بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت سوم

  1392/12/23
قسمت قبلي

پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

آيين دادرسي مدني

21- چنانچه خواسته دعوا پول خارجي (ارز) باشد بهاي خواسته ............... محاسبه ميگردد و در صورت ذيحق بودن خواهان، در مرحلهي اجرا، ........... ارز محاسبه ميشود.
1) بهاي واقعي  بهاي واقعي
2) بهاي واقعي  به نرخ بانک مرکزي
3) به نرخ بانک مرکزي  بهاي واقعي
4) به نرخ بانک مرکزي  به نرخ بانک مرکزي

22- دعواي مالکيت راجع به مال غيرمنقول عليه شرکت..............
1) بايد در محل وقوع مال غيرمنقول اقامه شود حتي اگر شرکت دولتي باشد.
2) بايد در مرکز اصلي شرکت اقامه شود البته اگر شرکت دولتي باشد.
3) خواهان ميتواند دعوي را در محل انعقاد عقد يا مرکز اصلي شرکت اقامه نمايد.
4) خواهان ميتواند دعوي را در مرکز اصلي شرکت يا محل وقوع مال غيرمنقول اقامه نمايد.

23 - چنانچه دادگاه نخستين به استناد نظر کارشناس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجديدنظر .............. حکم را فسخ نمايد و .............. بدون جلب نظر کارشناسرأي صادر نمايد.
1) ميتواند  نميتواند.
2) ميتواند  ميتواند.
3) نميتواند  نميتواند.
4) ميتواند  جز با درخواست محکوم عليه، نميتواند.

24- نسبت به قرار رد دعوي که دادگاه تجديدنظر صادر مينمايد، اعتراض ثالث طاري ........... و اعاده دادرسي طاري .......... و اعتراض ثالث اصلي ......... است.
1) ممنوع  ممنوع  مجاز
2) مجاز  ممنوع  ممنوع
3) مجاز  مجاز  مجاز
4) مجاز  ممنوع  مجاز

25- در دعواي مطالبه مهريه، زوجه ............ دعواي خود را در ............. اقامه نمايد.
1) ميتواند  دادگاه محل اقامت خود
2) بايد  دادگاه محل اقامت خوانده
3) بايد  دادگاه محل وقوع عقد نکاح
4) ميتواند  دادگاه محل اقامت خوانده و يا محل وقوع عقد نکاح

26- درخواست تأمين دلايل و امارات در صلاحيت............
1) دادگاه است، در هر حال.
2) شوراي حل اختلاف است حتي اگر در محل، دادگاه عمومي وجود داشته باشد.
3) شوراي حل اختلاف است اگر در محل، دادگاه عمومي وجود نداشته باشد.
4) دادگاه است البته اگر ارزش موضوع بيش از پنجاه ميليون ريال باشد.

27- چنانچه نسبت به رأي راجع به اصل نکاح که از دادگاه خانواده صادر ميشود در مهلت مقرر تجديدنظر خواهي نشود و دادخواست فرجام نيز خارج از مهلت مقرر داده شود صدور قرار رد دادخواست فرجامي با ........... و شکايت از اين قرار در صلاحيت...........
1) دادگاه نخستين  ديوانعالي کشور است.
2) مدير دفتر دادگاه نخستين  ديوانعالي کشور است.
3) دادگاه نخستين  ديوانعالي کشور است البته اگر محکوم عليه زوج باشد.
4) دادگاه نخستين  ديوانعالي کشور است البته اگر محکوم عليه زوجه باشد.

28-  چنانچه دعوايي در دادگاه عمومي مطرح باشد و به موجب قانوني دادگاه صلاحيت خود را از دست بدهد علي القاعده ............... 
1) در هر صورت بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند.
2) در صورتي بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند که خوانده ايراد نمايد.
3) فقط چنانچه عدم صلاحيت ذاتي باشد بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند.
4) در مورد عدم صلاحيت ذاتي بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند و در مورد عدم صلاحيت محلي، بستگي به ايراد خوانده دارد.

29- چنانچه نسبت به سندي که نزد داور مطرح شده ادعاي جعل شود رسيدگي به ادعاي جعل در صلاحيت............
1) در هر حال داور است.
2) در هر حال دادگاه است.
3) داور است مگر جاعل تعيين شده باشد.
4) دادگاه است مگر تعيين جاعل شده باشد.

30 - چنانچه حکم حضوري بر رفع تصرف عدواني صادر شود، اين حکم قطعي ........... و ............
1) نيست  تنها پس از قطعيت اجرا ميشود.
2) نيست  تنها پس از نهايي شدن اجرا ميشود.
3) است  پس از ابلاغ بلافاصله اجرا ميشود.
4) نيست  پس از ابلاغ بلافاصله اجرا ميشود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان