بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران

  1392/12/27
شماره100/64067/9000                                                     20/11/1392

دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران

جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور
با احترام تصوير دستورالعمل شماره 100/64047/9000 ـ 20/11/1392 رياست محترم قوه قضاييه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضاييه ـ محسن محدث

دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران

در اجراي بند يک قسمت ز ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران به شرح مواد آتي تصويب مي شود:

فصل اول: کليات

ماده1ـ به منظور اجراي تکليف بند يک قسمت ز ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک اطلاعات هويت ژنتيک ايران، که در اين دستورالعمل به اختصار بانک ژنتيک ناميده مي شود در قوه قضايه و در زيرمجموعه سازمان پزشکي
قانوني کشور تشکيل مي گردد. به طور کلي مسئوليت بانک ژنتيک دريافت شناسه هاي ژنتيک افراد و نمونه هاي انساني از آزمايشگاه هاي مورد تأييد بانک ژنتيک، ذخيره سازي و مقايسه تطبيقي آنها مي باشد. شناسه هاي ژنتيک، اطلاعات تشخيص هويت ژنتيک افراد مي باشند که داراي خصوصيت منحصر به فرد بوده، امکان ذخيره سازي الکترونيک و مقايسه تطبيقي آنها جهت شناسايي مجرمين و يا بقاياي انساني مجهول الهويه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسه هاي جديد به دست آمده از صحنه جرم با شناسه هاي ذخيره شده در بانک ژنتيک و اعلام آن به مراجع قضايي ذيربط امکان شناسايي فرد مورد نظر فراهم مي گردد. اين فن آوري در موارد مختلف تشخيص هويت، از جمله مجرمين و قربانيان حوادث غير مترقبه مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده2ـ اهداف تشکيل بانک ژنتيک عبارت است از:
الف) هدف کلي:
تهيه شناسنامه هويت ژنتيک و بررسي و مطابقت آنها جهت تعيين هويت
ب) اهداف کاربردي:
1ـ ارائه خدمات تخصصي در حوزه علوم ژنتيک در جهت کشف هويت مجرمين
2ـ ارائه خدمات تخصصي در حوزه علوم ژنتيک در جهت کشف هويت افراد مجهول الهويه
3ـ انجام تحقيقات علمي و کاربردي
ماده3ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در اين دستورالعمل عبارت است از:
الف) شناسه هاي ژنتيک: مجموعه اي از کدهاي ژنتيک است که از آزمايش بر روي نمونه هاي زيستي بدست مي آيد و در جهت تشخيص هويت مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب) شناسنامه هويت ژنتيک: شناسه هاي ژنتيک به همراه مشخصات فردي، شناسنامه هويت ژنتيک هر فرد را تشکيل مي دهد.
ج) بانک ژنتيک: به تشکيلاتي اطلاق مي شود که بصورت کشوري و جهت تعيين هويت، شناسه هاي ژنتيک و مشخصات فردي افراد و نمونه هاي انساني را دريافت، ذخيره سازي و تعيين مطابقت مي کند.

فصل دوم: ارکان بانک ژنتيک

ماده4ـ بانک ژنتيک مشتمل بر ارکان زير است:
1ـ هيأت مديره 2ـ رئيس بانک ژنتيک 3ـ رئيس هيأت مديره 4ـ تشکيلات اجرايي
ماده5 ـ هيأت مديره بانک ژنتيک به رياست رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور تشکيل مي شود. اين هيأت متشکل از 12 نفر به ترتيب زير مي باشد.
1ـ رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور (رئيس هيأت مديره).
2ـ دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار ايشان.
3ـ فرمانده نيروي انتظامي يا نماينده تام الاختيار ايشان.
4ـ رئيس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا نماينده تام الاختيار ايشان.
5 ـ رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کل کشور يا نماينده تام الاختيار ايشان.
6 ـ معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور.
7ـ معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني کشور.
8 ـ سه نفر از متخصصين علوم مرتبط.
9ـ رئيس بانک ژنتيک (دبير هيأت مديره).
10ـ يک نفر قاضي عالي رتبه با ابلاغ رئيس محترم قوه قضاييه.
تبصره ـ دبير هيأت مديره به پيشنهاد رئيس هيأت مديره حسب مورد از ساير متخصصين علوم مرتبط جهت حضور در جلسه و ارائه نظر کارشناسي بدون داشتن حق رأي دعوت مي نمايد.
ماده6 ـ وظايف هيأت مديره بانک ژنتيک بشرح زير است:
1ـ انتخاب رئيس بانک ژنتيک
2ـ تعيين خط مشي و برنامه ريزي اجرايي
3ـ تصويب بخشنامه هاي فني و اجرايي لازم
4ـ بررسي و تأييد برنامه مالي و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئيس بانک ژنتيک و پيشنهاد به رئيس قوه قضاييه جهت تأمين اعتبارات مالي
5 ـ تصويب ترازنامه سالانه
6 ـ پيشنهاد هرگونه تغيير در دستورالعمل تشکيل بانک ژنتيک جهت تصويب رئيس قوه قضاييه
7ـ انتخاب متخصصين علوم مرتبط جهت عضويت در هيأت مديره
8 ـ نظارت بر حسن اجراي فعاليت ها و هزينه کرد بانک ژنتيک و ارزيابي عملکرد ساليانه آن
9ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارائه شده از طرف رئيس بانک ژنتيک يا اعضاء هيأت مديره
10ـ ارائه گزارش عملکرد ساليانه بانک ژنتيک به رئيس قوه قضاييه
11ـ تعيين مدت زمان نگهداري از نمونه ها و شناسه هاي ژنتيک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنيتي، اخلاقي و ظرفيت هاي موجود.
تبصره1ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسميت مي يابد و اتخاذ تصميم جلسات با اکثريت آراء حاضرين خواهد بود.
تبصره2ـ جلسات هيأت مديره هر سه ماه يک بار بوده و جلسات فوق العاده به پيشنهاد رئيس هيأت مديره تشکيل مي گردد.
ماده7ـ رئيس بانک ژنتيک از ميان متخصصين علوم ژنتيک با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب اکثريت اعضاء به مدت 3 سال انتخاب مي شود. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده8 ـ وظايف رئيس بانک ژنتيک بشرح زير است.
1ـ انجام امور اجرايي بانک ژنتيک.
2ـ اجراي مصوبات هيأت مديره.
3ـ ارائه پيشنهادات مرتبط با امور اداري، مالي، آموزشي و پژوهشي به هيأت مديره.
4ـ معرفي نيروي انساني متخصص جهت عقد قراردادهاي استخدامي.
5 ـ عقد قراردادهاي مالي اسناد تعهدآور، تفاهم نامه هاي لازم در چارچوب ضوابط مربوط.
6 ـ ابلاغ ضوابط و استانداردهاي لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمايشگاه ها به سامانه بانک ژنتيک.
7ـ ارائه گزارش عملکرد به هيأت مديره.
8 ـ ارائه تراز مالي سالانه به هيأت مديره.
تبصره ـ رئيس بانک مي تواند عنداللزوم از نظرات فني و مشورتي کارشناسان رشته هاي مرتبط ديگر استفاده نمايد.
9ـ برنامه ريزي در جهت انجام آزمايش هاي تشخيص هويتي در آزمايشگاه هاي طرف قرارداد.
10ـ دريافت و ذخيره سازي شناسه هاي ژنتيک و اطلاعات فردي موارد زير از مراکز پزشکي قانوني و نيروي انتظامي سراسر کشور و آزمايشگاه هاي معتبر ژنتيک مورد تأييد بانک ژنتيک:
الف ـ متهمين، مجرمين و محکومين.
تبصره ـ تعيين اولويت براي ثبت اطلاعات ژنتيک و تشخيص هويتي متهمين، مجرمين و محکومين به عهده هيأت مديره بانک ژنتيک مي باشد.
ب ـ نمونه هاي به دست آمده از صحنه جرم، قربانيان وقايع جنايي و بقاياي انساني مکشوفه.
ج ـ اجساد مجهول الهويه که امکان شناسايي آنها به روش هاي ديگر وجود نداشته باشد.
د ـ خويشاوندان مؤثر در تعيين هويت.
ه ـ کارشناسان يا نمونه گيران شاغل که در نقل و انتقال يا انجام آزمايش هاي بر روي نمونه هاي بيولوژيک جهت تشخيص هويت فعاليت مي نمايند.
و ـ ترتيب اجراء اولويت ها در ساير موارد با تصويب هيأت مديره بانک ژنتيک.
تبصره ـ دامنه شمول بانک ژنتيک ساير افراد با پيشنهاد هيأت مديره بانک و تصويب رئيس محترم قوه قضاييه مي باشد.
11ـ بررسي و مطابقت شناسه هاي ژنتيک نمونه هاي دريافتي با شناسه هاي ژنتيک ذخيره شده در بانک ژنتيک.
12ـ اعلام نتيجه بررسي مطابقت شناسه هاي ژنتيک به مراجع قضايي ذيربط و همچنين پاسخگويي به ساير مراجع به تجويز قانون.
13ـ انجام امور تحقيقاتي.
ماده9ـ متخصصين علوم مرتبط از قبيل دارندگان تخصص در علوم ژنتيک پزشکي، پزشکي مولکولي، پزشکي قانوني، بيوتکنولوژي، بيولوژي سلولي و مولکولي، علوم رايانه، حقوق و اخلاق پزشکي مي باشند که براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. متخصصين علوم مرتبط که عضو هيأت مديره مي باشند، نبايد در آزمايشگاه هاي طرف قرارداد بانک ژنتيک اشتغال داشته باشند.
ماده10ـ متخصصين علوم مرتبط علاوه بر عضويت در هيأت مديره بانک ژنتيک در موارد زير نيز همکاري لازم را با رئيس بانک بعمل مي آورند.
1ـ تهيه و پيشنهاد ضوابط و استانداردهاي ضروري لازم الاجراء جهت همکاري آزمايشگاه ها با بانک ژنتيک.
2ـ تعيين معيارهاي علمي و فني لازم در خصوص تهيه، کدگذاري، ارسال، ذخيره سازي و امحاء نمونه ها، شناسه هاي ژنتيک و اطلاعات تشخيص هويتي، در سطح مراکز و آزمايشگاه هاي طرف قرارداد.
3ـ اعلام نظر فني درخصوص تکنيک هاي مورد استفاده آزمايشگاه هاي طرف قرارداد در آزمايش بر روي نمونه هاي مرتبط با بانک ژنتيک.
4ـ ارزيابي و اعلام نظر کارشناسي در خصوص مدارک ضمانت کيفي داخلي يا خارجي آزمايشگاه هاي طرف قرارداد.
5 ـ تهيه و پيشنهاد دستورالعمل ارزيابي فعاليت آزمايشگاه هاي طرف قرارداد.
6 ـ اعلام نظر مشورتي در پاسخ به درخواست رئيس بانک ژنتيک در زمينه هاي فني، حقوقي و اخلاقي مرتبط با بانک ژنتيک.

فصل سوم: تشکيلات اجرايي

ماده11ـ تشکيلات اجرايي بانک ژنتيک شامل پرسنل فني، حقوقي و علوم رايانه مي باشد که زير نظر رئيس بانک ژنتيک فعاليت مي نمايند.

فصل چهارم: شرايط و ضوابط همکاري آزمايشگاه هاي طرف قرارداد با بانک ژنتيک

ماده12ـ
1ـ آزمايشگاه هاي دولتي، خصوصي يا تعاوني در صورت تمايل با رعايت استانداردهاي اعلامي از سوي بانک ژنتيک مي توانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتيک به منظور انجام آزمايش هاي مورد نياز بانک ارسال نمايند.
2ـ انتخاب آزمايشگاه هاي طرف قرارداد با تأييد رئيس بانک ژنتيک براي مدت معين خواهد بود.
3ـ ارتباط بين بانک ژنتيک و آزمايشگاه هاي طرف قرارداد در آزمايشگاه هاي تابع سازمان پزشکي قانوني از طريق مديرکل استان مربوطه، در آزمايشگاه هاي تابع نيروي انتظامي حسب مورد از طريق رئيس مرکز تشخيص هويت ناجا، يا فرمانده استان مربوط در آزمايشگاه هاي دانشگاهي از طريق رئيس دانشکده مربوط و در آزمايشگاه هاي خصوصي از طريق رئيس آن آزمايشگاه خواهد بود.
4ـ آزمايشگاه هاي طرف قرارداد موظفند جهت رعايت مسائل امنيتي و حفظ حريم خصوصي افراد سيستم کدگذاري نمونه ها، شناسه هاي ژنتيک و اطلاعات تشخيص هويتي همراه را طبق ضوابط اعلامي از طرف بانک ژنتيک ايجاد نمايند.
5 ـ اخذ نمونه از محکومين و متهمين صرفاً بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکي قانوني و نيروي انتظامي    مي باشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونه گيري به محل نگهداري آن افراد مراجعه مي نمايد.
6 ـ آزمايشگاه هاي ادارات فوق الذکر مي توانند در صورت فقدان ظرفيت کافي براي انجام آزمايش ها با موافقت رئيس بانک ژنتيک نمونه هاي محکومين و متهمين را پس از ثبت و کدگذاري به صورت کلي يا جزئي به ساير آزمايشگاه هاي طرف قرارداد ارسال نمايند.
7ـ آزمايشگاه هاي طرف قرارداد بايد روش هاي مورد استفاده خود جهت نمونه هاي مرتبط با بانک ژنتيک را براساس استانداردهاي معتبر به صورت الکترونيک هر سال به بانک ژنتيک ارائه نمايند.
8 ـ آزمايشگاه هاي طرف قرارداد بايد شناسه هاي ژنتيک کارشناسان فني خود به همراه فرم تکميل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمايند.
9ـ رعايت دستورالعمل هاي ضمانت کيفي و ارزيابي توسط آزمايشگاه هاي طرف قرارداد ضروري است.
10ـ درج ضوابط مقرر در اين فصل در قراردادهاي منعقده ضروري مي باشد.

فصل پنجم: ساير مقررات

ماده13ـ کليه هزينه هاي مترتب بر انجام عمليات مربوط به بانک ژنتيک در اجراي تکليف قانوني بند «ز» ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با رعايت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت مي باشد که چگونگي دريافت و هزينه کرد آن توسط هيأت مديره بانک تعيين مي گردد.
ماده14ـ هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز بانک ژنتيک و آزمايشگاه هاي طرف قرارداد هر سال پس از جمع آوري اطلاعات از آزمايشگاه ها و بانک ژنتيک توسط رئيس بانک محاسبه و جهت تصويب به هيأت مديره ارائه مي گردد.
اين دستورالعمل در 14 ماده و 6 تبصره در تاريخ 19/11/1392 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه ـ صادق آملي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان