بسم الله
 
EN

بازدیدها: 682

احكام جوانان-قسمت شانزدهم

  1392/9/21
قسمت قبلي


به من بگو ضد مرا

1. آب مطلق
2. طهارت
3. اسلام
4. معروف
5. نماز شکسته
6. جهر
7. صحيح
8. مستحب
9. واجب
10. روزه
11. جاري
12. مباح
13. امساک
14. نماز ادا
15. موالات
16. اختياري
17. نسيه
18. عقد
19. اجتهاد
20. عادل

به من بگو چرا؟

1. چرا بايد تقليد کنيم؟
2. چرا بايد نماز بخوانيم؟
3. چرا بايد روزه بگيريم؟
4. چرا بايد جهاد کنيم؟
5. چرامرگ بر آمريکا مي گوييم؟
6. چرا بايد از کفار براءت و بيزاري بجوييم؟
7. چرا بايد راستگو باشيم؟
8. چرا بايد به امانت وفادار باشيم؟
9. چرا نماز مسافر شکسته است؟
10. چرا بايد مالي را که پيدا مي کنيم به صاحبش برسانيم؟
11. چرا نگاه به نامحرم حرام است؟
12. چرا دزدي حرام است؟
13. چرا بايد نماز را به جماعت بخوانيم؟
14. چرا بايد امر به معروف کنيم؟

فرق اين دو کلمه چيست؟

1. فتوا - احتياط واجب
2. رکن - واجب
3. وقف - هبه
4. جاهل قاصر - جاهل مقصر
5. دفاع - جهاد
6. حد - تعزير
7. محرم شدن به شير - محرم نسبي
8. کافر ذمي - کافر حربي
9. دائم السفر - مسافر
10. نماز مسافر - نماز حاضر
11. عاريه - امانت
12. رهن - اجاره
13. مرجع تقليد - ولي فقيه
14. غسل ارتماسي - غسل ترتيبي
15. حمد و سوره نماز ظهر - حمد و سوره نماز عشا
16. ترتيب - موالات
17. نجس - متنجس
18. مستحب - واجب
19. حرام - مکروه
20. مطلق - مضاف
21. فجر صادق - فجر کاذب

بازي با اعداد

در اين قسمت مربي عدد خاصي را در نظر مي گيرد و شاگردان بايد از احکامي که به آن عدد مربوط مي شود مطرح نمايند به عنوان مثال عدد پنج را در نظر مي گيريم.
1. انواع آب پنج تاست: 1. جاري؛ 2. کر؛ 3 . قليل؛ 4. باران؛ 5. چاه.
2. تعداد کتابهاي آسماني پنج تاست: 1 . زبور؛ 2 . تورات؛ 3. صحف؛ 4. انجيل؛ 5. قرآن.
3. تعداد پيامبران اولواالعزم پنج تاست: 1. عيسي؛ 2. موسي؛ 3. نوح؛ 4. ابراهيم؛ 5. محمد (ص) .
4. آل عبا پنج تن مي باشند: 1. محمد (ص) ؛ 2. علي - عليه السلام؛ 3. فاطمه (س) ؛ 4. حسن - عليه السلام؛ 5. حسين - عليه السلام.
5. مدت حکومت علي - عليه السلام در کوفه پنج سال است.
6. تعداد شهداي محراب پنج نفر است: 1. قاضي طباطبايي؛ 2. مدني؛ 3. دستغيب؛ 4. اشرفي اصفهاني؛ 5. صدوقي.
7. شرايط ذبح کردن و سربريدن حيوان پنج تاست (مساله 2594) .
8. شرايط روشنايي دل پنج تاست: 1. تلاوت قرآن؛ 2. کم خوردن؛ 3. نماز شب؛ 4. رفتن به مسجد؛ 5. همنشيني با علما.
9. اصول دين پنج تاست: 1. توحيد؛ 2. عدل؛ 3. نبوت؛ 4. امامت؛ 5. معاد.
10. نماز ميت داراي پنج تکبير است.
11. احکام وقت نماز پنج تاست.
12. انواع احکام پنج تاست: 1. واجب؛ 2. مستحب؛ 3. حرام؛ 4. مکروه؛ 5. مباح.
13. ارکان نماز پنج تاست: 1. نيت؛ 2. تکبيرة الحرام؛ 3. قيام؛ 4. رکوع؛ 5. دو سجده.
14. شرايط لباس نمازگزار پنج تاست: 1. پاک باشد. 2. مباح باشد (يعني غصبي نباشد) . 3. از حيوان حرام گوشت نباشد. 4. اگر نمازگزار مرد است، لباسش از ابريشم خالص و طلا باف نباشد. 5. از اجزاي مردار نباشد.
15. نمازهاي يوميه پنج تاست: 1. صبح؛ 2. ظهر؛ 3. عصر؛ 4. مغرب؛ 5. عشا.

درباره من چه مي دانيد

1. احتياط واجب
2. مرجع تقليد
3. ولايت فقيه
4. مجتهد
5. استفتا
6. فتوا
7. سجده سهو
8. عهد
9. آب مضاف
10. آب قليل
11. آب کر
12. حکم
13. کفاره
14. خمس
15. تولي
16. تبري
17. جزيه
18. تقليد
19. وقف
20. امربه معروف و نهي از منکر
21. زکات
22. رهن
23. احتياط
24. اهل ذمه
25. مکروه
26. ربا
27. رشوه
28. غصب
29. اجتهاد


نويسنده:محمود اكبري


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان