بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,337

جزوه حقوق ثبت؛ آموزش دعاوي ثبتي و اسناد لازم الاجرا - قسمت دوم

  1393/4/9
قسمت قبلي

بند هفتم : تجديد دادخواست اعتراض

 
      بر اساس ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني ، عدم حضور هر يک از اصحاب دعوي و يا وکيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست در موردي که دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد . و اين قرار نيز واجد امر مختوم نبوده و  خواهان مي تواند مجدداً و به طور مکرر اقدام به تقديم دادخواست نمايد . اما  از آنجائيکه طبع دعاوي ثبتي (اعتراض به ثبت) با ساير دعاوي متفاوت مي باشد در اين رابطه نيز قانون ثبت مقرراتي خاص وضع نموده است .
      وفق ماده 19 قانون ثبت ، در صورتي که در جلسه مقرر براي محاکمه معترض يا وکيل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاکمات حقوقي (آئين دادرسي مدني) به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد . تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يک مرتبه ممکن خواهد بود . در اين مورد عرضحال  مستقيماً به دفتر محکمه صلاحيتدار داده خواهد شد . بر اساس تبصره ذيل ماده 19  موقوم در مواردي نيز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمايش عرضحال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است .
 
      بدين ترتيب و با توجه به ماده 19 و تبصره ذيل آن ، در صورتي که دادگاه براساس  ماده 95 قرار ابطال دادخواست را صادر نمايد و نيز در مواردي که مدير دفتر دادگاه بر اساس ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني به لحاظ رفع ننمودن نواقص در  موعد مقرر اقدام به صدور قرار رد دادخواست مي نمايد ، تجديد دادخواست اعتراض فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست يا ابطال دادخواست صورت مي گيرد و خارج از مهلت ده روز تجديد دادخواست امکان پذير نيست . لازم به ذکر است که اين تجديد دادخواست فقط براي يک مرتبه امکان پذير مي باشد ، يعني اگر معترض ظرف مدت ده روز مقرر دادخواست اعتراض خود را تسليم نمود و اين بار هم يه يکي از جهات مذکور مجدداً قرار ابطال يا  قرار رد دادخواست او صادر گرديده ديگر حق تجديد دادخواست خود را ندارد .
 
      هر گاه دادخواست معترض به ثبت به علل ديگري غير از آنچه گفته شد ابطال شود مثلاً چنانچه بر اساس قسمت دوم ماده 96 قانون آئين دادرسي مدني ، قرار ابطال دادخواست معترض صادر شود ، ديگر تجديد دادخواست امکان پذير نيست و همچنين در صورتي که دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد نيز تجديد دادخواست امکان پذير نيست ، مگر اينکه مهلت اعتراض به ثبت هنوز باقي باشد .(1)
  

      بند هشتم : موارد سقوط دعوي اعتراض

 
      بر اساس مقررات قانون ثبت در چهار مورد دعوي اعتراض ساقط و دادگاه مبادرت به  صدور قرار سقوط دعوي مي نمايد که عبارتند از :
      1-وفق قسمت دوم ماده 18 قانون ثبت ، اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت   روز دعوي خود را تعقيب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد ، از اين قرار مي توان استيناف داده راي استيناف قابل تميز نيست .
      لازم به ذکر است که به موجب آراء متعدد ، ضابطه ترک تعقيب دعوي نيز وقتي صدق مي کند که از طرف دادگاه تکليفي معين شده باشد و اهمال معترض در ترک تعقيب
      صدق کند و همچنين عدم تعقيب دعوي بايد مستند به عمل معترض باشد بنابراين چنانچه مسکوت ماندن پرونده ناشي از عدم اقدامات مدير دفتر دادگاه و يا ساير عوامل ديگر باشد صدور قرار سقوط دعوي فاقد وجاهت قانوني است .  
      2-3، موارد مذکور در ماده 18 مکرر قانون ثبت که در بند فوت و حجر معترض توضيح آن داده شد و نيازي به تکرار نيست .
      4-ماده 46 قانون ثبت ، بر اساس اين ماده هر گاه کسي نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوي کرده قبل از انقضاء مو عدهاي مقرر در ماده 17 و 18 و 19 فوت کرده  يا محجور شود ، مستدعي ثبت مکلف است که مراتب را به اداره ثبت و دادسراي عمومي محل وقوع ملک کتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني به او از طريق محکمه مربوطه اخطار نمايد که مشار اليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ  اخطاريه دعوي را تعقيب کند هر گاه قائم مقام قانوني در مهلت مقرر دعوي را  تعقيب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوي را صادر مي کند اين قرار فقط قابل استيناف است .

بخش دوم : اعتراض به تجديد حدود

       اعتراض به تحديد حدود يکي از دعاوي ثبتي است که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعيت پيدا مي کند . در دعوي اعتراض به تحديد حدود ، معترض نسبت به تقاضاي
      ثبت ملک کلاً اعتراضي ندارد بلکه اعتراض او ناظر به اين است که در جريان تحديد حدود قسمتي از ملک او جزء ملک متقاضي ثبت محسوب گرديده است و به عبارت ديگر حدود تعيين شده به حقوق وي تجاوز نموده است .
 
      ماده 20 قانون ثبت مقرر مي دارد : مجاوري که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد . تقاضا کننده  ثبتي که خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي تواند مطابق  مقررات اين ماده عرضحال بدهد .
 

      بند اول : کساني که حق اعتراض به حدود دارند

 
      با توجه به ماده 20 و 27 قانون ثبت مواد 99 و 100 آئين نامه اجرائي قانون ثبت کساني که حق اعتراض به حدود دارند عبارتند از :
      الف: مجاورين ب: متقاضي ثبت ج:اداره اوقاف و متولي و ناظر موقوفات و موقوف عليهم و متصدي امور حبس و محبوس لهم و وصي يا ناظر .
 
      الف : مجاورين :
      بر اساس صدور ماده 2 مجاوري که نسبت به حدود براي خود حقي قائل است مي تواند به تحديد حدود اعتراض نمايد . لازم به ذکر است که اعتراض به حدود از طرف غير مجاور پذيرفتني نيست چرا که غير مجاور در دعوي ذي نفع نمي باشد و مجاور نيز فقط در حدي که مجاورت دارد ذي نفع محسوب مي شود بنابراين چنانچه اعتراض مجاور نسبت به حدي باشد که باوي مجاورت ندارد اين اعتراض مسموع نخواهد بود .
      بر اساس قسمت دوم تبصره ذيل ماده 20 قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غير مجاور به عمل آمده باشد ، واحد ثبتي مربوطه نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي نمايد معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيات نظارت شکايت نمايد راي هيات نظارت قطعي است .
 
      ب : متقاضي ثبت :
      بر اساس قسمت دوم ماده 20 ، در صورتي که متقاضي ثبت يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حضور نداشته باشند و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد     حدود شده باشد مي تواند به تحديد حدود اعتراض نموده و دادخواست به دادکاه صالح تقديم نمايد .
 
      ج : اداره اوقاف و متولي و غيره :
      وفق مواد 99 و 100 آئين نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 قانون ثبت ، اداره  اوقاف و متولي و متصدي امور حبس نيز در صورتي که اعتراضي به تحديد حدود داشته  باشند مي توانند اعتراض نمايند .

      بند دوم : مهلت اعتراض

 
      طبق ماده 20 قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود سي روز از تاريخ صورت مجلس تحديد حدود است .
 

      بند سوم : مرجع تقديم اعتراض

 
      به موجب ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض به حدود نيز ابتدائاً بايد به اداره ثبت تسليم و ظرف يک ماه از تاريخ تسليم  اعتراض دادخواست به دادگاه تقديم نموده و گواهي آنرا به اداره ثبت تسليم  نمايد . بدين ترتيب نحوه اعتراض به تحديد حدود نيز مانند اعتراض به اصل ملک است و چون در اعتراض به اصل ملک توضيح کافي داده شد ديگر نيازي به تکرار نيست . فقط يادآوري مي شود که دعوي اعتراض به حدود نيز بايد با تقديم دادخواست و  رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آيد و از حيث مالي بودن و غير مالي بودن نيز ، دعوي مالي محسوب مي گردد .
 
 

      بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقي

 
      کسانيکه مدعي حق ارتفاقي در ملک مورد تقاضاي ثبت مي باشند يا اينکه به حق ارتفاقي که مستدعي ثبت در ملک آنان براي خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و نيز خود متقاضي ثبت در صورتيکه در هنگام تحديد حدود حضور نداشته و تحديد حدود بر اساس اظهارات مجاورين به عمل آمده باشد در صورتي که مدعي حق ارتفاقي املاک ديگر يا منکر حق ارتفاقي که مجاور در ملک او براي خود قائل شده است باشد ، مي توانند بر اساس ماده 20 قانون ثبت ظرف سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بر آن اعتراض نمايند .
      مطالبي که در دعوي اعتراض به ثبت و تحديد حدود گفته شد در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقي نيز صادق است و بنابراين نيازي به تکرار نيست .


-----------------------
(1) به موجب راي اصراري 23/6/42 عرضحال بار سوم که قبل قبول نيست يا بايد مسبوق به دو قرار ابطال دادخواست يا دو قرار رد دادخواست باشد و تلفيق قرار  رد دادخواست و قرار ابطال دادخواست مانع پذيرش عرضحال به ثبت براي بار سوم  نيست . دانشنامه حقوقي ج 1 ص 436
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان