بسم الله
 
EN

بازدیدها: 691

آيين دادرسي مدني-قسمت شانزدهم

  1392/10/13
قسمت قبلي 

باب ششم - مواعد 

فصل اول - تعيين وحساب مواعد 

ماده 442 - مواعدي را که قانون تعيين نکرده است دادگاه معين خواهد کرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد. 
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست وچهار ساعت است . 
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امکان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر ، روزي خواهد بود که ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند. 
ماده 445 - موعدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جز مدت محسوب نمي شود. 
ماده 446 - کليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تکميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از کشور دوماه از تاريخ ابلاغ مي باشد . 
ماده 447 - چنانچه در يک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي که در مورد يک نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد. 
ماده 448 - چنانچه در روز ي که دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين کرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روز ي خواهد بود که دادگاه براي رسيدگي تعيين مي کند. 
ماده 449 - مواعدي که دادگاه تاريخ انقضاي ان را معين کرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد. 

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد 

ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يکبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده که رفع آن در توان او نبوده است . 
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد. 
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حکم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي که قانون تصريح کرده باشد. 
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعيين کرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يکي از عذرهاي مذکور در ماده 306 اين قانون بوده است . 
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود. 

باب هفتم - داوري 

ماده 454 - کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند. 
ماده 455 - متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه کنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. 
تبصره - در کليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار کنند. 
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني که اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد که آنان داراي همان تابعيتي باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي که مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود. 
ماده 457 - ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي که طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد که قانون آن رامهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است . 
ماده 458 - در هر مورد که داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري که رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي که تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. 
تبصره - قراردادهاي داوري که قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يکصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند. 
ماده 459 - در مواردي که طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند . و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يک طرف مي تواند داور خود را معين کرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي کند. در اين صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه کند. 
ماده 460 - در مواردي که مقرر گرديده است حل اختلاف به يک نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي که داور يکي از طرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين کند و يا در هر موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممکن باشد ، هر يک از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري که انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد . در صورتي که با انقضاي مهلت ، اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد. 
ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد . 
ماده 462 - در صورتي که طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نکرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. 
ماده 463 - هر گاه طرفين ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي کند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد ، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود. 
ماده 464 - در صورتي که در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق کنند ، هر يک از طرفين بايد يک نفر داور اختصاصي معرفي و يک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند. 
ماده 465 - در هر مورد که داور يا داوران ، وسيله يک طرف يا طرفين انتخا ب مي شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روز ي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد . 
ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود : 
1 - اشخاصي که فاقد اهليت قانوني هستند . 
2 - اشخاصي که به موجب حکم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند. 
ماده 467 - در مواردي که دادگاه به جاي طرفين يا يکي از آنان داور تعيين مي کند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي که براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد . 
ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را کتبا به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد. 
ماده 469 - دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين: 
1 - کساني که سن آنها کمتر از بيست وپنج سال تمام باشد . 
2 - کساني که در دعوا ذينفع باشند. 
3 - کساني که با يکي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. 
4 - کساني که قيم يا کفيل يا وکيل يا مباشر امور يکي از اصحاب دعوا مي باشنديا يکي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. 
5 - کساني که خود يا همسرانشان وارث يکي از اصحاب دعوا باشند. 
6 - کساني که با يکي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي که قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يکي از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته يا حال دادرسي کيفري داشته باشند. 
7 - کساني که خود يا همسرانشان و يا يکي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يکي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يکي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند. 
8 - کارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان . 
ماده 470 - کليه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد. 
ماده 471 - در مواردي که داور با قرعه تعيين ميشود ، هر يک از طرفين مي توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد کنند ، مگر اين که موجبات رد بعدا حادث شود که در اين صورت ابتداي مدت روزي است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي کند. 
ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي 
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا ازدادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود. 
ماده 474 - نسبت به امري که از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود اگر يکي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نکند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد. چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري که استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نکرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر اين که قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفين داور ديگري معرفي کرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
در صورتي که داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي که قانون تعيين کرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد. 
تبصره - در موارد فوق راي اکثريت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اين که در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد . 
ماده 475 - شخص ثالثي که برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي کند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد. 
ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارک خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر کارشناس ضروري باشد ، کارشناس انتخاب نمابند. 
ماده 477 - داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت کنند 
ماده 478 - هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي کشف شود که مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفکيک جهات مدني از جزايي ممکن نباشد و همچنين در صورتي که دعوا مربوط به نکاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نکاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حکم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نکاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد. 
ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي که تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد. 
ماده 480 - حکم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري يا دادگاهي که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ ميشود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حکم يادشده حساب ميشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهايي وسيله طرفين يا يک طرف به او ابلاغ خواهد شد. 
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حکمي که در امر جزايي يا نکاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند. 
ماده 481 - در موارد زير داور از بين مي رود: 
1 - با تراضي کتبي طرفين دعوا 
2 - با فوت يا حجر يکي از طرفين دعوا 
ماده 482 - راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد. 
ماده 483 - در صورتي که داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي که به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست . 
ماده 484 - داوران بايد از جلسه اي که براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشکيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي که با اکثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين که در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشکيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي که ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد. 
تبصره - در مواردي که طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روز ي است که موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود.اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است . 
ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نکرده باشند ، داور مکلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور يا يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد. 
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد. 
ماده 486 - هرگاه طرفين ، راي داور را به اتفاق بطور کلي و يا قسمتي از آن راردکنند ، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. 
ماده 487 - تصحيح راي داوري در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يکي از آنان با داور يا داوران صادر کننده راي خواهد بود. داور يا داوران مکلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند. 
ماده 488 - هرگاه محکوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر کند. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد. 
ماده 489 - راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 
1 - راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 
2 - داور نسبت به مطلبي که موضوع داوري نبوده راي صادر کرده است . 
2 - داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد .در اين صورتت فقط آن قسمت از راي که خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد. 
4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد. 
5 - راي داور با آن چه در دفتر املاک يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد. 
6 - راي به وسيله داوراني صادر شده که مجاز به صدور راي نبوده اند. 
7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است . 
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر يک از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي که دعوا را ارجاع به داوري کرده يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسيدگي کرده ، هرگاه راي از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حکم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند. 
تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي که مقيم خارج از کشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي که داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. 
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، در اين صورت اعتراض به راي داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حکم بطلان راي داور متوقف مي ماند. 
تبصره - در مواردي که ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم دادخواست به مل خواهد آمد. 
ماده 492 - در صورتي که درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است . 
ماده 493 - اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن که دلايل اعتراض ؟باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حکم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد. 
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي کشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر کننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد. 
ماده 495 - راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي که دخالت و شرکت در تعيين داوري داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت . 
ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست ,: 
1 - دعواي ورشکستگي 
2 - دعاوي واجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب 
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است که هر سه سال يکبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . 
ماده 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود. 
ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد. 
ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يک طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان