بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت هشتم

  1392/10/5
قسمت قبلي


پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


چنانچه مستند دعواي خواهان عادي باشد و خوانده با وجود ابالغ وقت در اولين جلسه دادرسي حاضر نباشد، كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه، صحيح است؟ 
1- نمي تواند خوانده را محكوم نمايد و بايد جلسه را تجديد نمايد. 
2- مي تواند خوانده را محكوم نمايد و نمي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد. 
3- مي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد و اگر نداد او را محكوم نمايد. 
4- مي تواند خوانده را محكوم نمايد مشروط بر آن كه خواهان اصل مستند را ارائه نمايد. 

چنانچه در يك دادخواست دعوايي به خواسته يكصد ميليون ريال وجه يك برگ سفته كه بابت فروش گندم صادر شده و دعواي ديگري به خواسته اجاره بهاي آپارتماني، عليه يك نفر، در دادگاه صالح اقامه شود، دادگاه علي القاعده بايد كدام اقدام زير را انجام دهند؟ 
1- دادخواست را رد نمايد. 
2- به خواهان اخطار نمايد كه يكي از دعاوي را براي رسيدگي مشخص نمايد. 
3- دو دعوا را تفكيك نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي نمايد. 
4- به هر دو دعوا توأما رسيدگي نمايد. 
 
چنانچه هيچ يك از اصحاب دعوا، در اولين جلسه دادرسي، با وجود ابالغ قانوني حاضر نشوند و اليحه نداده و وكيل نيز معرفي ننمايند و دادگاه در همين جلسه حكمي صادر نمايد كه جزئا به سود خواهان و جزئا به سود خوانده باشد، چنين حكمي چگونه است؟ 
1- غير قانوني
2- نسبت به خواهان حضوري و نسبت به خوانده غيابي 
3- نسبت به اصحاب دعوا غيابي
4- نسبت به اصحاب دعوا حضوري 
 
چنانچه شخصي تعهد نموده باشد كه مال منقولي را در تاريخ مشخصي در آينده تسليم نمايد، كدام مورد، در خصوص درخواست صدور قرار تأمين خواسته از سوي متعهدله، پيش از موعد تسليم، صحيح است؟ 
1- در صورتي پذيرفته مي شود كه حق مستند به سند رسمي و مال در معرض تضييع يا تفريط باشد. 
2- در هر حال پذيرفته مي شود. 
3- در هيچ صورتي پذيرفته نمي شود. 
4- در صورتي پذيرفته مي شود كه مال در معرض تضييع يا تفريط باشد. 
 
چنانچه حكمي از دادگاه عمومي حقوق عليه خوانده صادر و در دادگاه تجديدنظر استان عينا استوار شود و در مهلت مقرر از آن درخواست اعاده دادرسي شود، صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و رسيدگي ماهوي به اعاده دادرسي، به ترتيب در صالحيت كدام دادگاه است؟ 
1- تجديدنظر استان -عمومي حقوقي
2- عمومي حقوقي -تجديدنظر استان 
3- عمومي حقوقي -عمومي حقوقي
4- تجديدنظر استان -تجديدنظر استان 
 
دادگاه براي صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از نقل و انتقال ملكي كه با مبايعه نامه عادي فروخته شده،. ..................... 
1- مي تواند تأمين نگيرد به شرطي كه رياست حوزه قضايي تأييد نمايد. 
2- نمي تواند تأمين بگيرد. 
3- بايد تأمين بگيرد كه بايد وجه نقد باشد. 
4- بايد تأمين بگيرد كه مي تواند وجه نقد نباشد. 
 
چنانچه خواهان پس از پايان مذاكرات اصحاب دعوا درخواست استرداد دعوا نمايد، كدام مورد، در خصوص اين درخواست، صحيح است؟ 
1- در هر حال پذيرفته مي شود. 
2- در صورتي پذيرفته مي شود كه خوانده راضي باشد اگر چه دادرسي تمام شده باشد. 
3- در صورتي پذيرفته مي شود كه خوانده راضي بوده و دادرسي تمام نشده باشد. 
4- در هيچ صورتي پذيرفته نمي شود. 

چنانچه سازش نامه عادي بين اصحاب دعوا در خارج دادگاه تنظيم شده باشد، براي اينكه دادگاه به آن اعتبار دهد،. .................... 
1- طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند و مانند احكام دادگاه ها اجرا مي شود. 
2- كافي است خواهان به صحت آن اقرار نمايد و مانند اسناد رسمي اجرا مي شود. 
3- كافي است كه خوانده به صحت آن اقرار نمايد و مانند احكام دادگاه ها اجرا مي شود. 
4- طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند و مانند اسناد رسمي اجرا مي شود. 
 
هرگاه حكمي نسبت به ملكي عليه شخصي از دادگاه عمومي حقوقي صادر و قطعي شود، كدام مورد، در خصوص درخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به اين حكم، از سوي وارث محكوم عليه، صحيح است؟ 
1- در هر حال بايد پذيرفته شود. 
2- نبايد پذيرفته شود مگر وارث منحصر باشد و مستقل از وراثت براي خود حقي قايل باشد. 
3- نبايد پذيرفته شود مگر مستقل از وراثت براي خود قايل باشد. 
4- در هر حال نبايد پذيرفته شود. 
 
چنانچه انتخاب داور به شخص ثالثي واگذار شده باشد و اين شخص پيش از انتخاب داور فوت نمايد، كدام مورد، در خصوص تعيين داور، صحيح است؟ 
1- مستقيما در صالحيت دادگاه است. 
2- چنانچه از طريق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، منتفي مي شود و دعوا در صالحيت دادگاه قرار ميگيرد. 
3- انجام نمي شود و داوري منتفي مي شود و دعوا در صالحيت دادگاه قرار مي گيرد. 
4- چنانچه از طريق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، با دادگاه است. 
 
چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي، دادخواستي با عنوان (( ورود شخص ثالث اصلي )) از سوي ثالث مطرح شود و شرايط اقامه دعواي ورود ثالث اصلي را نداشته باشد، دادگاه بايد كدام اقدام زير را انجام دهد؟ 
1- قرار رد آن را صادر و پرونده را مختومه نمايد. 
2- آن را از دعواي اصلي تفكيك نموده و اگر صالح بود به آن جداگانه رسيدگي نمايد. 
3- آن را از دعواي اصلي تفكيك نموده و در هر حال به آن رسيدگي نمايد. 
4- بعنوان ((دعواي ثالث تبعي)) به آن رسيدگي نمايد. 
 
بازداشت حصه اي مشاع از مال غير منقول ثبت شده كه سابقه بازداشت ندارد، در اجراي حكم و در اجراي قرار تأمين خواسته، به ترتيب كدام است؟ 
1- مجاز -مجاز 
2- ممنوع است مگر تفكيك شود -ممنوع است مگر تفكيك شود. 
3- چنانچه شريك موافقت كند مجاز -ممنوع 
4- ممنوع -مجاز برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان