بسم الله
 
EN

بازدیدها: 949

احكام جوانان-قسمت هجدهم

  1392/12/5
قسمت قبلي

به من بگو

در اين قسمت، احکام به صورت عددي از شاگردان سؤال مي شود؛ به عنوان مثال، از آنان پرسيده مي شود که سه مورد از مسائل احکام را نام ببريد که يک بار انجام مي شوند (مانند حج که در طول عمر يک بار واجب است) يا سه مورد از مسائل احکام را نام ببريد که در آنها عدد شش به کار رفته (به من بگو سه شش تا) ، مانند واجبات وضو که شش چيز است.
به من بگو سه يکي؟ ..... به من بگو سه دو تا؟
به من بگو سه سه تا؟ ..... به من بگو سه چهارتا؟
به من بگو سه پنج تا؟ ..... به من بگو سه شش تا؟
به من بگو سه هفت تا؟ ..... به من بگو دو هشت تا؟
به من بگو دو نه تا؟ ..... به من بگو يک ده تا؟
به من بگو سه يازده تا؟ ..... به من بگو دو دوازده تا؟
به من بگو يک سيزده تا؟ ..... به من بگو دو چهارده تا؟
پاسخهاي اين قسمت در عنوان «احکام اعدادي» آمده است.

سؤالهايي از يک نماز دو رکعتي

1. به من بگو که در نماز چند تا يکي است؟
2. به من بگو که در نماز چند دو تاست؟
3. به من بگو که در نماز چند سه تاست؟
4. به من بگو که در نماز چند چهارتاست؟
5. به من بگو که در نماز چند پنج تاست؟
6. به من بگو که در نماز چند هفت تاست؟
7. به من بگو که در نماز چند يازده تاست؟

اسمش چيست؟

1. آن چيست که بعد از حمد مي خوانند و انواع زيادي دارد؟
2. آن چيست که در نماز مي گيرند؟
3. آن چيست که قبل از نماز آن را مي گيرند؟
4. آن چيست که اگر به دروغ بخوريم، هم گناه بزرگي کرده ايم و هم بايد کفاره بدهيم؟
5. کدام وضويي است که در آن قسمتي از اعضاي وضو را نمي شوييم؟
6. به کسي که به امام جماعت اقتدا مي کند چه مي گويند؟
7. چه چيزي است که در همه عبادات بايد باشد و بدون آن اعمال انسان فايده اي ندارد؟
8. نام عملي که ترک آن نيکوست چيست؟
9. نظريه مجتهد را چه مي گويند؟
10. زکات عمومي که در آخرين روز ماه رمضان کنار مي گذارند چه نام دارد؟
11. يکي از مقدمات نماز که از دو طرف خوانده مي شود، چيست؟
12. يکي از ارکان نماز که نقطه ندارد، کدام است؟
13. دو واجبي که بايد در نماز رعايت بشوند ولي جزو نماز نيستند کدامند؟
14. آن چيست که بر هر مسلمان غير مجتهد، واجب است؟
15. يکي از راههاي جلوگيري از فساد که راه پيامبران و امامان - عليهم السلام است و رهبر عاليقدرمان آن را احيا کرد، چيست؟
16. به مجتهدي که ديگران از او تقليد مي کنند، چه مي گويند؟
17. نام نمازي که در هر مسجدي مستحب است خوانده شود، چيست؟
18. نام سجده اي که براي کلام بي جا در نماز بعد از نماز انجام مي شود، چيست؟
19. لباس و يا کتابي که در اختيار ما مي گذارند و نبايد از آنها استفاده کنيم، چه نام دارد؟
20. وسيله يا کتابي را که مي گيريم تا ازآن استفاده کنيم و سپس برگردانيم نام اين کار چيست؟
21. سجده اي که براي تشهد و ياسجده فراموش شده انجام مي دهيم چه نام دارد؟
22. پذيرش راي و فتواي مجتهد و عمل کردن به آن را چه مي گويند؟
23. نام چيزي که با آن زخم و محل شکستگي را مي بندند، چيست؟
24. نوعي ناپاکي که با مس آن وضو باطل نمي شود، ولي غسل بر انسان واجب مي شود؟
25. نام سهمي که بازماندگان از شخص ميت مي برند، چيست؟
26. به واجبي که بايد همه انجام دهند چه مي گويند؟
27. کدام واجبي است که اگر بعضي انجام دهند بر ديگران واجب نيست؟
28. به اعمالي که انجام دادن و ندادن آن مساوي است، چه مي گويند؟
29. جريمه گناهان و ترک واجبات را چه مي نامند؟
30. نام آبي که در حين شستن نجس ريخته مي شود چيست؟
31. نام چوب يا علامتي که به وسيله آن وقت را تعيين مي کنند چيست؟
32. اقليتهاي مذهبي پذيرفته شده در کشورهاي اسلامي را چه مي گويند؟
33. نام نمازهاي مستحبي روزانه چيست؟
34. طولاني ترين و کوتاه ترين نافله کدام است؟
35. کدام نمازي است که بايد فوري و سريع خوانده شود؟
36. نام اين ذکر: «سبحان الله والحمدالله ولااله الاالله والله اکبر» چيست؟
37. نام ديگر «وظيفه» که بر شخص بالغ واجب مي شود چيست؟
38. نام ديگر «پنهان کاري» در برابر دشمنان دين و مذهب چيست؟
39. کدام نمازي است که بدون وضو هم مي توان آن را خواند؟
40. نام اولين قسمت رساله هاي عمليه چيست؟
41. نام دعا و شعاري که حجاج در مراسم حج سر مي دهند چيست؟
42. نام طهارت اضطراري چيست؟
43. نام نوعي دزدي که ممکن است آن را بعضي از دانش آموزان انجام دهند چيست؟
44. نام هاي دو اصل از فروع دين که به معناي «دوستي با خوبان» و «دشمني با بدان» مي باشند چيستند؟
45. نام يکي از پاک کننده ها که اولش «ت» مي باشد چيست؟
46. خاک کدام مکاني بهترين مهر و خاک تيمم است؟
47. آن چيست که ترک عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي کند؟
48. نام لباس ندوخته اي که حجاج در ايام حج مي پوشند چيست؟
49. مالي که در جنگ از دشمن به دست مي آيد چه نام دارد؟
50. يک پنجم مالي را که به مرجع تقليد مي دهند چه نام دارد؟

احکام اعدادي

در اين قسمت از عدد يک شروع مي کنيم و شاگردان بايد مواردي از آن را بگويند و مي توان به آنان وقت داد تا از رساله پيدا کنند و در اين جا از باب نمونه، قسمتي از احکام اعدادي را براي مربيان مي آوريم:
1. حج در طول عمر يک بار واجب است.
خمس مال يک بار واجب است.
نيت براي هر عبادتي يک بار واجب است.
تکبيرة الاحرام نماز يک بار است.
2. آب بر دو قسم است مضاف و مطلق (مساله 15) .
نماز وحشت دو رکعت است (مساله 638) .
غسلها را دو گونه مي توان انجام داد: ترتيبي و ارتماسي.
سجده در هر رکعت، دو تاست.
نماز آيات دو رکعت است.
نماز جمعه و عيد فطر دو رکعت است.
3. مجتهد را از سه راه مي توان شناخت (مساله 3)
راههاي ثابت شدن نجاست سه تاست (مساله 121) .
راههاي شناخت اعلم سه تاست.
ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست (مساله 150) .
زمين با سه شرط ته کفش را پاک مي کند.
واجب است ميت را سه غسل بدهند (مساله 550) .
ميت مسلمان را بايد با سه پارچه که آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسري مي گويند کفن کنند (مساله 570) .
مواردي که لازم نيست بدن و لباس نماز گزار پاک باشد سه تاست (مساله 848) .
تسبيحات اربعه سه بار (طبق فتواي امام) مستحب است.
سجده سهو براي سه چيز است (مساله 1236) .
فطريه براي هر نفر سه کيلو از غلات است (مساله 1991) .
نشانه هاي بلوغ سه چيز است (مساله 2252) .
کفاره قسم سه روز روزه است (مساله 2670) .
4. به دست آوردن فتواي مجتهد از چهار راه است (مساله 5) .
در چهار جا ادرار کردن حرام است (مساله 64) .
آب با چهار شرط پاک مي کند (مساله 149) .
در تيمم چهار چيز واجب است (مساله 700) .
سوره هايي که سجده واجب دارند چهار تاست (مساله 1093) .
نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مي شود (مساله 1491) .
شرايط امر به معروف چهار چيز است.
مراتب امر به معروف چهار چيز است.
5. آب مطلق پنج قسم است (مساله 15) .
آب قليلي که براي برطرف کردن عين نجاست، روي نجس ريخته مي شود، با پنج شرط پاک است (مساله 27) .
پنج چيز بر جنب حرام است (مساله 355) .
نماز ميت پنج تکبير دارد (مساله 608) .
نمازهاي يوميه در پنج وقت است.
در پنج نماز، اذان ساقط مي شود (مساله 922) .
ارکان نماز پنج تاست (مساله 942) .
اقسام سجده پنج تاست.
نماز آيات در هر رکعت پنج رکوع دارد (مساله 1507) .
راههاي ثابت شدن اول ماه پنج چيز است (مساله 1730) .
6. آفتاب با شش شرط پاک مي کند (مساله 191) .
براي شش چيز وضو گرفتن واجب است (مساله 316) .
براي بچه شش سال به بالا نماز ميت لازم است (مساله 596) .
لباس نمازگزار شش شرط دارد (مساله 798) .
شکهايي که نبايد به آنها اعتنا کرد شش تاست (مساله 1167) .
شرايط فروشنده شش تاست (مساله 2081) .
7. ظرفي را که خوک ازآن چيز رواني بخورد با آب قليل بايد هفت مرتبه شست (مساله 152) .
ظرفي را که شراب در آن بوده هفت بار بايد شست. (مساله 153) .
هفت چيز وضو را باطل مي کند (مساله 323) .
غسلهاي واجب هفت تاست.
در هفت مورد به جاي وضو و غسل بايد تيمم کرد (مساله 648) .
در سجده بايد هفت عضو به زمين برسد.
خمس در هفت چيز است.
8. شرايط محرم شدن از طريق شيردادن هشت تاست (مساله 2474) .
شکهاي باطل هشت تاست.
9. نه چيز زکات دارد.
شکهاي صحيح نه تاست.
10. فروع دين ده تاست.
11. نجاسات يازده تاست.
واجبات نماز يازده تاست.
در يازده مورد مي توان معامله را به هم زد (مساله 2124) .
12. پاک کننده ها دوازده تاست (مساله 148) .
مبطلات نماز دوازده تاست، (مساله 148) .
13. شرايط وضو سيزده تاست.
14. براي پاک شدن کف پا و ته کفش، بهتر است پانزده قدم يا بيشتر روي زمين راه بروند (مساله 185) .
غسلهاي مستحبي پانزده تاست (مساله 647) .نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان