بسم الله
 
EN

بازدیدها: 874

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت دهم

  1392/12/20
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است

حقوق جزاي عمومي

 اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم، صادره از دادگاه هاي عمومي جزايي، بر عهده كدام مرجع است؟
1- واحد اجراي احكام مدني دادگستري مربوطه
2- واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه
3- دادگاه بدوي صادر كننده حكم
4- دادگاه صادر كننده حكم قطعي

كدام يك از جرايم زير، مقيد است؟
1- سرقت رايانه اي
2 شنود غير مجاز
3- دسترسي غير مجاز
4-جعل رايانه اي

در كدام يك از موارد زير، قانونا امكان تعليق اجراي مجازات وجود دارد؟
1- معاونت در جرايم مستوجب حد
2- اختلاس
3- تخريب
4- استفاده از سند مجعول

اگر احمد در اثر تقصير دادرس شهرستان الشتر، ضرر معنوي ببيند . كدام مورد، صحيح است؟
1- ضرر معنوي قابل جبران نيست
2- بايد اعاده حيثيت صورت گيرد
3- دادرس طبق موازين اسلامي ضامن است. 
4-  خسارت بايد به وسيله دولت جبران شود .

با توجه به معيارهاي حقوق جنايي، در كدام مورد ، تعريف ((سوء نيت عام )) آمده است؟
1- خواست آگاه عامل در تحقق نتيجه عمل مجرمانه
2- پيش بيني نتيجه بدون اينكه مرتكب آن را خواسته باشد .
3- تفكر و طرح و نقشه قبلي در ارتكاب جرم
4- اراده آگاه عامل در ارتكاب عمل مجرمانه

جديدترين تحول تقنيني ايران، در خصوص شناسايي مسئوليت جنايي اشخاص حقوقي، كدام است؟
1- جرايم رايانه اي
2- وصول و ابطال ماليات مؤديان
3- نقض مفاد قانون نظام صنفي 
4- صدور چك پرداخت نشدني

سربازي در يكي از كلانتري ها تصور مي كند كه دستور فرمانده كلانتري مبني بر شلاق زدن متهم، بر اساس حكم قطعي دادگاه است . چنانچه از اجراي دستور خلاف قانون فرمانده كلانتري، خسارت يا جراحتي به متهم وارد شود، سرباز به كدام يك از موارد زير، محكوم خواهد شد؟
1- پرداخت ديه و ضمان مالي
2- پرداخت ديه يا ضمان مالي
3- فقط پرداخت ديه
4- فقط ضمان مالي

سياست كيفري ايران، عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري را در كدام موارد، پذيرفته است؟
1- كليه جرايم
2- جرايم تعزيري و بعضي از جرايم مستوجب حد
3- حدود قصاص و ديات
4- مقرارت و نظامات دولتي

طبقه بندي بزهكاران، از دستاوردهاي كدام مكتب است؟
1- فايده اجتماعي
2- كلاسيك
3- دفاع اجتماعي
4- تحققي

مهرداد به اتهام تخريب ملك ديگري تحت تعقيب قرار گرفته و در نهايت به مجازات قانوني محكوم شده است؛ ولي مجازات موضوع حكم به تشخيص دادگاه معلق مي شود . محكوم عليه در دوران تعليق براي دومين بار از دستورات دادگاه مبني بر معرفي نوبه اي خود به دادستان ، تخلف مي كند . وظيفه دادگاه، كدام است؟
1- قرار تعليق مجازات را فسخ و مجازات معلق را اجرا مي كند .
2- مي تواند قرار تعليق را فسخ يا با حفظ قرار تعليق، يك سال به حداكثر مدت تعليق وي اضافه نمايد .
3- از يك تا دو سال به دوران تعليق مجازات وي مي افزايد .
4- دو سال به دوران تعليق مجازات وي مي افزايد .

اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، محكوم عليه چه تقاضايي مي تواند داشته باشد؟
1- اعاده حيثيت
2- تخفيف مجازات
3- اعاده دادرسي
4- تجديدنظربرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان