بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,509

جنبش عدم تعهد در بيانيه‌اي از حقوق هسته‌اي ايران حمايت کرد + متن کامل بيانيه

  1392/12/14
خلاصه: همزمان با برگزاري نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، جنبش عدم تعهد با صدور بيانيه از حقوق هسته‌اي ايران و لزوم پيگيري ديپلماسي براي پايان دادن به مناقشه هسته‌اي حمايت کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، جنبش عدم تعهد همزمان با نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با صدور بيانيه‌اي از برنامه صلح‌آميز و حقوق هسته‌اي ايران حمايت کرد. اين جنبش همچنين بر لزوم پيگيري مسير ديپلماتيک براي پايان دادن به مناقشه هسته‌اي تأکيد کرده است. متن کامل اين بيانيه به اين شرح است:

 

آقاي رئيس

1- جنبش عدم تعهد مايل است مراتب تشکر خود را از آقاي يوکيا آمانو مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي بخاطر گزارش وي در خصوص اجراي موافقتنامه پادمان در جمهوري اسلامي ايران مندرج در سند GOV/2014/10 ابراز نمايد.

2- جنبش عدم تعهد مايل است اعتماد به حرفه اي و بي طرفي بودن دبيرخانه آژانس در انجام فعاليتهايش نسبت به اجراي پادمانهاي معاهده عدم اشاعه هسته اي در جمهوري اسلامي ايران را مجددا بيان کند.

3- قبل از بيان نقطه نظراتش در خصوص گزارش مدير کل، جنبش عدم تعهد مايل است مواضع اصولي خود را در باره اين موضوع مورد تاکيد قرار دهد:

الف. جنبش عدم تعهد برحق اوليه و غير قابل انکار کليه کشورها براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و منطبق با تعهدات قانوني مربوطه اشان، تاکيد مي نمايد. بنا بر اين، هيچ موردي نبايد به گونه اي تفسير شود که منجر به ايجاد ممنوعيت يا محدوديت حقوق کشورها در توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز شود. انتخابها و تصميمات کشورها، شامل موارد (مربوط به) جمهوري اسلامي ايران، در زمينه استـفاده هاي صـلح آميز از فن آوري هسته اي و سيـاستـهاي چـرخه سـوخت مي بايست محترم شمرده شوند.

ب‌. جنبش عدم تعهد، آژانس بين المللي انرژي اتمي را بعنوان تنها مرجع ذيصلاح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني مترتب بر اعضا مورد شناسايي قرار داده و تاکيد مي نمايد که هيچ فشار يا مداخله غير مقتـضي در فعاليـتـهاي آژانـس بويژه در فرآيند راسـتي آزمايي که مي تواند کارايي و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نمي بايستي وجود داشته باشد.

پ. جنبش عدم تعهد بر تفاوت بنيادين ميان وظايف قانوني کشورها وفق موافقتنامه هاي پادمان مربوط به آنها با هر گونه اقدامات اعتماد ساز که بطور داوطلبانه اتخاذ مي گردند و اين که اين امر مــوجد تعهـدات قـانوني پادمـاني نمي گردد تاکيد مي نمايد.

ت‌.  جنبش عدم تعهد تاسيس منطقه عاري از سلاح هسته اي (NWFZ) در منطقه خاورميانه را بعنوان گامي مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته اي جهاني مورد تـوجه قرار داده و مراتـب حمـايت خود از تاسيـس چنـين منـطقه اي مطابق با قطعنـامه هاي مربوطة مجمع عمومي و شوراي امـنيت را تکرار مي کند.

ث‌. جنبش عدم تعهد مصونيت فعاليتهاي هسته اي صلح آميز را مورد تاييد مجدد قرار داده و تاکيد مي نمايد هر گونه حمله يا تهديد به حمله بر عليه تاسيسات هسته اي صلح آميز اعم از در حال فعاليت يا در حال ساخت که بشريت و محيط زيست را در معرض خطر جدي قرار داده و نقض عمده حقوق بين الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي محسوب مي شود، تاکيد مي نمايد. جنبش عدم تعهد نياز به تدوين سند مذاکراتي چند جانبه جامع براي اعلام ممنوعيت حملات يا تهديد به حملات بر تاسيسات هسته اي مختص استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي را تصديق مي نمايد.

ج‌. جنبش عدم تعهد قوياً معتقد است که کليه موضوعات پادمان و راستي آزمايي، منجمله موارد مربوط به ايران، مي بايست در چارچوب آژانس بين المللي  انرژي اتمي و بر اساس مباني حقوقي و فني حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکيد دارد که آژانس مي بايـست به کار خود براي حل موضوع هسته اي ايران در چارچوب اختياراتش ذيل اساسنامه آژانس ادامه دهد.

چ. عدم تعهد تاکيد مي نمايد که ديپلماسي و گفتگو از طريق صلح آميز و همچنين مذاکرات محتوايي بدون پيش شرط بين طرفهاي ذيربط مي بايستي بعنوان تنها روشهايي که از طريق آنها  يک راه حل فراگير و پايدار براي موضوع هسته اي ايران قابل دستيابي است، باقي بماند.

4- جنبش عدم تعهد تاکيد مي کند که موضوع عدم اشاعه بايستي از طريق ابزارهاي سياسي و ديپلماتيک حل و فصل گردد و اقدامات و ابتکاراتي که در اين رابطه اتخاذ مي گردند بايستي در چهار چوب حقوق بين الملل، کنوانسيونهاي ذيربط و منشور سازمان ملل باشند.

5- جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد که مدير کل بار ديگر بيان داشته که آژانس قادر بوده است به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شده در ايران در تاسيسات هسته اي و مکانهاي خارج از اين تاسيسات که مواد هسته اي به طور عرفي استفاده مي شود (LOFs) همانگونه که توسط ايران ذيل موافقتنامه پادمانهايش اعلام شده، ادامه دهد.

6- جنبش عدم تعهد از تمايز قائل شده، توسط مدير کل، بين تعهدات ايران ذيل موافقتنامه هاي پادمان و ساير درخواستها توسط شوراي امنيت سازمان ملل استقبال مي کند. در اين رابطه جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد که مدير کل در گزارشش اظهار داشته که ايران شماري از تعهداتش برخاسته از مقررات مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا نمي کند. جنبش عدم تعهد ياد آوري مي کند که  مدير کل قبلا اظهارات ايران را گزارش کرده مبني بر اينکه برخي از درخواستهاي آژانس "هيچ مبنـاي قـانوني ندارند زيرا آنها در چهار چوب موافقتنـامه پادمان قرار نمي گيرند" اظهاراتي که توسط ايران نيز در سند INFCIRC/810 تشريح شده اند. جنبش عدم تعهد ايران را ترغيب مي نمايد به منظور فراهم آوردن اطمينانهاي معتبر مبني بر فقدان مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در ايران مطابق با حقوق بين الملل، همکاريش با آژانس را تقويت کند.

7- جنبش عدم تعهد دبيرخانه را ترغيب مي کند همچنان از درج جزئيات فني گسترده در رابطه با اطلاعات حساس در گزارش مدير کل خودداري کند.

8- عدم تعهد از همکاري مستمر بين آژانس و ايران همانگونه که در آخرين گزارش مديرکل ذکر شده استقبال نموده و در اين رابطه موارد زير را متذکر مي شود:

الف. ايران ذيل موافقتنامه پادمانهايش، 17 تاسيسات هسته اي و 9 LOFs را به آژانس اعلام کرده و آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و LOFs را تحت راستي آزمايي دارد.

ب. فعاليتهاي توليد مواد هسته اي، خصوصاً مواردي که به غني سازي مربوط مي شود همچنان تحت اقدامات کنترلي و نظارتي آژانس قرار داشته، و تا کنون کارخانه غني سازي سوخت FEP در نطنز و کارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت (PFEP) همان طور که اعلام شده اند مشغول فعاليت هستند.

پ. آژانس راستي آزمايي نموده است که کارخانه غني سازي توليد سوخت فوردو ( FFEP) مطابق با آخرين اطلاعات طراحي ارائه شده از سوي ايران ساخته مي شود مطابقت داشته است گرچه آژانس همچنين اظهار داشته که اطلاعات بيشتري از سوي ايران در رابطه با اين تاسيسات لازم است.

ت. آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلولهاي داغ در تاسيسات هسته اي مربوطه در ايران ادامه داده و تاييد مي نمايد که ايران فعاليتهاي بازفرآوري در هيچيک از تاسيسات اعلامي ذيل موافقتنامه پادمانهاي ايران انجام نداده است.

ث‌. آژانس در تاريخ 12 فوريه 2014 راستي آزمايي اطلاعات طراحي در رآکتور آب سنگين را در اراک (IR-40) انجام داد و ملاحظه کرد از زمان گزارش قبلي مدير کل، هيچکدام از اجزاء عمده باقي مانده راکتور نصب نگشته اند و همان طور که قبلا گزارش شده بود ايران خاطر نشان کرده که آب سنگين کافي براي آغاز فعاليت راکتور IR-40  توليد کرده است.

ج‌. ايران موافقت کرده گامهايي براي توافق با آژانس در مورد انعقاد رويکرد پادماني براي راکتور IR-40 بردارد.

ح‌. مطابق سند "چهار چوب براي همکاري"، ايران اطلاعات مربوطه بر اساس توافق متقابل و دسترسي مديريت شده به کارخانه توليد آب سنگين را براي آژانس فراهم کرده است.

9- جنبش عدم تعهد از ارائه پرسشنامه به روز شده اطلاعات طراحي براي IR-40 در تاريخ 12 فوريه 2014 توسط ايران ذيل سند "چهار چوب براي همکاري" استقبال مي کند.

10- جنبش عدم تعهد توجه مي نمايد که مدير کل در گزارش خود متذکر شده که موضعش مبني بر نياز به برداشتن گامهايي (از سوي ايران) به سوي اجراي کامل موافقتنامه پادمان و ساير تعهداتش به منظور ايجاد اعتماد بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته ايش، را براي ايران تکرار کرده است. در اين رابطه جنبش عدم تعهد ايران را تشويق مي کند به همکاري کامل خود ادامه دهد.

11- جنبش عدم تعهد از اجراي شش اقدام عملي مقدماتي توسط ايران پيرو سند "چهار چوب براي همکاري" که در تاريخ 11 نوامبر 2013 بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس موافقت گشته بود و مطابق آن، آژانس و ايران توافق کردند همکاري و گفتگوي خود براي فراهم کردن اطمينان در خصوص ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران از طريق حل و فصل کليه موضوعات باقي مانده اي که تا کنون توسط آژانس حل و فصل نشده، را تقويت نمايند، استقبال مي کند.

12- جنبش عدم تعهد همچنين از توافق حاصله بين ايران و آژانس در روزهاي 8 و 9 فوريه 2014 در تهران در مورد هفت اقدام عملي که تاريخ 15 مه 2014 بايستي توسط ايران اجرا گردد، استقبال مي نمايد. جنبش عدم تعهد در پي گزارش مدير کل به نشست ژوئن 2014 شوراي حکام در مورد پيشرفت اجراي اين اقدامات مي باشد.

13- جنبش عدم تعهد، ادامه مباحث بين آژانس و ايران را به منظور حل همه موضوعات باقي مانده،  اعم از گذشته و حال، که تا کنون توسط آژانس حل و فصل نشده، تشويق مي نمايد.

14- جنبش عدم تعهد توجه دارد که آژانس، در اجراي سند "چهار چوب براي همکاري" نگراني هاي امنيتي ايران را از جمله از طريق استفاده از دسترسي مديريت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه، مورد توجه قرار خواهد داد.

15- جنبش عدم تعهد همچنين توجه دارد که ايران هنوز اسناد مربوط به مطالعات ادعايي را دريافت نداشته است. در اين چهار چوب جنبش عدم تعهد از درخواستهاي پيشين مدير کل خطاب به آن دسته از اعضايي که اطلاعاتي را در ارتباط با «مطالعات ادعايي» به دبيرخانه ارائه کرده اند، براي موافقت با اينکه آژانس تمامي اسناد مربوطه را به ايران ارائه نمايد، کاملا حمايت مي نمايد. جنبش عدم تعهد يکبار ديگر نگرانيهاي خود را نسبت به ايجاد موانع در اين خصوص که فرآيند راستي آزمايي آژانس را با مانع مواجه مي سازد، ابراز مي دارد. جنبش عدم تعهد در اين رابطه، خاطر نشان مي سازد که مديرکل قبلا طي سند GOV/2009/55 گزارش نموده: 

الف. آژانس بطور مستقل ابزارهاي محدودي را براي اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائي را تشکيل مي دهند در اختيار دارد.

ب‌. محدوديتهاي اعمال شده از سوي برخي اعضا در قبال در اختيار گذاشتن اطلاعات به ايران، انجام مذاکرات مشروح را با ايران در اين خصوص براي آژانس مشکلتر مي سازد. 

16- جنبش عدم تعهد از تصميم ايران براي ادامه همکاري با آژانس استقبال مي کند  و کماکان منتظر است که اجراي پادمان در ايران به صورت معمول به انجام برسد. در اين چهار چوب، جنبش عدم تعهد، آژانس و ايران را تشويق مي کند، به منظور فراهم نمودن روشنگري در خصوص موضوعات شناسايي شده در گزارش و با نظر حل و فصل سريع اين موضوعات مطابق برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوري اسلامي ايران و آژانس در خصوص مداليته حل و فصل موضوعات باقي مانده» (INFCIRC/71) و سند "چهار چوب براي همکاري"، تلاشها را مضاعف کرده،  به فوريت به تعامل محتوايي خود ادامه دهند.

17- جنبش عدم تعهد از فعاليتهاي نظارت و راستي آزمايي آژانس در جمهوري اسلامي ايران، در ارتباط با برنامه مشترک اقدام که در تاريخ 24 نوامبر 2014 بين جمهوري اسلامي ايران و Eu3+3 در ژنو توافق گشت قدرداني مي کند و به روز رساني انجام گرفته در ضميمه سوم گزارش مدير کل، در مورد اجراي اقدامات داوطلبانه توسط ايران که در ارتباط با برنامه مشترک اقدام تعهد گشته را مورد توجه قرار مي دهد. 

18-  جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينکه ديپلماسي و گفتگو تنها راه براي حل بلند مدت موضوع هسته اي ايران مي باشند ، تصريح مي نمايد جنبش عدم تعهد بدين منظور همه کشورهاي عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشويق مي نمايد.مشاوره حقوقی رایگان