بسم الله
 
EN

بازدیدها: 776

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت چهارم

  1393/1/2
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)
قسمت قبلي

آموزش و تعليم

94-3- حق تمامي شهروندان ايراني است که از امکانات آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه و نيز وسايل و امکانات تحصيلات عالي بهره مند گردند.
95-3- بهره مندي از آموزش و تحصيل جزو حقوق هر شهروندي است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني، زمينه دسترسي مطلوب کليه شهروندان را به آموزش و تحصيل مناسب فراهم نمايد.

خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان

96-3- خانواده واحد بنيادين و نخستين جامعه است و کليه شهروندان از حق ازدواج و تشکيل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکيم و تشييد مباني خانواده است.
97-3- ازدواج با رضايت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.
98-3- دولت مکلف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امکانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايد.
99-3- دولت موظف است به حقوق زنان در تمامي جهات با توجه به موازين قانوني و در تمامي اشکال، از جمله در بهره مندي از زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي، در حمايت از مادران، و بويژه در دوران بارداري و حضانت فرزندان، در حمايت از کودکان بي سرپرست، در حمايت قضايي متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کيان و بقاي خانواده، در بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست و نيز در اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي، را رعايت نمايد.
100-3- زنان حق دارند از بيمه هاي اجتماعي، امکانات مناسب بهداشتي و پزشکي مخصوص زنان، مددکاري اجتماعي، توان بخشي جسمي و رواني دختران و زنان آسيب ديده در حدود قوانين و مقررات برخوردار باشند. در صورتيکه زمينه هاي قانوني در جهت ايفاي اين حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوايح مناسب اين زمينه را فراهم نمايد.
101-3- بهره مندي از مراکز فرهنگي اختصاصي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي زنان و با اولويت مناطق محروم؛ حق برخورداري آسيب ديدگان از حمايتهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه؛ حق تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي بدون هرگونه تبعيض يا سهميه هاي جنسيتي؛ حق کسب مهارتها و آموزشهاي
تخصصي به صورت کمي و کيفي تا بالاترين سطوح؛ حق مشارکت در سياست گذاري، تصميمگيري و مديريت و حضور فعال در مجامع فرهنگي- علمي داخلي و بين المللي در زمره حقوق زنان است.
102-3- دولت موظف است در چارچوب قوانين و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بيمه و ساير خدمات اجتماعي حمايت نمايد.
103-3- حمايت از کودکان بي سرپرست يا آسيب پذير به صورت مستقيم يا از طريق کمک به سازمانهاي غيردولتي مرتبط، به منظور نگهداري آنان و ايجاد امکانات لازم به اين منظور از برنامه هاي دولت است.
104-3- کودکان بايد از حمايتهاي اجتماعي متناسب با نيازهاي ويژه آنان، خدمات بهداشتي مناسب از جمله تغذيه و آب سالم، محيط زندگي مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درماني و پزشکي با کيفيت، تفريح، فعاليتهاي خلاقانه و سرگرم کننده، امکانات آموزشي و تحصيلي مناسب، مربيان و معلمان متخصص و صلاحيت دار برخوردار باشند. کودکاني که والدين آنها شاغل هستند، بايد از امکانات و شرايط مناسبي براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگي متعارف اجتماعي دوران کودکي بهره مند شوند.
105-3- کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسي داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتي که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فيزيکي و يا ذهني بر آنها شود، مجاز نيست و نقض حق بر سلامت کودك محسوب ميشود.
106-3- داشتن والدين و سرپرستان صلاحيت دار حق طبيعي کودکان است. والدين و سرپرستان کودك موظف به انجام وظايف مربوط به سرپرستي و نگهداري از کودك در جهت تحقق مصالح عاليه کودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمي، رواني و روحي، بي توجهي و سهل انگاري، بدرفتاري و عدم ايفاء وظايف قانوني و انساني عليه کودك مسئول شناخته ميشوند.
107-3- زنان بايستي از تمامي امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معيارهاي اسلامي – ايراني بهره مند شوند. دولت موظف است تمهيدات لازم جهت ترويج پوشش مناسب را اتخاذ نمايد.
108-3- کودکان و نوجوانان بايد از حمايتهاي ويژه برخوردار شوند. نظر اين افراد بايد در مسائلي که مربوط به زندگي شان محسوب ميشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گيرد.
109-3- کودکان و نوجوانان بايستي به طور يکسان از توانمندي و ظرفيت والدين، صرفنظر از وضعيت روابط زناشويي، در مسائلي که به فرزندان آنان مربوط ميشود، برخوردار باشند. در کليه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولويت برخوردار خواهد بود.
110-3- جوانان به عنوان بزرگترين و مبارك ترين سرمايه ملّي کشور، علاوه بر ساير حقوق شهروندي از حقوق زير برخوردارند:
1- مشارکت کامل در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با استفاده از سازوکارهاي قانوني؛
2- مشارکت فعال در فرايند توسعه ملي؛
3- مشارکت در تقويت، حمايت و پيشبرد صلح در ايران و جهان؛
4- تشکيل اتحاديه ها، انجمن هاي صنفي، سازمان هاي غيردولتي و احزاب سياسي و عضويت آزادانه در آنها؛
5- مشارکت اقتصادي و مداخله در عرصه مديريت هاي علمي، فني، اقتصادي و ....
6- مشارکت اجتماعي و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي فراگير؛
7 - مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم در امور عمومي کشور.

نخبگان، استادان و دانشجويان

111-3- دولت موظف است زمينه بهره مندي اساتيد و نخبگان از دانش روز، آزادي بيان، تحقيق و تتبع و توسعه علمي را فراهم نمايند. دانشگاهيان بايد بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسير کسب علم و توليد دانش و توزيع آن را دنبال نمايند.
112-3- هيچ دانشجويي نبايد به علت عدم تمکن مالي در پرداخت شهريه تحقير يا از تحصيل محروم شود و دانشگاههاي متکي به سيستم شهريه ميبايست با اعطاي تسهيلات مالي مناسب، زمينه پرداخت شهريه را براي دانشجويان فراهم آورند. دولت مکلف است نسبت به تجهيز و ارتقا کمي وکيفي امکانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجويان از هيچ تلاشي دريغ نورزند.
113-3- نخبگان کشور مورد احترام بوده و بايد به تناسب شايستگي شان در تمشيت امور کشور مشارکت نموده و از امتيازات تلاش خود در تعالي کشور برخوردار شوند. تقويت روحيه ابتکار و تتبع و همچنين کمک به درخشش جوانان و نخبگان علمي در عرصههاي جهاني علم و دانش و رويکرد دانش محور به برنامه هاي توسعه، شناسايي استعدادهاي
درخشان و هدايت و حمايت معنوي و مادي، جذب و به کارگيري نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم و فناوري و توسعه علمي متوازن کشور بر اساس هدف نهايي دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتيد است، که بايد توسط دولت مورد شناسايي و تضمين قرار گيرد.
114-3- دانشگاه بايد مکان امني براي همه دانشجويان باشد. بنابراين مسئولين دانشگاه ميبايست همه مساعي خود را جهت تضمين ايمني و امنيت رواني و جسمي دانشجويان در دانشگاه به کار گيرند.

ايثارگران، جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا

115-3- توانمندسازي فردي و جمعي ايثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي، برآوردن موثر نيازهاي واقعي ايشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتکايي، برداشتن موانع و تسهيل حضور ايشان در عرصه ها و صحنه هاي مختلف و
نهادسازي، پيشبيني سازو کارهاي لازم در حوزه هاي علمي و پژوهشي براي تامين تجهيزات، آموزش، مراقبت، درمان و کاهش آسيبهاي فردي و جمعي ناشي از جنگ و تهديدات و صيانت از حريم ايثارگري، ايثارگران و خانواده هاي آنها و خانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزشها، حماسه ها از طريق ايجاد موزه ها، يادمانها، نمادها و نشانهاي جهاد، مقاومت و ايثار و خصوصاً ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراکز فرهنگي، بايستي به عنوان يک حق عمومي براي اين دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گيرد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان