بسم الله
 
EN

بازدیدها: 578

موارد نه گانه سقوط صلح

  1392/11/26
خلاصه: استخراج و استنتاج از كتب جامع الشتات حضرت آيه اله ميزا القمي(ره)؛تحريرالوسيله حضرت امام خميني(ره)؛ شرح لمعه شهيدثاني(ره) ؛ عروته الوثقي صاحب عروه (حضرت سيد محمدکاظمي يزدي) ؛ المکاسب حضرت شيخ محمد انصاري (ره) و قانون مدني

1-صلح بر دعوايي که  منشاء آن  نامشروع بوده ؛ مانند بيع زمين موات و يا هرآنچه که حرام شرعي و يا خلاف قانون بوده است.

2-صلح بر معامله باطله و فاسد؛ مثل صلح دعوايي که مستند آن سند مجعول  و خلاف واقع بوده است.

3-صلح برخلاف نظم و قواعد عمومي؛ مثل صلح بر نقل قدرالسهم مالک از مشاعات متصله به عين، مانند سهمي که شخص از حياط مشترک مجموعه مسکوني خود دارد . يا صلحي که مضيع حق شفعه غير بوده است و يا صلح ورثه بر ميراث به نحوي که با فرض مديون بودن و بدهكار تلقي نمودن متوفي، قانون ماليات بر ارث ناديده گرفته شده و اسباب تضييع بيت المال فراهم گردد.

4-صلح به ضرر ثالث ؛ مثل صلحي كه دو يا چند نفر از ورثه سهم الارث وارث غايب، صغير و يا محجور را مورد مصالحه قرار دهند. و يا صلح بر مالي که در رهن ثالث بوده است.

5-صلح مبتني برشرطي که محقق نمي شود ؛ مثلا صلح دعواييکه مشروط به اذن و رضايت ثالث بوده است.

6-صلح متضمن خيار فسخ ؛ درصورتيکه شخصي که خيار به نفع او بوده قصد استفاده از حق خود را اراده کند.

7- صلح با كسي كه اهليت معامله نداشته است مانند كسي كه صغير ، نابالغ و يا سفيه بوده است.

8- صلح با كسي كه اهليت تصرف و استيفاء نداشته است مانندكسي كه ممنوع المعامله يا غاصب بوده و يا براي فرار از دين مالي را مورد مصالحه قرارداده است.

9- صلحي که با اقاله ساقط ميشود.         


نويسنده: رمضان كريميان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان