بسم الله
 
EN

بازدیدها: 714

سوالات و پاسخ نامه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت سال 92- قسمت اول

  1392/10/7

حقوق مدني

پاسخ هاي صحيح بصورت پررنگ تر نمايش داده شده است.

1- قيم دعواي راجع به مال منقول موليعليه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعايت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمي، صلحنامهاي تنظيم نمود. اين صلح از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟
1) با تصويب دادستان صحيح است.
2) با اطلاع قبلي دادستان، صلح صحيح است.
3) چون با رعايت مصلحت محجور بوده صلح صحيح است و نيازي به تصويب دادستان ندارد.
4) چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحيح نيست و فقط با رأي دادگاه ميتوان حل و فصل نمود.

2- اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد است، حتي اگر قوة قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حيث حقوقي چه وضعيتي دارد؟
1) شرط به لحاظ غيرممکن بودن موضوع آن باطل است.
2) شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.
3) شرط صحيح است و متعهد بايد خسارت وارده را بپردازد.
4) شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غيرقابل پيشبيني بوده است.

3- اگر محجور در مقام وفاي به عهد، دين خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ...............
1) قابل استرداد است.
2) قابل استرداد نيست.
3) فقط در صورتي قابل استرداد نيست که گيرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد.
4) فقط در صورتي قابل استرداد نيست که قيم يا ولي محجور آن را تنفيذ کند.

4- شخصي دو کيلو شمش طلا به ديگري فروخت و در عقد بيع مقرر نمودند فروشنده ظرف مدت يکماه آن را تسليم نمايد. در زمان تسليم مشخص ميگردد جنس يک کيلو از مبيع تسليم شده، طلا نيست. در اين صورت:
1) عقد بيع صحيح بوده و خريدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.
2) مشتري ميتواند بايع را به تحويل مبيع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و يا قرارداد را فسخ نمايد.
3) عقد بيع نسبت به آن قسمت از مبيع که از جنس طلا نيست باطل و نسبت به قسمت ديگر به استناد خيار تبعيض صفقه قابل فسخ است.
4) عقد بيع صحيح است و مشتري ميتواند فروشنده را الزام نمايد که تمام مبيع را از جنس طلا و مطابق با قرارداد تسليم نمايد.

5- شخصي مال غير را بدون اذن مالکآن تصرف نمود و به ديگري فروخت. اگر مال قبل از تسليم به خريدار و بر اثر قوه قاهره تلف گردد، مالک...........
1) ميتواند براي قيمت عين و منافع فقط به فضول رجوع نمايد.
2) ميتواند براي قيمت عين و منافع به هر يک از فضول و اصيل متضامناً رجوع نمايد.
3) ميتواند براي قيمت عين و منافع به اصيل نيز رجوع نمايد مگر اينکه اصيل به فضولي بودن معامله جاهل باشد.
4) زماني ميتواند براي منافع ايام تصرف به اصيل رجوع نمايد که اصيل نسبت به فضولي بودن معامله جاهل بوده باشد.

6- در کليه مواردي که تقصير موجب ضمان يا مسئوليت مدني است، دادگاه موظف است:
1) بين اضرار عمدي و غيرعمدي قايل به تفکيک شود.
2) استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتکب را احراز نمايد.
3) بين فرضهاي آگاهي و عدم آگاهي مرتکب قايل به تفکيک شود.
4) هر سه گزينه صحيح است.

7- شخص مالي را غصب نموده و آن را به قيمت ده ميليون ريال به ثالث فروخته است. مالکبموجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه ميليون ريال بهاي واقعي مال را از خريدار دريافت نموده است. در صورتيکه مشتري از غصب آگاه بوده مراجعه او به بايع چگونه است؟
1) حق مراجعه به بايع را ندارد.
2) حق دارد 10 ميليون ريال از بايع مطالبه نمايد.
3) حق دارد 40 ميليون ريال از بايع مطالبه نمايد.
4) حق دارد 50 ميليون ريال از بايع مطالبه نمايد.

8- کدام گزينه نادرست است؟
1) تلف مال، مانع از اعمال خيار غبن نميگردد.
2) اگر قبل از اعمال خيار غبن، طرف مقابل مال را به ديگري منتقل کرده باشد، با اعمال خيار معامله دوم منحل نميگردد.
3) اگر مشتري مبيع را رهن گذاشته و بايع بيع را با خيار غبن فسخ کند، رهن منحل شده و مشتري بايد بدل آن را در رهن مرتهن بگذارد.
4) اگر بر خريدار شرط شده باشد که در مبيع تصرفات ناقله نکند و او برخلاف شرط مبيع را اجاره داده يا فروخته باشد، در صورت فسخ عقد اصلي، اجاره يا بيع او باطل خواهد بود.

9- در خصوص نکاح موقت، کدام گزينه صحيح است؟
1) در صورتي که قبل از نزديکي، شوهر تمام مدت را بذل نمايد، زن مستحق مهريه نخواهد بود.
2) در صورتي ثبت آن الزامي است که مواقعه صورت گرفته و يا زوجه باردار شده باشد و يا طرفين توافق کرده باشند.
3) در صورتي ثبت آن الزامي است که زوجه باردار شده باشد و يا شرط ضمن عقد شده باشد و يا طرفين توافق نموده باشند.
4) هر سه گزينه صحيح است.

10- در صورتي که زوجه غايب مفقودالاثر، به حکم دادگاه مطلقه شود، ............
1) طلاق بائن است و زن عده ندارد.
2) زن بايد عده طلاق نگهدارد و طلاق بائن است.
3) زن بايد عده وفات نگهدارد و زوج حق رجوع ندارد.
4) زن بايد عده وفات نگهدارد و زوج در صورت حضور در ايام عده، حق رجوع دارد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان