بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,034

آيين نامه پيشنهادي بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

  1392/11/25

ارتقاء يکسان سطح خدمات بيمه و بازنشستگي متناسب با شان همکاران و لزوم توجه به واقعيات جامعه در اين حوزه، دغدغه جدي و مطالبه به حق همکاران ما از هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران است. گام اول رفع اين دغدغه، اصلاح آيين نامه بيمه و بازنشستگي بود كه در نشست روساي كانونها و جوامع سردفتري سراسر كشور در اصفهان به تصويب رسيد. در اين راستا كميسيون پژوهش كانون سردفتران و دفترياران به رياست احمدعلي سيروس، عضو هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران، با تشکيل جلسات متعدد پيش نويس آيين نامه بيمه و بازنشستگي را تهيه نمود، تا پس از اخذ نظر همکاران عزيز در سراسر كشور و اصلاح موارد لازم، هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران جهت طي تشريفات قانوني، اقدامات لازم را به عمل آورد.
بدين منظور، متن پيش نويس و پيشنهادي آيين نامه بيمه و بازنشستگي جهت استحضار و ارايه نقطه نظرات همکاران عزيز تقديم مي گردد تا پس از جمع آوري اين نظرات، هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران، بحث و بررسي و تصويب نهايي آيين نامه را آغاز نمايد.

فصل اول ـ تعاريف و اختصارات: 

ماده يک ـ عبارات و اصطلاحات به کار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل تعريف ميگردد: 
1 ـ1 ـ قانون: منظور از قانون در اين آييننامه »قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25« و اصلاحيه هاي بعدي آن ميباشد. 
2 ـ1 ـ کانون: منظور، کانون سردفتران و دفترياران موضوع مادة 58 قانون است. 
3 ـ 1 ـ دفاتر: دفاتر اسناد رسمي. 
4 ـ1 ـ بيمه: پوشش الزامي است که بر مبناي قانون و مندرجات اين آيين نامه، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و عائله تحت تکفل و مستمري بگيران آنان را از حيث پرداخت هزينه هاي درمان و جبران خسارات ناشي از حوادث، از کارافتادگي، فوت، عمر، تکميلي، بيکاري و مسئوليت مدني مورد حمايت و پشتيباني قرار ميدهد.
5 ـ1ـ بازنشستگي: عبارت است از حالت عدم اشتغال سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي پس از 30 سال سابقه سردفتري و دفترياري اعم از متوالي و يا متناوب و يا رسيدن به سن 65 سالگي و يا از کارافتادگي دائم (کلي).
6 ـ1 ـ از کارافتادگي: حالت عدم توانايي روحي يا جسمي سردفتر يا دفتريار در انجام وظايف قانوني است که ممکن است به صورت دائم (کلي) و يا موقت (جزئي) باشد.
7 ـ1 ـ عائله تحت تکفل: 
الف ـ همسر دائم.
ب ـ فرزندان پسر تا 22 سال تمام به شرط عدم اشتغال و تا 27 سالگي در صورت اشتغال به تحصيل در يکي از مراکز آموزش عالي.
ج ـ فرزندان دختر تا 18 سال تمام و پس از آن به شرط عدم ازدواج و اشتغال.
د ـ فرزنداني که در اثر بيماري يا نقص عضو با ارائه گواهي پزشکي قانوني، از کار افتاده تلقي شوند، مشروط بر اينکه از کارافتادگي دختران قبل از 18 سالگي و پسران قبل از 22 سالگي باشد.
ه ـ پدر و مادر سردفتر يا دفترياري که مستمري بگير و تحت پوشش بيمه ديگري نبوده و سن آنان بيش از 60 سال باشد و سردفتر يا دفتريار در زمان حيات، آنان را به کانون معرفي نموده باشد.
و ـ نوادگان تحت کفالت قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي (ب) و (ج). 
8 ـ1 ـ مستمري: وجوهي است که بر مبناي قانون پس از فوت سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي توسط کانون به عائله تحت تکفل حين الفوت آنان و يا هنگام از کار افتادگي موقت يا استعفا به سردفتران و  يا دفترياران پرداخت ميگردد. 
9 ـ1 ـ امور رفاهي: مجموعه خدمات و مساعدتهايي است که کانون در جهت بهبود و ارتقاء سطح زندگي و معيشت و حفظ سلامت سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و عائله تحت تکفل آنها از قبيل پرداخت وام، تأمين مسکن و محل کار مناسب، سفرهاي زيارتي و سياحتي و تنظيم اوقات فراغت آنها فراهم مينمايد. 
10 ـ1 ـ حساب بيمه: حسابي است که کليه وجوه حاصل از مادة 165 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و ماده واحده مصوب 1367/2/11 و ماده واحده مصوب 73/2/28 به اين حساب واريز شده و خواهد شد و کانون سردفتران تهران در يکي از بانکهاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به افتتاح آن مينمايد.
11 ـ1 ـ موجودي حساب بيمه: وجوهي است که پس از کسر کليه هزينه ها اعم از هزينه هاي موضوع مادة 66 قانون و وجوه بيمة درماني و بازنشستگي و مستمري سردفتران و دفترياران شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکفل آنان و نيز انجام امور رفاهي و پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني کانون از محل 10% حق التحرير پرداختي دفاتر باقي ميماند و توسط کانون سردفتران تهران در بانک ملي ايران به حساب سپرده ثابت گذاشته ميشود.
12 ـ1 ـ حساب تعاون: منظور از حساب تعاون، حسابي است که از طرف کانون سردفتران تهران به منظور واريز سود حاصله از مانده موجودي حساب بيمه (پس از کسر کليه مخارج) جهت اجراي ماده 57 قانون و تشکيل صندوق تعاون در يکي از بانکهاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهد شد. 
13 ـ1 ـ دفتريار: منظور، دفتريار اول ميباشد. 

فصل دوم: تکاليف سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

ماده 2: سردفتران اسناد رسمي مکلفند بهشرح بند (1) ماده واحدة قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع مادة 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/2/28 ده درصد از حق التحرير دريافتي اسناد هر ماه را به حساب تعيين شده واريز نموده و مراتب را به طرق مقتضي در آخر هر ماه به کانون اعلام نمايند. عدم اعلام و کسر و يا عدم پرداخت 10% مذکور تخلف انتظامي محسوب شده و حسب مورد به شرح بند (الف) يا (ج) مادة 29 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي تحت تعقيب انتظامي قرار خواهد گرفت.
ماده 3 : سردفتر و دفتريار، جهت استفاده از مزاياي اين آيين نامه و صدور دفترچه بيمه مکلف است عائله تحت تکفل خود را به کانون اعلام نمايد، در غيراينصورت عائله مذکور مشمول مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود.
ماده 4 : سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مکلفند حداقل 2 ماه قبل از فرا رسيدن موعد بازنشستگي الزامي، مراتب را جهت انجام مقدمات لازم به سازمان ثبت و کانون اعلام نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و کانون جهت اعلام بدهيهاي مسلم ناشي از شغل سردفتر و يا دفتريار مراتب را به ادارات دارايي و ثبت محل اعلام مينمايند.

فصل سوم ـ حقوق بازنشستگي و مستمري

ماده 5 ـ سردفتران و دفترياران اسناد رسمي به محض بازنشسته شدن و يا از کارافتادگي دائم (کلي) وفق قانون و اين آيين نامه، حقوق بازنشستگي دريافت خواهند نمود.
ماده 6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم بازنشستگي يا استعفا يا از کارافتادگي يا انفصال دائم يا سلب صلاحيت را صادر و يک نسخه از آن را به کانون اعلام مينمايد.
ماده 7 ـ سردفتران و دفترياراني که به موجب مادة 11 قانون به سن بازنشستگي ميرسند و نيز کسانيکه در اجراي مادة 10 قانون حائز شرايط بازنشستگي بوده و درخواست بازنشستگي مينمايند، بازنشسته خواهند شد ولو اينکه تحت تعقيب انتظامي، کيفري و يا در حال تعليق و انفصال موقت باشند؛ و مدت تعليق و يا انفصال در صورت برائت از تخلف يا اتهام و مدت خدمت وظيفه عمومي و اسارت آزادگان جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده 8 ـ پس از صدور حکم بازنشستگي و يا مستمري، کانون سردفتران مرکز مبادرت به برقراري حقوق بازنشستگي يا مستمري نموده و در صورت تشکيل کانون در استان مربوطه مراتب به کانون محل به عنوان نماينده کانون سردفتران و دفترياران مرکز اعلام و نيز يک نسخه از کليه سوابق سردفتر و دفتريار و مدت اشتغال وي به کانون مذکور ارسال ميگردد.
ماده 9 ـ در صورت ارائه مدارک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر وجود بدهي مسلم و قطعي شده مالي و مالياتي سردفتر يا دفتريار در دوران عملکرد و اشتغال و به مقتضاي وظايف قانوني محوله و يا عدم پرداخت سهم کانون موضوع بند (1) ماده واحده مورخ 1373/2/28 توسط سردفتر، 25% حق بازنشستگي يا مستمري توسط کانون تا تسويه بدهي حسب مورد به حساب مربوطه واريز خواهد شد.
ماده 10 ـ در مواردي که سردفتر يا دفتريار اول به حکم دادگاه به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محکوم شوند مشروط به اينکه سابقه اشتغال آنان حداقل ده سال باشد نسبت به مدت اشتغال استحقاق دريافت 80% حق بازنشستگي را از تاريخ 81/8/12 به عنوان مستمري دارند. سردفتر يا دفترياري که بيش از 10 سال سابقه داشته و مستعفي شود ميتواند نسبت به مدت اشتغال مستمري دريافت نمايد. و چنانچه به طور موقت معلق و يا منفصل شوند حداکثر تا يکسال حق دريافت بيمه بيکاري را از کانون سردفتران مرکز خواهند داشت.
تبصره ـ چنانچه سابقه سردفتر و يا دفترياري که مستعفي و يا به انفصال دائم و يا سلب صلاحيت محکوم گردد کمتر از 10 سال باشد 25% از حق بيمه پرداختي دفترخانه تحت تصدي (اعم از اصيل يا کفيل) در مدت اشتغال هر يک محاسبه و مقطوعا به سردفتر يا دفتريار پرداخت و رابطه بيمه و بازنشستگي و درماني نامبرده با کانون قطع خواهد شد. پرداخت وجه موضوع اين تبصره موکول به انجام تحويل و تحول و ارائه مفاصاحساب مالي و مالياتي دوران اشتغال ميباشد.
ماده 11 ـ سردفتران و دفترياران متقاضي انتقال سوابق خدمت پيشين در دفاتر اسناد رسمي، ادارات دولتي، نهادهاي عمومي و وکالت دادگستري به کانون براي احتساب سنوات خدمت جهت بازنشستگي (موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27 مجلس شوراي اسلامي) ميتوانند از نظر اجراي مادة 10 قانون و احتساب سنوات خدمت و بدون امکان محاسبه و انتقال حق بيمه پرداختي از صندوق قبلي و به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختي به صندوق کانون از امکان بازنشستگي استفاده نمايند.
ماده 12 ـ سردفتر يا دفترياري که پس از اشتغال، به صورت دائم (کلي) از کار افتاده تشخيص داده شود بدون شرط سن از ادامه اشتغال معاف بوده و از مزاياي بازنشستگي بهره مند خواهد شد. در موارد  از کارافتادگي موقت (جزئي) نيز مستمري حداکثر تا يکسال به سردفتر يا دفتريار پرداخت خواهد شد. 
تشخيص از کارافتادگي به عهده هيئتي متشکل از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران و سازمان پزشکي قانوني در مرکز خواهد بود. چنانچه سابقه خدمت سردفتر و يا دفتريار مذکور کمتر از 10 سال باشد مستمري بر مبناي 10 سال و چنانچه سابقه آنان بيشتر از 10 سال و کمتر از 15 سال باشد مستمري بر مبناي 15 سال و بيش از 15 سال تمام، به نسبت مدت اشتغال حسب مورد حقوق بازنشستگي يا مستمري محاسبه و پرداخت ميگردد. خدمت وظيفه عمومي و مدت اسارت آزادگان قبل يا بعد از اشتغال به منزله سابقه اشتغال تلقي ميگردد.
تبصره ـ عائله تحت تکفل سردفتر يا دفتريار موضوع اين ماده و عائله تحت تکفل سردفتر يا دفتريار شاغلي که قبل از رسيدن به سوابق خدمتي فوق فوت شوند از مزاياي اين ماده استفاده خواهند کرد.
ماده 13 ـ سردفتراني که بعد از 1345/12/28 اشتغال داشته باشند به شرح سنوات مندرج در مادة 10 قانون حق بازنشستگي دريافت خواهند نمود. اين مبلغ با توجه به افزايش هزينه زندگي و به نحوي که حداقل از ميزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کمتر نباشد با پيشنهاد کانون سردفتران تهران و تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال تعديل خواهد شد. در هر حال کانون در اول هر سال طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي ميزان حقوق بازنشستگي و مستمري را افزايش داده و پس از تصويب پيشنهاد کانون توسط سازمان ثبت، مابه التفاوت از ابتداي سال به حساب بازنشسته و يا مستمري بگير پرداخت خواهد شد.
تبصره يک ـ حق بيمه بازنشستگي ماهانه دفتريار معادل 80% حق بيمه بازنشستگي سردفتر مطابق اين آيين نامه و به شرح ماده فوق خواهد بود.
تبصره دو ـ به هر سردفتر اسناد رسمي که به موجب مقررات اين آيين نامه بازنشسته ميشود علاوه بر حق بازنشستگي ماهيانه، 10% کل وجوهي که بابت حق بيمه پرداخت نموده ظرف يک ماه از تاريخ بازنشستگي نقداً پرداخت خواهد شد.
ماده 14 ـ توقيف حق بازنشستگي سردفتران و دفترياران و مستمري بگيران مطابق مقررات عمومي است.
ماده 15 ـ از تاريخ تصويب اين آيين نامه، حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياران متوفي (اعم از شاغل يا بازنشسته مذکر يا مؤنث) که مشمول دريافت حق مزبور برابر مقررات بوده اند به عائله تحت تکفل آنان به تساوي به عنوان مستمري پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ استخدام هر يک از عائله تحت تکفل در سازمانهاي دولتي و يا مؤسسات عمومي موجب قطع مستمري او خواهد شد.
تبصره 2 ـ زوجه سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشسته ي مراجع ديگر نيز باشد مشمول دريافت مستمري موضوع اين ماده خواهد بود و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه، با توجه به بند (1) مادة 48 قانون حمايت خانواده مصوب 1392، بيشترين مستمري ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت قطع مستمري هر يک از وراث، سهم او بالسويه به سهام ديگر ورثه مشمول دريافت يا به سهم ورثه منحصر اضافه خواهد شد.
تبصره 4 ـ همسر سردفتر يا دفتريار مؤنث هنگامي مستحق دريافت مستمري خواهد بود که طبق مقررات عمومي حکم کفالت وي صادر شده باشد.
تبصره 5 ـ فرزندان ذکور و يا نوادگان ذکور تحت قيمومت و يا ولايت سردفتر يا دفترياري که در زمان حيات آنان محجور و يا معلول بوده و بعد از فوت سردفتر يا دفتريار عوارض مذکور استمرار داشته باشد و يا در خالل دوران مستمري بگيري دچار اين عوارض شوند تا زمان افاقه مشمول دريافت مستمري خواهند بود.
ماده 16 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه وضعيت کليه سردفتران و دفترياران و مستمري بگيران مشمول را براساس مقررات اين آيين نامه تطبيق داده و ابلاغ جديد برقراري حق بازنشستگي و يا مستمري براي آنان صادر و به موقع اجرا بگذارد.
ماده 17 ـ سردفتر و يا دفتريار در سمتي که شاغل است طبق مقررات اين آيين نامه بازنشسته خواهد شد. سابقه اشتغال سردفتر با عنوان دفتريار اول براي سنوات بازنشستگي در سردفتري جزو سابقه خدمت وي محسوب خواهد شد.
تبصره ـ دفتريار دومي که کفالت امور دفتريار اولي و يا سردفتري را بيش از دو سال اعم از متوالي و يا متناوب برعهده دارد در خلال مدت کفالت ميتواند از مزاياي خدمات درماني و صندوق تعاون کانون برخوردار گردد.
ماده 18 ـ دفترياراني که به علت انفصال يا تعليق سردفتر و يا تعطيلي دفترخانه به هر علت بيکار ميگردند طبق دستورالعملي بنا به پيشنهاد کانون تهران و تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر تا دو سال مبلغي متناسب با معيشت آنان به عنوان بيمه بيکاري از محل حساب بيمه دريافت خواهند نمود. دستورالعمل مذکور هر 2 سال يکبار مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت اقتضاء مبالغ پرداختي تعديل خواهد شد.
ماده 19 ـ کانون سردفتران تهران موظف است سوابق و پرونده پرسنلي هر سردفتر و دفتريار و نيز صورت پرداختي و دريافتي هر دفترخانه را بابت حق بيمه، درمان، وام و غيره با استفاده از رايانه نگاهداري نموده و هرگونه پرداختي بايد مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد. در صورت تشکيل کانون در هر استان، يک نسخه از مدارک و سوابق براي کانون محل ارسال خواهد شد.
ماده 20 ـ کانون تهران مکلف است از محل حساب بيمه کليه سردفتران و دفترياران و عائله تحت تکفل آنان و نيز ورثه واجد شرايط سردفتران و دفترياران متوفي مشمول اين آيين نامه را بيمه درماني و تکميلي نموده و در صورت اقتضاء نسبت به ساير بيمههاي موضوع بند 4 ـ 1 مادة (1) اين آيين نامه اقدام نمايد.

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده 21 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است براي تأمين خدمات مذکور در مادة فوق با شرکتهاي بيمه و يا مراکز درماني مجاز و پزشکان سراسر کشور قرارداد لازمه را تنظيم و يا به طرق مقتضي اقدام و هزينه آن را از محل حساب بيمه پرداخت نمايد. در استانهايي که کانون تشکيل شده کانون تهران ميتواند جهت انجام امور فوق نمايندگي به هر يک از کانونها اعطاء، در اين صورت کانون مربوطه مکلف است حداکثر ظرف ده روز کليه سوابق و مدارک پرداختي را مرتبا به کانون تهران منعکس نمايد.
ماده 22 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است کليه پرداختيها بابت بيمه و بازنشستگي و درمان و امور رفاهي و نيز ساير هزينه ها اعم از هزينه هاي پرسنلي، تجهيزات، ايجاد يا تکميل ساختمان، تعمير و نگهداري، سرمايه گذاري و ديگر مصارف را حداکثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال آينده پيش بيني و تنظيم نموده و ضمن تعيين بودجه سالانه و تعيين بودجه هر يک از استانها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و پس از تصويب رئيس سازمان ثبت اجرا نمايد.
ماده 23 ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت نظارت بر عمليات حساب بيمه، شخص مطلعي را به عنوان مدير داخلي براي مدت دو سال در کانون تهران منصوب تا تحت نظر هيئت مديره مذکور انجام وظيفه نمايد. انتخاب مجدد و تغيير وي بلااشکال است. مدير مذکور مکلف است گزارش سالانه عمليات حساب بيمه را که به تأييد يک مؤسسه حسابرسي رسمي رسيده باشد حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به رئيس سازمان ثبت تسليم نمايد. حق الزحمه و پاداش مدير منتخب توسط هيئت مديره کانون تهران تعيين و از محل حساب بيمه پرداخت خواهد شد.
ماده 24 ـ با تصويب اين آيين نامه، آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب 1382/8/12 و اصالحيه هاي بعدي آن لغو ميگردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان