بسم الله
 
EN

بازدیدها: 698

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت پنجم

  1392/10/20
قسمت قبلي

انواع جرايم

جرايم (گناهان ) در اسلام عبارت است از كارهايى كه از نظر شرع ممنوع (حرام ) بوده و خداوند(انسان را) به واسطه حدّ يا تعزير از (انجام ) آن منع كرده است .(99)

جرايم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسيم مى شود.(100) يكى از آنها تقسيم جرم از نظر سنگين و سبكى آن است . جرايم از اين نظر به سه قسم تقسيم مى شود:

1 - جرمهاى موجب حدّ، از قبيل : زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى و... .

2 - جرمهاى موجب قصاص يا ديه ، از قبيل : قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحتهاى عمدى ، شبه عمد و خطايى .

3 - جرمهاى موجب تعزير، هرگناه و معصيتى كه كيفر معيّنى از قبيل حدّ، قصاص يا ديه ندارد، در قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرار مى گيرد، چنان كه امام خمينى قدّس سره مى نويسد:

(تعزير كيفرى است كه شامل همه جرايم مى شود. هر كس كه يكى از واجبات را ترك كند، يا حرامى را مرتكب شود. بر امام عليه السلام يا نايب امام است كه او را به كيفر تعزير برساند، به شرط آنكه ( آن فعل يا ترك فعل ) از گناهان كبيره باشد. تعزير سبكتر از حدّ است و با نظر حاكم (شرع و ولىّامر و فقيه ) معيّن مى شود.)(101)

انواع كيفرها

با توجه به توضيحاتى كه در بحث انواع جرايم ذكر شد، انواع كيفرها نيز روشن مى شود. به عبارت ديگر كيفرهاى اسلامى طبق بيان حضرت امام (ره ) در تحريرالوسيله عبارتنداز:

1 - حدود كه بحث تعزيرات نيز در ضمن آن مى آيد .

2 - قصاص

3 - ديات

در درسهاى آينده درباره جرمهاى موجب حدّ بحث خواهيم كرد ودو بخش ديگر در دوره 3/132 بررسى خواهد شد.

زنا

نكوهش زنا


اسلام بى بند و بارى جنسى و اطفاى شهوت از راههاى نامشروع را سخت ممنوع كرده و مورد نكوهش قرار داده است . و زنا يكى از آنهاست كه فسادهايى از قبيل كشت و كشتار، از بين رفتن نسب ، ترك تربيت فرزندان و ... را در پى دارد(102) و در اسلام ، تحريم شده و از گناهان كبيره محسوب مى شود.

قرآن كريم ضمن تصريح به شناعت زنا پيروانش را از آن نهى كرده ، مى فرمايد:

? وَ لا تَقْرَبُو االزِّنى اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلا?(103)

(هرگز) به زنا نزديك نشويد. زنا، كارى زشت و شيوه اى ناپسند است .

از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود:

زنا شش اثر دارد كه سه تا در دنيا و سه تا در آخرت ظاهر مى شود؛ اما آثار دنيوى اينكه ، آبرو را مى برد، روزى را كم مى كند، مرگ و نيستى را نزديك مى كند. اما آثار اخروى آن عبارت است از سختى حساب ، غضب پروردگار و جاودانگى در آتش (جهنم ).(104)

زنا موجب فساد و اختلال نظام اجتماعى است . از اين رو، در اسلام براى پيشگيرى از آن قوانينى مقرّر شده و احترام آن قوانين بر مسلمانان لازم شده است ، تا بدين وسيله خود را از مبتلا شدن به چنين گناه بزرگى مصون دارند. به عنوان نمونه ، حجاب را براى زنان ضرورى شمرده ، نگاه به بيگانه و خلوت با او را تحريم كرده و حدود سختى براى زناكاران قرار داده است .

در اين درس به بررسى (حدّ زنا) مى پردازيم .

راههاى اثبات زنا

زنا از دو راه ثابت مى شود:

الف - اقرار: اثبات زنا به واسطه اقرار شرايطى دارد كه در زير مى آيد:

1 - اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار بوده و اقرار وى از روى قصد باشد.(105)

2 - اقرار، صريح و آشكار باشد.

3 - چهار بار تكرار شود(و به كمتر از آن حدّ ثابت نمى شود).(106)

ب - بيّنه (شاهد): اثبات زنا به واسطه بيّنه نيز داراى شرايط زير است :

1 - شهود كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشند.(107)

2 - شهادت آنان صريح باشد.(108)

3 - عادل باشند.(109)

4 - گفته آنان با هم مطابق باشد.(110)

گفتنى است كه اگر كسى به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند، سپس توبه نمايد، امام عليه السلام حق عفو يا اقامه حدّ بر او را دارد، و اگر (زناكار) قبل از قيام بيّنه ، توبه نمايد، حدّ ساقط مى شود، ولى اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمى شود وامام (ع ) حق عفو او را ندارد.(111)

اقسام حدّ


1 - اعدام (قتل )؛ در مورد كسى كه با محارم نسبى از قبيل مادر، دختر، خواهر و ... زنا كند و نيز كسى كه زنى را مجبور به زنا كند.

2 - سنگسار كردن ؛ در مورد زناى زن يامرد همسردار(محصن يا محصنه ) با شخص عاقل و بالغ .

3 - تازيانه ؛ در مورد مرد يا زن مجرّد و نيز زن عاقل و بالغى كه با طفلى زنا كند.

4 - تازيانه و سنگسار؛ كيفر پيرمرد وپيرزن همسردار.

5 - تازيانه ، تبعيد و تراشيدن سر؛ در مورد زناى بِكْر.(112)

چگونگى اجراى حدّ


1 - هرگاه شخصى مستوجب چند نوع كيفر باشد، ابتدا حدّى جارى مى شودكه سبب فوت حدّ ديگرنشود اگر شلاق و سنگسار بر او جمع شده باشد، ابتدا شلاق زده مى شود، سپس سنگسار مى شود.(113)

2 - جهت سنگسار كردن ، مرد را تا بالاى كفل نه بيشتر و زن را تا نيمه بدن يعنى كمر و زير سينه (در گودالى ) دفن مى كنند. بنابراين ، اگر مرد يا زن از گودال فرار كنند، چنانچه زنا به واسطه بيّنه ثابت شده باشد، برگردانده مى شوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد:

الف- اگر بعد از خوردن سنگ گر چه يك سنگ فرار كنند، برگردانده نمى شوند.

ب - وگرنه بايد برگردانده شوند.

ناگفته نماند كه حكم مزبور درباره سنگسار كردن است ، اما در مورد تازيانه ، فرار نفعى ندارد، بلكه برگردانده مى شوند و مطلقا حدّ مى خورند.(114)

3 - اگر زناكار محصن (همسردار) اقرار به زنا كرده باشد، اوّل امام عليه السلام (115) وسپس مردم او را سنگسار مى كنند و اگر بيّنه بر آن اقامه شود، اوّل بيّنه سپس امام (ع ) وپس از آن مردم او را سنگسار مى كنند.(116)

4 - مرد زناكار در حال ايستاده و بدون لباس درحالى كه عورتش پوشيده شده و زن به صورت نشسته و با لباس شلاق زده مى شود.(117)

5 - براى حاكم سزاوار است به مردم اعلان كند كه در اجراى حدّ حضور يابند، بلكه سزاوار است كه به آنان امر كند، تا براى اجراى حدّ حضور يابند و احوط حضور گروهى از مؤ منان سه نفر يا بيشتر است .(118)

6 - هنگام سنگسار كردن ، امام (ع ) يا حاكم به او دستور مى دهد كه با آب سدر، سپس آب كافور و پس از آن با آب خالص ، غسل ميّت كند، كفن بپوشد و قبل از قتل او مانند حنوط ميّت ، حنوط شود، سپس سنگسار گردد. بعد از آن بر او نماز خوانده مى شود و بدون غسل دادن ، در قبرستان مسلمانان دفن مى گردد.(119)

يادآورى : نيّت غسل از جانب خود مجرم است ، گر چه احتياط آن است كه حاكم نيز نيت غسل كند.(120)

همجنس گرايى

يكى از روابط جنسى نامشروع كه بشدّت در اسلام مورد سرزنش قرار گرفته و از زشت ترين و پليدترين راههاى التذاذ جنسى شمرده مى شود، (همجنس گرايى ) يا (همجنس ‍ بازى ) است كه در فقه اسلامى از آن به (لواط) و (مساحقه ) تعبير مى شود.

لواط


(لواط) در فقه اسلام و قوانين جزايى ، اصطلاحى است كه براى عمل شنيع همبسترى مرد با مرد و جمع شدن آن دو با يكديگر براى اطفاى غريزه جنسى به كار مى رود. لواط از جمله گناهان كبيره ،بر خلاف اصول فطرت ، بر باد دهنده نسل ، فاسد كننده اجتماع ، از زنا زشت تر و حدّ آن نيز ازحّد زنا شديدتر است .

در زشتى لواط همين بس كه قوم لوط همگى به جرم اين عمل شنيع ، به بلاى بزرگى دچار گشته به دوزخ رهسپار شدند و شهر ويرانشان ، مايه عبرت آيندگان شده .(121) قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:

? وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها ايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ?(122)

از آن قريه براى خردمندان عبرتى روشن بر جاى گذاشتيم .

امام رضا(ع ) درباره زشتى لواط فرمود:

( وَ اعْلَمْ اَنَّ حُرْمَةَ اَلدُّبُرِ اَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِاءَنَّ اللّهَ اَهْلَكَ اُمَةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ يُهْلِكْ اَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ )(123)

بدان كه حرمت لواط از زنا بيشتر است ، زيرا خداوند قومى را (قوم لوط) به خاطر عمل لواط هلاك كرد، ولى كسى را براى زنا هلاك نكرد.

1- اثبات لواط:

از دو راه اثبات مى شود:

اول : اقرار فاعل يا مفعول به چهار مرتبه .

دوم : شهادت چهار مرد بطور مشاهده ، در صورتى كه شرايط قبول را دارا باشند.(124)

1 - فاعل و مفعول هر دو بالغ ، عاقل و مختارباشند؛ حكم هر دو اعدام است .

2 - فاعل ، بالغ و عاقل و مفعول بچه باشد؛ حكم فاعل اعدام و حكم مفعول ، تاءديب است .

3 - فاعل و مفعول هر دوبچه باشند؛ حكم هر دو تاءديب است .

4 - فاعل ، بچه و مفعول ، بالغ باشد؛ فاعل تاءديب شده و مفعول حدّ مى خورد.(125)

تذكّر: در احكام ياد شده تفاوتى ميان مسلمان و كافر و محصن و غير محصن نيست .(126)

1 - كشتن و گردن زدن با شمشير

2 - بستن دست و پاى مجرم و پرت كردن او از جاى بلندى مانند كوه و غير آن

3 - سوزانيدن با آتش

4 - سنگسار كردن

5 - و بنابر قولى : خراب كردن ديوارى روى او.

حاكم در كشتن (اعدام ) شخص مجرم به جرم لواط اعم از فاعل و مفعول بين موارد مزبور مخيّر است .(127)

كسى كه لواط كرده ، اگر قبل از قيام بيّنه ، توبه كند، حدّ ساقط مى شود و اگر بعد از آن توبه كند، ساقط نمى شود، و چنانچه ثبوت آن به واسطه اقرار باشد، سپس توبه كند، امام عليه السلام و همچنين نايب او حق دارد، او را ببخشد يا حدّ بر وى اجرا كند.(128)

مساحقه


يكى ديگر از انحرافات جنسى كه در اسلام سخت سرزنش شده و از شديدترين گناهان كبيره و بزرگترين محرّمات الهى شمرده شده ، (مساحقه ) يعنى همبستر شدن زن با زن است .

از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود:

( اَلسُّحْقُ فى النِّساءِ بِمَنْزِلَةِ اللَّواطِ فِى الرِّجالِ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ شَيْئا فَاقْتُلُوهُم ا ثُمَّ اْقتُلُوهُم ا )(129)

مساحقه در ميان زنان مانند لواط در بين مردان است .هر كس چنين كارى كند آنها را بكشيد، آنها را بكشيد.

زنى از امام صادق عليه السلام درباره (سحق ) پرسيد. آن حضرت فرمود:

حّدش ، حدّ زناكار است . آن زن پرسيد: آيا خداوند(از آن ) در قرآن نام برده است ؟امام فرمود: بلى . پرسيد: در كجا از زنان مساحقه كننده نام برده شده است ؟ فرمود: آنها زنان (اصحاب رَسّ)(130) هستند.(131)

1 - (سحق ) همانند لواط با اقرار و بيّنه اثبات مى شود و حدّ آن صد تازيانه است ، در صورتى كه دو طرف بالغ ، عاقل و مختار باشند دراينجا فرقى بين محصنه بودن يا نبودن و نيز مسلمان يا كافر بودن نيست .(132)

2 - اگر مساحقه تكرار شود، در صورتى كه حدّ در خلال آنها واقع شده باشد، در مرتبه چهارم كشته مى شود.(133)

3 - حدّ مساحقه به وسيله توبه قبل از قيام بيّنه ، ساقط مى گردد، ولى بعد از آن ساقط نمى شود. اگر مساحقه به اقرار ثابت شود، سپس توبه كند، امام عليه السلام و نيز نايب او در اجراى حدّ يابخشش مخيّر است ، همان طور كه در لواط مخيّر بود.(134)


تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان