بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,083

شرايط عمومي پيمان- قسمت دوم

  1392/12/28
قسمت قبلي

فصل دوم - تاييدات و تعهدات پيمانکار

ماده 16. تاييدات پيمانكار 
موارد زير را پيمانكار تعيين مي كند : 
الف ) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 2 موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است . 
ب) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات در محل با از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است . 
ج) محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب و هوا ، بارندگي ف و امكان اجراي كار در فصل هاي مختلف سال ، با توجه به آمار 20 پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار ، اطلاع يافته است . 
د) از قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه هاي اجتماعي، ماليات ها ، عوارض ، و ديگر قوانين  و مقررات ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايد . در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين  و مقررات ياد شده ، بر عهده پيمانكار است . 
ه) در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد . 
به هر حال ، پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد . 

ماده 17. كاركنان 
الف ) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي  پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط  و تامين هزينه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده  فراهم مي نمايد . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد . 
ب) تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است . 
پيمانكار بايد براي تدارك دايمي آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجاد كند و به آزادي كارگران در تامين مواد مورد نياز آنها ، از هر منبعي كه مايل به تحصيل‌ آن باشد محدوديتي وارد سازد . بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمي تواند هزينه هاي ديگر ، مانند هزينه حمل را به قيمت هاي خريد اضافه كند . 
ج) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه مار باشند .
د) پيمانكار نبايد شاغل كارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه  مسئولان ذي ربط استخدام نمايد . همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست ، خودداري كند . 
ه) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد . مهندس ناظر مي تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد . 
و) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد . در صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تاخيري  پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ، با توجه به پرداخت هاي علي الحساب  كه به آنها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور كند . در صورتي كه نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت ها خودداري كند ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد ، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد . در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد . 
ز)پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ، كه صلاحيت انجام كار هاي موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد. 
 ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ، مقررات و دستور العمل هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است . 
ط) در اجراي اين پيمان ، پيمان كار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد ، و در صورت تكرار ، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند . در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند . 

ماده 18-مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار ، گزارشي پيشرفت كار ، هماهنگي با پيمانكاران ديگر ، رئيس كارگاه 
الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كار هاي موضوع پيمان  را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد . 
ب)پيمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود  و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد  يا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارك پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعيين شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن مي باشد . 
ج) در صورتي كه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئوليت هاي پيمان كار نمي كاهد . 
اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي  از سوي مهندس مشاور مطرحشود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور مي نمايد . 
د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گرو هاي اجرايي متعلق به كارفرما كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابلاغ مي شود. 
ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كار هاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد . شكل و چگونگي تهيه گزارش مهندس مشاور تعيين مي كند . اين گزارش شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت با تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشكلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين‌ آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم مي باشد . در صورتي كه جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد ، پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . 
ز)پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفي نمايد . 
پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود ، در حكم  ابلاغ به پيمانكار است . 
پيمانكار مي تواند در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد 

ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري
الف) پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه م مبداء را از لحاظ تطبيق با نشانه ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختلافي موجود نباشد ، درستي آنها را تائيد و اعلام دارد و در صورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد . بديهي است كه پس از آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست . 
پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و مبداء و همچنين علايم مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگه داري كند . 
ب) پيمانكار متعهد است كه نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه كند . در صورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آنها در مدارك فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه مي كنند . 
تراز كف پي بناها وزير سازي راهها تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي شوند و بعداً مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه گيري كامل آنها ميسر نباشد ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين يا از بين رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئيس كارگاه برسد . اين صورت مجلسها ، ملاك اندازه گيري ها در تنظيم صورت وضعيت هاست . اگر پيمانكار عملياتي را كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تاييد شود ، پيش از اينكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش هاي انجام شده را به هزينه خود بردارد و پس از انجام آزمايشها و بازديدها و بازديد هاي لازم و تائيد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند . 
ج) اندازه گيري ها بر اساس نقشه هاي اجرايي ، دستور كارهاي اجرا شده و صورت جلسه ها ، كه شامل كروكي هاي لازم و روشن است ، انجام مي شود . 

ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات 
الف) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را ت تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور ، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد . تامين آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به طور كلي ، تجهيز كامل كارگاه ، به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است ، به عهده پيمانكار مي باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد . 
ب) تامين نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد . 
مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و در كارگاه نگه داري 
مي كند ، بايد به قرار زير باشد :
1) اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده  يا بعداً معين مي شود ، بايد از همان منابع تهيه گردد . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد از نظر تطبيق با مشخصات فني ، بيش از سفارش ، به تائيد مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغوبيت بايد كاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تائيد مهندس مشاور قرار بگيرد . 
2) ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغوب و كافي نمي كاهد . بدين روي ، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيت منابع تهيه مصالح و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند . در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد ، اقدام به تهيه و حمل آنها نمايد . بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . اگر به مناسبت اين تغيير محل ، اضافه يا كسر هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي شود . پيمانكار ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است . 
3) نوع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح بايد به طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه گيري باشد . انبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد . 
ج) هر گاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهيلات لازم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم مي كند . اگر تهيه بعضي از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذي ربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي كند يا مشخصات را تغيير مي دهد . 
د)در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي  بايد به وسيله پيمانكار از خارج از كشور تهيه شود ، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد . هر گاه ضمن اجراي كار ، محدوديت هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را در مدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاد مي كند از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مورد چگونگي تامين اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم گيري نمايد . 
ه) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشين آلات و ابزار اجراي كار تعيين شده باشد ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ، تامين كند . هر گاه ضمن اجراي كار ، مهندس مشاور تشخيص دهد كه ماشين آلات و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آنها براي اجراي كار مناسب نيست ، مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است كه ماشين آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد ، تكميل و تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزينه هاي اضافي از كارفرما داشته باشد . 
و) پيمانكار نمي تواند ماشين آلات و ابزار را كه براي انجام عمليات لازم است ، از كارگاه خارج كند . در مورد بيرون بردن ماشين آلات كه در كارگاه مورد نياز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشين آلات مزبور را به مهندس مشاور تسليم مي كند . مهندس مشاور به تقاضا ي او رسيدگي مي كند ، و در صورتي كه موجه باشد ، اجازه خروج مي دهد . 
ز) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين اقلامي از تجهيزات كه پيمانكار بايد نصب كند و به طور دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات  نيست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پيمانكار است . 
ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شود ، پيمانكار موظف به تامين آنها، طبق شرايط پيش بيني شده ، مي باشد .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان