بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,544

بررسي برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ساختار و عمل-قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/10/5
قسمت قبلي

ابزار: 

 ابزاري كه براي پايش اين برنامه به كار مي‌روند، به شرح زير هستند:6    
جدول ثبت كيفيت: معيارهاي كيفي مقرر در شاخص‌ها، شرح محصولات و جدول زماني برنامه‌ريزي شده، در جدول ثبت كيفيت درج مي‌شوند. چنانچه تغييري ضرورت داشته باشد، محصولات توليد شده بر اساس جدول ثبت كيفيت، که به روز شده‌ است، ارزيابي مي‌شود UNDP جدول ثبت كيفيت را در سامانه جهاني ATLAS خود پيگيري مي‌كند.
جدول ثبت مشكلات: تمامي مشكلات پروژه به منظور تسهيل پيگيري و حل و فصل در جدول مربوط ثبت و سه ماه يك بار از سوي UNDP درسامانه جهاني ATLAS به روز مي‌شوند.
جدول ثبت خطرات: اين جدول از طريق بررسي محيط خارجي كه بر اجراي پروژه تأثيرگذار است به روز مي‌شود و به برنامه‌هاي مديريت ريسك پروژه كمك مي‌نمايد.6   
جدول ثبت درس‌هاي آموخته شده: درس‌هايي كه از پروژه آموخته مي‌شوند، بايد به طور فعال گردآوري گردد تا يادگيري و انطباق مستمر در سازمان تضمين شود. تمامي جدول‌هاي ثبت، سه ماه يك بار و بر اساس سامانه جهاني ATLAS از سوي UNDP به روز مي‌شوند. 
علاوه بر برنامه ارتباط و پايش، برنامه‌هاي كار سالانه تفصيلي (جدول‌هاي فعاليت) نيز به عنوان ابزار كار براي پيگيري بهتر وظايف و اختصاص منابع به كار مي‌روند.
گزارش سه ماهه پيشرفت پروژه:  پايش سه ماهه گزارش‌هاي پيشرفت، پايش جدول‌هاي خطرات، مسايل و درس‌هاي آموخته شده كه به روز باشند، گزارشي از وضعيت مالي و پيشرفت پروژه را شامل مي‌شوند. براي اين پروژه، گزارش‌هاي دو زبانه پيشرفت براي دوره هاي سه ماهه، تهيه و بين تمامي اشخاص ذينفع و شركاي اجرايي توزيع مي‌شوند.
پايش از طريق بازديدهاي ميداني: بازديد از محل به قصد پايش و يا اجرا ممكن است به صورت دوره‌اي و در صورت لزوم انجام شوند. 
حسابرسي: اين پروژه ممكن است مشمول حسابرسي مستقل طبق دستورالعمل‌هاي اجراي ملي باشند. 
بازبيني سالانه: مديريت پروژه: بازبيني سالانه پروژه را طي سه ماهه چهارم، و به عنوان مبناي ارزيابي عملكرد هر پروژه انجام خواهد داد. اين بازبيني، تمامي اشخاص ذينفع كليدي پروژه و شركاي اجرايي را شامل خواهد شد و بر چارچوبي متمركز خواهد بود كه بر اساس آن پيشرفت لازم به سوي بروندادها به وجود مي‌آيد. اين بروندادها بايد با نتايج مناسب همسو باشند. ارزشيابي پروژه و نتايج مربوط، بايد به همراه پاسخ‌هاي مديريت و برنامه‌هاي اقدام تهيه شوند. اين بازبيني بر اساس مجموعه‌اي از استانداردهاي مشترك انجام خواهد شد و مشمول ارزيابي خارجي تضمين كيفي خواهد بود. اين بازبيني بايد اهداف بروندادها و نتايج بدست آمده را به روز نمايد (UNDP.ir, January, 201).

 گروههاي موضوعي، نيروهاي اجرايي و تيم هاي سازمان ملل متحد 

   همه "گروههاي موضوعي" آژانسهاي سازمان ملل، نيروهاي اجرايي و تيم هاي وابسته به آن درباره نيازهاي موارد همکاري و برنامه ريزي اجراي آن با يکديگر به توافق رسيده اند. آنها مستقيماً گزارش کار خود را به تيم کشوري سازمان ملل متحد ارائه داده و فعاليتهايشان تحت نظارت دقيق و راهنمايي دفتر هماهنگ کننده مقيم مي باشد. "گروههاي موضوعي" سعي دارند معاونت سازمان ملل متحد را هماهنگ و بهم پيوسته سازند تا فعاليتها و برنامه ريزيهاي مشترک آنها را شناسايي و ايجاد نموده و در صورت لزوم با دولت، مددکاران، سازمانهاي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و ساير شرکاء در زمينه توسعه ارتباط برقرار سازند. چهار "گروه موضوعي" مهم عبارتند از: 
1-9   گروه موضوعي در زمينه روابط خارجي رئيس گروه: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) اعضا: UNDP, [50]UNFPA, [51]UNHCR, [52]UNICEF, [53]UNIDO, [54]UNODC, [55]WFP اهداف اين گروه ايجاد مشارکت با رسانه ها، عموم مردم و اجتماعات مدني (شوراهاي محلي و سازمانهاي غيردولتي ملي و بين المللي)، و نيز ايجاد مرکز اطلاع رساني استراتژيک، ترتيب مراسم جشن روز سازمان ملل، پشتيباني از مبارزه براي دفاع از حقوق و اطلاعات سازمان ملل، و ترتيب فعاليت هايي به منظور دريافت کمک هاي مالي در خصوص تأمين هزينه براي اقدامات از پيش تعيين شده سازمان ملل مي باشد. 
2-9   گروه موضوعي در زمينه جنسيت و حقوق مدني رئيس گروه: صندوق جمعيت ملل متحد [56](UNFPA) اعضا:[57] FAO, UNDP, UNICEF, UNHCR, UNODC, WFP هدف اين گروه ترويج حقوق بشر بخصوص حقوق زنان و دختران در ايران، با اقدامات مؤثر براي در نظر گرفتن موارد تفاوت جنسي در سير جريان عمده برنامه هاي سياسي کشور مي باشد.        
3-9 گروه موضوعي در زمينه عفونت و بيماري ايدز(HIV/AIDS) رئيس گروه: صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) اعضا: UNDP, UNFPA, UNHCR,WFP, [58]WHO اين گروه دفاع و مبارزه با گزيده اي از مسائل مربوط به بيماري ايدز (HIV/AIDS) را تسهيل مي سازد و همچنين براي بهينه سازي فعاليتهاي سازمان ملل متحد در ايران، در رابطه با اين بيماري ها تلاش مي نمايد. و کمک مي کند تا بهترين نحوه عملکرد ملي و بين المللي را در داخل کشور رايج سازد و براي پشتيباني فني در رابطه با فعاليت هاي آموزشي آن و استراتژي هايي در برنامه ريزي و پروژه هاي پيشگيري و پرستاري اين بيماري مساعدت مي کند. 
 4-9   گروه موضوعي امور انساني رئيس گروه: کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد (UNHCR) اعضا: FAO, [59]UNAMA, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNIDO, WFP, WHO, IOM, [60]ICRC اين گروه پس از ادغام نيروهاي اجرايي افغانستان و عراق تشکيل شد. مسئوليت عمده آن تضمين يک واکنش هماهنگ در قبال نيازمنديهاي انساني مردم عراق به دنبال جنگ اخير در عراق مي باشد. 
5-9   گروه مديريت چارچوب توسعه همکاري سازمان ملل متحد (UNDAF) رئيس گروه: برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان برنامه و مديريت ايران اعضا  :UNDP, UNICEF, UNFPA , WFP, UNODC , WHO گروه مديريت چارچوب توسعه همکاري سازمان ملل (UNDAF)، براي نظارت بر پيشرفت اين سازمان در ايران، در سپتامبر 2003 تشکيل شد. اين گروه، متشکل از اعضاي ارشد دولت و سازمان ملل متحد، مستقيماً به تيم کشوري سازمان ملل متحد گزارش مي دهد. اجراي به موقع برنامه ها و مرور بر ماتريس نتايج کار و گزارش هاي اين سازمان بر عهده اين گروه مي باشد. گروه مديريت همچنين بر پنج "گروه موضوعي" كوچکتر درباره پنج مورد همکاري که در جلسه گاجره بين سازمان ملل متحد و دولت ( 25تا 27 اوت 2003 ) تعيين شد، نظارت دارد. گروههاي کوچکتر عبارتند از: 
گروه موضوعي براي بهسازي کارآيي اقتصادي و مديريت آن و ايجاد شغل. 
گروه موضوعي براي توسعه امور اجتماعي و اهداف توسعه هزاره .(MDG) 
گروه موضوعي براي بالا بردن سطح حکومت خوب. 
گروه موضوعي براي توسعه مداوم، مديريت بلاياي طبيعي و بهره وري انرژي. 
گروه موضوعي براي تسهيل در اکتساب علوم و تکنولوژي جديد در تمام زمينه هاي همکاري (UNODC, FEB 2013). 

چارچوب سازمان ملل متحد براي كمك به توسعه(UNDAF) :

در حال حاضر چهارده سازمان و برنامه سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار هستند. يكي از آنان  UNDAF است. مجموعه اين سازمانها گروه كشوري سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهند كه توسط هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد، كه نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور توسعه است، اداره مي گردند. 
هدف از فعاليت هاي گروه كشوري سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران پشتيباني از تلاشهاي ملي براي دستيابي به اهداف بيانيه هزاره، كنفرانسهاي بين المللي، اجلاسهاي سران و كنوانسيون ها است. 
چهارچوب سازمان ملل متحد براي كمك به توسعه (UNDAF) يك چهارچوب برنامه هاي استراتژيك است كه واكنش جمعي سيستم سازمان ملل متحد را به اولويت هاي توسعه ملي در بر مي گيرد.[61] 
براساس تعريف مجمع عمومي سازمان ملل، "برنامه مشترک ارزيابي کشوري[62] "(CCA) بطور معمول وسيله ايست در دست سيستم سازمان ملل متحد براي تجزيه و تحليل وضعيت پيشرفت ملي و شناسائي عوامل مؤثر در توسعه کشور. اين برنامه (CCA)، هم فرآيند است و هم فرآورده، و در برآورد آن اولويت هاي ملي در نظر گرفته ميشود در حاليکه عطف توجه آن بر اهداف توسعه هزاره (MDGs) براي پيشرفت و ساير تعهدات و بر مقاصد و اهداف "اعلاميه هزاره  "(MD) و کنفرانس ها و همايش هاي بين المللي استوار خواهد بود. 
سازمان ملل متحد به اتفاق ديگر همکاران خود، بر اساس تجزيه و تحليل عمومي چالش هاي پيشرفت و توسعه در داخل کشور، مواردي را که نياز به توجه خاص دارند از طريق برنامه CCA مشخص ميکند. "برنامه مشترک ارزيابي کشوري"(CCA)  همچنين بعنوان گامي در جهت بوجودآوردن سند "چار چوب توسعه همکاري سازمان ملل متحد"(UNDAF)  براي پيشرفت بکار گرفته ميشود تا بوسيله آن عکس العمل کلي سيستم سازمان ملل متحد نسبت به منتخبي از چالش هاي مشخص شده را معين کرده و برنامه ريزي مشترک نمايندگي هاي سازمان ملل متحد در ايران را پايه گزاري نمايد. 
"تيم کشوري سازمان ملل متحد" با همکاري مقامات متقابل ملي و بين المللي، تشکيل اولين (برنامه مشترک ارزيابي کشوري (را براي ايران در ماه اوت 2003 قطعي نمود. 
به دنبال برآورد "برنامه مشترک ارزيابي کشوري "(CCA) و اشاعه آن به ايران، در ماه ژوئن 2003 ، گروه فعال در ارتباط با عمليات کشوري سازمان ملل با همکاران ملي خود براي پايه گزاري، "چارچوب توسعه همکاري سازمان ملل"(UNDAF)  شروع به کار کرد. عمليات با برگزاري جلسه اي در تاريخ 25-27 اوت 2003 براي تعيين اولويت ها در محل گاجره آغاز گرديد. شرکت کنندگان اعضاي دولت، سازمانهاي غير دولتي[63] (NGO) و نمايندگان واحد هاي مقيم و غير مقيم سازمان ملل متحد را تشکيل مي دادند. هدف عمده از تشکيل اين جلسه شناسايي اولويت ها جهت تشريک مساعي کشور و سازمان ملل ظرف چهار سال آتي بود. اين جلسه همچنين فرصت مناسبي براي مذاکره دولت و سازمان ملل درباره نکات مهم و مورد نظر دو طرف، جهت توسعه کشور ايجاد کرد. 

اهداف (UNDAF (2010- 2005 که تا پايان 2011 تمديد شد: 

تقويت ظرفيتها و توانايي ها براي تحصيل "اهداف توسعه هزاره "(MDGs). 
ترويج و بهبود اداره بهينه کشور. 
توسعه بادوام، مديريت بحران و صوانح کارايي انرژي. 
بهينه سازي تحصيل اقتصاد و مديريت، و افزايش فرصت هاي شغلي. 
تهيه ابزار انتقال علوم و تکنولوژي در همه زمينه هاي همکاري. 

 نمونه عملكرد يكي از اهدافUNDAF (مديريت بحران)در ايران: 

بين ايران و UNDP همکاري ثمربخشي در زمينه مديريت بلايا پس از زلزله 1990 منجيل در امر نقشه کشي از مناطق در معرض خطر زلزله به وجود آمد. اين همکاري طي سال ها به تدريج از طريق اجراي چند برنامه براي تقويت ظرفيت هاي ملي در زمينه آمادگي و کاهش ريسک بلايا گسترش يافت. طرح جامع ملي مديريت بلايا با حمايت برنامه توسعه ملل متحد تدوين و در آوريل 2003 به تصويب کابينه رسيد. اين طرح که چارچوبي براي مديريت وضعيت هاي اضطراري در سطوح ملي، استاني و محلي در جريان مراحل آمادگي، کاهش و بازيافت ارائه شد بعد ها جاي خود را به برنامه جديد مديريت بلايا برمبناي قانون مديريت ريسک بلاياي سال 2007 داد. برنامه عمران ملل متحد از تلاش ها براي احياء شهرهاي بم، زرند و لرستان پس از زلزله نيز به شدت حمايت کرد. 
با شناسايي وضعيت ايران از نظر بالا بودن احتمال خطر وقوع بلايا و تجديد تعهد دولت ايران و سازمان ملل براي کاهش خطرهاي بلاهاي آينده پس از زلزله بم، چارچوب ياري عمران ملل متحد ( (UNDAF مديريت خطر پذيري بلايا را به عنوان يک حوزه برنامه ريزي اصلي در اولويت قرار داد. متعاقباً به پيروي از هدف هاي مشترک [64]CPAP برنامه عمران ملل متحد و دولت ايران يک برنامه مشترک ملي پنج ساله مديريت خطر پذيري بلايا (2010- 2005 که تا پايان 2011 تمديد شد) را تدوين کردند که بر سه عنصر اصلي و فرعي زير متمرکز بود 

1-1-10 اصلاح دسترسي به اطلاعات درباره مديريت و خطرپذيري بلايا: 

بهبود مديريت اطلاعات ريسک ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در تمامي سازمان هاي مربوطه نيازي مستمر در ايران است. اطلاعات مربوط به خطر در سازمان هاي مختلف مستقر بوده و گردآوري داده ها منظم نبوده يا با ضابطه هاي گوناگون گردآوري مي شده اند. بنا براين اين عنصر به دنبال دسترسي به بروندادهاي زير بوده است: 
ايجاد يک پورتال اطلاعات مربوط به مديريت ملي ريسک بلايا(IP) . 
ايجاد پايگاه داده ها /  فهرست ملي بلايا،  .DesInventar 
تهيه گزارش ريسک بلاياي ايران. 
تقويت ظرفيت ها در سطوح شهر و جامعه براي مديريت مؤثر خطرپذيري زلزله شهري[65](UERM): 
ايمني و آمادگي مدرسه. 
بيمارستان هاي امن. 
مديريت  جامعه محور خطرپذيري بلايا  ( ايمني همسايه). 
سناريوي زلزله شهر، برنامه هاي آمادگي و پاسخ. 
مجموعه اقدامات براي آموزش و بالا بردن آگاهي عمومي. 
تقويت فرايند صدور جواز ساختمان. 
درونداد اصلي برنامه در زمينه ظرفيت سازي به شکل آموزش به وسيله شرکت هاي بين المللي و حمايت از سوي مشاوران ملي بود. بيش از 35 نوع مختلف آموزش بين 2005 تا 2010  در تهران و استان ها درباره جنبه هاي گوناگون اين عنصر انجام شد. 
 تسهيل مشارکت و تسهيم دانش براي مديريت خطر پذيري بلايا (DRM)[66] در سطح زير منطقه اي: 
مفاهيم و ضابطه هاي مديريت و کاهش خطر پذيري بلايا در برنامه ها و سياست هاي  توسعه ملي گنجانده شده، و ظرفيت هاي نهادي، عملياتي و هماهنگي براي کاهش مؤثر خطر پذيري بلايا و پاسخ تقويت شده باشند. 
ظرفيت هاي ملي و محلي  تقويت شده باشند تا پايش دقيق و هشدارهاي زودهنگام مربوط به خطرپذيري حوادث تضمين شود. 
همه جوامع، به ويژه آن ها که بيشتر در معرض خطرند، توانايي هاي بيشتر براي پيشگيري، آمادگي، پاسخ و احياء از بلايا را داشته باشند(UNDP, January, 2013). 
 2-10 UNDAF      (2012-2016) 
سند جامع همکاري هاي پنجساله دولت ايران و سازمان ملل متحد شامل حوزه هاي بهداشت و درمان، محيط زيست، کاهش فقر، مديريت بحران و مبارزه با مواد مخدر در شهريور 1390 به امضاء وزارت امور خارجه و نماينده مقيم سازمان ملل در ايران رسيد.براساس اين سند، وزارتخانه ها و نهادهاي مسئول دولتي با همکاري    آژانس هاي همکار در سازمان ملل برنامه هاي حوزه اي مربوطه را براي پنجسال آينده تهيه نمودند. 
 1-2-10   UNDAF (2012-2016) و موضوع مديريت بحران 
پس از اينكه UNDAF جديد تصويب شد گروههاي مربوطه در حوزه هاي مذكور در اين چارچوب همكاري وارد عمل شدند كه ما به عنوان مثال حوزه مديريت بحران را مطرح مي كنيم كه يكي از موضوعات مذكور در چارچوب همكاري برنامه ملل متحد است. 
 سند پروژه اي ميان جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران ملل متحد با موضوع تقويت کاهش خطرپذيري بلايا در جمهوري اسلامي ايران در روز يكشنبه مورخ 15/11/1391 امضاء شد. تاريخ اجراي اين سند پروژه، از ژانويه 2013 تا دسامبر 2016 مي باشد.       
سازمان هاي طرف همکاري در اجراي اين برنامه تحت هدايت سازمان مديريت بحران و طرفهاي همكار كه شامل  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [67](SPAS) مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي[68]؛(BHRC)  سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران [69]؛(TDMMO) و جمعيت هلال احمر در راستاي اهداف سند مذكور حركت خواهند كرد. هيأت مديره برنامه[70] به عنوان مکانيسم هماهنگي و نظارتي برنامه با رياست سازمان مديريت بحران و عضويت 4 سازمان مجري طرف قرارداد به صورت منظم نحوه اجرا و هماهنگي ميان سازمان هاي مجري و پيشرفت برنامه را مورد بررسي قرار داده و گزارش هاي منظم برنامه را به کميته تصميم گيري برنامه پنجساله،[71] ارائه خواهد نمود. 
  
اين همكاري  را مي توان در راستاي برنامه پنجم توسعه ملي دانست. برنامه پنجم توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران (2015-2011) به مسأله  مديريت و کاهش خطر پذيري بلايا در چند زمينه، از جمله افزايش و اصلاح پاسخ و آمادگي در برابر بلايا، بهتر کردن ضابطه ها و مقررات ساختمان سازي و تدابير پيشگيري از زلزله، بهبود ايمني در مناطق مسکوني روستايي، و در اقدام اساسي ديگري، اختصاص 2% بودجه  ملي سالانه به مديريت و کاهش خطر پذيري بلايا، رسيدگي و توجه کرده است. 

  انتظارات از سند پروژه: 

خروجي1  پيشرفت ظرفيت هاي نهادي براي برنامه هاي چند بخشي مديريت و کاهش خطرپذيري بلايا. 
خروجي2  حمايت از ظرفيت هاي نهادي براي طرح هاي احتياطي مديريت بلايا و ضابطه هاي ارزيابي خطر در نواحي شهري. 
خروجي تقويت مديريت و کاهش خطر شهري. 
خروجي آماده شدن طرح آمادگي  کاهش خطرپذيري بلاياي زلزله تهران. 
خروجي توسعه  ظرفيت هاي نهادي در مديريت و کاهش خطرپذيري بلايا. 
خروجي حمايت از ظرفيت هاي ملي براي مديريت ريسک بلاياي جامعه محور در مديريت زلزله و سيل شهري ( سند آندف، تهران، بهمن 2013). 

  نتيجه گيري: 

  برنامه عمران ملل متحدUNDP  با هدف توسعه كشورها در سال 1966 تشكيل شد تا كشورهاي توسعه نيافته را كمك كرده و كاري كند تا دانش در يك نقطه از جهان محصور نمانده و گسترش پيدا كند. لذا برنامه عمران ملل متحد تمامي اهداف خود را در اين خصوص برنامه ريزي مي كند. با گذشت زمان و گسترش پيدا كردن مسئله توسعه در سطح جهاني كشورها به اين نتيجه رسيدن كه تنها ثروت مادي نيست كه به پيشرفت و توسعه منجر مي شود توسعه مفهومي بسيار گسترده است كه هر يك از زواياي اين گستردگي به آن كمك مي كند. از طرفي برخي عوامل بازدانده در توسعه وجود دارد كه از سرعت روند توسعه مي كاهد و حتي در برخي موارد آن را متوقف مي كند مثلاً بلاياي طبيعي، مانند سيل، زلزله و.... كه مي توان گفت در برخي موارد توانسته توسعه كشورها را متوقف كرده و يا حتي از آن جلوگيري كند. لذا  برنامه عمران ملل متحد 2 كار مهم و اساسي داشت:
1- كاهش شدت اثر مسائلي كه به صورت متغير هاي نا خواسته وارد روند توسعه مي شوند و كشورهايي را كه آمادگي كافي ندارند دچار آسيب مي كند مانند بلاياي طبيعي، افزايش بيماري هاي واگير دار و مبارزات مسلحانه.
2- اجراي برخي زواياي توسعه كه يا هنوز توسط دولت ها شروع نشده و يا روند آن بسيار كند است. در اين خصوص از طريق برنامه هاي آموزشي كه در كشورها پياده مي كند سعي بر افزايش آگاهي هاي عمومي دارد مانند آن چيزي كه در چهارچوب همكاري برنامه ملل متحد UNDAF ديديم. 
بايد گفت عملكرد برنامه عمران ملل متحد و ساير سازمانهاي تخصصي زير مجموعه سازمان ملل متحد پس از سال 2000 و بيانيه توسعه هزاره كه 189 كشور با آن موافقت كردند بسيار افزايش يافت.بسياري از كشورها متعهد شدند كه  تا سال 2015 به مجموعه از اهداف مانند كاهش فقر به نصف، حذف نابرابري جنسيتي، كاهش مرگ و مير كودكان و مادران و... دست پيدا كنندو اين موجب سريعتر شدن روند عملكرد برنامه ملل متحد شد كه ما نمونه آن را مي توانيم در پروژه ها و اسنادي كه در راستاي چهاچوب همكاري ملل متحد UNDAF امضاء مي شود مشاهده كنيم. در چهاچوب اول مشاهده كرديم كه نتايجي مانند ايمني مدارس و بيمارستانها، افزايش سطح آگاهي ها در مدارس و... را در پي داشت و همچنين در عملكرد برنامه مشاهده مي كنيم كه روند كمك تداوم مناسبي دارد به طوري كه UNDAF جديد با موضوعاتي جديد ميان جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران ملل متحد در سال 2012 به امضاء رسيد كه كه اولين سند آن در تاريخ 15/11/91 ميان سازمان مديريت بحران و برنامه عمران ملل متحد در خصوص كاهش خطر پذيري حوادث امضاء شد و مي بايستي منتظر نتايج آن بود. 

-----------------
 فهرست منابع 
 Www.Undp.org 
Www.Wikipedia.org 
Www.Undp.org.ir 
Www.Noormags.com 
Www.unglobalcompact.org 
Www.Developmentgoals.org 
Www.UNCI-ir.org 
Www.un.org 
Taakharedonya.blogfa.com 
Www.bultannews.com(Dr vahid mahmoodi). 
UNDP, NATIONAL EXECUTION GUIDELINE, (TEHRAN: SEP 2004). 
رضا موسي زاده، سازمان هاي بين المللي، چاپ چهاردهم، تهران:نشر ميزان، 1379.  
سند UNDAF، برنامه عمران ملل متحد، تهران: 1392. 
 ---------------------------
[1] . كارشناسي ارشد، روابط بين الملل،Rasoul.hajahmadi@yahoo.com . 
[2] طبق فلسفه لاكاتوش، در علوم اجتماعي نظريات از بين نمي روند بلكه با تغيري در حاشيه هاي نظريه خود يعني موضوعاتي كه جزو محور اصلي نظريه نيستند، تغير نام داده و با همان ماهيت و جوهره دوباره شروع به فعاليت مي كنند. 
[3] جهان سوم و پايگاه سوم تعابيري بودند که در سالهاي 1947 تا 1949 در فرانسه رايج شدند. پيتر ورسي در آوريل 1949 به استفاده کلود بورده از اين اصطلاح اشاره کرده است. اما ژوزف لاو معتقد است ريشه اين واژه را بايد در اصطلاح موقعيت سوم به اسپانيايي: (Dritte-position)‏ جست. کلمه‌اي که خوان پرون آن را در 1949 به کار برد. ژوزف لاو کاربرد عام جهان سوم را مربوط به دوران پس از کنفرانس باندونگ 1955 مي‌داند. 
[4] United nation development 
[5] Poverty reduction 
[6] Capacity development 
[7] Women's empowerment 
[8] Democratic governance 
[9] Crisis prevention 
[10] Environment & Energy 
[11] Board of Governors 
[12] Administrator 
[13] United Nations Resident Coordinator 
[14] Consuelo Vidal Bruce 
[15]  Target for Resource Assignment from Core 
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌[16] Country Programme 
[17] Cost Sharing 
[18] Trust Fund Resources 
[19] يكي از اين تسهيلات زيست محيط جهاني(GEF) مي باشد.‍ 
[20] Prirate Sector Resources 
[21]Disaster 
[22] Disaster Managment  
[23] United Nations Development Assistance Framework 
[24] Global Compact 
[25] World Economic Forum 
[26] Millennium Declaration 
[27] Millennium Development Goals 
[28] UN Global Compact 
[29] Human Capital 
[30] Human Development 
[31] Human Development Index 
[32] function 
[33] Quality life 
[34] ممكن است در برخي كشورها درآمد سرانه بالا باشد ولي مشاهده شده كه نتيجه آن دو شغلي بودن افراد است. اين امر موجب مي شود تا افراد از موضوعاتي مانند: تفريح، تحصيل، در كنار خانواده بودن، انجام به موقع امور پزشكي، تربيت فرزندان و... باز بمانند كه اين نمي تواند براي كشورها درآمد سرانه ايده آل محسوب شود. 
[35] UN Agencies 
[36] Non-governmental organization 
[37] National Execution 
[38] در جمهوري اسلامي ايران اداره کل همکاريهاي اقتصادي بين المللي و سازمانهاي تخصصي وزارت امور خارجه مسئول هماهنگي ملي و نقطه تماس براي تمامي مکاتبات در رابطه با برنامه ها و پروژه ها UNDP مي باشد. 
[39] National Executing Agency 
[40] Government Proposal 
[41] Project Formulation 
[42] Local Project Advisory Committee 
[43] National Project Director 
[44] National Project Manager 
[45] Monitoring 
[46] Evaluation 
[47] Quality 
[48] Quantity 
[49] Annual progress reports 
[50] United Nations Fund for Population Activities 
[51] United Nations High Commissioner for Refugees 
[52] United Nations International Children's Emergency Fund 
[53] United Nations Industrial Development Organization 
[54] United Nations Office on Drugs and Crime 
[55] World Food Programme 
[56] United Nations Fund for Population Activities 
[57] Food and Agriculture Organization 
[58] World Health Organization 
[59] United Nations Assistance Mission in Afghanistan 
[60] International Committee of the Red Cross 
[61] United Nations Office on Drugs and Crime 
[62] Common Country Assessment 
[63] Non-governmental organization 
[64] COUNTRY PROGRAME ACTION PLAN 
[65] Urban Earthquake Risk Management 
[66] Disaster Risk Management 
[67]  Strategic Planning and Supervision 
[68]  Building and Housing Research Center 
[69] Tehran Disaster Mitigation and Management Organization 
[70] Outcome Board 
[71] UNDAF  Steering Committee Normal 0 false false false false EN-US X-NONEنويسنده: رسول حاج احمدي


مشاوره حقوقی رایگان