بسم الله
 
EN

بازدیدها: 752

آيين نامه سجل قضايي

  1392/10/28
ماده1ـ در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضائي تشکيل و مستقر مي‌شود. مسؤول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مديرکل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رييس قوه قضائيه، منصوب خواهدشد. اين دفتر در انجام تکاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد.
تبصره1ـ اين دفتر مستخرجه امور ذکر شده در ماده3 را در مورد کساني که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوري و حفظ خواهدنمود.
تبصره2ـ در دادگاههاي عمومي بخش، ورقه‌هاي سجل قضائي به وسيله رئيس يا دادرس علي‌البدل تنظيم و به دفتر سجل قضائي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني که بخش مذکور تابع آنست ارسال مي‌شود.

ماده2ـ مستخرجه احکام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي واقع در تهران نگاهداري مي‌شود:
1ـ اشخاصي که شناسنامه آنها در کشور ايران صادرشده باشد؛
2ـ اتباع ايراني که شناسنامه آنان در کشورهاي بيگانه صادر شده است؛
3ـ اشخاصي که صدور شناسنامه آنها معلوم نيست؛
4ـ اتباع کشورهاي بيگانه ساکن ايران؛
5 ـ اشخاصي که تابعيت معيني ندارند و در خارج از ايران متولد شده‌اند، هر چند که پس از آن تابعيت ايران را تحصيل کرده باشند. 
تبصره ـ احکام مقامات قضائي کشورهاي بيگانه راجع به محکوميت اتباع ايراني يا محکوميت کساني که پيش از اين تابعيت ايران را داشته‌اند و يا بيگانگان و يا کساني که تابعيت معيني ندارند و در خاک ايران مقيم هستند، در صورتي در برگ سجل قضائي قيد مي‌شود که موضوع محکوميت، به موجب قانون ايران، بزه شناخته شده باشد.

ماده3ـ سجل قضائي چهار نوع است: کيفري، مدني، بازرگاني و اداري که موارد زير بطور اختصار در آن درج مي‌شود:
الف ـ در امور کيفري:
1ـ محکوميت‌هاي کيفري قطعي و قابل اجراء و تاريخ شروع و ختم آن‌ها و احکامي که در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احکام محکوميت را الغاء يا منتفي کرده است؛
2ـ حکم لغو تعليق اجراي مجازات و حکم اجراي بقيه محکوميت بلحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط؛ (موضوع تبصره ماده 29 و تبصره3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370).
3ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل کيفر. 
ب ـ در امور مدني: احکام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر. 
ج ـ در امور بازرگاني: احکام ورشکـستگي تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقي و احکامي که حکم ورشکستگي را گسيخته و يا به ورشکسته اعاده حيثيت مي‌دهد. 
د ـ در امور اداري:
1ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از کشور و الغاء آن؛
2ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني که تابعيت ايران را تحصيل کرده‌اند و کساني که ايراني‌الاصل هستند؛
3ـ محکوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي، ويژه روحانيت، تجديدنظر، دادگاه و محکمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي کشور و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و محروميت از تصدي سمتهاي خاص و مديريتي و محکوميت به اخراج از دستگاه متبوع.

ماده4ـ برگ سجل قضائي پس از انقضاء 70 سال از تاريخ ولادت شخصي که سجل قضائي به نام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از ميان برده مي‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائي مربوط نيز قيد مي‌گردد. ماده5 ـ براي افراد کمتر از 18 سال که محکوميت کيفري پيدا مي‌کنند برگ سجل قضايي تنظيم نخواهدشد.

ماده6 ـ محکوميت محکوماني که مورد عفو و بخشودگي قرار مي‌گيرند در صورتي که زوال آثار محکوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد، از سجل قضايي آنان محو مي‌شود. 

ماده7 ـ هر کس مي‌تواند از برگ سجل قضائي مربوط به خود بدون ذکر دليل رونوشت بخواهد.

ماده8 ـ برگهاي سجل قضائي بر دو قسم است. برگ شماره 1 و برگ شماره2.

ماده9 ـ در برگ شماره 1 بايد مستخرجه احکام و تصميم‌هاي ذکرشده در ماده3 در ظرف مدت 15 روز از تاريخ قطعيت حکم و تصميم قيد شود اين مستخرجه شامل نکات زير خواهدبود:
1ـ نام و نام خـانوادگي محـکوم و همچنين نام و نام خانوادگي پدر و مادر او؛ در صورتي که محکوم زن و از نام خانوادگي همسر خود استفاده کرده باشد نام خانوادگي زمان دوشيزگي و در صورت امکان عکس وي؛
2ـ کد ملي و شماره شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هويت غيرواقعي يا اسم مستعار شخص محکوم.
3ـ تاريخ و محل تولد محکوم.
4ـ محل اقامت دائمي يا موقتي او.
5 ـ تأهل و تعداد اولاد او.
6 ـ شغل محکوم.
7 ـ تابعيت او.
8 ـ علامات مشخصه محکوم؛
9 ـ موضوع حکم يا تصميم؛
10ـ تاريخ عملي که منجر به صدور حکم يا تصميم شده با قيد روز، ماه و سال؛
11ـ شماره و تاريخ حکم يا تصميم؛
12ـ دادگاه يا مقام صادرکننده حکم يا تصميم؛
13ـ تصريح به قطعيت حکم يا تصميم؛
14ـ مواد قانوني که مستند حکم يا تصميم واقع شده است؛
15ـ مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي و در صورت تعليق کيفر اين نکته نيز بايد قيد شود؛
16ـ ذکر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکوميت؛
17ـ تاريخ شروع و ختم اجراي کيفر؛
18ـ تغييراتي که در شناسنامه ذکر شده است؛
تبصره ـ چنانچه به هر طريق احکام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضايي متهم حذف مي‌گردد.

ماده10ـ مديران دفاتر دادگاهها در امور کيفري، مدني، بازرگاني و مسؤول هماهنگي هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مکلفند از برگ شماره1 چهار نسخه تهيه نمايند و به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال دارند که يک نسخه در همان محل بايگاني و يک نسخه به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محکوم و يک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران و يک نسخه به اداره تشخيص هويت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد.

ماده11ـ هرگاه معلوم شود که شناسنامه از محلي که اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائي، به دفتر سجل قضائي ارسال‌کننده اعاده مي‌گردد تا نسبت به تعيين محل صدور شناسنامه محکوم، تحقيق و بررسي بيشتري بعمل آيد، در صورت حصول نتيجه، برگ سجل قضائي به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال و اگر تحقيقات به نتيجه نرسيده برگ ذکر شده به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران فرستاده مي‌شود و صدور گواهي عدم سوءپيشينه براي اين گونه افراد، منوط به احراز هويت واقعي آنان خواهدبود، تحقيق و بررسي در اين خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است.

ماده12ـ در مواردي که محکوم داراي پيشينه محکوميت تعليقي است و مدت تعليق مجازات منقضي نگرديده است، متصدي دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه و در صورتي که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مکلف است مراتب را به دادستان مجري حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعليق مجازات اقدام نمايد.

ماده13ـ به منظور اجراي مقررات اين آئين‌نامه و حفظ و نگهداري پيشينه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاهها و تنظيم سجل قضائي و فهرست اسامي و مشخصات مشمولان عفو و تخفيف مجازات و سهولت انجام امور قضائي و اداري، اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر سجل قضائي مراکز استانها و شهرستانها، به تدريج به سيستم رايانه‌اي مجهز خواهندشد. تبصره ـ برگهاي سجل قضائي به ترتيب حروف الفبا و براساس حرف اول نام‌خانوادگي محکوم تنظيم مي‌شود. براي اتباع کشورهاي بيگانه برگ سجل قضائي جداگانه به ترتيب يادشده تنظيم مي‌گردد.

ماده14ـ تمامي برگهاي سجل قضائي بايد به ترتيب تاريخ در پرونده نگاهداري گردد.

ماده15ـ نسبت به اتباع کشورهاي بيگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضايي، اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي بايد رونوشتي از برگ شماره 1 را تهيه نموده و از طريق اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان قوه قضائيه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.

ماده16ـ درخواست تقاضاکننده برگ شماره1 بايد حاوي نکات زير باشد:
1ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر شخص مورد درخواست؛
2ـ تاريخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و کدملي؛
3ـ شماره گذرنامه براي اتباع بيگانه؛

ماده17ـ برگ شماره 1 به مقامات زير در صورت تقاضاي آنان داده مي‌شود:
1ـ شخص محکوم؛
2ـ دادگاهها، دادسراها، اداره‌هاي تصفيه و بخشهاي ستادي قوه قضائيه؛
3ـ نيروي انتظامي؛
4ـ نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛
5 ـ مراجع صلاحيتدار براي تعيين صلاحيت و رسيدگي به شکايات مربوط به انتخابات؛
6 ـ بنگاههاي عام‌المنفعه؛
7 ـ اداره‌هاي دولتي به هنگام تقاضاي استخدام اشخاص و تعقيب انضباطي و انتظامي کارمندان و قبول تقاضاي مزايده و مناقصه و اجازه بازکردن مدارس غيردولتي و اعطاي نشان و مدال؛
8 ـ تمامي مراجعي که براساس قانون مجاز به استعلام از پيشينه افراد مي‌باشند.

ماده18ـ برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نکات زيرکه در آن قيد نمي‌شود:
1ـ محکوميت‌هائي که در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده است؛
2ـ محکوميت‌هاي تعليقي قطعيت يافته در صورتي که محکوم در ظرف مدت تعليق حکم، محکوميت قطعي جديدي پيدا نکرده باشد؛
3ـ ورشکستگاني که به موجب حکم دادگاه بي‌تقصير اعلام شده يا قرارداد ارفاقي آنان را دادگاه تصديق کرده باشد؛
4ـ محکوميت به بزه‌هائي که به علت قانوني ساقط شده باشد.

ماده19ـ درخواست‌کننده برگ سجل قضائي شماره2 مي‌تواند به دفاتر سجل قضائي مستقر در محل سکونت يا محل صدور شناسنامه مراجعه نمايد.
تبصره1ـ در مواردي که محل صدور شناسنامه درخواست‌کننده معلوم نيست بايد بطور انحصاري به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مراجعه شود.
تبصره2ـ درخواست‌کنندگان خارج از کشور از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل اقامت مراجعه مي‌نمايند.

ماده20ـ با توجه به دسترسي به سوابق کيفري افراد از طريق شبکه سراسري رايانه بانک اطلاعات متمرکز پليس آگاهي کشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذکور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند. ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مطابق قانون خواهدبود. (اصلاحي بموجب اصلاحيه ماده 20 آيين‌نامه سجل قضايي)

ماده21ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا يکي از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکوميت دادگاههاي نظامي تمامي استانها و شهرستانها برگ سجل قضايي شماره1 را مطابق بند الف ماده3 و ماده9 در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه را بايگاني نمايد و سه نسخه ديگر را بطور مستقيم به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي ارسال دارد. اين اداره نيز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخيص هويت ناجا ارسال مي‌دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نيز در اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي نگهداري خواهدشد.

ماده22ـ چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محکوميت مؤثر کيفري نداشته باشد گواهي عدم سوءپيشينه صادر مي‌شود. چنانچه مراجع ذکرشده در ماده 17 برگ شماره1 را درخواست نمايند در اينصورت تمامي محکوميت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.

ماده23ـ به منظور بهره‌برداري از اطلاعات جمع‌آوري و ذخيره شده در اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، اين اداره کل مکلف است ضمن رعايت اسرار محکومان پس از تصويب رئيس قوه قضائيه و همکاري دانشکده‌هاي حقوق و مؤسسه‌هاي حقوق جزا و جرم‌شناسي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير نهادهاي مربوط با بررسي و مطالعه مستخرجه‌ها و پرسش‌نامه‌هاي ارسالي از واحدهاي اجراي احکام دادسراها نسبت به طبقه‌بندي جرائم ارتکابي از حيث نوع جرم، علل ارتکاب جرم، سن و جنسيت مجرمان، وضعيت خانوادگي و اقتصادي و تحصيلي آنان و نظاير آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل يا عوامل ارتکاب جرم و تهيه و تدوين قوانين متناسب در اختيار قوه قضائيه و نهادهاي دولتي و مؤسسه‌هاي مربوط بگذارد.

ماده24ـ هرگاه اشتباهي در تنظيم برگ سجل قضايي رخ دهد دادسراي تنظيم‌کننده برگ يا دادسراي محل صدور شناسنامه بايد به اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي اطلاع دهد تا دايره سجل قضايي آن اداره اقدام به اصلاح آن نمايد پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگي و سجل قضايي به دادسراي تنظيم‌کننده برگ و دادسراي محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهاي بايگاني شده در آنجا را خواهد داد. ماده25ـ اين آئين‌نامه در 25 ماده و 7 تبصره در تاريخ 2/11/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و مقررات پيشين از جمله آيين‌نامه مصوب 19/2/1321 ملغي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان