بسم الله
 
EN

بازدیدها: 859

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت پنجم

  1392/12/10
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

ماده 64 (اصلاحي 1385/6/15) - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج نمايند و يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد ، در اين صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشريه مزبور بدهند و آن نشريه طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .
تبصره  (الحاقي 1385/6/15) - مطبوعات و نشريات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوي اقدام نمايند که فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد .
ماده 65 - انتشار اعلام نظر شخصيتها ( بدون ذکر عنوان مسئوليت آنان ) ، مجامع ، احزاب و گروههاي مجاز ، در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدرك کتبي و امضا شده مربوط به تأييد و حمايت باشد و در صورت درخواست هيأت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مکلف به ارايه اين مستندات و مدارك باشد .
ماده 66 - همزمان با آغاز کار ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها ،نشاني و محل ستاد و نام مسئول آن کتباً و با امضاي نامزد انتخاباتي مربوط ، به آگاهي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه برسد .
تبصره  (الحاقي 1385/6/15) - ستاد تبليغات انتخاباتي ، مرکزي است که فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم اين آيين نامه در آن ساماندهي و انجام پذيرد . هر داوطلب تنها مي تواند يک ستاد تبليغاتي داير نمايد .
ماده 67 - هرگونه عکس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي وجود دارد بايد قبل از اخذرأي ، توسط اعضاي شعبه امحا شود.

فصل ششم – برنامه روز اخذرأي و شمارش و قرائت آراء و اعلام نتيجه اخذرأي (1)

ماده 68 (اصلاحي 1385/6/15) - اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي حداقل يک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر ميشوند . ابتدا به استناد تبصره ( 2) ذيل ماده ( 40 ) قانون ، نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و منشي ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج مي نمايند ، سپس صندوق اخذرأي را در حضور نماينده بخشدار و ناظر بر انتخابات ( در صورت حضور) باز مي کنند و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق ، آن را لفاف ، با لاك و مهر (پلمب) شعبه ثبت نام و اخذرأي لاك و مهر ( پلمب) مي نمايند و پس از امضاء و تأييد مراتب فوق در صورتجلسه ، برنامه اخذرأي و قرائت آراء را در ( 6) مرحله به شرح زير انجام مي دهند : (فرم شماره 29)
الف – مرحله مراجعه رأي دهندگان
ب – مرحله کنترل
ج – مرحله ثبت نام
د – مرحله اخذرأي
ه - مرحله قرائت و شمارش آراء
و – مرحله تنظيم و تکميل صورتجلسه

الف – مرحله مراجعه رأي دهندگان

1- اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که رأي دهندگان از يک سمت وارد محل شعبه شوند و پس از دادن رأي از سمت ديگر خارج شوند .
2- مأمورين انتظامي موظفند طبق دستور نماينده بخشدار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذرأي از ازدحام در داخل محوطه اخذرأي ممانعت نمايند تا اخذرأي در کمال آرامش انجام پذيرد .
3- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور مي يابند و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذرأي مي شوند .

ب – مرحله کنترل

کنترل در سه مرحله انجام مي شود :
1- کنترل شناسنامه : رئيس شعبه يا هر يک از سه منشي شعبه ثبت نام و اخذرأي با ملا حظه شناسنامه رأي دهنده موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند :
الف – شناسنامه به مهر شعب ديگر ممهور نشده باشد .
ب – شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذرأي حداقل 18 سال تمام (2) سن داشته باشد .
2- رئيس شعبه و يا هر يک از سه منشي انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را کنترل مي نمايد تا آلوده به رنگ جوهر استامپ ، که نشانه دادن رأي در شعبه ديگر است ، نباشد .
در صورتي که مراجعه کننده داراي شناسنامه اي باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذرأي است و دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد و يا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذرأي ديگري مشاهده شود ، از وي رأي گيري نخواهد شد .
3- کنترل شرط احراز توطن :
به استناد بند ( 3) ماده ( 25 ) قانون و تبصره ذيل آن ، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به روشهاي مقتضي کنترل مي نمايند که شخص رأي دهنده و يا افراد تحت تکفل وي ( همسر و فرزندان ) حداقل يک سال متوالي متصل به زمان اخذرأي در محل سکونت داشته باشد .

ج – مرحله ثبت نام

1- پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمينان از اينکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرايط رأي دادن مي باشد ، يک نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات وي براساس مندرجات شناسنامه بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه ، آن را با قيد تاريخ با مهر انتخابات ممهور و امضا مي نمايد .
2- متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را نيز به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد .

د – مرحله اخذرأي

1- پس از ثبت نام از رأي دهنده ، متصدي ثبت نام برگ رأي را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چين از تعرفه انتخاباتي جدا مي کند و به رأي دهنده تسليم مي نمايد تا رأي دهنده اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضاي اصلي شورا بر روي آن بنويسد ، تا کند داخل صندوق بياندازد و از درب خروجي شعبه خارج شود .
بديهي است تعرفه هاي انتخاباتي در محل شعبه باقي مي ماند و بايد در نگهداري و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل آيد .
2- نماينده بخشدار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که رأي نويسي مخفي باشد و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام پذيرد و هيچ يک از اعضاي شعبه و نماينده بخشدار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت و اصولاً کليه افرادي که به هر شکل در شعبه وظيفه اي بر عهده دارند حق نوشتن رأي براي اشخاص را ندارند .
در صورتي که براي نوشتن رأي نياز به فرد ديگري باشد ، رأي دهنده بايستي از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وي هستند ، استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز کنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد .
3- نماينده هيأت نظارت حق دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به تخلف مندرج در ماده ( 67 ) قانون موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامهاي قضايي دهند .

-----------------------------
1 - عنوان فصل ششم اصلاحي 1368/6/15 است.
2- با توجه به اصلاح بند 2 ماده 25 قانون و افزايش حداقل سن رأي دهندگان به 18 سال تمام در روز اخذ رأي و عدم اصلاح آيين نامه متناسب با آن تا اين تاريخ، دراين مجلد عدد (18) جايگزين عدد (15) گرديده است.

مشاوره حقوقی رایگان