بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت نهم

  1392/11/9
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


آيين دادرسي كيفري

كداميك از حقوق زير، بايد به همراه تفهيم اتهام، به متهم تفهيم شود؟ 
1-داشتن مترجم
2- داشتن وكيل
3- دلايل اتهام
4- سكوت 

ارزش اماره اي اقداماتي كه دادرسان و مراجع تحقيقات مقدماتي براي كشف جرم انجام مي دهند، چيست؟ 
1- ارزش اماره اي قانوني و قضايي ندارد.
2- فقط ارزش اماره قانوني دارد. 
3- ارزش اماره قانوني و قضايي دارد
4- فقط ارزش اماره قضايي دارد. 
 
كدام مورد صحيح است؟ 
1- رسيدگي به دعاوي ثروت هاي ناشي، از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب است. 
2- رسيدگي به دعاوي ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه عمومي است. 
3- رسيدگي به جرم ربا خواري در صلاحيت دادگاه انقلاب است. 
4- كليه جرايم مربوط به ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب است. 
 
از حكم كيفري قابل اجراء ، كدام مرجع رفع ابهام مي كند؟ 
1- دادستان و داديار اجراي حكم كيفري
2- دادسراي عمومي و انقالب مجري حكم 
3- مرجع تأييد كننده حكم
4- دادگاه صادر كننده حكم 
 
فرشاد به اتهام ترك انفاق فرزندانش تحت تعقيب قرار مي گيرد ولي در حين رسيدگي فوت مي كند .اگر ادله كافي براي انتساب جرم به وي وجود نداشته باشد، وظيفه مقام قضايي كدام است؟ 
1- قرار منع تعقيب صادر مي كند.
2- قرار موقوفي و منع تعقيب توأمان صادر مي كند. 
3- قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.
4- به نظر مرجع قضايي بستگي دارد. 
 
ضمانت اجراي قرار التزام متهم به حضور با قول شرف، كدام است؟ 
1-ضمانت اجرا ندارد.
2- قرار تشديد مي شود. 
3- متهم از حقوق اجتماعي محروم مي شود.
4- قرار به كفالت تبديل مي شود. 
 
فرهاد كه 16 سال سن دارد، به اتهام حمل مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي گيرد .اگر مجازات قانوني متهم، غير از اعدام باشد، كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟ 
1- كيفري استان
2- انقلاب و اطفال، هر كدام زودتر رسيدگي كنند. 
3- انقلاب
4-اطفال 

كدام مورد، در خصوص قرار تأمين خواسته، صحيح است؟ 
1- تنها دادگاه مي تواند اين قرار را صادر كند و قطعي است. 
2-بازپرس مي تواند اين قرار را صادر كند و قطعي است. 
3- بازپرس مي تواند اين قرار را صادر كند و قابل اعتراض در دادگاه عمومي يا انقلاب است. 
4- تنها دادگاه مي تواند اين قرار را صادر كند و قابل تجديدنظر در دادگا تجديدنظر استان است. 
 
اصغر از تبريز براي پرويز در مشهد مزاحمت تلفني ايجاد مي كند و در اصفهان دستگير مي شود، دادگاه كدام شهر، صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد؟ 
1- تبريز
2- مشهد 
3- اصفهان
4- هر شهري كه زودتر رسيدگي را شروع كرده است. 
 
91- ضرر و زيان قابل مطالبه توسط مدعي خصوصي، در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كدامند؟ 
1- مادي و عدم النفع
2- مادي و معنوي 
3- مادي و منافع ممكن الحصول
4- مادي، عدم النفع و منافع ممكن الحصول

اگر مجازات قانوني جرمي ............... باشد، مرجع قضايي بدون احضار متهم مي تواند دستور جلب صادر كند. 
1- قصاص، اعدام و قطع عضو
2- مصادره، حبس ابد و اعدام 
3- قصاص نفس، اعدام و حبس ابد
4- قصاص عضو، قصاص نفس و حبس ابد 
 
رسيدگي به جرايم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، در صلاحيت كدام دادگاه است؟ 
1- كيفري استان 
2- انقلاب 
3- عمومي جزايي 
4- اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي باشد، در صالحيت دادگاه انقلاب است. 
 
تحقيقات مقدماتي جرم قتل عمدي كه در حوزه قضايي بخش ارتكاب يافته، با كدام مرجع است؟ 
1- بازپرس دادسراي عمومي مستقر در شهرستان تحت نظارت دادستان مربوطه 
2- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادستان شهرستان 
3- رئيس حوزه قضايي بخش تحت نظارت دادستان شهرستان مركز 
4- تنها دادرس علي البدل دادگاه بخش، تحت نظارت دادسراي مركز استان 
 
بازپرس به علت حفظ آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر مي كند .اگر علت مزبور مرتفع شود، كدام مورد در خصوص اقدام وي، صحيح است؟ 
1- با موافقت دادستان مي تواند اقدام به فك قرار نمايد. 
2- رأساً مي تواند اقدام به تبديل يا فك قرار نمايد. 
3- با موافقت دادگاه عمومي يا انقالب محل مي تواند اقدام به فك قرار نمايد. 
4- صرفاً در صورت پيشنهاد دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اقدام به فك قرار نمايد. 
 
كريم به اتهام قطع عمدي دست جواد، تحت تعقيب قرار مي گيرد .دادستان، تقاضاي بازداشت موقت متهم را مي نمايد ولي بازپرس مخالفت مي كند .وظيفه كدام است؟ 
1-نظر دادستان به عنوان مرجع تعقيب، متبع است. 
2- نظر بازپرس به عنوان مرجع تحقيقات مقدماتي، متبع است. 
3- دادگاه كيفري استان، حل اختلاف خواهد كرد. 
4- دادگاه عمومي محل، حل اختلاف خواهد كرد. 
 
مرجع تحقيقات مقدماتي آزادي متهم را مقيد به معرفي كفي مي نمايد .پس از معرفي كفيل در صدور قرار قبولي، متهم آزاد مي شود .پس از مدتي به كفيل اخطار مي شود كه متهم را حاضر كند .ليكن كفيل متهم را حاضر نمي كند .مراجع صدور دستور ضبط وجه الكفاله و اعتراض به دستور ضبط، به ترتيب كدامند؟ 
1- رئيس حوزه قضايي، دادگاه عمومي
2- رئيس حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر استان 
3- دادستان، دادگاه عمومي
4- دادستان، دادگاه تجديدنظر استان 
 
دادستان تهران، كيفرخواستي براي پرويز با عنوان قتل عمد صادر كرده و پرونده را به دادگاه كيفري استان رسال مي كند .دادگاه ضمن رسيدگي، احراز مي كند كه قتل غير عمد است .در اين صورت، تكليف دادگاه كدام است؟ 
1- قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه هاي عمومي صادر مي نمايد. 
2- به جرم قتل غير عمدي رسيدگي و حكم صادر مي كند. 
3- براي اصلاح كيفرخواست، پرونده را به دادسراي عمومي دعوت مي دهد. 
4- پرونده را به ديوان عالي كشور جهت تعيين مرجع صالح ارسال مي نمايد. 
 
فرهاد به اتهام محاربه يكي از مجازات هاي قانوني آن صلب است، تحت تعقيب قرار مي گيرد و در نهايت محكوميت پيدا مي كند .دادگاه صالح و مرجع تجديدنظر از رأي صادره، به ترتيب كدامند؟ 
1- دادگاه انقلاب -ديوان عالي كشور
2- دادگاه انقالب -دادگاه تجديدنظر استان 
3- دادگاه كيفري استان -دادگاه تجديدنظر استان
4- دادگاه كيفري استان -ديوان عالي كشور 
 
(الف) با درجه سرتيب تمام در شهر اراك مرتكب جرم نظامي شده است .دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام (الف) كدام است؟ 
1- دادگاه كيفري استان تهران
2- دادگاه كيفري استان مركزي 
3- دادگاه نظامي شهر اراك
4- دادگاه نظامي تهران
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان