بسم الله
 
EN

بازدیدها: 820

آيين دادرسي كار-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/10/10
قسمت قبلي

فصل نهم - رأي

ماده100- چنان‌چه به تشخيص مرجع رسيدگي‌کننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف نظر از حضور يا عدم حضور هر يک از طرفين مرجع مکلف به صدور رأي خواهد بود.
ماده101- پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسيدگي‌کننده، در همان جلسه يا حداکثر ظرف يک هفته به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأي خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت‌جلسه قيد مي‌شود. رأي شامل موارد زير مي‌باشد:
1- مرجع  صادرکننده و شماره و تاريخ صدور رأي؛
2- نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آن‌ها؛
3- موارد خواسته به تفکيک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يک از آن‌ها؛
4- در مورد محکومٌ‌به مالي مبلغ به جز و به کل بايد به عدد و به حروف نوشته شود؛
5 - مستندات قانوني صدور رأي به تفکيک هر يک از موارد خواسته؛
6 - قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض؛
7- اسامي و سمت اعضاي مرجع رسيدگي‌کننده و امضاي آن‌ها.
ماده 102- مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدّد و تغيير رأي نمي‌باشد.
ماده 103- هر گاه در تنظـيم رأي اشتباه در محاسـبه يا سهو قلـم يا اشتباهات بيّن ديگري مثل از قلم افتادن يا کم و يا زياد شدن نام يکي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده مي‌تواند مادام که رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذي‌نفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرّر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غير قابل تفکيک رأي اصلي محسوب مي‌شود.
ماده104- رأي صادره در صورت‌جلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نيز  به امضاي اعضاي مرجع رسيدگي‌کننده مي‌رسد.
ماده105- دادنامه حداقل در سه نسخه صادر مي‌شود، يک نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ مي‌گردد.
ماده106- مقرّرات ابلاغ دادنامه همان مقرّرات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم - تجديدنظرخواهي

ماده107- هيئت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شکايت از آراي هيئت تشخيص است مگر در مواردي که قانون اتخاذ تصميم را به طور مستقيم به هيئت حل اختلاف محوّل نموده باشد.
ماده108- در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيئت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ايّام مزبور محسوب نمي‌شود. چنان‌چه آخرين روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت مي‌گيرد.
ماده109- در مواردي که راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض بين ذي‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي‌کننده به اعتراض قاطع است.
ماده110- هيئت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آن‌چه که مورد حکم هيئت تشخيص قرار گرفته، رسيدگي خواهد نمود؛ مگر آن‌که به طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقرّرات آمره قانوني در حکم هيئت تشخيص مشهود باشد.
ماده111- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هيئت حل اختلاف، چنان‌چه کارگر بخواهد از حق مقرّر در تبصره ماده 165 استفاده نمايد؛ بايد ظرف مدت يک هفته از تاريخ صدور رأي، دادخواست خود را تقديم هيئت تشخيص نمايد. رسيدگي به دعواي مذکور در هيئت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل يازدهم - ساير مقرّرات

ماده112- ميزان حق حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده113- تعداد جلسات هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کثرت پرونده‌هاي مطرح شده، تعيين مي‌شود. در هر حال بيش از پنج پرونده در يک روز به هر مرجع رسيدگي‌کننده ارجاع نمي‌شود.
ماده114- در صورتي که جلسات هيئت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشکيل گردد، کارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي‌ربط مکلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي که عضو آن مي‌باشند، موافقت نمايند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع مذکور را پي‌گيري مي‌نمايد.
ماده115- معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌هاي رسيدگي را تدوين و براي اجرا به سراسر کشور ارسال نمايد. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلفند از نمونه برگ‌هاي ارسالي استفاده نمايند.
ماده116- اين آيين‌نامه شامل 116 ماده در تاريخ 7/8/1391 توسط شوراي عالي کار تهيه و در تاريخ 7/11/1391 به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيد و از تاريخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده و آئين رسيدگي و چگونگي تشکيل جلسات هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزير کار و امور اجتماعي نسخ مي‌گردد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي - عبدالرضا شيخ‌الاسلامي
منبع: روزنامه رسمي سال 69 شماره 19914

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان