بسم الله
 
EN

بازدیدها: 708

مجموعه قوانين و مقررات شوراهاي اسلامي شهر و روستا- قسمت سوم

  1392/9/23
خلاصه: آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 81/4/16 هيات وزيران با اصلاحات بعدي
قسمت قبلي

فصل سوم – هيأتهاي نظارت

ماده 37 - در اجراي ماده ( 53 ) قانون و به استناد ماده ( 73 ) قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365/4/29 به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها ، هيأت مرکزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري متشکل از ( 3) نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي و ( 2) نفر از اعضاي کميسيون اصل ( 90 ) به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي شود .
تبصره – در صورتي که به تعداد لازم از کميسيونهاي مذکور داوطلب نباشد ، مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب ( 5) نفر را انتخاب مي نمايد .
ماده 38 - در اجراي ماده ( 53 ) قانون و به استناد ماده ( 74 ) قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365/4/29 به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري در هر استان ، هيأت نظارت استان مرکب از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مرکزي نظارت تشکيل مي شود . هيأت مرکزي نظارت پس از تعيين اعضاي هيأت نظارت استان ، اسامي آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط و به ستاد انتخابات کشور اعلام مي نمايد.
تبصره – در هر استاني که تعداد نمايندگان آن از سه نفر کمتر باشد و يا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد ، تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان استانهاي مجاور با هيأت مرکزي نظارت مي باشد .
ماده 39 - ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامي اعضاي هيأت نظارت استان ، اسامي نامبردگان را به فرمانداريهاي تابع اعلام مي نمايد .
ماده 40 - هيأت نظارت استان در هر شهرستان ، هيأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشوري را مرکب از ( 5) نفر از معتمدان محل تشکيل مي دهد و اسامي آنان را به فرمانداري ذي ربط و ستاد انتخابات استان اعلام مي نمايد .
ماده 41 - فرمانداري مکلف است پس از وصول اسامي اعضاي هيأت نظارت شهرستان ، اسامي نامبردگان را به بخشداريهاي تابع اعلام نمايد . (فرم شماره 14)
ماده 42 - هيأت نظارت شهرستان براي هر بخش ، هيأت نظارت بخش مرکب از سه نفر معتمد محلي براي نظارت بر انتخابات بخش تشکيل مي دهد و اسامي آنان را به بخشدار مربوط و فرمانداري محل اعلام مي نمايد .
تبصره – اقدامات هيأت نظارت شهرستان درخصوص تعيين اعضاي هيأت نظارت بخش ، نافي اختيارات هيأت مرکزي نظارت و هيأت نظارت استان در اين مورد نخواهد بود .
ماده 43 - هيأت نظارت بخش مي تواند براي شعبه ثبت نام و اخذرأي ناظر تعيين و حداکثر تا يک روز مانده به روز اخذرأي به بخشدار معرفي نمايد .
ماده 44 - شرکت اعضاي هيأت نظارت بخش در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت برگزاري انتخابات مي باشد و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري از امضاي صورتجلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود .
ماده 45 - هيأتهاي نظارت در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي تنها ناظر بر اجراي صحيح قانون ميباشند و حق دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارند.

فصل چهارم – اعلام داوطلبي ، بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 46 (اصلاحي 1385/6/15) - بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، آگهي ثبت نام از داوطلبان ، حاوي تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرايط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نياز شامل اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصوير کليه صفحه هاي شناسنامه ، اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا مدرکي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي و چهارقطعه عکس جديد 4*3  منتشر نمايد و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضويت در شوراها ثبت نام به عمل آورد. (فرم شماره 15)
تبصره (الحاقي 1385/6/15) – در صورتي که تعداد داوطلبان براي تشکيل شورا کمتر يا برابر با تعداد اعضاي اصلي باشد ، انتخابات برگزار نخواهد شد .
ماده 47 - بخشدار مي تواند با صدور حکم کتبي، مسئول يا مسئولاني از بين کارمندان بخشداري را براي ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراها تعيين نمايد . (فرم شماره 16)
تبصره – بخشدار مي تواند با صدور حکم کتبي ، دهدار را نيز به عنوان مسئول ثبت نام تعيين نمايد .
ماده 48 - داوطلبان عضويت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به بخشداري و ارايه مدارك مورد نياز شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبي را در حضور مسئول ثبت نام تکميل مي نمايند . مسئول ثبت نام پس از دريافت و تطبيق مشخصات سجلي داوطلب با اصل شناسنامه ، رسيد مدارك و پرسشنامه را به وي تسليم مي دارد . (فرم شماره 17)
ماده 49 - هيأت اجرايي بلافاصله پس از تشکيل ، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را فراهم مي نمايد .
ماده 50 ( اصلاحي 1385/6/15) - بخشدار موظف است در اجراي تبصره ( 1) ذيل ماده ( 46 ) قانون ، در پايان هر روز اسامي و مشخصات داوطلباني را که توسط هيأت اجرايي مظنون تشخيص داده شده اند به منظور بررسي سوابق حسب مورد به مراجع ذي ربط در شهرستان از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري و ثبت احوال ارسال نمايد . (فرم هاي شماره 18 و 19)
ماده 51 (اصلاحي 1382/5/15)- مراجع مذکور در ماده ( 46 ) قانون موظفند در اجراي تبصره ( 2) ماده ياد شده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامي و مشخصات هر يک از داوطلبان نتيجه بررسيهاي انجام شده درخصوص سوابق آنان را به طور کتبي به بخشدار اعلام نمايند .(فرمهاي شماره 20، 21 و 22 )
تبصره 1 (1)  (اصلاحي 1382/5/15)- –مراجع مذکور در ماده 46 قانون موظف اند کليه اطلاعات و سوابق ذيربط داوطلبان استعلام شده را کتباً به هيأت اجرايي اعلام نمايند .
تبصره 2 (الحاقي 1385/6/15)- عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجع مذکور در ماده ( 46 ) قانون در مهلت مقرر ، به منزله فقدان سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب مي گردد .
ماده 52 - بخشدار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر يک از داوطلبان ، جلسات هيأت اجرايي را تشکيل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سوابق هر يک از داوطلبان با رعايت کامل متن ماده ( 49 ) قانون ، به صلاحيت آنان رسيدگي و نتيجه را صورتجلسه نمايد و بلافاصله يک نسخه از هر يک از صورتجلسه تنظيمي را به هيأت نظارت بخش ارسال نمايد. (فرمهاي شماره 23 و 24)
تبصره – مهلت رسيدگي به صلاحيت آن دسته از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي روستا که در مظان اتهام قرار نداشته اند و سوابق آنان از مراجع مذکور در ماده ( 46 ) قانون استعلام نشده است نيز حداکثر هفت روز پس از پايان مهلت ( 10 ) روزه مراجع ياد شده مي باشد .
ماده 53 (اصلاحي 1385/6/15)- هيأت نظارت بخش پ س از وصول صورت جلسات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ، به استناد ماده ( 48 ) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت ( 7) روز از وصول هر يک از  صورتجلسات ، نظريه خود را مبني بر تأييد يا رد صلاحيت آن دسته از داوطلباني که صلاحيت آنان توسط هيأت اجرايي تأييد شده است به صورت کتبي به بخشدار اعلام نمايد .(2)

-------------------
1- با الحاق يک تبصره به عنوان تبصره ( 2) به اين ماده، به موجب آيين نامه اصلاحي 1385/6/15 ، اين تبصره به تبصره ( 1) تغيير يافته است.
2- با توجه به اينکه در ماده (اصلاحي 1386/8/27) ) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 واژه ((رد)) حذف شده است و اعتبار نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان صرفاً در مورد تأييد صلاحيت داوطلبان منوط به تأييد هيأتهاي نظارت گرديده در اين مجلد کلمه ((تأييد )) جايگزين کلمه ((رد)) شده است.مشاوره حقوقی رایگان