بسم الله
 
EN

بازدیدها: 814

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت دوم

  1392/11/14
قسمت قبلي

حقوق مدني

پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

11- کدام گزينه دربارة ارث پدر و مادر متوفي درست نيست؟
1) اگر وارث متوفي پدر و مادر و يک دختر باشند ثلث ترکه به پدر و مادر ميرسد.
2) اگر تنها وارث متوفي پدر و مادر او باشند سهم مادر سد س ترکه بوده و بقيه به پدر ميرسد.
3) اگر پدر و مادر تنها وارث متوفي باشند پدر دو برابر مادر ارث ميبرد.
4) اگر وارث متوفي پدر و مادر و دو دختر باشند پدر و مادر به اندازه هم ارث ميبرند.

12- اگر مبيع و ثمن حال باشد و قبل از تسليم مبيع عين معين، مشتري قسمتي از ثمن را پرداخته و بقيه آن را حواله داده باشد که بايع از شخص ديگري بگيرد و محال عليه آن را قبول نکند، در صورت عدم پرداخت بقيه ثمن توسط مشتري، عقد بيع چه وضعي خواهد داشت؟
1) فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد.
2) فروشنده فقط حق مطالبه باقيمانده ثمن را دارد.
3) چون حواله باطل است، عقد بيع هم به تبع آن باطل است.
4) فروشنده مخير است بقيه ثمن را مطالبه کند يا بيع را فسخ نمايد.

13- در سال 1375 ، يکباب مغازه در شهر تهران، با اجاره نامه عادي و با امضاي دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقصاي مدت کدام گزينه درباره تخليه عين مستأجره صحيح است؟
1) موجر به صرف انقضاي مدت، حق درخواست تخليه ندارد.
2) موجر فقط در صورتي حق درخواست تخليه را دارد که اين حق در اجارهنامه تصريح شده باشد.
3) موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلي به نرخ روز، درخواست تخليه عين مستاجره را بنمايد.
4) موجر ميتواند با درخواست از مرجع قضايي ظرف مدت يک هفته عين مستأجره را تخليه نمايد مشروط بر آنکه سرقفلي مستأجر را بپردازد.

14- وکيلي با داشتن حق توکيل، وکالت را به وکيل دوم تفويض نمود و در اين راستا، قرارداد حق الوکاله با وکيل دوم منعقد نمود. پرداخت حق الوکاله وکيل دوم به عهده:
1) وکيل اول است.
2) موکل اصلي است.
3) موکل اصلي و وکيل اول است.
4) وکيل اول نيز ميباشد مشروط بر آنکه با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکيل اول باقي بماند.

15- اگر شخصي بابت يک دين، دو اتومبيل با قيمت يکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دين را ادا نمايد:
1) رهن به طور کامل باقي ميماند.
2) يکي از اتومبيلها از رهن خارج ميشود.
3) نصف مشاع هر دو اتومبيل از رهن خارج ميشود.
4) به انتخاب راهن يکي از اتومبيلها از رهن خارج ميشود.

16- حسب قانون مدني، تعيين کدام يکاز موارد زير در عقد مضاربه الزامي است؟
1) تعيين مدت
2) تعيين نوع تجارت
3) سهم هر کدام از طرفين در منافع
4) سهم طرفين در زيانهاي وارده

17- چنانچه متولي براي امور موقوفه وکيل انتخاب کند و به تشخيص سازمان اوقاف، وکيل قادر به انجام وظايف محوله نباشد، کدام گزينه صحيح است؟
1) تغيير يا عزل وکيل منحصراً در اختيار متولي است و هيچ مرجع ديگري حق ممنوع کردن يا عزل وکيل را ندارد.
2) اگر پس از ابلاغ کتبي سازمان اوقاف، متولي وکيل را عزل نکند دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را صادر ميکند.
3) با درخواست کتبي سازمان اوقاف، متولي بايد وکيل را ظرف دو ماه تغيير دهد. در غير اين صورت، وکيل منعزل ميشود.
4) چنانچه پس از ابلاغ کتبي سازمان اوقاف، متولي وکيل را تغيير ندهد پس از ثبوت عدم توانايي در دادگاه، وکيل مزبور از دخالت در موقوفه ممنوع ميگردد.

18- در خصوص شرکت مدني و اداره آن، کدام گزينه صحيح است؟
1) شرکت با تلف تمام يا بعض مال الشرکه مرتفع ميشود.
2) با فوت هر يک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زايل خواهد شد.
3) مادامي که اموال موضوع شرکت تقسيم نشده باشد شرکا با هيچ اکثريتي نميتوانند مال الشرکه را اداره نمايند.
4) به محض انحلال عقد شرکت، هر شريکي ميتواند بدون اذن ساير شرکا نسبت به سهم خود تصرف مادي نمايد.

19- کدام گزينه در خصوص اخذ به شفعه صحيح نيست؟
1) نماآت منفصل قبل از اخذ به شفعه مال مشتري است.
2) در مقابل شريکي که با حق شفعه تملک ميکند بايع ضامن درك است.
3) مشتري نسبت به عيبي که قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست.
4) اخذ به شفعه، معاملاتي را که مشتري قبل از آن نسبت مورد شفعه نموده است باطل مينمايد.

20- در خصوص ارث، کدام گزينه صحيح است؟
1) فرزندان فرزندي که قاتل متوفي است از مقتول ارث نميبرد.
2) فرزندان فرزند نامشروع متوفي از او ارث نميبرند.
3) فرزندان فرزند کافر متوفي که مسلمان هستند از او ارث نميبرند.
4) فرزندان برادر و خواهر هيچگاه به همراه اجداد ارث نميبرند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان