بسم الله
 
EN

بازدیدها: 763

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل- قسمت نهم

  1392/9/25

قسمت قبلي

فصل 4: سازمان ملل متحد درزمينه حقوق بشر و دادگستري چه مي کند؟

سازمان ملل متحد درزمينه حقوق بشر چه مي کند؟

يکي از دستاوردهاي بزرگ ملل متحد ايجاد مجموعه اي فراگير از قوانين حقوق بشر است که همه ملت ها مي توانند در آنها سهيم شوند و از آنها پيروي کنند. سازمان ملل متحد همچنين ساز و کارهاي موثري براي حمايت از حقوق بشر، به نفع مردم سراسر جهان به وجود آورده است.
سازمان ملل متحد حقوق بشر را به شيوه هاي بسيار ارتقاء مي دهد:
·   کميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد، نگراني ها و مسائل را با دولت ها مطرح مي کند، در برابر موارد نقض حقوق بشر واکنش نشان مي دهد و براي جلوگيري از آنها اقدام مي کند.
·   دبيرکل و کميسارياي عالي ملل متحد، مسائل مهم مربوط به حقوق بشر را درباره وضعيت و مسائل حقوق بشر، از جمله رفتار با زندانيان و تخفيف و کاهش مجازات هاي مرگ، محرمانه با دولت ها در ميان مي گذارند.
·   به موجب بعضي از معاهده هاي حقوق بشر ملل متحد، افراد مي توانند عليه دولت ها براي نقض ادعايي حقوق خود، مشروط به انجام بعضي از پيش شرط ها، از جمله استفاده کامل از همه راه حل هاي داخلي، شکايت کنند.
·   مجمع عمومي15مارس 2006قطعنامه مهمي براي ايجاد شوراي حقوق بشربه منظور جايگزيني با كميسيون حقوق بشر تصويب كرد. شوراي حقوق بشربه عنوان مجمع اصلي گفت وگو و همكاري براي حقوق بشر خدمت مي كند.تمركز آن بركمك به كشورهاي عضو ملل متحدبراي رفع نيازهاي خود در زمينه حقوق بشراز راه گفت وگو،ظرفيت سازي و كمك هاي فني است. شورا همچنين توصيه هايي به مجمع عمومي براي توسعه بيشتر حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر ارائه مي دهد.شوراي جديددر مقايسه با 53 عضو كميسيون حقوق بشر،47 عضو دارد. توزيع كرسي ها در شورا براساس حضورجغرافيايي برابراست:13كرسي براي گروه آفريقا، 13كرسي براي گروه آسيا،6 كرسي براي گروه اروپاي شرقي،8 كرسي براي گروه امريكاي لاتين و كاراييب و 7 كرسي براي گروه اروپاي غربي و ساير كشورها.
·   دفتر کميسارياي عالي به تمام اين تلاش ها کمک مي کند. اين دفتر همچنين با ارائه ياري فني از طريق انجام فعاليت هايي مانند آموزش پليس و قضات، و ارائه مشورت درباره نهادهاي قوه قضاييه و حقوق بشر ملي به دولت ها براي انجام مسئوليت هاي خود در زمينه حقوق بشر کمک مي کند.
·   اينک بسياري از عمليات حفظ صلح، شامل ماموريت هايي براي محافظت و ترويج حقوق بشر مردم درحوزه فعاليت اين عمليات است.
·   سازمان ملل متحد از پاسخگويي براي موارد نقض شديد حقوق بشر بين المللي و حقوق و قوانين بشردوستانه حمايت مي کند. دو دادگاه بين المللي ويژه كه براي رسيگي به جرايم ارتکابي در يوگسلاوي سابق و رواندا تشکيل شدند، کمک کرده اند جنايتکاران جنگ به دست عدالت سپرده شوند.
·   سازمان ملل متحد و دولت سيرالئون، ژانويه 2002 دادگاهي ويژه به منظور محاکمه افراد براي نقض شديد قوانين بشردوستانه بين المللي و ملي در جريان جنگ داخلي 10 ساله اين کشور تشکيل دادند. اين دادگاه مستقل از سازمان ملل متحد و دولت سيرالئون است و برخلاف دادگاه هاي يوگسلاوي سابق و رواندا، بودجه آن به طور مستقيم از کمک داوطلبانه کشورهاي عضو تامين مي شود.

ارتقاي حقوق بشر

سازمان ملل متحد کمک کرده است حقوق بشربه موضوع موردتوجه مردم همه جا تبديل شود، موضوعي که دولت ها ناديده گرفتن آن را روز به روز دشوارتر مي يابند. نمونه هايي از فعاليت هاي تاريخي سازمان ملل در اين زمينه:
·    سازمان ملل متحد، اعلاميه بين المللي حقوق بشر، متشکل از اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر 1948 و دو ميثاق بين المللي حقوق بشر 1966 ـ درباره حقوق مدني و سياسي، و درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ را به وجود آوردکه اجراي بسياري ازمفاداعلاميه جهاني حقوق بشررا براي کشورهاي عضواز نظر قانوني الزامي مي سازد.
·    سازمان ملل متحد متن بيش از 80 کنوانسيون، اعلاميه و اسناد ديگر درباره حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تهيه وبه تصويب رسانده است.
·    سازمان ملل متحد با مبارزه مداوم عليه آپارتايد، از تحريم تسليحاتي گرفته تا تدوين کنوانسيون هاي بين المللي، کمک کرد رژيم آپارتايد (جدايي نژادي) که از سال 1948 تا 1994 در آفريقاي جنوبي برقرار بود، برچيده شود. کنفرانس جهاني عليه نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و تعصبات مربوطه، که در سال 2001 در شهر دوربان، آفريقاي جنوبي، تشکيل شد، توصيه هاي ويژه براي مقابله با نيروهايي که تنوع و کثرت را تهديد مي کنند، ارائه داد.
·    سازمان ملل متحد با موفقيت درباره الحاق پروتکل اختياري به کنوانسيون مربوط به حقوق کودک سال 1989 خود مذاکره کرد که براساس آن کشورهاي عضو مي پذيرند مشارکت کودکان کمتر از 18 سال را در مناقشه مسلحانه ممنوع کنند. اين پروتکل اختياري از فوريه 2002 به اجرا درآمد.

سازمان ملل متحد چگونه از گروه هاي آسيب پذير در جامعه دفاع مي کند؟

سازمان ملل متحد حامي آسيب پذيرترين گروه هاي جامعه يعني اقليت ها، کارگران مهاجر، پناهندگان، بوميان وبه ويژه کودکان در موقعيت هاي دشوار است و براي بهتر کردن وضعيت آنان تلاش مي کند. معاهده هاي بين المللي، مانند کنوانسيون 1989 درباره حقوق کودک و کنوانسيون 1990 درباره حمايت از حقوق کليه کارگران مهاجر و خانواده هاي آنان، از طريق مذاکره در سازمان ملل تدوين شده تا از گروه هاي آسيب پذير حمايت شود. سازمان ملل با ساز و کارهاي گوناگون بر پيروي دولت ها از تعهدات مربوط به کنوانسيون هاي حقوق بشر درباره حقوق گروه هاي آسيب پذير نظارت مي کند و کشورها را براي موارد نقض اين حقوق مسئول و پاسخگو مي داند.
سازمان ملل همچنين تلاش هاي بين المللي براي افزايش آگاهي جهاني از مشکلات مربوط به گروه هاي آسيب پذير را رهبري مي کند. سازمان براي 300 ميليون مردم بومي جهان، سال بين المللي مردم بومي جهان (1993) و دهه بين المللي مردم بومي جهان (2004 ـ 1994) را اعلام کرد، و در حال مذاکره براي صدور اعلاميه اي درباره حقوق آنان است. نماينده ويژه دبيرکل براي کودکان و مناقشه مسلحانه، حامي اصلي حدود 300 هزار کودک سرباز است. سازمان بين المللي کار،اجراي برنامه اي جهاني را براي ممانعت از کار کودکان آغاز کرده است و صندوق کودکان ملل متحد نيز طرح هايي را براي بهبود زندگي کودکان خياباني، کودکان کارگر و کودکان مشغول وگرفتار در موقعيت هاي مناقشه اجرا مي کند. 

سازمان ملل متحد در زمينه حمايت از حقوق برابر زنان چه مي کند؟

سازمان ملل متحد در زمينه بهبود موقعيت زنان با پيشتازي در امر ايجاد تغييرات ولزوم افزايش آگاهي ها درباره حقوق آنان در سراسر جهان تاثيري حياتي داشته است.
·   حقوق برابر زنان در مقدمه منشور ملل متحد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر، که برابري جنسيتي را از لحاظ حقوقي به عنوان حق بشر بنيادي تعيين و احراز مي کند، محفوظ و محترم شمرده شده است.
·   سازمان ملل متحد درباره حقوق زنان معيارهاي بين المللي تعيين کرده و ساز و کارهايي براي نظارت بر رعايت اين معيارها در سراسر جهان به وجود آورده است. سازمان در سال 1979 کنوانسيون حذف همه اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب کرد که اعلاميه جهاني حقوق زنان و چارچوبي براي اقدام کشورها به منظور تضمين اين حقوق است. حدود 170 کشور اين کنوانسيون را تصويب کرده و به اين ترتيب از لحاظ حقوقي به تضمين برابري حقوق زنان متعهد شده اند. کميته اي ويژه از کارشناسان مستقل سازمان ملل بر اجراي اين کنوانسيون نظارت مي کنند.
·   کميسيون مقام زن سازمان ملل متحد که در سال 1946 تاسيس شد، هر سال براي رسيدگي به مسائل مربوط به حقوق زنان تشکيل جلسه مي دهد. اين کميسيون درباره مسائل نيازمند به توجه فوري توصيه هايي مي دهد و از وضع قوانين بين المللي براي حمايت از حقوق زنان پشتيباني مي کند.
·   سازمان ملل متحد کمک کرده است زنان در همه جاي جهان بسيج شوند. سازمان، به منظور جلب توجه به حقوق زنان، سال 1975 را سال بين المللي زنان و دهه 1985 ـ 1976 را دهه ملل متحد براي زنان اعلام کرد. سازمان ملل متحد همچنين مجمعي براي زنان سراسر جهان بوده تا براي ترويج و حمايت از حقوق خود به يکديگر ملحق شوند. سازمان سال 1975 نخستين کنفرانس جهاني را که تا آن زمان درباره زنان تشکيل شده بود، در مکزيکوسيتي برگزار کرد که با کنفرانس هاي جهاني در کپنهاک (1980)، نايروبي (1985) و پکن (1995) پيگيري شد.
·   دو نهاد سازمان ملل متحد به صورت انحصاري به مسائل زنان اختصاص داده شده اند: صندوق توسعه ملل متحد براي زنان، بودجه فعاليت هاي نوآورانه توسعه اي به سود زنان را، به ويژه در مناطق روستايي جهان در حال توسعه ،تامين مي کند. موسسه بين المللي تحقيقات و آموزش براي پيشرفت زنان، از فن آوري هاي جديد اطلاعات براي حمايت از پيشرفت زنان و دسترسي آنان به جامعه اطلاعاتي استفاده مي کند. (به www.un.org/womenwatch نگاه کنيد).
سازمان ملل متحد از برقراري مردم سالاري چگونه حمايت مي کند؟
سازمان ملل متحد از برقراري مردم سالاري در کشورهاي بسياري که خواهان کمک آن هستند، حمايت مي کند. سازمان با ارائه کمک فني در زمينه تدارک و برگزاري انتخابات به حدود 80 کشور براي تحکيم فرآيند مردم سالاري کمک کرده است. سازمان ملل متحد در سال 1993 انتخابات کامبوج راترتيب داد و براي تضمين برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه در چند کشور ـ از جمله ناميبيا، نيکاراگوآ، هاييتي، السالوادور، آفريقاي جنوبي و موزامبيک ـ ناظر بي طرف اعزام کرده است. سازمان همچنين به جنبش هاي مخالف مسلح کمک کرده است تا به احزاب سياسي تبديل شوند براي مثال در السالوادور، موزامبيک و گواتمالا.
سازمان براي تحکيم مردم سالاري، به ملت ها کمک مي کند فرآيندها و نهادهاي سياسي، قضايي، اداري و اجرايي مسئول، پاسخگو و کارا ايجاد و آنها را تقويت کنند. برنامه عمران ملل متحد از مردم سالاري در کشورهاي بسياري با تقويت رويه هاي پارلماني، ارتقاي قوه قضاييه و کمک براي مبارزه با فساد حمايت مي کند. دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر به کشورها در زمينه گسترش قوانين حقوق بشر، بهبود قوانين جزا و حمايت از آزادي بيان نظر مشورتي مي دهد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان