بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,543

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت پنجم

  1392/9/20
قسمت قبلي

بخش دوم : اعتراض به تجديد حدود

      اعتراض به تحديد حدود يکي از دعاوي ثبتي است که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعيت پيدا مي کند . در دعوي اعتراض به تحديد حدود ، معترض نسبت به تقاضاي ثبت ملک کلاً اعتراضي ندارد بلکه اعتراض او ناظر به اين است که در جريان تحديد حدود قسمتي از ملک او جزء ملک متقاضي ثبت محسوب گرديده است و به عبارت ديگر حدود تعيين شده به حقوق وي تجاوز نموده است .


      ماده 20 قانون ثبت مقرر مي دارد : مجاوري که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد . تقاضا کننده ثبتي که خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال بدهد .

      بند اول : کساني که حق اعتراض به حدود دارند

       با توجه به ماده 20 و 27 قانون ثبت مواد 99 و 100 آئين نامه اجرائي قانون ثبت کساني که حق اعتراض به حدود دارند عبارتند از :

      الف: مجاورين             ب: متقاضي ثبت                    ج:اداره اوقاف و متولي و ناظر موقوفات و موقوف عليهم و متصدي امور حبس و محبوس لهم و وصي يا ناظر . 

      الف : مجاورين :

      بر اساس صدور ماده 2 مجاوري که نسبت به حدود براي خود حقي قائل است مي تواند به تحديد حدود اعتراض نمايد . لازم به ذکر است که اعتراض به حدود از طرف غير مجاور پذيرفتني نيست چرا که غير مجاور در دعوي ذي نفع نمي باشد و مجاور نيز فقط در حدي که مجاورت دارد ذي نفع محسوب مي شود بنابراين چنانچه اعتراض مجاور نسبت به حدي باشد که باوي مجاورت ندارد اين اعتراض مسموع نخواهد بود .

      بر اساس قسمت دوم تبصره ذيل ماده 20 قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غير مجاور به عمل آمده باشد ، واحد ثبتي مربوطه نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي نمايد معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيات نظارت شکايت نمايد راي هيات نظارت قطعي است .

      ب : متقاضي ثبت :

      بر اساس قسمت دوم ماده 20 ، در صورتي که متقاضي ثبت يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حضور نداشته باشند و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود شده باشد مي تواند به تحديد حدود اعتراض نموده و دادخواست به دادگاه صالح تقديم نمايد .

      ج : اداره اوقاف و متولي و غيره :

      وفق مواد 99 و 100 آئين نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 قانون ثبت ، اداره اوقاف و متولي و متصدي امور حبس نيز در صورتي که اعتراضي به تحديد حدود داشته باشند مي توانند اعتراض نمايند .

      بند دوم : مهلت اعتراض

      طبق ماده 20 قانون ثبت مهلت اعتراض به حدود سي روز از تاريخ صورت مجلس تحديد حدود است .

      بند سوم : مرجع تقديم اعتراض 

      به موجب ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 آئين نامه اجرائي قانون ثبت ، اعتراض به حدود نيز ابتدائاً بايد به اداره ثبت تسليم و ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به دادگاه تقديم نموده و گواهي آنرا به اداره ثبت تسليم نمايد . بدين ترتيب نحوه اعتراض به تحديد حدود نيز مانند اعتراض به اصل ملک است و چون در اعتراض به اصل ملک توضيح کافي داده شد ديگر نيازي به تکرار نيست . فقط يادآوري مي شود که دعوي اعتراض به حدود نيز بايد با تقديم دادخواست و رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آيد و از حيث مالي بودن و غير مالي بودن نيز ، دعوي مالي محسوب مي گردد .

      بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقي

      کسانيکه مدعي حق ارتفاقي در ملک مورد تقاضاي ثبت مي باشند يا اينکه به حق ارتفاقي که مستدعي ثبت در ملک آنان براي خود قائل شده است اعتراض داشته باشند و نيز خود متقاضي ثبت در صورتيکه در هنگام تحديد حدود حضور نداشته و تحديد حدود بر اساس اظهارات مجاورين به عمل آمده باشد در صورتي که مدعي حق ارتفاقي در املاک ديگر يا منکر حق ارتفاقي که مجاور در ملک او براي خود قائل شده است باشد ، مي توانند بر اساس ماده 20 قانون ثبت ظرف سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود بر آن اعتراض نمايند .

      مطالبي که در دعوي اعتراض به ثبت و تحديد حدود گفته شد در مورد اعتراض به حقوق ارتفاقي نيز صادق است و بنابراين نيازي به تکرار نيست .


نويسنده: استاد هاشميمشاوره حقوقی رایگان