بسم الله
 
EN

بازدیدها: 992

زنان فعال ايراني (1) پژوهشگر نمونه

  1392/12/26
خلاصه: جميله علم الهدي "دکتراي فلسفه تعليم و تربيت اسلامي" ؛ پژوهشگر نمونه ايراني

تاليفات:


مقالات علمي و کتب منتشر شده

1. چيستي هويت، فصلنامه پژوهش در مسايل تعليم و تربيت
2. درآمدي به مباني اسلامي روش تحقيق، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي
3. چرخش از عالم دو قطبي به جهان سه درجه‌اي، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي
4. مناسبات تربيتي خانواده و دولت، فصلنامه خانواده پژوهي
5. عشق به عنوان برنامه درسي پوچ، فصلنامه مطالعات برنامه درسي
6. بررسي تاثير بکارگيري فاوا بر نگرش اخلاقي دانش آموزان، فصلنامه مطالعات برنامه درسي
7. بررسي مباني نظري و اهداف برنامه درسي آموزش جهاني تحول گرا، چکيده مقالات همايش انجمن برنامه درسي
8. مبناي نظري تلفيق برنامه درسي براساس حکمت متعاليه، فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
9. جنسيت در تربيت اسلامي، مجموعه مقالات همايش مهندسي اصلاحات آموزشي
10. هويت از منظر قرآن و فلاسفه، مجله ...
11. ضرورت تبيين تعليم و تربيت اسلامي، کتاب تربيت اسلامي
12. فراتر از دموکراسي، مجموعه مقالات تشيع و مدرنيته در ايران معاصر
13. جريان‌هاي فکري تاثيرگذار در تعليم و تربيت معاصر ايران، نقد و نظر
14. غايت شناسي تربيت علوي، کتاب تربيت اسلامي
15. دلالتهاي تربيتي سيره نبوي براي برنامه‌هاي درسي، مجموعه مقالات همايش سيماي پيامبر اعظم در برنامه‌هاي درسي
16. تبيين فلسفي کارکردهاي پنهان فناوري اطلاعات و ارتباطات، مجموعه مقالات انجمن علمي برنامه درسي ايران
17. نقدي بر نظريه استنفورد در فلسفه تاريخ و مباني روش تحقيق در علوم اجتماعي، تاريخ معاصر ايران
18. عشق بنياد خانواده، مجموعه مقالات همايش گفتگوي اديان
19. تاثير مسيحيت بر تعليم و تربيت، مجله کيهان فرهنگي
20. جنسيت با نگاه به برنامه هاي درسي پنهان در آموزشهاي مجازي ايران: جنسيت به عنوان عامل فرهنگي، اجتماعي (مطالعات برنامه درسي آموزش عالي)
21. بررسي رابطه باورهاي ديني مديران مدارس اسلامي دخترانه مناطق 1، 3 و 12 شهر تهران با عملکرد آنها در کنترل و نظارت سازماني (وزارت آموزش و پرورش همايش ملي رويکرد اسلامي در مديريت)
22. "تغيير اصول سياستگزاري در حوزه آموزش زنان" (نشست راهبردي)، مجموعه مقالات
23. بازنگري در مفهوم تبعيض جنسيتي (چهارمين همايش نوانديشي)، چکيده مقالات
24. جهت گيري کلي آموزش علم و فناوري (همايش بين المللي آموزش علوم و فناوري)، چکيده مقالات
25. چالش هاي پيش روي مديريت اسلامي (وزارت آموزش و پرورش)، مجموعه مقالات
26. نقش مفاهيم جهاني و الگوهاي تفکر در تحولات خانواده (همايش بين المللي خانواده و جهاني شدن)، چکيده مقالات
27. باز تعريف نقش عقل و تحول در نظام آموزشي (مجله علمي – پژوهشي راهبرد فرهنگ)
28. هنر، درمان يا عامل روان رنجوري (همايش هنردرماني 89)، مجموعه مقالات

1. مباني تربيت اسلامي و برنامه ريزي درسي (براساس فلسفه صدرا)، ناشر : دانشگاه امام صادق 1384
2. تعالي انسان از ديدگاه مولانا و ياسپرس
3. بررسي مباني نظري آموزش جهاني
4. نظريه اسلامي تعليم و تربيت (جلد اول)
5. نقش جريان روشنفکري در سکولاريسم تربيتي ايران، ناشر: کانون انديشه جوان 1381
6. فلسفه تربيتي نهضت امام خميني (نقد دواليسم و سوبژکتيويسم)، ناشر : بنياد حفظ و آثار امام خميني 1362
7. نظريه اسلامي تعليم و تربيت (جلد دوم)

1. Issues of Islamic Education and curricula (based on Sadra Philosophy)
2. Human Eminence from the Perspective of Molana and Jaspers
3. The investigation of Theoretical Issues of Global Education
4. Islamic Theory of Education
5. The Role of Intellectualism in the Educational Secularism
6. The Educational Philosophy of Emam Khomeini Movement (Criticism of Dualism and Subjectivism)

1. The Essence of Nature,The Quarterly of Research in Issues of Education
2. An introduction to Islamic Issues of Research Methodology,The Quarterly of Educational Innovations
3. The Shift from Bipolar Universe to Triple,The Quarterly of Educational Innovations World
4. The Educational Interactions of Family and Government,The Quarterly of Family Research
5. Love as a Futile Curricula,The Quarterly of Curriculum Research
6. The Investigation of the Impact of Applying Information and Communication Technology on the Ethical Perspectives of Students,The Quarterly of Curriculum Research
7. The Investigation of Theoretical Issues and Goals of Global Educational Curricula of Evolutionism,The Articles Abstracts of the Curriculum Society Congress
8. Theoretical Basis of Curricula Assimilation Based on the Eminent Wisdom The Quarterly of Social Studies and Humanities of Shiraz University
9. Sexuality in Islamic Education,The Article Collection of Engineering of Educational Reform Congress
10. The Essence from the Perspective of Quran and Philosophy
11. The Necessity of Explaining Islamic Education,The book of Islamic Education
12. Above the Contemporary Democracy,The Article Collection of Shia and Modernism In Iran
13. Influential Thought Flows in the Contemporary Education of Iran,Criticism and Viewpoint
14. Investigating the Goals Of Alavi Education,The book of Islamic Education
15. Education Implications of Prophetic Manner for Curricula,The Article Collection of Prophet’s Manner in Curricula
16. Philosophical Explanation of the Latent Functions of Information and Communication Technology,The Article Collection of Iran Scientific Society of Curriculum
17. A Criticism on Stanford Theory in Historical Philosophy and Issues of Methodology in Social Sciences,Iran Contemporary History
18. The Love of Family Basis,The Article Collection of Religions Dialogue
19. the Impact of Christianity on Education,The Journal of Cultural Keyhan

سوابق تدريسي:


1. تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي

2. تدريس در دانشگاه امام صادق(ع)

3. تدريس در دانشگاه علامه طباطبائي

4. تدريس در دانشگاه تربيت معلم

جوايز علمي:


1. مدير پژوهشي برگزيده در سال 1387
2. مولف پايان نامه برتر در سال 1382 با عنوان: تبيين ماهيت تعليم و تربيت اسلامي و دلالتهاي آن در برنامه درسي (رساله دکتري)
3. مدير موسسه پژوهشي برتر در سال 1388 (جشنواره فارابي)
4. مجري اصلي طرح پژوهشي برتر استان تهران در سال 1388 با عنوان فلسفه تعليم و تربيت رسمي از ديدگاه اسلامي
5. نويسنده کتاب برگزيده سال 1388 وزارت ارشاد با عنوان "نظريه اسلامي تعليم و تربيت"

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي:


1. عضو هيات امناي موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي

2. عضو کميسيون خط مشي ها و اهداف شوراي عالي آموزش و پرورش

3. عضو هيات تحريريه "فصلنامه نوآوريهاي آموزشي"

4. عضو "شوراي راهبردي ستاد تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش"

5. عضو کميسيون خط مشي­ها و اهداف شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش

6. عضو کميسيون تخصصي هيات مميزه موضوع ماده 1 آئين نامه ارتقاء

7. عضو هيأت امناي موسسه آموزش عالي غيردولتي رفاهسوابق کاري:


1. رئيس موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي

2. رئيس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي

3. مدير امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه شهيد بهشتي

4. دبير علمي همايش بين المللي "سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه هاي درسي"، موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري­هاي آموزشي

5. استاد مشاور فرهنگي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

6. مديرمسئول فصلنامه خانواده پژوهي

7. عضو شوراي راهبردي شبکه يک صدا و سيما

سوابق تحصيلي:


1. کارشناسي : پيراپزشکي (دانشگاه تهران)
2. کارشناسي ارشد: تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش (دانشگاه تربيت مدرس)
3. دکتري تخصصي: فلسفه تعليم و تربيت اسلامي (دانشگاه تربيت مدرس)

علايق پژوهشي:


1. مطالعه در زمينه فلسفه آموزش و پرورش

2. مطالعه در زمينه فلسفه آموزش عالي

3. مطالعات انتقادي در حوزه مکاتب فلسفي

4. مطالعه در حوزه روش شناسي و فلسفه علم

5. مطالعه در حوزه تاريخ تعليم و تربيت

6. مطالعات تربيت ديني و اسلامي

7. مطالعه در حوزه مديريت اسلامي

8. مطالعه در حوزه فلسفه سياسي و نظريه هاي عدالت

9. نظريه­ها و مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات

10. مطالعه در زمينه مباني و کارکردهاي تربيتي خانواده

11. مطالعه در حوزه علم ديني


زمينه تخصصي:


- تريبت اسلامي در مفايسه با تربيتهاي غير ديني
- فلسفه تعليم و تربيت(اجزاء و دلالتها)
- آموزش و پرورش رسمي
- ديدگاه هاي برنامه درسي
- فلسفه و نظريه هاي مديريتي
- ديدگاه هاي فلسفي در روان شناسي و مديريت
- پيوند هاي جامعه شناسي و فلسفه
- فلسفه در تربيت غبررسمي(سينما(
- زيرسازهاي فلسفي ITوICT و مطبوعات
- زيرسازهاي فلسفي روابط انساني :
(خانواده ، سازمان ، گروههاي غير رسمي)

سخنراني‌ها:


1. زنان در دانشگاه
2. چيستي هويت ايراني ـ اسلامي
3. بازنگري در اهداف تعليم و تربيت
4. مباني فلسفي و آموزه هاي تربيتي مولانا
5. چالشهاي پيش روي آموزش فلسفه به کودکان
6. کارکرد تربيتي خانواده
7. جنسيت در آموزش و پرورش
8. آموزش صلح
9. چهارگانه آموزش جهاني در دو رويکرد منفعت مدار و فضيلت مدار
10. باز تعريف اهداف تربيتي
11. زيرساختهاي فلسفي ارزشيابي
12. زيربناي سازمان و مديريت در جامعه مدرن
13. کارگاه آموزشي متافيزيک رسانه
14. چالشهاي پيش روي مديريت آموزشي
15. آثار تربيتي رسانه هاي تصويري
16. چالش تربيت ديني با اصول حقوق بشر
17. ريشه هاي فلسفي بحران خانواده
18. رسالت تربيتي نخبگان دانشگاه فردوسي مشهد
19. تقليل عقل و ضرورت تعقل همراه با تزکيه (ماهنامه سوره انديشه)
20. فلسفه تربيت اخلاقي از منظر حقوق بشر (همايش انجمن علمي فلسفه تعليم و تربيت)
21. نقش خانواده در ظرفيت سازي براي بيداري اسلامي (همايش بين المللي زنان و بيداري اسلامي)
22. جهت گيري کلي آموزش علم و فناوري (سخنراني در همايش بين المللي آموزش علم و فناوري)
23. ماهيت علم (انجمن علمي آموزش عالي)
24. ريشه هاي تربيت سکولار (همايش کارشناسان تربيتي افغانستان)
25. ويژگي برداشت ديني از تفاوتهاي جنسيتي (همايش جنسيت از منظر روانشناسي و دين)
26. نقش رسانه در تحولات تربيتي (همايش بين المللي زنان و رسانه سازمان ارتباطات)
27. درآمدي تاريخي ـ اجتماعي بر تحولات علم (پژوهشگاه علوم انساني)
28. تربيت سکولار (همايش اسلام و سکولاريسم)سوابق پژوهشي:


- راهبردهاي اسلامي‌سازي تعليم و تربيت (به سفارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي) 

- بررسي مباني فلسفه آموزش جهاني (يونسکو) (به سفارش وزارت آموزش و پرورش) 

- نظارت بر ارزشيابي کتاب دين و زندگي سال دوم و سوم دبيرستان (به سفارش وزارت آموزش و پرورش) 

- بررسي تحولات تاريخ معاصر ايران(مواجهه ايران و غرب) (به سفارش پژوهشگاه علوم انساني) 

- بررسي مفهوم تمدن در قرآن(پژوهش‌هاي در دست اجرا) ( پژوهشگاه علوم انساني) 

- جستجوي يک نظريه مديريتي از منظر اسلام (دانشگاه امام صادق)

دروس ارائه شده:


1. تاريخ آموزش و پرورش
2. اصول فلسفه آموزش و پرورش
3. مکاتب فلسفي و نظريه هاي تربيتي
4. مباني نظري آموزش بزرگسالان
5. تربيت اسلامي
6. فلسفه آموزش عالي
7. انسان شناسي در اسلام
8. مديريت اسلامي
9. روش شناسي تحقيق
10. جامعه شناسي آموزش و پرورش
11. جامعه شناسي تغيير ونوآوري در آموزش عالي
12. آراء تربيتي انديشمندان مسلمان
13.درس فلسفه مديريت از ديدگاه اسلام

طرح‌هاي پژوهشي:


1. طرح فلسفه آموزش و پرورش
2. طرح کلان " تحليل وضعيت سلامت خانواده هاي ايراني" (مجري)
3. ناظر طرح "جايگاه زنان در توسعه جامعه و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران"
4. ناظر طرح پرسمان جنسيت
5. شخصيت

مشاوره حقوقی رایگان