 
× 
× 
× 
× 
17 
× 
-- 
× 
--
7 بالا بردن چشمگير روحيه پرسنل و توان رزمي يگان با اعمال مديريت فوق العاده و رفتار شايسته و اجراي  مانور هاي موفق مبتني بر تعهدات واقعي  
× 
×
× 
× 
19 
× 
× 
× 
×
8 انجام اقدامات ستادي موثر جهت كسب موفقيت در ماموريت ها و عملياتها (تهيه دستورات و طرح ها) با رعايت به موقع اصول تاكتيك و دستورات رزمي  و غير رزمي جهت نيل به پيروزي خودي و شكستن دشمن  
× 
× 
× 
× 
21 
× 
× 
× 
×
جدول نوع خدمات برجسته و حداكثر تشويقات 
(جدول شماره 2)
رديف 
نوع خدمات برجسته  
تشويق مرخصي تشويقي بر حسب روز   
پاداش و جوائز  
اعطاي نشان  
رفع تنبيهات  
ارشديت 
شفاهي  
كتبي در دستور  پيشنهاد درج در فرمان     

9 هرگونه ابراز لياقت ، شايستگي بنا به تشخيص فرماندهان و يا رئيس ، در امور رزمي و خدمتي و عقيدتي و حفاظتي  
× 
× 
× 
× 
23 
× 
× 
× 
×

10 نوآوري در راستاي خود كفايي ، تقويت بنيه دفاعي و استحكامات خطوط پدافندي  
× 
× 
× 
× 
25 
× 
× 
× 
×

11 كسب اخبار و اطلاعات مفيد از دشمن و انجام اقدامات موثر در جلوگيري از پخش شايعات زيان بخش  
× 
× 
× 
× 
27 
×
× 
× 
×

12 نمونه و سرمشق بودن براي زير دستان با ايثار ،از خود گذشتگي و اقدامات متهورانه در ماموريت و ميدان نبرد  
× 
× 
× 
× 
28 
× 
× 
× 
×
13 مقاومت در هنگام اسارت و تلاش براي فرار از اسارت و رهايي از گروگان گيري و كمك به همرزمان در اين زمينه ، تلاش فوق العاده براي نجات جان افراد هم رزم و هم  ميهنان  
× 
× 
×
× 
29 
× 
× 
× 
×

14 اجراي موفقت آميز ماموريت هاي پدافندي و تلاش چشمگير در حفظ وضع مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و به اسارت درآوردن نفرات دشمن  
× 
× 
× 
× 
30 
× 
× 
× 
×

15
 اجراي موفيت آميز ماموريت هاي آفندي و ابراز رشادت و جسارت  فوق العاده در اشغال اهداف مورد نظر و بدست آوردن غناي جنگي از دشمن  
× 
× 
× 
× 
30 
× 
× 
× 
×

16 شركت داوطلبانه در عمليات مخاطره آميز و ابراز شجاعت و ايثار در انجام ماموريت هاي عملياتي و مقابله با اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب  
× 
× 
× 
× 
30 
× 
× 
× 
×
(جدول شماره 3)

جدول حدود اختيارت درجه داران جهت اعمال تشويقات

اختيارات درجه رزم آوري

اختيارات درجه رزم آوري     اختيارات درجه رزم داري

       درجه تشويق شونده

انواع تشويقات 
 سرباز  دانش آموز رزم آور   سرباز  دانش آموز  رزم آور رزم دار

تشويق شفاهي  × × ×  × × × ×

تشويق كتبي  -- -- --  × × × --

تشويق با درج در دستور  -- -- --  -- --- -- --

تشويق با پيشنهاد درج در فرمان  -- -- --  -- -- -- --

مرخصي تشويقي بر حسب روز 12س 6س    1 12س 6س --

اعطاي پاداش و جوايز  -- -- --  -- -- -- --

رفع تنبيهات  × × ×  × × × ×

اعطاي ارشديت  --  -- --  -- -- -- --

پيوست جداول تشويقات


1- منظور از مرخصي مندرج در اين جدول ، مرخصي اضافه بر مرخصي استحقاقي ساليانه مي باشد و در طول سال حداكثر 30 روز خواهد بود . اعطاي مرخصي تشويقي به حدي مجاز است كه به ماموريت يگان لطمه وارد نسازد . 
2- حداكثر پاداش 150000 ريال بوده كه در اختيار مقامات سرهنگي به بالا مي باشد و حسب مورد مقامات مربوطه مي توانند دستور پرداخت تمام يا قسمتي از آن را به پرسنل جمعي كه به نحوي ابراز لياقت و شايستگي كرده باشند صادر نمايند . 
3- اعطاي نشان ، امتيازات و جوائز تابع مقررات آيين نامه نشان و امتيازات و جوائز نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي باشد . 
4- رفع تنبيهات پرسنل با رعايت تبصره 2 ماده 130 اين آيين نامه خواهد بود . 
5- نحوه استفاده و برخورداري كارمندان از جداول تشويقات با در نظر گرفتن مواد (34 و 35 و 36) آيين نامه انضباطي و تطبيق رتبه آنان با درجات نظامي انجام مي پذيرد . 
6- مرخصي تشويقي محصلين نبايد از حد نصاب تعيين شده در اساس نامه دوره هاي مراكز آموزشي تجاوز نمايد .
7- علاوه بر حدود اختيارات واگذاري در جداول تشويقات ، فرماندهان ، روسا ، و مديران مي توانند در زمان جنگ براي اعمال تشويق از اختيارات مقام يك رده بالاتر و در مناطق عملياتي از اختيارات مقام دو رده بالاتر(حداكثر تا رده ارتشبدي ) استفاده نمايند . 
8- در زمان جنگ و در مناطق عملياتي فرمانده نيرو / سازمان علاوه بر اختيارات واگذاري در جداول تشويقات ، پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا مي تواند تا درجه سرهنگي داخل را يك درجه ، حداكثر ( چهار سال ) ارشديت اعطاء نمايد . 
9- اعطاي ارشديت به پرسنل صرفاً به پيشنهاد فرمانده نيرو ، رئيس سازمان و با رعايت ماده 84 و تبصره ذيل ماده 102 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي مي باشد . 
10- اختيارات مقامات گروهباني ، استواري و كارمندان هم رتبه آنان برابر روش جاري ابلاغي فرماندهان ، روسا و مديران مربوطه اعمال مي گردد . 
11- تشويقات بايستي به نحوي اعمال گردد كه از اختيارات .واگذاري در جداول حدود اختيارات تجاوز نكند . . تشويق پيش از حدود اختيارات ، هر رده بايستي به مقام بالاتر پيشنهاد گردد . 
12- همطرازي مقاماتي كه تشويق را مقرر مي دارند و پرسنلي كه درجات مختلف مورد تشويق قرار مي گيرند برابر مفاد ماده 34 همين آيين نامه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي رعايت خواهد شد .

جدول نوع تخلفات و حداكثر تنبيهات (در زمان صلح و جنگ ) (جدول شماره 4)
رديف  
نوع تخلفات  توبيخ خدمت شبانه روزي بر حسب روز  بازداشت بر حسب روز  كسر يك پنجم حقوق حداكثر تا 4 ماه  انتظار خدمت بر حسب روز  بدون كاري بر حسب روز  محروميت از ترفيع بر حسب ماه  تنزيل درجه يا رتبه بر حسب ماه  معافيت از خدمت  اخراج از خدمت 
  شفاهي  كتبي در دستور  پيشنهاد درج در فرمان          
1 عدم آراستگي ، نا مناسب بودن وضع ظاهري ، و عدم توجه به نظافت شخصي  × ×  -- 3
3 3
3 -- -- -- -- -- -- --
2 عدم رعايت ادب ، عدم رعايت سلسله مراتب و احترامات نظامي  × × × -- 4
8 4
8 -- -- -- -- -- -- --
3 بد رفتاري نسبت به پرسنل جمعي  × × × -- 6
10 6
10 -- -- -- -- -- -- --
4 بي توجهي نسبت به آموزش  × × × × 8
12 8
12 -- 15

30 3

6 3

6 -- -- --
5 بي توجهي و عدم رعايت زمان حضور در محل يا ماموريت و غيبتي كه منجر به فرار نشود  × × × × 10
12
 10
12
 -- 30
45 10
15 6
9 --
3 -- --
6 تظاهر به بيماري و عدم سلامت بر خلاف واقع بنا به تشخيص پزشك نظامي  × × × × 12
16 12
16 -- 35
60 15
30 9
12 --
3 -- --
7 عدم احساس مسئوليت و بي تفاوتي در خدمت ، عدم رعايت قوانين و مقررات آيين نامه ها ، بخش نامه ها و ساير دستورات × × × × 14

18 14

18 -- 60

75 15

30 9

12 3

4 × ×
8 سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي عملياتي ، اداري و تداركاتي  × × × × 16

18 16

18 -- 60

70 15

30 9

13 3

4 × ×
9 تاخير و عدم دقت در ارائه گزارشات و حقايقي كه در انجام ماموريت يگان موثر است و يا كتمان حقيقت  × × × × 18

22 18

22 -- 90

105 30

45 12

15 6

12 -- --
10 سستي و سهل انگاري در مقابل با تبليغات و عمليات رواني دشمن  × × × × 20
22 20
22 -- 90
105 30
45 12
15 6
12 -- --
11 پخش شايعات در جهت تخريب روحيه پرسنل خودي  × × × × 20
24 20
24 -- 105
120 45
60 15
18 12
18 × ×
12 سستي و سهل انگاري در امور نگهباني ، پاسداري ديده وري در مناطق رزمي و غير رزمي و حياتي كشور  × × × × 22
26 22
26 -- 130

135 45
60 15
18 18
24 × ×
13
 قصور و تقصير در حفظ و نگه دار جنگ افزار و تجهيزات و مهمات و هر گونه اموال و اسناد نظامي و دولتي × × × × 24
28 22
28 × 135
150 60
75 18
21 24
30 × ×
14 ارتكاب اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامي و خلاف شرع بين  × × × × 26
30 26
30 -- 150
165 60
75 18
21 30
36 × ×

جدول نوع تخلفات و حداكثر تنبيهات (در زمان صلح و جنگ ) (جدول شماره 4)
رديف  
نوع تخلفات  توبيخ خدمت شبانه روزي بر حسب روز  بازداشت بر حسب روز  كسر يك پنجم حقوق حداكثر تا 4 ماه  انتظار خدمت بر حسب روز  بدون كاري بر حسب روز  محروميت از ترفيع بر حسب ماه  تنزيل درجه يا رتبه بر حسب ماه  معافيت از خدمت  اخراج از خدمت 
  شفاهي  كتبي در دستور  پيشنهاد درج در فرمان          
15 قصور و كوتاهي و سهل انگاري در به كار گيري توان و امكانات دفاعي جهت انجام ماموريت در مقابل دشمن  × × × × 30 30 × 180 90 24 48 × ×
16 قصور و تقصير و جلوگيري از فرار و از هم پاشيدگي پرسنل جمعي و همچنين جمع آوري پرسنل پراكنده به هنگام رزم  × × × × 30 30 × 180 90 48 48 × ×
17 قصور و كوتاهي و سهل انگاري در حفظ مواضع و مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب  × × × × 30 30 × 180 90 48 48 × ×

1- خانه هايي كه از جدول كه 2 عدد دارد ، رقم بالا مربوط به حداكثر تنبيهات در زمان صلح و رقم پايين نمايانگر حداكثر تنبيهات در زمان جنگ و مناطق عملياتي مي باشد . 
2- خانه هايي از جدول كه تنها با علامت × مشخص گرديده اند مربوط به زمان صلح و جنگ مي باشد .

جدول حدود اختيارات درجه داران جهت اعمال تنبيهات

اختيارات درجه رزم آوري     اختيارات درجه رزم داري

            درجه تنبيه شونده

انواع تنبيهات 
 سرباز  دانش آموز  رزم آور   سرباز دانش آموز  رزم آور  رزم آور 
توبيخ شفاهي  × × ×  × × × ×
توبيخ كتبي  × -- --  × × × --
توبيخ با درج در دستور  -- -- --  -- -- -- --
توبيخ با درج در فرمان  -- -- --  -- -- -- --
خدمت شبانه روزي در قسمت بر حسب روز  12 س 6 س --  1روز 12س 6 س --
بازداشت بر حسب روز  -- -- --  -- -- -- --
كسر 5/1 از حقوق  بر حسب ماه  -- -- --  -- -- -- --
انتظار خدمت بر حسب روز  -- -- --  -- -- -- --
بدون كاري بر حسب روز  -- -- --  -- -- -- --
محروميت از ترفيع  بر حسب ماه  -- -- --  -- -- -- --
تنزيل درجه يا رتبه بر حسب ماه  -- -- --  --- -- -- --
پيشنهاد معافيت از خدمت  -- -- --  -- -- -- --
پيشنهاد اخراج از خدمت  -- -- --  -- -- -- --

پيوست جداول تنبيهات


1- تخلفات انضباطي :
تقصير (سهل انگاري در اجراي قوانين ، مقررات ، دستورات نظامي و اداري ) يا قصور (كوتاهي غير عمدي )در اجراي وظايف محوله . 
2- آراستگي :
مرتب و كامل و پاكيزه بودن وضع ظاهري پرسنل بر اساس آيين نامه ها ،دستور العمل هاي مصوبه مربوط به لباس ، علائم نظامي ، درجات و نظاير آن در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران . 
3- رعايت ادب و شئون نظامي : 
حسن معاشرت و حفظ حرمت ديگران برابر عرف و عادت ، موازين اسلامي ،و احترامات نظامي . 
4- شئون نظامي : 
اعمال و رفتاري كه نمايانگر قدر ، مرتبه و منزلت پرسنل نيرو هاي مسلح بوده و بر اساس آيين نامه ها و دستور العمل ها ، بخش نامه ها و دستورات شفاهي فرماندهان مشخص مي گردد و پرسنل ملزم به رعايت آن مي باشد . 
5- منظور از خلاف شرع بين : 
عدم رعايت واجبات شرعي است كه اين عمل باعث بي اعتنايي يا هتك حرمت شئونات اسلامي مي شود مانند تظاهر به روزه خواري ، ترك نماز و ساير واجبات شرعي . 
تبصره :در مورد غير مسلمانان ، رعايت ظواهر (عدم تظاهر به روزه خواري در ايام ماه مبارك رمضان و نظاير آن )لازم است . 
6- نحوه استفاده و برخورداري كارمندان از جداول تنبيهات با در نظر گرفتن مواد (34 و 35 و 36) آيين نامه انضباطي و تطبيق رتبه آنان با درجات نظامي انجام مي پذيرد . 
7- پرسنل وظيفه به جاي تنبيه انتظار خدمت و بدون كاري ، به اضافه خدمت تنبيه، همچنين در خصوص غيبت غير موجه ، مادامي كه منجر فرار نگرديده باشد ، به ازاء هر روز غيبت در زمان صلح ، به دو روز و در زمان جنگ ، حداكثر به 9 روز اضافه خدمت تنبيه مي گردد . ضمناً (سرباز – سرجوقه ) وظيفه از تنبيه كسر حقوق ، انتظار خدمت و بدون كاري مستثني خواهند بود .
8- تنبيهات محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت و اخراج ، صرفاً به فرمانده نيرو / رئيس سازمان و با رعايت مقررات مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي اعمال مي گردد و تنها در زمان جنگ و مناطق عملياتي ، فرماندهان نيرو/ رئيس سازمان مي توانند با رعايت (بند 13 پيوست جداول تنبيهات ) آيين نام انضباطي اقدام نمايد . 
9- فرمانده ، رئيس با مدير مي تواند ، در مورد تنبيهات خارج از حدود اختيارات خود به مقامات بالا پيشنهاد نمايد . 
10- مقابله نيروهاي نظامي و انتظامي در برخورد با اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب ، در حكم مقابله با دشمن در زمان جنگ خواهد بود . 
11- در صورتي كه پرسنل توماً مرتكب جرم و تخلف شوند ، رسيدگي به تخلفات آنان بر اساس اين آيين نامه بوده و اعمال تنبيه انضباطي به همين منظور ، مانع تعقيب جزايي و رسيدگي به جرم آنان در مراجع قضايي نخواهد بود . 
12- اختيارات مقامات گروهباني و استواري و كارمندان هم رتبه آنان ، بر اساس روش جاري ابلاغي فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه اعمال مي گردد . 
13- علاوه بر حدود اختيارات واگذاري در جداول تنبيهات ، فرماندهان و روسا مي توانند در زمان جنگ براي اعمال تنبيهات از اختيارات مقام يك رده بالاتر و در مناطق عملياتي از اختيارات مقام دو رده بالاتر (حداكثر تا رده ارتشبدي ) استفاده نمايند . 
14- در زمان جنگ و در مناطق عملياتي ، فرماندهان نيرو يا سازمان ، علاوه بر اختيارات مندرج در جدول مربوطه ، مي توانند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا ، بدون رعايت تشريفات در مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي ، تنبيهات زير را راساً اعمال نمايد : 
الف : تا درجه سرهنگي داخل به تناسب درجه ، حداكثر تا 4 سال به محروميت از ترفيع ، تنبيه نمايند . 
ب: تا درجه ستوان دومي داخل ، به تنزيل يك درجه حداكثر تا 4 سال ، تنبيه نمايد . 
ج : در موارد معافيت از خدمت و اخراج و ساير موارد ، برابر تبصره هاي 7 و 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي (پيشنهاد به فرمانده كل قوا يا ارجاع به دادگاه هاي نظامي زمان جنگ ) اقدام نمايند . 
15- همطرازي مقاماتي كه تنبيه را مقرر مي دارند و پرسنلي كه درجات مختلف مورد تنبيه قرار مي گيرند برابر مفاد 34 همين آيين نامه در سپاه پاسداران و نيروي انتظامي رعايت خواهد شد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان