بسم الله
 
EN

بازدیدها: 869

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت چهارم

  1392/10/25
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

تبصره 2(1) (الحاقي 1385/6/15) – چنانچه هيأت نظارت بخش درباره داوطلب يا داوطلبان مـذکور نظـر خود را در مهلت مقرر اعلام ننمايد ، نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود . 
ماده 54 (الحاقي 1385/6/15) - بخشدار موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت بخش مبني بـر تأييد يا رد تصميمات هيأت اجرايي بخش درخصوص رد صلاحيت داوطلبان و همچنين بـا رعايـت تبصـره ماده (53) قانون، بلافاصله مراتب تأييد يا رد صلاحلات هر يک از داوطلبان را به طور کتبي به داوطلب تأييد يا رد صلاحيت شده ذيربط اعلام نمايد . (فرم هاي 25 و 26) 
تبصره (الحاقي 1385/6/15)– داوطلبان رد صلاحيت شده ظرف 4 روز پس از دريافت نظريه هيأت اجرايي به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مي توانند ضمن درخواست دلايل رد صلاحيت خود شـکايت خـود را بـه هيأت نظارت شهرستان تسليم نمايند . 
ماده 55- هيأت نظارت شهرستان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره (3) ماده (50) قانون ، نظـر خـود درخصوص تأييد يا رد صلاحيت آن دسته از داوطلباني که صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شـده و شـاکي بوده اند را با تنظيم صورتجلسه به ضميمه نامه رسمي به هيأت اجرايي بخش ارسال نمايد . 
(فرم شماره 27) 
تبصره 1 (2)– چنانچه در مهلت مقرر هيچ گونه شکايتي از حوزه انتخابيه واصل نشد ، مراتب صورتجلسـه و به همان نحو عمل خواهد شد . 
تبصره 2 (الحاقي 1385/6/15) – رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق بـه شـکايات داوطلبـان رد صـلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 78/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظـام درخصـوص بررسـي صـلاحيت داوطلبان و ابلاغ مراتب رد صلاحيت به داوطلبان ذيربط الزامي است . 
ماده 56- هيأت اجرايي بخش موظف است پس از وصول صورتجلسه رسـيدگي بـه شـکايات داوطلبـان رد صلاحيت شده ، از هيأت نظارت شهرستان ، بلافاصله مراتب را به منظـور انتشـار آگهـي اسـامي نامزدهـ اي انتخاباتي به بخشدار اعلام نمايد . 
ماده 57- بخشدار موظف است پس از وصول نظريـه هيـأت نظـارت شهرسـتان ، آگهـي اسـامي نامزدهـاي انتخاباتـي را حداکثر ظـرف سه روز تهـيه و هـشت روز قـبل از روز اخـذرأي بـه منـظور اطـلاع اهـ ـالي حوزه انتخابيه ، در حوزه مذکور منتشر نمايد . (فرم شماره 28) 
ماده 58- در اجراي ماده (24) قانون ، نامزدهاي انتخاباتي در صـورت تمايـل بـه داشـتن نماينـده در محـل شعبه ثبت نام و اخذرأي موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخـذرأي اسـامي و مشخصـات و يـک قطعـه عکس نمايندگان خود را به هيأت اجرايي تسليم نمايند. 
ماده 59- هيأت اجرايي موظف است براي نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي ، معرفي نامه و يا کارت شناسـايي صادر و به نامزد ذيربط تحويل نمايد . 
ماده 60- شکايات و اعتراضات نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي از طريق نامزدهاي مربـوط جمـع آوري و بـا امضاي وي به هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش تسليم خواهد شد . 
ماده 61- تدارکات و تأمين احتياجات مورد تقاضاي هر يک از نمايندگان نامزدها به عهده نامزد معرفي کننده خواهد بود .

فصل پنجم – تبليغات (3)

 
ماده 62- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي کليه نامزدها يکسان است و (8) روز قبل از روز اخذرأي آغاز مي گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت . 
ماده 63 (اصلاحي 1385/6/15) - در فعاليتهاي تبليغاتي انتخابـاتي ، انجـام امـور ذيـل ممنـوع اسـت و مرتکبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند . 
1- نوشتن و يا اظهار مطالب خلاف واقع . 
2- ديوار نويسي ، راه اندازي کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني و يا ستاد تبليغاتي انتخاباتي . 
3- اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها با ذکر عنوان و مسئوليت آنان . 
4- استفاده از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد . 
5- فعاليت انتخاباتي کارمندان در ساعات اداري . 
6- استفاده از وسايل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسـته بـه دولـت و شهرداريها و شرکت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي کـه از بودجـه عمـومي ( بـه هـر ميزان ) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مذکور . 
7- فعاليت تبليغاتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتي در قلمرو مسئوليت خود . 
8- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تـابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته بـه دولت و همچنين تأسيسات عمومي و دولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفـن ، پسـتهاي بـرق و تلفـن ، تابلوها و املاك بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالکان يا متصرفان ) و هرگونه تابلوي راهنمـا، مـأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفان را جلب و به منظور تعقيب قانوني بـه مقامـات قضـايي 
تحويل مينمايند . بخشداريها موظف اند با استفاده از امکانات محلي نسـبت بـه امحـاي چنـين اوراقـي اقـدام نمايند . 
9- تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حيثيت آنان . 
10- پاره يا معدوم نمودن عکس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت و زمان قانوني تبليغات کـه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا نصب شده باشد . 
11- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان داوطلبي خارج از مهلت قانوني تبليغات . 
تبصره 1- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مـدارکي باشد که در صورت نياز هيأت اجرايي ، ارايه آنها امکان پذير باشد . 
تبصره 2- استفاده از امکانات تبليغي مؤسساتي که به نحوي از بودجه عمومي اسـتفاده مـي کننـد ولـي بـا رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها کارهـاي تبليغـاتي انجـام ميدهند ( مثل نشريات وابسته به دولت ) ، در تبليغات انتخاباتي بيمانع است . 
تبصره 3 (الحاقي 1385/6/15) - استفاده از اماکن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجـوز از مقامـات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است . 
تبصره 4 (الحاقي 1385/6/15) –بخشداريها مي توانند با استفاده از امکانات محلي ، محلهاي مناسـبي اعـم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند و در صورت لزوم هزينه لازم را از آنان اخذ کنند . 
تبصره 5 (الحاقي 1385/6/15) - استفاده از هرگونه آثـار تبليغـاتي نامزدهـا و طرفـداران آنـان اعـم از کاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر100× 70 سانتي متر ممنوع است . 
تبصره 6 (الحاقي 1385/6/15) -شرکت پست در چارچوب اساسنامه خود فقط مي توانـد در امـر توزيـع آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايد . 


------------------------- 
1 - با عنايت به اينکه تبصره مذکور، تنها تبصره ماده 53 آيين نامه حاضر مي باشد، شماره آن اشتباه است. 
2 - با الحاق يک تبصره به عنوان تبصره (2) به اين ماده، به موجب آيين نامه اصلاحي 1385/6/15، اين تبصره به تبصره (1) تغيير يافته است. 
3 - به ماده 90 قانون و زيرنويس آن مراجعه شود. 
مشاوره حقوقی رایگان