بسم الله
 
EN

بازدیدها: 776

ترمينولوژي حقوق ثبت-قسمت دوم

  1392/10/12
قسمت قبلي

ترمينولوژي حقوق ثبت

حرف ب

باغ

در مناطق جنگلي به محلي اطلاق مي‌شود که داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. حداقل در هر هکتار آن يکصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست کاشت ميوه‌اي يا يک هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ريشه درختان جنگلي پاک شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346) باغ به محلي گفته مي‌شود که حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هکتار بيش از يکصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يک هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست کاشت يا بوته چاي داشته باشد. (بند هـ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)

باير

زمين‌هايي است که سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروک مانده يا بماند. (بند 3 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

اراضي باير شهري زمين‌هايي است‌که سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آن‌که صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360)

بستن دفاتر

براي اين که تاريخ ثبت بيش‌تر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را مي‌بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا مي‌نمايد تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي مي‌باشد که در ماده 131 مقرر است. (ماده 80 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

بنچاق

اوراق و اسناد دلالت کننده بر مالکيت مالک يک ملک که پيش از مدرک کنوني مالکيت آن وجود داشته باشد .(تعريف دکتر جعفري لنگرودي در کتاب حقوق ثبت)

بهاي عادله املاک

بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يک سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملک زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)

بيع

عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني)

بيع شرط

نوعي از معامله است که در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

بيع قطعي

اگر در عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينکه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

بيع شرطي

اگر در عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

حرف پ

پلاک

قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنـگ‌ خاص که شمـاره ثبتي روي آن حک مي‌شود ودر ثبت عمومي به در منازل نصب مي شد

پيش نويس سند مالکيت

پيش نويس سند مالکيت به وسيله نماينده تهيه مي شود که علاوه بر قيد مشخصاتکامل املاکو شماره پلاک و محل وقوع ملک و حدود و مشخصات آن جريان کامل پرونده بايست يدر قسمت مربوطه از ابتدا تا عمليات تحديد ذکر و نماينده نظر نهائي خود را در خصوص صدور سندمالکيت اعلام نمايد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان